STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1.Uchwały Nr 56/X/90 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Wyszogrodzie z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

2.Zarządzenia Nr 12/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Wyszogrodzie z dnia 30.04.1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

3.Niniejszego Statutu.

4.Innych przepisów dotyczących zakładów społecznej służby zdrowia i opieki społecznej, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.

§ 2

1.Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową podległą Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz finansowaną z budżetu gminno-miejskiego w zakresie zadań własnych, natomiast w zakresie zadań zleconych przez budżet wojewódzki i centralny.

2.Obszarem działań jest gmina i miasto Wyszogród.

§ 3

W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z:

1.Terenowymi organami administracji państwowej (samorządem terytorialnym).

2.Jednostkami i placówkami służby zdrowia.

3.Innymi jednostkami pomocy społecznej.

4.Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i związkami wyznaniowymi, które uzupełniają, współpracują i wspierają działalność państwa w zakresie pomocy społecznej.

§ 4

Na czele Ośrodka stoi kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.

§ 5

Do zadań Ośrodka należą:

1.Ustalanie i analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów zaspokajania tych potrzeb oraz ich realizacja.

2.Organizowanie i prowadzenie środowiskowej pomocy społecznej poprzez:

- świadczenia pieniężne (zasiłki),

- świadczenia pomocy w naturze,

- usługi opiekuńcze,

- usługi wspierające polegające na wspomaganiu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej celem przezwyciężania lub łagodzenia ich problemów życiowych i losowych,

- doradztwo prawne,

- doradztwo pedagogiczne, psychologiczne polegające na zdobywaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do przezwyciężania problemów osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i losowej,

- usługi korekcyjne, terapię indywidualną i grupową w celu dokonywania zmian postaw i zachowań osób, rodzin i grup objętych pomocą społeczną,

- inne usługi umożliwiające właściwe funkcjonowanie osoby lub rodziny znajdującej się w potrzebie,

- aktywizację środowiska lokalnego oraz współdziałanie w tym środowisku celem właściwego rozwiązywania problemów w zakresie pomocy społecznej występujących na danym terenie i w rejonach opiekuńczych.

3.Organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej stacjonarnej i półstacjonarnej o zasięgu lokalnym.

4.Opracowywanie programu rozwoju pomocy społecznej oraz jego realizacja.

5.Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem klientów pomocy społecznej na KIZ celem ustalenia grup inwalidzkich oraz do zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (zakłady nauczania).

6.Opracowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych i budżetu w zakresie pomocy społecznej.

7.Sporządzanie bilansu potrzeb i środków pomocy społecznej.

8.Prowadzenie badań i analiz w zakresie skuteczności działania pomocy społecznej.

9.Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach dotyczących pomocy społecznej (pierwsza instancja).

10.Opracowywanie sprawozdań, ocen analiz i bieżących informacji z realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi.

11.Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań pomocy społecznej określonych w planach społeczno-gospodarczych i budżetu terenowego.

12.Opracowywanie propozycji z zakresu pomocy społecznej do projektów rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych i budżetu terenowego.

13.Realizowanie zadań pomocy społecznej określonych w aktach prawnych naczelnych organów władzy i administracji państwowej oraz aktów wewnętrznych.

14.Prowadzenie spraw osobowych, płacowych, socjalno-bytowych, a także odpowiedzialności służbowej pracowników Ośrodka.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 11:33:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-04 11:33:26
  • Liczba odsłon: 1265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675037]

przewiń do góry