Wyszogród, dn. 29.11.2018 r.

 

UGiM.271.33.2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:,,  Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników  w  m. Wyszogród w roku 2019”
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamiatanie  jezdni i chodników na powierzchni :

- jezdnie – 13 184 m2

- chodniki – 3 629 m2

- schody – 171 m2

Razem powierzchnia do zamiatania 16 984 m2

Wykaz odcinków jezdni, chodników i schodów wytypowanych do zamiatania stanowi załącznik nr.2 do przedmiotowego zapytania.

 

Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni : poniedziałek, środa  godzinach porannych 7.00 – 11.00 , piątek 11.00 – 15.00 . Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego zamiecenia powierzchni ulic .

Zamiatanie oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do zamiatania  po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez tut. urząd ,świętach państwowych oraz kościelnych w dzień następny po zaistniałym fakcie na zlecenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zadanie.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być  stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  •  Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zapytania – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

             - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna.

2.    Oferty można składać do dnia 10.12.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,,  Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników  w  m. Wyszogród w roku 2019” - nie otwierać przed dniem 10.12.2018r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2018r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

 

 

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

4.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------  x 100%

                                  Cena oferty badanej   

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15

 

Wykaz załączników do zapytania :

1.  Zał. nr 1 – Oferta wykonawcy.

2. Zał. nr 2 – wykaz jezdni i chodników do zamiatania.

3. Zał nr 3 - Projekt umowy.

 

                                                                                                  

                                                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta           

                                                                                                             Wyszogród

 

                                                                                                              Iwona Gortat


zapytanie_ofertowe_na_rok_2019
zal.nr.1_oferta_-_zamiatanie_jezdni_chodnikow_i_schodow__w__m._wyszogrod_w_roku_2019
zal.nr.2_wykaz_jezdni_ulic_chodnikow_i_schodow_w_roku_2019
zal.nr.3_projekt_umowy_na_rok_2019

                                                                                                         Wyszogród, dn. 28.12.2018r.

 

UGiM.271.33.2.2018

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania UGiM.271.33.2018 z dnia 29.11.2018r – Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników w m. Wyszogród w roku 2019.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. : Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników w m. Wyszogród w roku 2019, w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert, wpłynęła jedna  oferta.

 

 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert :

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Łączna ilość uzyskanych punktów (Cena 100%)

Wartość zamówienia brutto miesięcznie zł PLN

Wartość zamówienia brutto po przeprowadzonych negocjacjach miesięcznie zł. PLN

1

2

3

4

5

1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

ul. Szkolna 16

 09 – 450 Wyszogród

100

6 997,00 -

6 700,00

 

 

 

 

 

1.      Po analizie ofert wniesionych do dnia 10.12.2018r do godz. 10.00 , Zamawiający stwierdził , że  złożona oferta  spełnia wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i podlega ocenie, z uwagi na fakt wpłynięcia jednej oferty zgodnie z § 5 pkt 5 regulaminem udzielania zamówień publicznych, zamawiający przystąpił do negocjacji ceny  złożonej oferty .

2.      Po przeprowadzonych negocjacjach zamówienie zostało udzielone firmie :

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

ul. Szkolna 16

 09 – 450 Wyszogród

 

 

 

                                                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                                                Wyszogród

 

                                                                                                                                                 Iwona Gortat

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-29 19:02:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 14:04:41
  • Liczba odsłon: 579
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675073]

przewiń do góry