Zarządzenie nr 11/2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 20.03.2009r.

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz.U. z 2001 roku nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.199 ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) .

postanawiam:

§ 1

 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta
 2. za 2008 rok.

 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejsko-Gminnej za 2008 rok.

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

Mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

2008 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszogród dnia 17.03.2009 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr 72/X/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 19.12.2007 na kwoty

dochody - 11 439 391,- 

wydatki - 11 515 271,-

W ciągu roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za 2008 rok wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 12 493 625,- 12 628 713,- 101,1

w tym:- dochody własne 3 774 034,- 3 999 521,- 106,0

 • dotacje 3 224 169,- 3 133 770,- 97,2

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 236 119,- wykonanie 2 187 937,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 426 287,- wykonanie 425 728,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Plan 2 000,- wykonanie 2 000,-

  • Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na podstawie porozumień

Plan 410 767,- wykonanie 410 767,-

  • Dotacje rozwojowe finansowane i współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

Plan 71 681,- wykonanie 69 823,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 54 800,- wykonanie 20 000,-

o Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z

innych źródeł Plan 5 000,- wykonanie ---

  • Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.

Plan 17 515,- wykonanie 17 515,-

- subwencje 5 495 422,- 5 495 422,- 100

w tym :

 • część oświatowa subwencji ogólnej

Plan - 3 569 407 zł wykonanie - 3 569 407 zł

 • część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 926 015 zł wykonanie – 1 926 015 zł

 

 

Wydatki - 13 700 504,- 13 066 901,- 95,4

w tym:

- wydatki bieżące 11 726 239,- 11 213 651,- 95,6

- wydatki inwestycyjne 1 974 265,- 1 853 250,- 93,9

w tym:

wydatki inwestycyjne 1 878 265,- 1 772 906,-

zakupy inwestycyjne 89 000,- 73 344,-

zakupy inwestycyjne finansowane

i wspólfinansowane ze środków

funduszy strukturalnych 7 000,- 7 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dochody własne:

 1. Plan - 3 774 034.- Wykonanie – 3 999 521,- tj. 106%
 2. 1. Rolnictwo i łowiectwo
 3. Zaplanowano kwotę 6 000 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną, uzyskano dochody w wysokości 6 037 zł.

  W dziale tym wpłynęła kwota 3 250 zł z tyt. wpłat rolników za przyłącza wodociągowe z miejscowości Wilczkowo i Słomin (wpłaty rozłożone na raty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

  Wpływy z tyt. dzierżaw rolnych i tenuty dzierżawnej 2 787zł.

  2. Gospodarka mieszkaniowa

    1. Z planowanej kwoty 84 200 zł wpłynęło 113 592 zł. Kwota tych dochodów składa się z:

   plan wykonanie

   - wieczystego użytkowania gruntów 15 000,- 22 476,-

   - najem i dzierżawy 19 000,- 20 736,-

   - sprzedaży mienia gminnego 50 000,- 69 907,-

   - odsetki od nieterminowych wpłat 200,- 473,-

   Ponadplanowe dochody w wysokości 29 392 zł uzyskano:

   - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 7 476zł /przekazano dodatkowo w trwały zarząd trzy nieruchomości ustalając opłatę roczną/

   - SIS – 1 736 zł za dzierżawę mienia gminnego

   - ze sprzedaży mienia gminnego - 19 907zł /sprzedano dodatkowo budynek mieszkalny w Kobylnikach/

   - z odsetek – 273 zł od nieterminowych wpłat.

   3. Administracja publicznaZ planowanej kwoty 20 524 zł osiągnięto dochody za 2008 rok w wysokości

   15 629 zł tj. 76,1 % - są to:

   - dochody z tytułu najmu i dzierżawy,

   - zwrotu za rozmowy telefoniczne,

   - 5% od wpływu za wydane dowody osobiste (461 zł),

   - 5 000 zł - otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie

   Dni Wisły.

   Dochody nie zostały wykonane ponieważ został wyłączony z eksploatacji drugi budynek Urzędu /ekspertyza/ – w trakcie roku zostały rozwiązane umowy najmu w tym budynku.

   4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

  1. Z planowanej kwoty 3 494 010 zł osiągnięto dochody w wysokości 3 689 981 zł

tj. 105,6%w tym podatki i opłaty:

  • Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z planowanej kwoty 1 161 600 zł wpłynęło 1 096 551 zł tj. 94,4%

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości 1 100 000,- 1 033 075,-

Nie wykonano planu z powodu zaległości czterech podatników

- podatku rolnego 29 000,- 32 480,-

Przekroczono plan ponieważ dodatkowo opodatkowano jeden podmiot

- podatku leśnego 9 000,- 10 411,-

- podatku od środków transportowych 12 600,- 16 290,-

Przybyło dwóch podatników

- podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,- 3 382,-

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,- 913,-

  • Od osób fizycznych z planowanej kwoty 916 500 zł wpłynęło

955 746 zł tj. 104,3 %

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości 320 000,- 350 947,-

- podatku rolnego 429 000,- 405 702,-

- podatku od środków transportowych 30 000,- 16 777,-

- podatku od spadków i darowizn 4 000,- 4 288,-

- opłaty targowej 50 000,- 43 763,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych 70 000,- 113 754,-

- karty podatkowej 10 000,- 13 536,-

Dochody realizowane prze Urząd Skarbowy.

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 500,- 6 979,-

  • Wpływy z innych opłat stanowiącch dochody j.s.t. na podstawie ustaw

plan 102 730,- wykonanie 171 991,-

- opłata skarbowa plan 20 000,- wykonanie 26 222,-

- opłata eksploatacyjna plan 22 530,- wpłynęło 74 562,- Ponadplanowe dochody wpłynęły w m-cu grudniu i nie było możliwości urealnienia planu .- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 60 000,- wykonanie 71 051,-

/uruchomiono dodatkowe punkty sprzedaży/- wpływy z innych lokalnych opłat /opłata za zajęcie pasa drogowego/

plan 200,- wpłynęło 156,-

  • Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1 313 180,- wykonanie 1 465 693,-

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan 1 293 180,- wpłynęło 1 434 296,-

- udziały w podatku od osób prawnych

plan 20 000,- wykonanie 31 397,-

5. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty 111 200 zł osiągnięto dochody 126 917 zł z tytułu:

plan wykonanie

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 50 000,- 56 533,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 61 100,- 70 182,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 100,- 202,-

Uzyskano ponadplanowe dochody w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z posiłków

6. Pomoc społecznaWpływ z tytułu ściągniętych przez komornika świadczeń alimentacyjnych od dłużników plan 3 100 zł wpływy 4 256 zł.

Dochody stanowiące udział Gminy w wyegzekwowanych przez komornika zaległych świadczeń alimentacyjnych.7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 55 000 zł osiągnięto dochody 43 109 zł tj. 78,4 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej.

Nie wykonano dochodów według założonego planu ponieważ nie doszły do skutku obozy sportowe w czasie wakacji z powodu braku możliwości korzystania z zakwaterowania i wyżywienia.

II. Dotacje

Plan 3 224 169 zł, wykonanie 3 133 770 zł tj. 97,3%Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 2 236 119 zł, wykonanie 2 187 937 zł tj. 97,8 %

plan wykonanie

- administracja samorządowa 65 394,- 65 394,-

na wynagrodzenia i pochodne pracowników OC i USC

- obrona cywilna 500,- 500,-

na konserwację sprzętu OC

- pomoc społeczna 1 897 720,- 1 850 211,-

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki 1 628 200,- 1 580 755,-

alimentacyjne, fundusz alimentacyjny,

składki na ubezpiecz. emeryt.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

/nie wykorzystano dotacji w całości, ponieważ ubyło świadczeniobiorców/

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 600,- 20 536,-

- zasiłki i pomoc w naturze 248 920,- 248 920,-

- wybory uzupełniające 4 297,- 3 625,-

- aktualizacja list wyborców 886,- 886,-

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo

przez rolników 267 322,- 267 321,-

 

 

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 426 287 zł, wykonanie 425 728 zł tj. 99,9% plan wykonanie

 • dotacja na wyżywienie dzieci 75 000,- 75 000,-

- pomoc materialna dla uczniów 76 691,- 76 133,-

/stypendia/ i zakup podręczników

- zasiłki i pomoc w naturze 85 000,- 85 000,-

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 180 400,- 180 399,-

- kształcenie młodocianych

pracowników 8 081,- 8 081,-

- zwroty za udział w komisji 1 115,- 1 115,-

egzaminów maturalnychDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t.

Plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł. Dotacja przeznaczona na remont mogiły żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień.

Plan 410 767 zł wykonanie 410 767 zł w tym:

Zadania inwestycyjne plan 379 000,- wykonanie 378 980,-

 • budowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn - 50 000,-
 • budowa sieci wodociągowej Wilczkowo-Ciuckowo - 50 000,-
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo - 100 000,-
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn - 100 000,-
 • zakup sprzętu do ratownictwa drogowego OSP Wyszogród - 22 000,-
 • boisko przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie - 50 000,-

Zadanie bieżące plan 38 767,- wykonanie 38 767,-

 • zakup sprzętu do ratownictwa drogowego plan 7 698,- wykonanie 7 698,-

dla OSP Wyszogród

 • Przedszkole Samorządowe-remont dachu plan 31 069,- wykonanie 31 069,-

Dotacje rozwojowe finansowane i współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

Plan 71 681 zł wykonanie 69 823 zł, tj. 97,4%Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 54 800 zł, wpłynęła zaliczka środków w wysokości 20 000 zł

Środki zostały przeznaczone na programy integracji społecznej związane z pobudzeniem aktywności lokalnej mieszkańców.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Plan 5 000 zł

Środki ze Związku Miast Nadwiślańskich na remont Amfiteatru – nie wpłynęły do końca 2008 roku.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.Plan 17 515 zł, wykonanie 17 515 złDofinansowanie drogi gminnej Starzyno-Ciućkowo.

Niewykorzystane dotacje zostały z dniem 31.12.2008 roku zwrócone do budżetu państwa.

