_____________________________________________________________________________________
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.12.2019r.):

POBIERZ
_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (03.12.2019r.):

Wyszogród, dnia 02.12.2019 r.

UGiM.3041.1.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.:

„Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945 z poźn.zm) wraz analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy (art. 53 ust. 3 w/w ustawy) oraz niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w aktach wykonawczych do w/w ustawy wraz z załącznikiem graficznym do projektu decyzji

2.       Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2020 roku:

- około 50 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu;

- około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektów decyzji w oparciu o wnioski o wydanie w/w decyzji, które wpłyną do Zamawiającego od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w szacowanych ilościach. Zakres ilościowy określony wyżej może ulec zmianie i wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wskazane liczby są szacunkowe – opracowane na podstawie ostatniego roku.

Zamawiający przewiduje ewentualne zwiększenie zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług, pod warunkiem że Wykonawca do wyceny przyjmie ceny jednostkowe, nie większe niż te, które przyjął przy wycenie zamówienia pierwotnego.

3.       Zamówienie obejmuje także:

- przeprowadzenie analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64   w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji,

- wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji   uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach,

- poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa wyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w   przypadku odmowy uzgodnienia przez którykolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia ze nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

4. sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu, przez Zamawiającego, wniosku o jej wydanie.

II.        Warunki udziału w postępowaniu:

1.     Wskazanie osoby, która będzie sporządzała projekty przedmiotowych decyzji.

2.     Złożenie wraz z ofertą:

a)     Ważnego zaświadczenia o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, osoby, która będzie sporządzała projekt decyzji; w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert); w przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

c)     Zaakceptowanego projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

3.     Zobowiązanie się do:

a)     Zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia,

b)    Przedłożenia nowego (ważnego) zaświadczenia o wpisie na listę członków izby urbanistów lub architektów, każdorazowo przed końcem upływu ważności już przedłożonego zaświadczenia,

c)     Wykonanie prac zgodnie z umową, a także z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi   przepisami.

III.    Termin realizacji zamówienia:

1.       Okres świadczenia usługi: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2.       Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „ do uzgodnień”): do 14 dni (od dnia przekazania wniosku)

 

IV.     Kryterium wyboru   - najniższa cena

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą:

1.       Kryterium nr 1: C – cena oferty brutto

wartość punktowa w [%] – 80%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 80 pkt

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C N – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C OB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.       Kryterium nr 2: T – czas sporządzenia oferty

wartość punktowa w [%] – 20%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 20 pkt

gdzie:

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

T N – najkrótszy zadeklarowany czas sporządzenia oferty, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

T OB – czas zdeklarowany w ofercie badanej

3.       Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

K = KC+KT

gdzie K – łączna ocena punktowa badanej oferty

KC – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

KT – wartość punktowa w kryterium „Czas sporządzenia decyzji”

4.       Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

5.       Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w tym odmowy ustalenia warunków zabudowy) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie 1 projektu decyzji poszczególnych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego przemnożona przez orientacyjną   ilość   sporządzonych projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Najwyższa przyznana punktacja   będzie najkorzystniejszą ofertą.

V.        Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

 

1.       Oferty można składać:

- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,

09-450 Wyszogród w kopercie z dopiskiem: „Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

2.     Oferty należy złożyć do dnia: 13.12.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

VI.     Pozostałe informacje:

 

1.    W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:

- pisemną,

- telefoniczną pod numerem (24) 267 26 15 lub faksem (24) 267 26 01

W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumienia, strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

2.    Osoba wyznaczona do kontaktu: Kaźmierczak Artur – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw komunalnych oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

3.    Umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r.

4.    Niniejsze zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się   na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród.

5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub pocztową. Informacja zostanie również umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.


Załączniki:
1. Zapytanie (.pdf): POBIERZ
2. Formularz ofertowy (.doc): POBIERZ
3. Projekt umowy (.pdf): POBIERZInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-03 21:35:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 07:46:14
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673209]

przewiń do góry