UGiM.Or.3041.1.2015                     Wyszogród, dn. 08.04.2015 r.

Zapytanie ofertowe

1)Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.
2) Przedmiot zamówienia:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.500 egz.
- objętość 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania w ciągu roku 2015 r.
Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zleceniodawcy w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37,
3) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 rok.
4) Miejsce lub sposób uzyskania informacji o udzielenie zamówienia:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród pokój 5,
Tel. (024) 267 26 20 osoba do kontaktu: Agata Szczurowska
5) Kryteria wyboru ofert: 100% cena
6) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem na formularzu oferty dołączonym do zapytania.
7) Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2015 r. do godziny 13.00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 4.
W załączeniu:
Formularz oferty
Istotne postanowienia umowy
Otrzymują:
- wg rozdzielnika;
- strona internetowa www.ugimwyszogrod.bip.org.pl;
- tablica ogłoszeń;
- a/a

UGiM.Or.3041.1.2015

FORMULARZ OFERTY

Na „Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
II. Opis przedmiotu zamówienia:
„Wydanie kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”:
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.500 egz.
- objętość 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania (numery) w ciągu roku 2015 r.
a. Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu
przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu
Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
b. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże
Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie
naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie
konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
c. Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zleceniodawcy w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, I piętro pok. nr 5.
d. warunki płatności:
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru.
Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

III. Nazwa i adres Wykonawcy:
NAZWA:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRES:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP: ...............................................................
TELEFON......................................................
FAX ...................................................................
E-MAIL .........................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ............................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
za wydruk jednego egzemplarza kwartalnika
za wydruk całości zamówienia (6.000 egz. )
słownie brutto wartość całości zamówienia : .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................zł
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
................................, dnia...................... .............................................
………………………………………………….. ………………………………
podpis osoby uprawnionej(pieczęć)         (pieczęć wykonawcy)

Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………….. w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród reprezentowanym przez:
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Jana Boszko,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Elżbiety Biernat
zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą
a ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę:
„Wydruk i skład kwartalnika „Ziemia Wyszogrodzka” - Biuletynu Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród”
- format A4 (dwie składanki A3 złożone jedna w drugą)
- nakład 1.500 egz.
- objętość 16 stron opisowych (tekst, zdjęcia, grafika)
- papier 130 gram, kreda
- 4+4 CMYK pełna kolorystyka
- 4 wydania (numery) w ciągu roku 2015 r.
§2
1. Strony ustalają ,że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu
przekazania przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów (teksty - dokumenty programu Microsoft Office Word + zdjęcia w formacie JPG).
2. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy plik kwartalnika (w formacie PDF) do korekty. Zleceniobiorca niezwłocznie naniesie zgłoszone poprawki i przygotuje plik produkcyjny dla druku offsetowego (w razie konieczności zostaną przeprowadzone powtórne korekty).
3. Zleceniobiorca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zleceniodawcy w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37,
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonaną usługę (wydanie jednego numeru kwartalnika/1.500 egz./) w wysokości ………………….……………..netto (słownie: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……)
w wysokości ………………….……………..brutto, (słownie: …………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Wartość całości zamówienia /roczna/ stanowi kwotę …………………………………….…….. brutto zł, (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….………….)
§4
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Zleceniobiorcy ,
nr …………………………………………………………………………………………………
w Banku …………………………………………………………………………………………………
w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury.
2. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się sumiennie wykonywać wszystkie prace przygotowawcze i na każdym etapie konsultować je z Zleceniodawcą.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy do druku po uprzedniej pisemnej akceptacji (w formie e-maila)przez Zleceniodawcę ostatecznej jego wersji.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć materiały potrzebne do wydania biuletynu: tekst, herb, zdjęcia.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do graficznego przygotowania do druku dostarczonych materiałów.
§6
Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy i odbioru każdego z kolejnych numerów kwartalnika.
§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Płocku.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§10
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zleceniobiorcy i 2 dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:                         Zleceniobiorca:
….……………………..                         ….……………………....