 

III. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 5 495 422 zł wpłynęła kwota 5 495 422 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 569 407zł wpłynęło 3 569 407zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 926 015 zł ,, 1 926 015 zł

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za 2008 rok wynoszą 759 188 złw tym:

obniżenie górnych stawek podatkowych - 689 265 zł z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 309 898 zł
 • podatku rolnego 366 988 zł
 • podatku od środków transport. 12 379 zł
 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 35 348 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 34 431 zł
 • podatku leśnego 917 zł
 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 29 688 zł

- podatek od nieruchomości 29 688 zł

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 4 887 zł

 • podatek od nieruchomości 4 887zł

 

 

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości - 554 828 zł nadpłaty – 18 917 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 1 006,- 29,-
 • dzierżawy komunalne 8 365,- -
 • należności z tyt. dzierżawy 12 078,- -

przystanku autobusowego

 • podatek dochodowy opłacany 12 270,- 20,-

w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości 295 049,- 1 265,-

osoby fizyczne 250 017,-

jgu 45 032,-

 • podatek rolny 19 998,- 536,-

osoby fizyczne 19 985,-

jgu 13,-

 • podatek leśny - -
 • podatek od środków transportowych 3 215,- -

osoby fizyczne 1 791,-

jgu 1 424,-

 • podatek od spadków i darowizn 97,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 300,- 16 611,-

- zaliczki alimentacyjne ściągane 201 184,- -

od dłużników

- sprzedaż lokali mieszkalnych 1 266,- -

 

 

Ogółem zaległości za 2008 rok wynoszą 554 828 zł

Na zaległości wpłynęło:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 14 podatników

na łączną kwotę 1 006 zł

- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 8 365 zł

dzierżawa targowiska przez spółkę SIS 6 767 zł /zakończono
postępowanie sądowe - kwota ściągnięta na drodze egzekucji w 2008

roku 2 433 zł/ oraz drobne zaległości 4 podatników na kwotę 1 598 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego

przez spółkę Expres na kwotę 12 078 zł.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 12 270 zł – dochody realizowane przez Urząd

Skarbowy.

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego

ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 202 541 zł,

zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 44 779 zł, zaległość

10 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 33 797 zł

oraz zaległości 46 podatników powyżej 100 zł na kwotę 13 932 zł .

Łącznie na kwotę - 295 049 zł.

- w podatku rolnym /indywidualni/ zaległości 3 podatników powyżej

1 000 zł, 7 podatników powyżej 500 zł oraz 28 podatników powyżej

100 zł łącznie na kwotę 19 998 zł.

- w podatku od środków transportowych zaległość jednego podatnika jgu

i dwóch osób fizycznych na kwotę 3 215 zł

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 397 zł.

- w zaliczkach alimentacyjnych i w funduszu alimentacyjnym ściąganych przez komornika od dłużników na kwotę 201 184 zł.

MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

- sprzedaż mieszkań – zaległość dwóch osób na kwotę 1 266 zł

Ogółem nadpłaty wynoszą kwotę 18 917 zł

Na nadpłaty wpłynęło:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości 29 zł.

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 265 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 536 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota 20 złDochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 16 611 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 456 zł

W 2008 roku wystawiono

 • 1 302 upomnienia

w tym:

- 1 277 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 982 256,-

- 23 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 016,-

- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 18053,-

 • 52 decyzje

w tym:

- 31 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości

indywidualni - 10 971,-

- 2 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 18 716,-

- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek

- 11 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności

- 1 szt. dec. rozłożenia na raty

W 2008 roku dokonano wpisu do hipoteki przymusowej jednego podatnika na kwotę 31 578 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Tytuły wykonawcze - w 2008 roku wysłano tytuły wykonawcze dla 23

podatników na kwotę 36 443 zł.

Z egzekucji wpłynęła kwota 7 966 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej założonego planu

 1. Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 76,1%

Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ w trakcie roku zostały rozwiązane umowy najmu lokali w drugim budynku UGiM (w wyniku ekspertyzy budynek został wyłączony jako nienadający się do eksploatacji).

2. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

w tym:

- od osób prawnych:

  • podatek od czynności cywilno prawnych – 33,8%

dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – mniejsza ilość zawieranych transakcji

- od osób fizycznych:

  • podatek od środków transportowych – 55,9%

Dochody nie zostały wykonane z powodu zmniejszenia się ilości pojazdów u osób fizycznych

  • opłata targowa – 87,5%

Dochody nie zostały wykonane w związku ze zmniejszoną liczbą

handlujących na targowisku miejskim

- dochody z wynajmu Hali Sportowej - 78,4%

Dochody nie zostały wykonane, ponieważ było mniej osób odpłatnie korzystających z hali niż założono w budżecie oraz nie doszły do skutku obozy sportowe w czasie wakacji spowodowane brakiem możliwości skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 13 700 504 zł, wykonanie 13 066 901 zł tj. 95,4%1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 581 722 zł wydatkowano kwotę 581 393 złco stanowi 99,9 %

w tym:

 • na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 305 550 zł wydatkowano

305 526 zł tj. 100%

- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn

Z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap Zaplanowano kwotę 255 550 zł, wydatkowano 255 526 zł.Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

 • wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 276 172 zł wydatkowano kwotę

275 867 zł tj. 99,9%.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 850 zł przekazano 8 546 zł - zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej plan 262 080 zł wykonanie 262 079 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /2% z przyznanej dotacji dla pracowników
zajmujących się sprawami akcyzy/

plan 5 242 zł wykonanie 5 242 zł

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 1 404 015 zł wydatkowano kwotę 1 379 099 zł co stanowi 98,2 %.W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

z zaplanowanej kwoty 1 121 015 zł wydatkowano 1 102 069 zł co stanowi

98,3%w tym:-współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w
miejscowości Rakowo

Zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano 269 512 złZakres wykonanych prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo Zaplanowano kwotę 236 350 zł, wydatkowano kwotę 236 347 zł

środki własne to kwota 136 350 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości PruszczynZałożono plan realizacji zadania na kwotę 413 000 zł, wydatkowano 412 977zł. Na to zadanie mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Wykonanie zadania to położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Zaplanowano kwotę 35 050 zł, wydatkowano 35 032 złNa zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 17 515 zł .

Udział środków własnych – 17 517 zł.

W ramach tego zadania nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg w sołectwach Ciućkowo-Starzyno.- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 116 615 zł wydatkowano kwotę 107 309 zł na opracowanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników na ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

  • Słomin – 2,1 km
  • Kobylniki – 1,62 km
  • Drwały-Ciućkowo-Marcjanka- 1,9 km
  • Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM - modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego

w ul. KlasztornejZaplanowana kwota 50 000 zł, wydatkowano 40 892 zł co stanowi 81,8%W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni i oświetlenia ulicznego.

Trwają uzgodnienia występujących kolizji urządzeń podziemnych.

Zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM. Planowany okres realizacji II kwartał 2009 roku - IV kwartału 2011 roku. Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia.

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji do 85% kosztów.

 • wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych: plan 283 000 zł, wykonanie 277 030 zł

tj. 97,9% w tym:

 • dwukrotnie wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 27 216 zł

 • remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych - 12 419 zł
 • nawiezienie pospółki i destruktu asfaltowego na nawierzchnię dróg gminnych w 10 sołectwach - 50 129 zł
 • remont chodników w mieście - 183 641zł /w tym materiały - 63 194 zł, inspektor nadzoru - 1 952 zł/

Zmodernizowano chodniki w ulicy Mickiewicza oraz chodnik w ul. Narutowicza po obu stronach o łącznej powierzchni 1000 m2.

 • decyzje środowiskowe, mapy geodezyjne, tablice informacyjne, wycinka krzewów w pasie drogi w miejscowości Drwały - 3 625 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 80 000 zł wydatkowano 73 894 zł tj. 92,4 %Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości oraz na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Gminy /na kwotę 48 219 zł/.4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 158 000 zł wydatkowano 106 963 zł tj. 67,7 %.

 • wydatki inwestycyjne plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł tj. 50,6%

- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród

zaplanowano kwotę 51 000 zł, wykonano 25 792 zł

w tym :

 • rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji ulic Rębowskiej i Rynek oraz na opracowanie koncepcji wykorzystania obiektów rewitalizowanych na terenie miasta.

Złożono dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu w celu przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełomie II kwartał 2009 roku - IV kwartału 2011 roku.

Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego, Rębowska i Rynek/.

 • wydatki bieżące plan 107 000 zł, wykonanie 81 171 zł tj. 75,9%

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennegoplan 90 000 zł, wykonanie 64 171 zł tj. 71,3%W/w kwotę wydatkowano na prace projektowe przy opracowaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Rakowo, Drwały, Chmielewo, ul. Czewińska i Zamieście, tereny między ul. Klasztorną i trasą Nr 50. Zakończono prace dotyczące zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

Trwają końcowe uzgodnienia i zbieranie opinii do dalszych prac projektowych- remont mogiły poległych żołnierzy w II wojnie światowej

zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatkowano 2 000 zł ze środków z dotacji Urzędu Mazowieckiego.

- zagospodarowanie terenów nad Wisłą

Plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji „Muzeum Wisły”

5. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 2 042 277 zł, wydatkowano 1 884 160 zł tj. 92,3%.Urzędy Wojewódzkie – pracownicy wykonujący zadania zlecone

Plan 115 577 zł, wydatkowanie 107 896 zł tj. 93,4%W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja - 65 394 zł

środki samorządowe - 42 502 złRada Gminy i Miasta

Na plan 56 000 zł wydatkowano kwotę 50 777 zł tj. 90,7 %Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki.

