ZAPYTANIE  OFERTOWE nr UGiM.271.15.2017

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

Zamawiający

Gmina i Miasto Wyszogród

Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawcy usługi zarządzania projektem pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Edukacja  dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wykonanie usługi nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy  do 30  czerwca 2019 roku.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zarządzania projektem (Kod CPV 79421000-1 – usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych).

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację następujących czynności:

a) przygotowanie i realizację zadań według harmonogramu rzeczowo – finansowego

b) prawidłowe rozliczenie projektu ,

c)systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, stanie prac nad realizacja Projektu, a zwłaszcza o ewentualnych utrudnieniach i opóźnieniach,

d) przygotowywanie części merytorycznej  oraz przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,

e) nadzór nad terminową realizacją Projektu oraz nadzór i kontrola nad terminowym, właściwym i zgodnym z przepisami wydatkowaniem środków finansowych w ramach Projektu,

f) współpraca z Instytucja Pośredniczącą w zakresie prawidłowej realizacji Projektu,

g) pomiar wskaźników osiągniętych w ramach realizacji Projektu zgodnie z określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu,

h) obsługa systemu SL 2014 wraz z uzupełnianiem niezbędnych danych, prowadzeniem bazy danych uczestników oraz kadry projektu,

i) przygotowywanie i nadzór nad prowadzeniem dzienników zajęć, list obecności, umów z kadrą projektu,

j) udział w postępowaniach przetargowych  w tym opracowywanie specyfikacji,

k) prawidłową organizację i realizację wszystkich zadań merytorycznych zaplanowanych w Projekcie,

l) prowadzenie ewaluacji Projektu, zwłaszcza w zakresie IV etapów nabywania kompetencji przez uczestników Projektu,

ł) wykonywanie innych obowiązków niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

 

Miejsce realizacji

Usługa będzie realizowana na terenie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród z wykorzystaniem narzędzi, sprzętu oraz materiałów należących do Zamawiającego. Ponadto w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Projektu Wykonawca będzie realizował usługę poza siedzibą Zamawiającego z wykorzystaniem telefonu, komputera oraz poczty e mail.

 

Termin realizacji

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 30 czerwca  2019 roku włącznie.

Forma płatności

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury/rachunku.

 

Kryterium oceny ofert

I. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest spełnienie wszystkich warunków dostępu opisanych w części II.

 

II. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Wykonawca świadczący usługę zarządzania projektem powinien spełniać następujące warunki:

a) dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia,

b) prowadzi działalność w zakresie zarządzania projektami co najmniej od 6 lat przed dniem złożenia oferty- badane na podstawie zapisów załącznika nr 1 oraz załączonych dokumentów-wyciąg z CEiDG lub KRS lub zestawienie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami wraz z podaniem dokładnych dat/okresów pełnienia funkcji koordynatora/asystenta koordynatora projektu (warunek dostępu),

c) posiada następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

-  wykształcenie wyższe (ukończone min. studia licencjackie),

- wiedzę potwierdzoną odbytymi kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania projektami dotacyjnymi lub realizacji i rozliczania projektów dotacyjnych,

- doświadczenie w zarządzaniu projektami (koordynacja min. 4 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- badane na podstawie zapisów załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów,

- doświadczenie w zarządzaniu projektami o określonej wartości (koordynacja min. 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego każdy z projektów opiewał na wartość min. 500 000,00 zł)- badane na podstawie zapisów załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów,

-posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

-posiada umiejętności obsługi komputera w tym programu MS Office, generatora wniosków o płatność, systemu SL 2014.

 

d) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli- konieczne oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) (warunek dostępu).

e) jest dyspozycyjnym- Wykonawca jest zdolny do świadczenia usługi we wskazanym okresie wymiarze  od 100 do 150 godzin  miesięcznie. W liczbie godzin przepracowanych w projekcie dopuszcza się pracę zdalną.

f) Wykonawca złoży ofertę na cały przedmiot zamówienia- nie dopuszcza się składania ofert częściowych (warunek dostępu).

g) Wykonawca za świadczoną usługę będzie wystawiał Zamawiającemu co miesięczną fakturę/rachunek na podstawie zatwierdzonej Karty Pracy przez Sekretarza Urzędu Gminy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury/rachunku.

h) zaoferuje najkorzystniejszą stawkę za godzinę świadczenia usługi zarządzania projektem, która powinna uwzględniać również koszt ewentualnej podróży i noclegu i powinna być podana w rozbiciu na cenę netto oraz brutto.

 

III. Ocena ofert:

1.Ocenie podlegać będzie:

a) zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym- waga 20%,

b) posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez Wykonawcę- waga 40%,

c)zaoferowanie najkorzystniejszej godzinowej stawki netto (najniższą) za wykonanie usługi zarządzania projektem- waga 40%.