Załącznik
Wyszogród, 23 kwietnia 2015 r. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Wydruk i skład kwartalnika  Ziemia Wyszogrodzka – Biuletyn    Urzędu Gminy
i Miasta w Wyszogrodzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wydruk i skład kwartalnika  Ziemia Wyszogrodzka – Biuletyn    Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie wpłynęło 17 ofert.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Nr.

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Wartość zamówienia brutto

1

Studio Graficzne

Piotr Kurasiak

ul. Szymanowskiego 10a/8

59-400 Jawor

3 960,00 zł

4 158,00 zł

2

Zakład poligraficzny Stanisław Sitek T.iP. Sitek Spółka Jawna

ul. Kościuszki 28

64-700 Czarnków

8 080,00 zł

9 938,40 zł

3

Drukarnia Agpress

Adam Łukawski

Nowa Biała 34

09-411 Biała

7 020,00 zł

8 634,60 zł

4

Drukarnia ARTPRESS.PL Artur Freyer

ul. Pod Sikornikiem 17

30-216 Kraków

8 333,33 zł

9 000,00 zł

5

Drukarnia SMILEDRUK Sławomir Woźniak

Brzoskwinia 175

32-084 Morawica

6 120,00 zł

7 527,60 zł

6

Spółdzielnia Socjalna ''MIXGRAF Studio Reklamy”

ul. Suwalska 11/1

11-510 Wydminy

17 121,95 zł

21 060,00 zł

7

Mediakolor Sp. J.

ul. Podchorążych 11

09-407 Płock

7 085,80 zł

7 440,09 zł

8

 

PPH DRUKARNIA Sp. z o.o.

ul. Piastowska 96a

09-200 Sierpc

7 555,56 zł

8 160,00 zł

9

BEL Studio Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 67B

01-355 Warszawa

9 600,00zł

10 080,00 zł

10

HELDRUK Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3b

82-200 Malbork

6 000,00 zł

7 380,00 zł

11

OMIKRON Sp. z o. o.

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

9 000,00 zł

9 720,00 zł

12

Drukarnia Laser-Graf
Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

5 804,88zł

7140,00 zł.

13

Drukarnia AKAPRINT

Stanisław Jaworski

ul. Podolszyny39

37-300 Leżajsk

6 600,00 zł

8 118,00 zł

14

digitalArt studio

Gała Przemysław

ul. Szkolna 40

26-026 Bilcza

-

-

15

POINTGRAF Janusz Boruta

ul. Kocyńska 8

85-304 Bydgoszcz

-

-

16

Podlaskie Centrum Reklamy Drukarnia

Kamil Stokowski

Kolonia Kuriany 61/1

15-588 Białystok

-

-

17

FUH SZMYDT

Krzysztof Szmydt

ul. Legionów Polskich 27A

09-500 Gostynin

-

-


 

Po analizie ofert  wniesionych do dnia 20 kwietnia 2015 r., do godz. 13.00, Zamawiający stwierdził, że 13 ofert złożonych przez dostawców spełnia warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a 4 oferentów nie spełnia wymogów zapytania. W związku z powyższym oferty nie podlegają ocenie i zostały wykluczone z postępowania.

 

 

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100pkt

2

41, 83 pkt

-

41,83pkt

3

48,15 pkt

-

48,15 pkt

4

46,20 pkt

-

46,20 pkt

5

55,23 pkt

-

55,23 pkt

6

19,74 pkt

-

19 74 pkt

7

55,98 pkt

-

55,98 pkt

8

50,95 pkt

-

50,95 pkt

9

41,25 pkt

-

41,25 pkt

10

56,34 pkt

-

56,34 pkt

11

42,87 pkt

-

42,87 pkt

12

58,23 pkt

-

58,23 pkt

13

51,21 pkt

-

51,21 pkt

14

0 pkt

-

0 pkt

15

0 pkt

-

0 pkt

16

0 pkt

-

 0 pkt

17

0 pkt

-

0 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Studio Graficzne

Piotr Kurasiak

ul. Szymanowskiego 10a/8

59-400 Jawor

 

 

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

 

Wyszogród, 11 maja 2015 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dotyczy: Wydruk i skład kwartalnika  Ziemia Wyszogrodzka – Biuletyn    Urzędu Gminy
i Miasta w Wyszogrodzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w  związku z odstąpieniem od zawarcia umowy  na przedmiotowe zamówienie przez firmę:  Studio Graficzne, Piotr Kurasiak, ul. Szymanowskiego 10a/6, 59-400 Jawor , dokonano ponownego wyboru zgodnie z regulaminem.