 

Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty 1 686 580 zł wydatkowano kwotę 1 555 936 zł tj. 92,3%

 1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych

plan 1 291 466 zł, wykonanie 1 219 206 zł

b) wydatki rzeczowe – plan 365 114 zł, wykonanie 322 054 zł

w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 16 386,-

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 35 713,-

/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka/

- zakup materiałów 40 225,-

/opał, materiały kancelaryjne, środki czystości/

- energia 9 576,-

- usługi remontowe 54 687,-

/remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu,

konserwacja kserokopiarki/

- usługi pozostałe 71 517,-

/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,

znaczki pocztowe, usługi informatyczne, BIP, obsługa bankowa/

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 325,-

- zakup usług telekomunikacyjnych 6 626,-

telefonii komórkowej

- zakup usług telekomunikacyjnych 15 689,-

telefonii stacjonarnej

- delegacje 23 491,-

/ryczałty Burmistrza, zwrot za delegacje

pracowników Urzędu/

- wydatki dotyczące funkcjonowania sprzętu 18 917,-

komputerowego i urządzeń kserograficznych

/papier ksero, tusze, tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 10 061,-

- wykonanie ekspertyzy II budynku należącego do UGiM 1 464,-

- wydatki pozostałe /ubezpieczenie majątku Urzędu 14 377,-

i składki na związki gmin/

 1. zakupy inwestycyjne

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, wydatkowano 14 676 zł tj. 48,9%

/zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach
informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Program E-urzad realizowany jest wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Z przyczyn formalnych Związek Gmin przesunął dalszą realizację zadania na 2009 rok.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 78 800 zł wydatkowano 66 407 zł tj. 84,3%Promocja Gminy

 • zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY

- wydatkowano kwotę 42 428 zł na: opłacenie występujących zespołów
i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów wędkarskich
i rozgrywek piłkarskich, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru, promocja
miasta w prasie

w tym:

 • środki własne – 30 128 zł
 • środki ze Starostwa – 3 000 zł
 • środki ze Związku Miast Nadwiślańskich – 2 000 zł
 • środki od sponsorów - 7 300 zł
 • wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 8 294 zł
 • dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo - 6 770 zł
 • dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum z okazji nadania imienia „Bohaterów bitwy nad Bzurą” - 1 402 zł
 • zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza - 444 zł
 • Dzień Pracownika Samorządowego – 1 000 zł
 • konkurs działkowca /najpiękniejszy ogród/ - 1 741zł
 • pozostałe wydatki promujące Miasto i Gminę - 1 828 zł

/artykuły w prasie, tablica, wizytówki/

 • zakup sprzętu nagłaśniającego - 2 500 zł

Pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 105 320 zł wydatkowano 103 144 zł tj. 97,9 %w tym:

 • Gminne Centrum Informacji - wykonanie 64 086 zł

- wynagrodzenia pracownika wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń - 56 891 zł

- wydatki materialne - 7 195 zł

kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne, Internet

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego przejście dla pieszych/dzieci/ na skrzyżowaniu drogi krajowej - 23 979 zł
 • pozostałe wydatki - 15 079 zł

wydatki związane z organizowanymi spotkaniami dotyczącymi

realizacji inwestycji6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan 5 183 zł wydatkowano 4 511zł tj. 87,0% - dotacjaZ tego:

 • aktualizacja spisu wyborców plan 886 zł wydatkowano 886 zł
 • wybory uzupełniające do Rady Gminy

plan 4 297 zł, wydatkowano 3 625 zł

/środki z dotacji, pozostałą kwotę dotacji zwrócono/

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 195 114 zł wydatkowano kwotę 179 695 zł tj. 92,1 %

- jednostki OSP - z planowanej kwoty 194 614 zł wydatkowano kwotę

179 195 zł tj. 92,1 %w tym:

a/ OSP Wyszogród

Z planowanej kwoty wydatków 132 814 zł wydatkowano kwotę 120 810 zł na:

- wynagrodzenia kierowcy OSP 35 097 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 12 070 zł

- pozostałe wydatki 63 647 zł

/zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energię, remonty samochodów Star i Ford, remont motopompy,

ubezpieczenia strażaków, telefony, przegląd sprzętu ratowniczego, remont dachu, zakup sprzętu do ratownictwa drogowego /środki z dotacji – 7 698 zł/.

- zakupy inwestycyjne 22 000 zł

/zakup sprzętu do ratownictwa drogowego /nożyce/- środki z dotacji/

b/ jednostki w terenie

Z zaplanowanej kwoty 56 000 zł wydatkowano 53 677 zł tj. 95,6 %.

w tym :

 • OSP Rębowo plan 21 000 zł wydatkowano 20 879 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na remont strażnicy, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, uzupełnienie umundurowania.

Budynek OSP znajduje się w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy i Miasta.

 • Pozostałe jednostki OSP /6 jednostek/

plan 35 000 zł wykonanie 32 798 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ zarząd OSP

Z zaplanowanej kwoty 5 800 zł wydatkowano 4 708 zł zł tj. 81,2%

- wynagrodzenie komendanta – 3 000 zł

- zawody strażackie , konkursy wiedzy pożarniczej - 1 708 zł

- obrona OC

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł wydatkowano 500 zł /szkolenie/

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w 2008 roku 24 401 zł tj. 97,6% Są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków, dostarczenie nakazów płatniczych na terenie miasta.9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 80 000 zł wydatkowano kwotę 72 204 zł tj. 90,3 %10. Rezerwa ogólna – 4.500 zł – rezerwa kryzysowa

11. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 797 632 zł wydatkowano

4 696 566 zł tj. 97,9%

w tym:Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 482 480 zł wydatkowano 2 463 572 zł tj. 99,2%w tym:

 • Szkoła podstawowa Wyszogród

Plan 1 239 526 zł wykonanie 1 230 955 zł tj. 99,3%

 

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych: plan 1 169 905,- wykonanie 1 166 297 zł /wynagrodzenia
dla 35 zatrudnionych/

 

 

 

- wydatki rzeczowe: plan 69 621,- wykonanie 64 658,-

  • zakupy materialne - 29 421,-

/tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, zakupiono lampy przysufitowe

do świetlicy szkolnej, nowe krzesła uczniowskie do kl. I-III/

 • zakup energii i wody - 14 178,-
 • zakup usług remontowych - 2 495,-

/prace malarskie w świetlicy szkolnej remont biblioteki szkolnej/.

 • zakup usług pozostałych - 14 917,-

/wywóz nieczystości, prenumerata prasy, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki, monitoring obiektu usługi informatyczne, Internet /

.

 • podróże służbowe krajowe - 980,-
 • zakup usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej - 1 453,-

  • ubezpieczenie majątku - 1 214,-

 • Szkoła podstawowa Kobylniki

Plan 688 280 zł wykonanie 683 390 zł tj. 99,3%

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych: plan 638 976,- wykonanie 638 198,-/wynagrodzenia dla 19 zatrudnionych/

- wydatki rzeczowe: plan 49 304,- wykonanie 45 192,-

  • zakupy materialne - 28 530,-

/tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup opału, zakup drzwi do

budynku szkolnego /.

 • zakup energii i wody - 5 647,-
 • zakup usług remontowych - 728,-

/drobne remonty w klasach lekcyjnych/.

 • zakup usług pozostałych - 7 742,-

/wywóz nieczystości, prenumerata usługi informatyczne, Internet / .

 • podróże służbowe krajowe - 1 277,-
 • zakup usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej - 842,-

 • ubezpieczenie majątku - 426,-

 • Szkoła podstawowa Rębowo

Plan 554 674 zł wykonanie 549 227 zł tj. 99 %- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych: plan 477 681,- wykonanie 477 329,-

/wynagrodzenia dla 18 zatrudnionych/

- wydatki rzeczowe: plan 46 993,- wykonanie 42 209,-

  • zakupy materialne - 15 981,-

/tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup opału, zakup drzwi i

rynien/.

 • zakup energii i wody - 4 757,-
 • zakup usług remontowych - 1 002,-

/drobne remonty w klasach lekcyjnych/.

zakup usług pozostałych - 16 897,-

/wywóz nieczystości, prenumerata prasy, kontrola przewodów

kominowych i instalacji elektrycznej monitoring obiektu usługi

informatyczne, Internet /.

podróże służbowe krajowe - 1 118,-

zakup usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej - 2 454,-

- zakupy inwestycyjne: plan 30 000,- wykonanie 29 688,-

/zakup pieca do CO/

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ zaplanowanej kwoty 97 334 zł wydatkowano kwotę 92 899 zł tj. 95,4%Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi oraz drobne wydatki rzeczowe.

PrzedszkolaZ zaplanowanej kwoty 487 635 zł wydatkowano kwotę 473 549 zł tj. 97,1%- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli Przedszkola

planowana kwota 348 690,- wydatkowano 346 585,- /wynagrodzenia dla 5 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi/

- wydatki bieżące planowana kwota 92 345,- wydatkowano 82 421,-

 • zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
 • uzupełniono braki w glazurze w łazienkach bloku żywieniowego
 • ocieplono ścianę szczytową budynku przedszkola wraz z obróbkami blacharskimi

- opłacono faktury za energię 6 366,-

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, Internet,

akcesoria komputerowe, materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce

dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wymieniono pokrycie dachu na całym budynku: koszt całkowity wraz z obróbkami 63 476,- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 31 069,-

- wyżywienie dzieci planowana kwota 46 600,- wydatkowano 44 714,-

/wpłaty rodziców /

 

 

GimnazjumZ zaplanowanej kwoty 1 344 053 zł wydatkowano 1 301 494 zł tj.96,8%

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych plan 1 225 653,- wykonanie 1 190 007,-/wynagrodzenia dla 35 zatrudnionych/

- wydatki bieżące plan 118 400,- wydatkowano 111 487,-

  • zakupy materialne - 26 691,-

/tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup centrali telefonicznej,

drukarki, laptopa do sekretariatu szkoły/.

 • zakup energii i wody - 6 823,-
 • zakup usług remontowych - 55 501,-

/remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku szkoły/.

Kwota dofinansowania remontu z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości - 10 000 zł

 • zakup usług pozostałych - 17 983,-

/wywóz nieczystości, prenumerata, wymiana 2 okien, zainstalowanie monitoringu wizyjnego na całym obiekcie szkolnym, wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego dachu, /.

 • podróże służbowe krajowe - 1 067,-
 • zakup usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej - 2 036,-

  • ubezpieczenie majątku - 1 386,-

 

 

 

 

Dowożenie dzieciZ planowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 173 170 zł tj. 96,2%

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do szkół uczniów. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 14 110 zł wydatkowano kwotę 13 846 zł tj. 98,1% na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.Stołówka szkolna

Plan 52 000 zł wydatkowano 51 925 złZ dożywiania na stołówce szkolnej skorzystało 175 uczniów.

Pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 140 020 zł wydatkowano 126 111 zł tj. 90,1%Są to środki przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika 8 081,-

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie

116 182,-

Ogółem zakupiono w 2008 roku 118 730 l oleju opałowego za kwotę 309 331 zł

Dla zespołu szkół zakupiono 69 072 l. za kwotę 175 506 zł

W tym zwrot za zużyty olej opałowy w LO l 45 758 kwota 139 784 zł

- partycypacja w kosztach pracowników obsługujących KZP i ZNP 1 848,Wydatki na oświatę w 2008 roku łącznie ze świetlicą i stołówką szkolną wyniosły plan 4 937 163,- wydatkowano - 4 931 988,- tj. 99,9% i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 3 569 407,-

- środki samorządowe - 1 362 581,- tj. 38,2%12. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 81 600 zł wydatkowano kwotę 73 628 zł tj. 90,2 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii plan 4 000 zł wykonanie 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano

kwotę 52 124 zł na:

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 27 779 zł
 • wydatki rzeczowe 24 345 zł

w tym: energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i członków ich rodzin /prowadzone co piątkowe dyżury – 152 godz./. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w trzech podstawowych zespołach: plastycznym, młodych form teatralnych i muzycznym. Pokryte zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy

- pozostałe wydatki z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 19 154 zł na ogrzewanie, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody w gabinecie lekarskim oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

 

 

 

13. Pomoc społecznaZ planowanej kwoty 2 721 900 zł wydatkowano 2 588 376 zł tj. 95,1%- Domy Pomocy Społecznej - plan 56 500 zł wydatkowano 52 684 zł /pokrywamy koszty pobytu 4 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoogółem plan 1 640 900 zł wykonanie 1 590 286 zł tj. 97%/dotacja - 1 628 200 zł, środki samorządowe – 12 700 zł/

Kwotę w wysokości 1 590 286 wydatkowano na:

  • wypłata świadczeń rodzinnych - 1 356 986,-

w tym:

- zasiłki rodzinne – 562 rodziny i osoby na kwotę 574 336,-

   1. - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 782 650,-

/tj. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka,

kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia

roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne -

liczba osób 336/

 • zaliczki alimentacyjne - liczba osób 31 na kwotę 102 215,-
  • fundusz alimentacyjny 35 895,-
  • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne 9 482,-
  • opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń 4 822,-

 

 

 

  • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /2 pracowników./ 80 886,-

w tym środki samorządowe – 9 532 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 210,-

- wydatki rzeczowe bieżące 29 696,-

/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe/

- zakupy inwestycyjne 6 980,-

/dwa zestawy komputerowe dla pracowników świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego/

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 20 600 zł wykonanie 20 536 zł

Składki odprowadzone od 54 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

plan 375 291 zł wykonanie 375 112 zł

w tym:

- środki z dotacji - 333 920 zł

W/w kwotę wydatkowano :

  • zasiłki stałe 248 920,-

w tym zasiłki suszowe 59 000,-

/z zasiłków skorzystało 54 osoby i rodziny/

  • zasiłki okresowe 85 000,-

/z zasiłków skorzystało 76 osób i rodzin/

 

 

- środki samorządowe - 41 192 zł

W/w kwotę wydatkowano :

  • zasiłki celowe 35 245,-

pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa

/z zasiłków skorzystało 120 osób i rodzin/

  • opłaty pocztowe /środki samorządowe/ 5 947,-

- dodatki mieszkaniowe plan 42 200 zł wykonanie 41 486 zł tj. 98,3%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w 2008 roku 57 rodzin.

- ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 346 509 zł /udział środków samorządowych 86 019 zł,

dotacja dla MGOPS - 180 400 zł, dotacja rozwojowa – 80 090 zł/ wydatkowano 308 327 zł tj. 69,6%.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 211 477,-

- wydatki materialne 18 635,-

opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,

zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,

akcesoria komputerowe

- dotacje rozwojowe plan 80 090,- wydatkowano 78 215,- zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 875,-

w tym:

zakupy inwestycyjne plan 7 000 zł wykonanie 7 000 zł

Zakup zestawu komputerowego przeznaczonego do obsługi projektu.

W ramach przyznanej dotacji rozwojowej zrealizowany został projekt pn.

”Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” obejmujący przeszkolenie zawodowe 8 osób długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

- pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 239 900 zł /dotacja – 75 000 zł, środki samorządowe –

110 100 zł/ wydatkowano kwotę 199 945 zł tj. 83,3 % w tym:

  • ze środków samorządowych 110 100,-
  • z dotacji 75 000,-
  • z dotacji /środki z Banku Światowego/ 54 800.-

Planowane środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie dzieci 109 360,-

Tą formą pomocy objęto 361 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 58 osób i rodzin na tzw. „Posiłek

dla potrzebujących” 25 640,-

- prace społecznie użyteczne - 22 665,-

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 32 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie IV-XI/2008, koszt całkowity to 56 468,- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 33 803,-

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 9 080,-

/paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/

- wydatki dotyczące zakwaterowania osób przeniesionych z budynku zagrożonego

zawaleniem - 13 200,-

- dotacja celowa – środki z Banku Światowego - 20 000,-

Środki zostały przeznaczone na programy integracji społecznej związane z pobudzeniem aktywności lokalnej mieszkańców.

W programie uczestniczy 8 jednostek tj. Związek emerytów i rencistów, szkoły podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe, Biblioteka i Stowarzyszenie LGD

Realizacja programu obejmuje lata 2008 – 2009 . Otrzymana kwota w wysokości 20 000 zł stanowi I transzę przyznanych środków.Wydatki dotyczące pomocy społecznej pokryte zostały:

- z dotacji - 2 244 196 zł

- ze środków samorządowych - 344 180 zł tj.15,3%14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 139 531 zł wykonanie 134 356 zł tj. 96,3 %

 • świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 62 840 zł wydatkowano kwotę 58 223 zł tj. 92,7 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną i fundusz świadczeń socjalnych

 • pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 76 691 zł wydatkowano 76 133 zł tj. 99,3 %w tym:

- dotacja na stypendia dla uczniów plan – 69 150,- wykonanie 69 148,-

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

- wyprawka szkolna i zakup podręczników

plan 7 541,- wydatkowano 6 985,- tj. 92,6%

nie została wykorzystana pełna kwota, ponieważ nie wszyscy ubiegający się spełnili kryterium dochodowe15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 644 030 zł wydatkowano kwotę 539 222 zł tj. 83,7%w tym:

- wydatki inwestycyjne - planowana kwota 218 500 zł wydatki 158 309 złtj. 72,5%w tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 3 000 zł /środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW/ wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2009 roku.

 • budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 66 000 zł wydatkowano 64 110 zł tj. 97,1% - opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji oraz opracowano niezbędną dokumentację inżynieryjno-geologiczną.

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2009 – 2011.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011
roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

 • składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł wykonanie

14 884 zł tj. 29,8% - za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko

projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku

komunalnym.

Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych .

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce

i plac zabaw w mieście - zaplanowana kwota 99 500 zł wydatkowano76 315 zł tj. 76,7%

Zakres zadania:

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk”- 75 500 zł wydatkowano 72 648 złPlac zlokalizowany jest na zieleńcu znajdującym się pomiędzy ul. Rębowską,

Płocką i Wąską, został wyposażony w nowoczesne certyfikowane urządzenia /huśtawki i zjeżdżalnie, pociąg, piaskownica/. Zainstalowany został monitoring obejmujący cztery kamery wraz z oświetleniem halogenowym. Plac zabaw jest monitorowany przez całą dobę.

 

 

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 24 000 zł
wydatkowano kwotę 3 667 zł tj. 15,3%Sporządzono dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji na 2009
rok.

Złożono wniosek do Urzędu Mazowieckiego w celu pozyskania środków – wniosek czeka na ocenę

- wydatki bieżące: plan 425 530 zł wydatkowano 380 913 zł tj. 89,5%

 • oczyszczanie miast i wsi.

Z planowanej kwoty 195 700 zł wydatkowano kwotę 190 091 zł tj. 97,1%

w tym:

- znaki drogowe i odblaskowe na kwotę 4 579 zł

- zakupiono deski na molo 439 zł

- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych

na terenie miasta 24 901 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych 4 600 zł

- naprawiono ławki na terenie amfiteatru 1 775 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę 148 837 zł

za:

  • oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście 101 448 zł
  • opróżnianie pojemników z terenów wiejskich 30 586 zł
  • odśnieżanie „akcja zima” 16 803 zł

- wycięcie krzewów przy ul. Mickiewicza 1 480 zł

- założenie kratki ściekowej przy ul. Zamieście 3 480 zł

 • zieleń w mieście - z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

18 758 zł tj. 98,7 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

 • oświetlenie ulic

Z zaplanowanej kwoty 157 530 zł wydatkowano 138 957 zł tj. 88,2% na

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

konserwację oświetlenia.

 

 

 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 17 399 zł tj. 58,0% na:

- sporządzenie opinii technicznej w sprawie zabezpieczenia skarpy wiślanej
od erozji Wisły 4 049,-

- za nadzór ornitologa 13 350,-

Realizacja następnego etapu zadania obejmuje zakres wykonania:

  • opasek zabezpieczających skarpę na różnych wysokościach wraz z kamienną tamą podłużną,
  • ciągów spacerowych wraz z nasadzeniami
  • zatoki dla łodzi

Zadanie finansowane ze środków EBI, instytucja zarządzająca - MSWiA, instytucja odpowiedzialna za realizację - RZGW w Warszawie.