2.O wyborze ostatecznej oferty będzie decydować łączna ilość zdobytych punktów za spełnienie wymogów:

Łącznie będzie można otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym za spełnienie:

1-go wymogu można otrzymać od 0 do 20 punktów- Wykonawcy nie spełniający tego wymogu, w tym nie spełniają kryterium dostępu otrzymają 0 pkt., Wykonawcy spełniający wymóg tylko częściowo otrzymają od 1 do 8 punktów, Wykonawcy spełniający wymóg w znacznej części, otrzymają od 9 do 14 punktów, w 100% otrzymają 15 punktów, Wykonawcy spełniający wymóg ponad przedmiot zapytania (zaoferują więcej) otrzymają od 16 do 20 punktów,

2-go wymogu można uzyskać od 0 do 40 punktów- Wykonawcy nie spełniający wymogów dostępu otrzymają 0 punktów. Wykonawcy spełniający wymóg tylko częściowo otrzymają od 1 do 19 punktów (np. posiadają wykształcenie licencjackie, ale nie posiadają doświadczenia w zarządzaniu min. 4 projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, posiadają doświadczenie w zarządzaniu min. 4 projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, posiadają wykształcenie min. licencjackie, ale nie posiadają doświadczenia w zarządzaniu min. 3 projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego każdy z projektów opiewał na wartość min. 500 000,00 zł i inne podobne sytuacje), Wykonawcy spełniający wymóg w 100% otrzymają 20 punktów, Wykonawcy spełniający wymogi ponad wymogi określone w zapytaniu otrzymają od 21 do 40 punktów. 

3-go wymogu można uzyskać od 0 do 40 punktów- Wykonawcy nie spełniający wymogów dostępu otrzymają 0 pkt.

Sposób wyliczenia punktów za ten wymóg wygląda następująco:

 

(najniższa cena/cena oferenta) x 40=ilość uzyskanych punktów

 

Sposób realizacji

Bezpośredni kontakt z Zamawiającym

 

Termin składania ofert

 

Do 31 lipca 2017 roku do godziny 12.00

Sposób składania ofert

Oferty prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e mail a.kazmierczak@wyszogrod.pl ,  faksu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w Kancelaria Ogólna –parter pokój nr 4 na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie oznaczonej zapisem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr UGiM.271.15.2017

 

Sposób przygotowania oferty

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć:

 

a)   wypełniony druk oferty (załącznik nr1),

b)   oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr2),

c)   życiorys zawodowy Wykonawcy (załącznik nr 3)

d) załączone oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w części Kryterium oceny ofert, pkt II podpunkt a-i w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 4)

e) załączone dokumenty potwierdzające kwalifikacje/wykształcenie/doświadczenie Wykonawcy,

f) wyciąg z CEiDG lub KRS lub zestawienie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami wraz z podaniem dokładnych dat/okresów pełnienia funkcji koordynatora/asystenta koordynatora projektu przez Wykonawcę.

 

Wymienione wyżej dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

 


zapytanie_ofertowe_zarzadzanie.docx
zapytanie_ofertowe_zarzadzanie_zalacznik_nr_1
zapytanie_ofertowe_zarzadzanie_zalacznik_nr_2
zapytanie_ofertowe_zarzadzanie_zalacznik_nr_3
zapytanie_ofertowe_zarzadzanie_zalacznik_nr_4


 

Wyszogród, 1 sierpień 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Zarządzania projektem pn. Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Zarządzanie projektem pn. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny  Sp. z o.o.

 ul. Cyfrowa 6,

 70-441Szczecin

 

2.  „Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski

 ul. Więckowskiego 20/52,

 90-722 Łódź

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 31.07.2017r. do godz. 12:00  zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

- zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami - 20% - punktacja przyznana zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia z Zapytania Ofertowego

- posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy – 40% - punktacja przyznana zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia z Zapytania Ofertowego

- najkorzystniejszą godzinową stawkę netto – 40 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 40 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: wymagania

20 pkt

Liczba pkt w kryterium:

kwalifikacje

40 pkt

Liczba pkt w kryterium:

najniższa cena

40 pkt

 

Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

20 pkt

40 pkt

20,3 pkt

80,3 pkt

2

20 pkt

35 pkt

40 pkt

95 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

„Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski

 ul. Więckowskiego 20/52,

 90-722 Łódź

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 43,05 zł brutto/godzina (słownie: czterdzieści trzy złotych 05/100 )

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko    informacja_z_otwarcia_ofert
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-24 11:08:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-01 14:46:56
  • Liczba odsłon: 780
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674847]

przewiń do góry