Wybrano kolejną ofertę najkorzystniejszą , spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym :

 

Drukarnia Laser-Graf
Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Nr.

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Wartość zamówienia brutto

1

Studio Graficzne

Piotr Kurasiak

ul. Szymanowskiego 10a/8

59-400 Jawor

3 960,00 zł

4 158,00 zł

2

Zakład poligraficzny Stanisław Sitek T.iP. Sitek Spółka Jawna

ul. Kościuszki 28

64-700 Czarnków

8 080,00 zł

9 938,40 zł

3

Drukarnia Agpress

Adam Łukawski

Nowa Biała 34

09-411 Biała

7 020,00 zł

8 634,60 zł

4

Drukarnia ARTPRESS.PL Artur Freyer

ul. Pod Sikornikiem 17

30-216 Kraków

8 333,33 zł

9 000,00 zł

5

Drukarnia SMILEDRUK Sławomir Woźniak

Brzoskwinia 175

32-084 Morawica

6 120,00 zł

7 527,60 zł

6

Spółdzielnia Socjalna ''MIXGRAF Studio Reklamy”

ul. Suwalska 11/1

11-510 Wydminy

17 121,95 zł

21 060,00 zł

7

Mediakolor Sp. J.

ul. Podchorążych 11

09-407 Płock

7 085,80 zł

7 440,09 zł

8

 

PPH DRUKARNIA Sp. z o.o.

ul. Piastowska 96a

09-200 Sierpc

7 555,56 zł

8 160,00 zł

9

BEL Studio Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 67B

01-355 Warszawa

9 600,00zł

10 080,00 zł

10

HELDRUK Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3b

82-200 Malbork

6 000,00 zł

7 380,00 zł

11

OMIKRON Sp. z o. o.

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

9 000,00 zł

9 720,00 zł

12

Drukarnia Laser-Graf
Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

5 804,88zł

7 140,00 zł.

13

Drukarnia AKAPRINT

Stanisław Jaworski

ul. Podolszyny39

37-300 Leżajsk

6 600,00 zł

8 118,00 zł

14

digitalArt studio

Gała Przemysław

ul. Szkolna 40

26-026 Bilcza

-

-

15

POINTGRAF Janusz Boruta

ul. Kocyńska 8

85-304 Bydgoszcz

-

-

16

Podlaskie Centrum Reklamy Drukarnia

Kamil Stokowski

Kolonia Kuriany 61/1

15-588 Białystok

-

-

17

FUH SZMYDT

Krzysztof Szmydt

ul. Legionów Polskich 27A

09-500 Gostynin

-

-


 

Po analizie ofert  wniesionych do dnia 20 kwietnia 2015 r., do godz. 13.00, Zamawiający stwierdził, że 13 ofert złożonych przez dostawców spełnia warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a 4 oferentów nie spełnia wymogów zapytania. W związku z powyższym oferty nie podlegają ocenie i zostały wykluczone z postępowania.

 

 

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100pkt

2

41, 83 pkt

-

41,83pkt

3

48,15 pkt

-

48,15 pkt

4

46,20 pkt

-

46,20 pkt

5

55,23 pkt

-

55,23 pkt

6

19,74 pkt

-

19 74 pkt

7

55,98 pkt

-

55,98 pkt

8

50,95 pkt

-

50,95 pkt

9

41,25 pkt

-

41,25 pkt

10

56,34 pkt

-

56,34 pkt

11

42,87 pkt

-

42,87 pkt

12

58,23 pkt

-

58,23 pkt

13

51,21 pkt

-

51,21 pkt

14

0 pkt

-

0 pkt

15

0 pkt

-

0 pkt

16

0 pkt

-

 0 pkt

17

0 pkt

-

0 pkt

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

WyszogródInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-13 16:39:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-11 21:25:43
  • Liczba odsłon: 765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680789]

przewiń do góry