 • pozostała działalność - z planowanej kwoty 23 300 zł wydatkowano kwotę 15 706 zł tj. 67,4%

z tego na:

 • targowisko miejskie - plan 7 500 zł wykonanie 7 268 zł

- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej

 • utylizacja padłych zwierząt - plan 800 zł - brak wykonania wydatków, nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
 • grobownictwo - plan 9 000 zł wykonanie 8 438 zł - zakup zniczy i wieńców, odnowienie mogiły poległych żołnierzy II wojny światowej
 • wyłapywanie bezdomnych psów - plan 6 000 zł

- brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

 

 

 

 

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteka Samorządowa Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 150 000 zł

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,- zakup 775 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału, - zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne- zakup zestawu komputerowego /3 komputery pozyskano z programu

IKONKA/ - zakup krzeseł i biurek- wyremontowano i przystosowano odpowiednio pomieszczenie na salę

komputerową

- współfinansowano remont dachu na budynku w kwocie 9 000 zł

Należności i zobowiązania w 2008 roku nie wystąpiły.17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 590 000 zł wydatkowano kwotę 578 433 zł tj. 98%

w tym:

 • obiekty sportowe plan 473 900 zł wykonanie 462 333 zł tj. 97,6%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS

fundusz świadczeń socjalnych 153 197,-

 

- wydatki rzeczowe: 44 043,-

/zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, wywóz nieczystości, większe zakupy to wielofunkcyjny ATLAS do ćwiczeń na siłowni 12 000,-/

- wydatki inwestycyjne plan 182 200,- wydatkowano 181 210,- na:

 • budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego - koszt całkowity 101 200,- wydatkowano 101 200,- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50 000,-

W ramach zadania wykonano: niwelację i korytowanie terenu pod budowę i nawierzchnię, okrawężnikowanie boiska, zakupiono bramki z siatką.

 • monitoring obiektu plan 20 000,- wydatkowano 19 010,-

Zainstalowano 9 kamer w tym:

- 6 na hali sportowe, 1 na siłowni, 2 na zewnątrz z oglądem boiska.

 • Skate Park plan 61 000 zł wydatkowano 61 000 zł

Skatepark jest elementem tzw. „Wyszogrodzkiego kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych”. Stanowi element wyposażenia rekreacyjnego głównie dla dzieci i młodzieży, z ich też inicjatywy został utworzony. W 2008 roku zostały wykonane prace przygotowawcze, ziemne oraz wybudowana została płyta żelbetowa skateparku. Obiekt oddany został do użytkowania. W II kw. 2009 roku zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie skateparku.

Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły

Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według
potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 800-1600. W godzinach popołudniowych 1600-2100 z hali

korzysta około 120 osób - są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na

siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową, tenisa stołowego oraz taekewondo a także kobiety ćwiczące fitness.

 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 116 100 zł wykonanie 116 100 zł

w tym:

 • dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród

plan 111 100 zł wykonanie 111 100 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania

publicznego - prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 80 800 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych

memoriał J.Grzegorzewskiego - 1 200 zł

- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym o Puchar

Burmistrza - 4 000 zł

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 2 500 zł

- turniej w siatkówkę dla młodzieży i dorosłych o Puchar

Burmistrza - 1 000 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 21 600 zł

 

 • utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 5 000 zł

na opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące wykonania wydatków poniżej założonego planu

   • wydatki inwestycyjne:

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 50,6%

Zadanie:

- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji ulic Rębowskiej i Rynek oraz na opracowanie koncepcji wykorzystania obiektów rewitalizowanych na terenie miasta.

Złożono dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu w celu przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach

RPOWM w naborze planowanym na przełomie II kwartału 2009 –IV kwartał 2011

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadanie:

- składowisko odpadów w Wilczkowie wykonanie planu – 29,8%Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych .

- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – budowa parku Zamkowa – wykonania planu - 15,3%Sporządzono dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji na

2009 rok.
Złożono wniosek do Urzędu Mazowieckiego w celu pozyskania środków –

wniosek czeka na ocenę.

   • Wydatki bieżące:

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 71,3%

Zadanie:

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Trwają końcowe uzgodnienia i zbieranie opinii do dalszych prac projektowych.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania:

 • oświetlenie ulic - 88,2%

rachunek za energię/ oświetlenie ulic, placów i dróg/ za m-c grudzień 2008 rok wpłynął do Urzędu w styczniu 2009 roku i został zaewidencjonowany na rozrachunkach jako zobowiązanie.

 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem – 58%

Umowa – zlecenie za nadzór ornitologa została zrealizowana w 50%, ponieważ druga część umowy zostanie zrealizowana w 2009 roku.

 • Pozostała działalność – 68,3%

Nie wykonano wydatków ponieważ nie zaszła konieczność wykonania części planowanych zadań /np. wyłapywanie bezdomnych psów/.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy i Miasta na

dzień 31.12.2008 r. wynosi:

 • rachunek bankowy dochodów 1 089 188,60zł
 • rachunek bankowy wydatków UGiM 0 zł
 • rachunek bankowy wydatków Oświaty 0 zł
 • rachunek bankowy wydatków MGOPS 0 zł
 • rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 181 014,31 zł
 • rachunek depozytowy 6 720,35 zł
 • rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 29 535,72 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji planu inwestycji za 2008 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 305 550 zł wydatkowano 305 526 zł tj. 100 %w tym:- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice-Pruszczyn

Z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%

- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.

Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap Zaplanowano kwotę 255 550 zł, wydatkowano 255 526 zł tj. 100,0%.Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 600 Transport i łącznośćZ zaplanowanej kwoty 1 121 015 zł wydatkowano 1 102 069 zł co stanowi

98,3%w tym:-współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w
miejscowości Rakowo

Zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano 269 512 zł tj. 99,8%Zakres wykonanych prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.

 

 

 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo Zaplanowano kwotę 236 350 zł, wydatkowano kwotę 236 347 tj. 100,0%zł

środki własne to kwota 136 350 zł.

100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości PruszczynZałożono plan realizacji zadania na kwotę 413 000 zł, wydatkowano 412 977zł tj. 100,0%. Na to zadanie mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Wykonanie zadania to położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Zaplanowano kwotę 35 050 zł, wydatkowano 35 032 zł tj. 99,9%Na zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 17 515 zł .

Udział środków własnych – 17 517 zł.

W ramach tego zadania nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg w sołectwach Ciućkowo-Starzyno.- modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Z planowanej kwoty 116 615 zł wydatkowano kwotę 107 309 zł tj. 92,0%na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.

Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników na ul. Czerwińskiej.

Drogi zaplanowane do przebudowy to:

  • Słomin – 2,1 km
  • Kobylniki – 1,62 km
  • Drwały-Ciućkowo-Marcjanka- 1,9 km
  • Rębowo – 1,25 km

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM

 

- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego

w ul. KlasztornejZaplanowana kwota 50 000 zł, wydatkowano 40 892 zł co stanowi 81,8%W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni i oświetlenia ulicznego.

Trwają uzgodnienia występujących kolizji urządzeń podziemnych.

Zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM planowanym na przełomie II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011 roku. Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia.

W ramach programu możemy skorzystać z dotacji do 85% kosztów.Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 51 000 zł, wydatkowano 25 792 zł tj. 50,6%

- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród zaplanowano kwotę 51 000 zł, wykonano 25 792 zł

w tym :

 • rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 51 000 zł, wykonanie 25 792 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji ulic Rębowskiej i Rynek oraz opracowano koncepcję wykorzystania obiektów rewitalizowanych na terenie miasta.

Złożono dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatu w celu przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełomie II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011 roku.

Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego, Rębowska i Rynek/.

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publicznaZaplanowana kwota to 30 000 zł wykonanie 14 676 zł tj. 48,9%w tym:

 • zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 30 000 zł na zakup

serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach

informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.

Program E-urzad realizowany jest wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Z przyczyn formalnych Związek Gmin przesunął dalszą realizację zadania na 2009 rok.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota to 22 000 zł wykonanie 22 000 zł tj. 100,0%

 • zakupy inwestycyjne –zakup sprzętu do ratownictwa drogowego /nożyce/

- środki z dotacji

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zakupy inwestycyjne: plan 30 000,- wykonanie 29 688,- tj. 99,0%Zakup pieca do CO w szkole podstawowej w Rębowie. Dział 852 Pomoc społeczna

- zakupy inwestycyjne: plan 14 000 zł wykonanie 13 980 zł,- tj. 99,9%W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono:

 • dwa zestawy komputerowe dla pracowników świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego z dotacji otrzymanej na wdrożenie fundusz alimentacyjnego – 6 980 zł
 • zestaw komputerowy wraz z drukarką przeznaczony do obsługi projektu realizowanego w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej - 7 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaZ zaplanowanej kwoty 218 500 zł wydatkowano 158 309 złtj. 72,5%Niskie wykonanie planu spowodowane było nie uruchomieniem środków pomocowych z Unii Europejskiej

w tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie

Z zaplanowanej kwoty 3 000 zł /środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW/ wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.

Realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2009 roku.

 • budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki

Z zaplanowanej kwoty 66 000 zł wydatkowano 64 110 zł tj. 97,1% - opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji oraz opracowano niezbędną dokumentację inżynieryjno-geologiczną.

Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2009 – 2011.

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego

Miasta i ul. Rybaki.

Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru

PROW, planowanym na przełom II kwartału 2009 roku - IV kwartału 2011
roku.

W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów

inwestycji.

 • składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł wykonanie

14 884 zł tj. 29,8% - za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko

projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku

komunalnym.

Realizacja zadania przesunięta na 2009 rok.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych .

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce

i plac zabaw w mieście - zaplanowana kwota 99 509 zł wydatkowano76 315 zł tj. 76,7%

Zakres zadania:

- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk”- 75 500 zł wydatkowano 72 648 złPlac zlokalizowany jest na zieleńcu znajdującym się pomiędzy ul. Rębowską,

Płocką i Wąską, został wyposażony w nowoczesne certyfikowane urządzenia /huśtawki i zjeżdżalnie, pociąg, piaskownica/. Zainstalowany został monitoring obejmujący cztery kamery wraz z oświetleniem halogenowym. Plac zabaw jest monitorowany przez całą dobę.

- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 24 000 zł
wydatkowano kwotę 3 667 zł tj. 15,3%

Sporządzono dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji

na 2009rok.
Złożono wniosek do Urzędu Mazowieckiego w celu pozyskania środków –

wniosek czeka na ocenę

Dział 926 Kultura fizyczna i sportZ zaplanowanej kwoty 182 200 zł wydatkowano 181 210 zł tj. 99%

w tym:

 • budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - koszt całkowity 101 200,- wydatkowano 101 200,- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 50 000,-

W ramach zadania wykonano: niwelację i korytowanie terenu pod budowę i nawierzchnię, okrawężnikowanie boiska, zakupiono bramki z siatką.

 • monitoring obiektu plan 20 000,- wydatkowano 19 010,-

Zainstalowano 9 kamer w tym:

- 6 na hali sportowe, 1 na siłowni, 2 na zewnątrz z oglądem boiska.

 • Skate Park plan 61 000 zł wykonanie 61 000 zł

Skatepark jest elementem tzw. „Wyszogrodzkiego kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych”. Stanowi element wyposażenia rekreacyjnego głównie dla dzieci i młodzieży, z ich też inicjatywy został utworzony. W 2008 roku zostały wykonane prace przygotowawcze, ziemne oraz wybudowana została płyta żelbetowa skateparku. Obiekt oddany został do użytkowania. W II kw. 2009 roku zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie skateparku.

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 974 265 zł wydatkowano 1 853 250 zł tj. 93,9%

Zrealizowane wydatki na inwestycje stanowią 14,2% ogółem poniesionych wydatków.

Zadania inwestycyjne nie zostały wykonane w 100% z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programów unijnych na lata 2007-2013.

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2008 roku.

 

Przychody z tytułu wolnych środków z 2007 roku –plan 561 000 zł wykonanie – 639 318,83 zł.

Przychody z tytułu kredytów

plan 1 100 000 zł wykonanie – 1 100 000 zł

 

Rozchody w 2008 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 454 119,36 zł

kredyty pożyczki

PKO - 176 000 zł WFOŚiGW - 51 212,49 zł

BOŚ - 90 000 zł WFOŚiGW - 40 000 zł

BGK - 72 146,87 zł WFOŚiGW - 24 760 zł

------------------ -----------------------

338 146,87 zł 115 972,49 zł

 

 • z kwoty przypadającej do spłaty w 2008 roku w wysokości 454 120 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 454 119,36 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

 

010 – 01095 plan 267 322 zł wykonanie 267 321 zł

- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 65 394 zł wykonanie 65 394 zł

środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 886 zł wykonanie 886 zł

wynagrodzenie dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców –

751-75109 plan 4 297 zł wykonanie 3 625 zł

wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy

754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 500 zł

obrona cywilna – szkolenie

852 - 85212 - plan 1 628 200 zł wykonanie 1 580 754 zł

wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki emerytalne i rentowe, wydatki związane z wdrożeniem funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie pracowników

852 – 85213 plan 20 600 zł wykonanie 20 536 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne,

852 – 85214 plan 248 920 zł wykonanie 248 920 zł

wypłata zasiłków stałych

------------------- ---------------------

2 236 119 zł 2 187 936 zł

 

Niewykorzystane dotacje zostały z dniem 31.12.2008 roku zwrócone do budżetu państwa.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

Sprawozdanie

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

Z zaplanowanej kwoty 62 000 zł wydatkowano kwotę 54 474 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii plan - 4 000

wykonanie - 2 350 zł

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.

Rozdział 85154 plan 58 000 zł wykonanie 52 124 zł- świetlica socjoterapeutyczna na:

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy - 27 778,68 zł
 • wydatki rzeczowe : - 24 345 zł

energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, wycieczka do Warszawy, synagoga – marsz żywych, festiwal Sydnej Mazowsze Internet,szkolenie.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za 2008r.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 159 315, zł

- zakup nowych pozycji literatury 775 książek głównie literatury pięknej

- 16 259 zł

- materiałów kancelaryjnych, środków czystości, biurek krzeseł, gaśnic proszkowych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 6 266 zł

- zakup opału - 1 714 zł

- zakup energii - 1 975 zł

- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,

publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci

szkolenie, - 4 209 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet - 1 759 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 144 zł

- podróże służbowe - 193 zł

- zakup zestawu komputerowego, - 2 434 zł

papieru do drukarki i kserokopiarki

- remont pomieszczenia na salę komputerową 1 830 zł

- współfinansowano remont dachu na budynku 9 000 zł

-------------------------

205 098 zł

Z zaplanowanej dotacji 150 000 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę

150 000 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 55 098 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego /50 631,19 /zł.

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2008 roku

– 2 218,82 zł

Należności i zobowiązania w 2008 roku nie wystąpiły.

Do końca 2008 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 954 czytelników, którzy wypożyczyli 21 619 książek i 2164 czasopism.

Z czytelni skorzystało 3 021 czytelników, którym udostępniono 6 261 książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące,

łącznie 3484 szt.

Biblioteka przeprowadziła:

- szereg konkursów,

- lekcji bibliotecznych,

- trzy przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników, które miały

charakter edukacyjny

- zorganizowała wystawę fotograficzną pt. ”Wyszogród na starej

fotografii- zabytki, ludzie, wydarzenia”

Zakupiono 775 nowych pozycji książkowych, głównie literatury pięknej oraz z takich dziedzin wiedzy jak: medycyna, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

Część środków finansowych /6 500 zł/ pochodziła z datacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni

Wisły.

Dyrektor Biblioteki Miejsko

Gminnej w Wyszogrodzie

Małgorzata Winczyńska

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za 2008 r..

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 111 100 zł wydatkowano kwotę 111 100 zł

na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 80 800 zł- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 złmemoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 2 500 zł

- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą

przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 21 600 zł

- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym o Puchar

Burmistrza - 4 000 zł

- turniej w siatkówkę dla młodzieży i dorosłych o Puchar

Burmistrza - 1 000 zł Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 55 660,26 zł

Wpływy – 18 031 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 17 186 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 846 zł

Wydatki - 44 156 zł

- opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów - 19 129 zł

- zakup pojemników metalowych do gromadzenia surowców wtórnych

- 6 015 zł

- zakup pojemników plastykowych do gromadzenia odpadów – 14 698 zł

- zakup worków do segregacji odpadów - 2 586 zł

- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - 1 273 zł

- opracowanie pn.„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyszogród” - 455 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2008r. – 29 535,72 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2008 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2008 rok wynosi - 1 797 287 zł

z tytułów:

- kredytów –  1 700 147 zł

PKO – pozostało do spłaty - 528 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

 

BOŚ - pozostało do spłaty - 1 100 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2008 w wysokości 1 100 000 zł na:

- współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie - 300 000 zł

- modernizację drogi gminnej w Pruszczynie - 400 000 zł

- budowę miejsko gminnego boiska wielofunkcyjnego - 50 000 zł

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli – 350 000 zł

Okres spłaty 31.03.2012 do 31.12.2018 roku

BGK - pozostało do spłaty - 72 147 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

 

- pożyczek – 97 140 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 60 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 37 140 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za 2008r.

 

 

  • wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 19 927 zł wykonanie 9 214 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 461 zł.

 

 

  • zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9 750 zł z tego :

- 5 577 zł należność dla budżetu państwa

- 4 173 zł należność dla budżetu Gminy

Dochód budżetu z tyt. świadczeń alimentacyjnych wyniósł 4 256 zł

Różnica między kwotą należną budżetowi gminy a wykonaną wynosi 83 zł

Kwota różnicy wynika z rozliczeń między gminami dłużnika i wierzyciela.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków

budżetu Gminy za 2008 r.

Dochody

Dział

Roz-

dział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody

12 493 624,55

12 628 713,07

101,1

010

Rolnictwo i łowiectwo

373 322,00

373 358,50

100,0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

103 000,00

103 250,00

100,2

6290

Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

3 000,00

3 250,00

108,3

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

100 000,00

100,0

01095

Pozostała działalność

270 322,00

270 108,50

99,9

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt.

3 000,00

2787,43

92,9

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

267 322,00

267 321,07

100,0

600

Transport i łączność

217 515,00

217 515,00

100,0

60016

Drogi publiczne gminne

217 515,00

217 515,00

100,0

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub współfinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora fin.publ.

17 515,00

17 515,00

100,0

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00

200 000,00

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

84 200,00

113 592,34

135,2

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84 200,00

113 592,34

135,2

 

 

 

 

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 000,00

22 475,76

149,8

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t

19 000,00

20 736,57

109,1

0770

Wpływy z tytułu opłaty nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

69 907,40

139,8

0920

Pozostałe odsetki

200,00

472,61

236,3

710

Działalność usługowa

2 000,00

2 000,00

100,0

71035

Cmentarze

2 000,00

2 000,00

100,0

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

2 000,00

100,0

750

Administracja publiczna

85 918,00

81 022,74

96,9

75011

Urzędy Wojewódzkie

65 618,00

65 854,70

100,0

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

65 394,00

65 394,00

100,0

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste

224,00

460,70

205,7

75023

Urzędy Gmin

15 300,00

10 168,04

66,5

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majątk j.s.t

15 000,00

9 540,00

63,6

0970

Wpływy z różnych dochodów

300,00

628,04

209,3

75075

Promocja j.s.t

5000,00

5 000,00

100,0

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5000,00

5 000,00

100,0

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

5 183,00

4 510,79

51,9

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

886,00

886,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

886,00

886,00

100,0

75109

Wybory do rad gmin - wybory uzupełniające

4297,00

3 624,79

84,4

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

4297,00

3 624,79

84,4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

30 198,00

30 198,00

100,0

75412

Ochotnicze straże pożarne

29 698,00

29 698,00

100,0

2710

Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t na dofinans. własnych zadań bieżących

7 698,00

7 698,00

100,0

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

22 000,00

22 000,00

100,0

75414

Obrona cywilna

500,00

500,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

500,00

500,00

100,0

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

3 494 010,00

3 689 981,14

105,6

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

13 536,26

135,4

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

13 536,26

135,4

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz.

1 161 600,00 

1 096 550,58

94,4

0310

Podatek od nieruchomości

1 100 000,00

1 033 074,78

93,9

0320

Podatek rolny

29 000,00

32 480,00

112,0

0330

Podatek leśny

9 000,00

10 411,00

115,7

0340

Podatek od śr. transportowych

12 600,00

16 290,00

129,3

0500

Podatek od czynności cywilno- prawnych

10 000,00

3 382,20

33,8

0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

1 000,00

912,60

91,3

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych

906 500,00

942 209,79

103,9

0310

Podatek od nieruchomości

320 000,00

350 947,22

109,7

0320

Podatek rolny

429 000,00

405 702,10

94,6

0340

Podatek od środk.transport.

30 000,00

16 777,50

55,9

0360

Podatek od spadków i darowizn

4 000,00

4 288,03

107,2

0430

Wpływy z opłaty targowej

50 000,00

43 762,80

87,5

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

113 753,87

162,5

0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

3 500,00

6 978,27

199,4

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

102 730,00

171 991,39

167,4

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

26 222,00

131,1

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

22 530,00

74 561,84

330,9

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 000,00

71 051,39

118,4

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw

200,00

156,16

78,0

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 313 180,00

1 465 693,12

111,6

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 293 180,00

1 434 296,00

110,9

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

31 397,12

157,0

758

Różne rozliczenia

5 495 422,00

5 495 422,00

100,0

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 569 407,00

3 569 407,00

100,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 569 407,00

3 569 407,00

100,0

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 926 015,00

1 926 015,00

100,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 926 015,00

1 926 015,00

100,0

801

Oświata i wychowanie

151 465,00

167 182,55

110,4

80101

Szkoły podstawowe

262,00

364,00

138,9

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

202,00

202,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

162,00

162,00

100,0

80104

Przedszkola

92 169,00

101 250,95

109,9

0830

Wpływy z różnych usług

61 100,00

70 181,95

114,9

2710

Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t na dofinans. własnych zadań bieżących

31 069,00

31 069,00

100,0

80110

Gimnazja

953,00

953,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

953,00

953,00

100,0

80148

Stołówki szkolne

50 000,00

56 533,60

113,1

0830

Wpływy z usług

50 000,00

56 533,60

113,1

80195

Pozostała działalność

8 081,00

8 081,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 081,00

8 081,00

100,0

852

Pomoc społeczna

2 367 700,55

2 284 688,51

96,5

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

1 631 300,00

1 585 010,68

97,2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 621 200,00

1 573 774,61

97,1

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3 100,00

4 256,45

137,3

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 000,00

6 979,62

99,7

85213

Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

20 600,00

20 536,41

99,7

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20 600,00

20 536,41

99,7

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

333 920,00

333 919,93

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

248 920,00

248 920,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

85 000,00

84 999,93

100,0

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

252 080,55

250 221,49

99,3

2008

Dotacje rozwojowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

62 126,50

61 943,50

99,7

2009

Dotacje rozwojowe – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

3 289,05

1 613,69

49,2

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin

180 400,00

180 399,30

100,0

6208

Dotacje rozwojowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

5 950,00

5 950,00

100,0

6209

Dotacje rozwojowe – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

315,00

315,00

100,0

85295

Pozostała działalność

129 800,00

95 000,00

73,2

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

54 800,00

20 000,00

36,5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

75 000,00

75 000,00

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

76 691,00

76 132,60

100,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

76 691,00

76 132,60

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

76 691,00

76 132,60

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00

-

90095

Pozostała działalność

5 000,00

-

2700

Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

5 000,00

-

926

Kultura fizyczna i sport

105 000,00

93 108,90

88,9

92601

Obiekty sportowe

105 000,00

93 108,90

88,9

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. samorządu teryt.

55 000,00

43 108,90

78,4

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

50 000,00

100,0

Ogółem

12 493 624,55

12 628 713,07

101,1

WYDATKI

 

 

Dz.

Rozd.

§

Treść

     
     

Ogółem wydatki

13 700 504,55

13 066 900,64

95,4

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

581 722,00

581 392,71

99,9

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

305 550,00

305 525,64

100,0

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

305 550,00

305 525,64

100,0

01030

 

Izby rolnicze

8 850,00

8 546,00

96,6

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego

8 850,00

8 546,00

96,6

01095

 

Pozostała działalność

267 322,00

267 321,07

100,0

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 242,00

5 241,59

100,0

4430

Różne opłaty i składki

262 080,00

262 079,48

100,0

600

   

Transport i łączność

1 404 015,00

1 379 099,28

98,2

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

270 000,00

269 512,00

99,8

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

270 000,00

269 512,00

99,8

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 134 015,00

1 109 587,28

97,8

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

590,00

98,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 900,00

72 183,04

96,4

4270

Zakup usług remontowych

140 000,00

137 952,01

98,5

4300

Zakup usług pozostałych

66 850,00

65 664,00

98,2

4430

Różne opłaty i składki

650,00

641,43

98,6

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

851 015,00

832 556,80

97,8

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

73 893,95

92,4

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

73 893,95

92,4

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 720,00

4 720,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

75 280,00

69 173,95

91,9

710

   

Działalność usługowa

158 000,00

106 963,18

67,7

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

90 000,00

64 170,86

71,3

 

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

64 170,86

71,3

71035

 

Cmentarze

2 000,00

2 000,00

100,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 000,00

100,0

71095

 

Pozostała działalność

66 000,00

40 792,32

61,8

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

100,0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

51 000,00

25 792,32

50,6

750

   

Administracja publiczna

2 042 277,00

1 884 159,96

92,3

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

115 577,00

107 895,69

93,4

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88 769,00

84 740,24

95,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 114,00

6 123,71

86,1

4110

Składki na ub. Społeczne

15 329,00

13 028,44

85,0

4120

Składki na fundusz Pracy

2 327,00

2 009,61

86,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

224,00

180,47

80,4

4440

Odpisy na Zakł. F.ŚSocjal.

1 814,00

1 813,22

100,0

75022

 

Rady Gmin

56 000,00

50 777,08

90,7

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

52 500,00

47 450,00

90,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

400,28

80,1

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

2 926,80

97,6

75023

 

Urzędy Gmin

1 686 580,00

1 555 935,75

92,3

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 042 399,00

974 481,56

93,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 347,00

60 206,10

99,8

4110

Składki na ub. Społeczne

146 055,00

143 488,82

98,2

4120

Składki na Fundusz Pracy

26 346,00

24 709,66

93,8

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 500,00

16 386,30

93,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

36 240,00

35 713,22

98,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 900,00

40 225,06

79,0

4260

Zakup energii

19 000,00

9 576,08

50,4

4270

Zakup usług remontowych

64 200,00

54 686,84

85,2

4300

Zakup usług pozostałych

75 850,00

71 517,38

94,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000,00

3 324,86

66,5

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

7 000,00

6 626,37

94,7

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 000,00

15 689,35

98,1

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00

1 464,00

97,6

4410

Podróże służbowe krajowe

23 824,00

23 490,88

98,6

4430

Różne opłaty i składki

15 100,00

14 376,23

95,2

4440

Odpisy na Zakł. F Ś Socjal.

16 319,00

16 318,98

100,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

11 500,00

10 061,40

87,5

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 500,00

3 615,70

80,3

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

17 000,00

15 300,70

90,0

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

30 000,00

14 676,26

48,9

 

75075

 

Promocja jedn.samorz.terytor.

78 800,00

66 407,39

84,3

 

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

1 300,00

1 093,68

84,1

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

7 560,00

7 200,00

95,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 657,00

10 900,54

65,4

4260

Zakup energii

143,00

142,70

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

53 140,00

47 070,47

88,6

75095

 

Pozostała działalność

105 320,00

103 144,05

97,9

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

63 800,00

63 006,54

98,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 561,00

4 560,80

100,0

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

11 309,00

11 005,26

97,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 698,00

1 617,28

95,2

4210

Zakup materiał. i wyposażenia

8 056,00

7 594,59

94,3

4300

Zakup usług pozostałych

10 664,00

10 138,33

95,1

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 236,00

2 235,04

100,0

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

989,00

988,94

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

420,00

410,70

 

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

1 587,00

1 586,57

100,0

751

   

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

5 183,00

4 510,79

87,0

 

75101

 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

886,00

886,00

100,0

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

886,00

886,00

100,0

75109

   

4 297,00

3 624,79

84,3

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 860,00

2 190,00

76,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

157,00

156,24

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

392,00

391,98

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

447,00

446,60

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

97,00

96,10

100,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

143,00

142,87

100,0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

201,00

201,00

100,0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

195 114,00

179 694,63

92,1

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

194 614,00

179 194,63

92,1

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 070,00

15 070,00

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 360,00

20 332,80

99,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 977,00

1 809,24

91,5

4110

Składki na ub. Społeczne

3 418,00

3 363,42

98,4

4120

Składki na F.Pracy

490,00

472,49

96,3

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 558,00

8 212,00

77,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 698,00

47 474,24

90,1

4260

Zakup energii

9 500,00

9 314,86

98,0

4270

Zakup usług remontowych

30 816,00

28 363,56

92,0

4300

Zakup usług pozostałych

17 800,00

16 960,60

95,3

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 020,00

1 098,81

54,4

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

-

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

3 816,00

63,6

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

907,00

906,61

100,0

 

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

22 000,00

22 000,00

100,0

75414

 

Obrona cywilna

500,00

500,0

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

500,0

100,0

756

   

Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 000,00

24 401,62

97,6

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

25 000,00

24 401,62

97,6

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

22 190,00

21 826,00

98,4

4300

Zakup usług pozostałych

2 800,00

2 570,00

91,8

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10,00

5,62

50,0

757

   

Obsługa długu publicznego

80 000,00

72 203,70

90,3

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

80 000,00

72 203,70

903

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

80 000,00

72 203,70

90,3

758

   

Różne rozliczenia

4 500,00

-

 
 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

4 500,00

-

 
 

4810

Rezerwy

4 500,00

-

 

801

   

Oświata i wychowanie

4 797 632,00

4 696 565,72

97,9

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2 482 480,00

2 463 571,95

99,2

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

112 166,00

112 058,96

99,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 600 736,00

1 599 476,75

99,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

123 235,00

123 195,32

100,0

4110

Składki na ub. Społeczne

281 546,00

279 005,72

99,1

4120

Składki na F.Pracy

44 993,00

44 209,01

98,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 634,00

73 932,05

97,8

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1200,00

526,99

44,0

4260

Zakup energii

25 885,00

24 582,08

95,0

4270

Zakup usług remontowych

5700,00

4 225,30

74,2

4300

Zakup usług pozostałych

31 531,00

30 341,80

96,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 300,00

1 209,21

52,6

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 700,00

4 749,30

83,4

4410

Podróże służbowe krajowe

4 100,00

3 375,02

82,4

4430

Różne opłaty i składki

4 115,00

1 872,49

45,5

4440

Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych

123 886,00

123 879,12

100,0

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 173,00

1 030,00

87,8

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 490,00

1 104,23

44,4

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 090,00

5 110,60

83,9

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

30 000,00

29 688,00

99,0

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

97 334,00

92 898,74

95,4

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6 218,00

6 176,64

99,4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 361,00

63 145,88

98,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 298,00

5 297,89

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

11 548,00

11 334,87

98,2

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 859,00

1 828,15

98,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 258,00

324,01

10,0

4440

Odpisy na Zakł. F.Ś.Socj.

4 792,00

4 791,30

100,0

80104

 

Przedszkola

487 635,00

473 548,79

97,1

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

12 317,00

12 016,08

97,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

253 317,00

252 757,34

99,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 426,00

17 390,00

99,8

4110

Składki na ubezp. Społeczne

42 232,00

41 360,42

98,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 957,00

6 620,58

95,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 658,00

13 454,08

72,1

4220

Zakup środków żywności

46 600,00

44 713,96

96,0

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

100,00

83,99

83,0

4260

Zakup energii

9 100,00

6 366,15

70,0

4270

Zakup usług remontowych

54 477,00

54 476,19

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

5 800,00

4 597,42

79,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

850,00

665,58

78,3

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

793,03

79,3

4410

Podróże służbowe krajowe

700,00

612,00

87,5

4430

Różne opłaty i składki

760,00

759,25

100,0

4440

Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych

16 441,00

16 440,52

100,0

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

75,00

75,00

100,0

 

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

175,00

37,97

21,2

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

650,00

329,23

50,7

80110

 

Gimnazja

1 344 053,00

1 301 493,95

96,8

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

67 590,00

67 566,24

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

853 291,00

834 457,34

97,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 307,00

60 306,31

100,0

4110

Składki na ubezp. Społeczne

160 155,00

145 523,26

90,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 220,00

23 063,95

91,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 210,00

26 690,93

98,1

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

900,00

846,23

94,0

4260

Zakup energii

9 000,00

6 823,06

75,9

4270

Zakup usług remontowych

56 000,00

55 500,76

99,1

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

11 788,85

90,7

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

636,47

53,0

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 300,00

2 036,17

88,60

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 890,00

1 830,00

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

1 066,80

71,7

4430

Różne opłaty i składki

1 400,00

1 386,26

99,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych

59 090,00

59 089,50

100,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

681,40

68,1

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

727,24

72,7

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000,00

1 473,18

73,7

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

180 000,00

173 170,27

96,2

4300

Zakup usług pozostałych

180 000,00

173 170,27

96,2

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14 110,00

13 845,55

98,1

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 449,00

13 185,25

98,1

4410

Podróże służbowe krajowe

661,00

660,30

100,0

80148

 

Stołówki szkolne

52 000,00

51 925,07

99,9

 

4220

Zakup środków żywności

52 000,00

51 925,07

99,9

80195

 

Pozostała działalność

140 020,00

126 111,40

90,1

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

1 329,00

1 329,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy/

123 626,00

113 056,50

91,5

4300

Zakup usług pozostałych

14 512,00

11 172,90

77,0

 

4430

Różne opłaty i składki

553,00

553,00

100,0

851

   

Ochrona zdrowia

81 600,00

73 628,33

90,2

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

2 350,00

58,8

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

2 350,00

58,8

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 000,00

52 123,68

89,9

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 544,00

24 432,00

99,6

4110

Składki na ubezp. Społeczne

3 841,00

3 346,68

87,2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

1 026,11

68,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

6 614,98

82,7

4260

Zakup energii

4 800,00

2 692,78

56,1

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 415,00

12 197,03

98,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

280,00

263,00

94,0

4410

Podróże służbowe krajowe

1 144,00

1 075,10

94,0

4430

Rożne opłaty i składki

256,00

256,00

100,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

220,00

220,00

100,0

85195

 

Pozostała działalność

19 600,00

19 154,65

97,8

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 400,00

6 000,00

93,8

4260

Zakup energii

2 115,00

2 070,32

97,9

4300

Zakup usług pozostałych

11 085,00

11 084,33

100,0

852

   

Pomoc społeczna

2 721 900,55

2 588 376,36

95,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

56 500,00

52 684,30

93,3

 

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

56 500,00

52 684,30

93,3

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 640 900,00

1 590 286,40

97,0

 

3110

Świadczenia społeczne

1 542 200,00

1 495 096,30

97,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 127,00

38 122,93

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 513,00

2 512,77

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 027,00

15 654,43

97,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 052,00

995,56

94,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 179,00

1 179,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 425,00

12 938,84

83,9

4260

Zakup energii

1 300,00

950,67

73,1

4300

Zakup usług pozostałych

10 944,00

10 750,78

98,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200,00

200,00

100,0

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 282,00

1 256,46

98,0

4410

Podróże służbowe krajowe

144,00

144,00

100,0

4430

Różne opłaty i składki

50,00

50,00

100,0

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

1 814,00

1 813,22

100,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

390,00

389,84

100,0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 253,00

1 251,98

100,0

 

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

7 000,00

6 979,62

99,7

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczestn.w zajęciach

w centrum integr. społecznej

20 600,00

20 536,41

99,7

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20 600,00

20 536,41

99,7

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

375 291,55

375 111,44

100,0

 

3110

Świadczenia społeczne

369 191,55

369 165,32

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

6 100,00

5 946,12

97,5

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

42 200,00

41 485,80

98,3

 

3110

Świadczenia społeczne

42 200,00

41 485,80

98,3

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

346 509,00

308 327,11

89,0

 

3118

Świadczenia społeczne

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

2 405,55

2 405,55

100,0

3119

Świadczenia społeczne

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

7 674,45

7 674,45

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

196 074,00

170 994,74

87,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 015,00

10 013,80

100,0

4110

Składki na ubezp. Społeczne

28 444,00

23 113,78

81,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 881,00

3 728,06

76,4

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

18 600,00

18 600,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 391,00

6 038,87

72,0

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

920,95

920,95

100,0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

3 079,05

1 479,05

48,1

4260

Zakup energii

2 286,00

1 586,36

69,4

4300

Zakup usług pozostałych

7 737,00

6 925,58

89,5

4308

Zakup usług pozostałych

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

200,00

17,00

8,5

4309

Zakup usług pozostałych

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

210,00

134,64

63,8

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

450,00

356,79

79,2

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 700,00

1 577,50

92,8

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

236,00

78,7

4430

Różne opłaty i składki

214,00

213,75

100,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

3 627,00

3 626,44

100,0

4708

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

40 000,00

40 000,00

100,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

600,00

417,84

69,5

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 700,00

1 265,96

74,5

 

6068

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

5 950,00

5 950,00

100,0

 

6069

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

1 050,00

1 050,00

100,0

85295

 

Pozostała działalność

239 900,00

199 944,90

83,3

 

3110

Świadczenia społeczne-dożywianie

160 000,00

157 665,20

98,6

4173

Wynagrodzenia bezosobowe

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

15 500,00

3 000,00

19,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 784,00

4 474,26

77,4

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

20 800,00

12 802,00

61,6

4300

Zakup usług pozostałych

15 300,00

13 806,64

90,3

4303

Zakup usług pozostałych

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

18 000,00

4 054,00

22,6

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

382,80

95,5

4413

Podróże służbowe krajowe

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

500,00

144,00

28,8

4430

Różne opłaty i składki

3 616,00

3,616,00

100,0

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

139 531,00

134 355,90

96,3

 

 

 

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

62 840,00

58 223,30

92,7

 

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3 430,00

3 308,48

96,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 687,00

42 289,92

94,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 160,00

3 118,96

98,7

4110

Składki na ubezp. Społeczne

7 640,00

5 725,76

75,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 050,00

907,37

86,4

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

2 873,00

2 872,81

100,0

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

76 691,00

76 132,60

99,3

 

3240

Stypendia dla uczniów

69 150,00

69 147,60

100,0

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7 541,00

6 985,00

92,7

900

   

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

644 030,00

539 221,60

83,7

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

69 000,00

67 110,24

97,3

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

69 000,00

67 110,24

97,3

90002

 

Gospodarka odpadami

50 000,00

14 884,00

29,8

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

14 884,00

29,8

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

195 700,00

190 090,86

97,2

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6100,00

5 018,59

82,3

4270

Zakup usług remontowych

24 910,00

24 901,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

164 690,00

160 171,27

97,3

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

118 500,00

95 073,60

80,3

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900,00

724,46

80,5

4300

Zakup usług pozostałych

18 100,00

18 033,94

99,7

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99 500,00

76 315,20

76,7

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

157 530,00

138 956,92

88,2

 

4260

Zakup energii

157 530,00

138 956,92

88,2

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30 000,00

17 399,54

58,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

17 399,54

58,0

90095

 

Pozostała działalność

23 300,00

15 706,44

67,4

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7 500,00

7 268,40

96,9

4300

Zakup usług pozostałych

15 800,00

8 438,04

53,4

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 000,00

150 000,00

100,0

 

92116

 

Biblioteki

150 000,00

150 000,00

100,0

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

150 000,00

150 000,00

100,0

926

   

Kultura fizyczna i sport

590 000,00

578 432,91

98,0

92601

Obiekty sportowe

473 900,00

462 332,91

97,6

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 315,00

120 150,34

99,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 347,00

8 346,47

100,0

4110

Składki na ubezp. społeczne

20 281,00

18 721,75

92,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 411,00

3 019,55

88,5

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00

239,11

95,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78 146,00

73 711,84

94,4

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

15 300,00

15 265,86

99,8

4260

Zakup energii

26 200,00

23 180,72

88,5

4270

Zakup usług remontowych

500,00

466,80

93,2

4300

Zakup usług pozostałych

7 800,00

7 694,14

98,7

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 300,00

1 270,08

97,7

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 720,00

1 594,20

92,7

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

1 635,30

81,8

4430

Różne opłaty i składki

2 310,00

2 302,00

99,7

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych

2 720,00

2 719,83

100,0

4740

Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100,00

40,54

40,0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

764,23

76,4

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 200,00

181 210,15

99,5

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

116 100,00

116 100,00

100,0

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

111 100,00

111 100,00

100,0

4260

Zakup energii

5 000,00

5000,00

100,0

Ogółem

13 700 504,55

13 066 900,64

95,4

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-21 14:05:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 14:11:07
 • Liczba odsłon: 774
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680760]

przewiń do góry