UCHWAŁA Nr 148/XIX/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23.04.2009r.


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Wyszogrodzie .Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(j.t. Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858 ze zm. ) Rada Gminy i Miasta Wyszogród

p o s t a n a w i a :


§ 1


Uchwalić regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej „regulaminem” stanowiący załącznik Uchwały.


§ 2


Użyte w regulaminie określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


§ 3


 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i w Sołectwach.


 

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

 1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r.,
  nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)

 2. „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

  - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

  - umowa o zaopatrzenie w wodę,

  - umowa o odprowadzanie ścieków,

 3. „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b),

 4. „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej
  w Wyszogrodzie Spółka z o.o., który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

 5. „przyłącze wodociągowe” – należy przez to rozumieć przyłącze wodociągowe zdefiniowane w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

 6. „przyłącze kanalizacyjne” – należy przez to rozumieć przyłącze kanalizacyjne zdefiniowane w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 2

 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie
z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Poziom świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5

 1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody może określać Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

 2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy szczegółowe, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

 3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo następującym wymaganiom określonym przez Ministra właściwego ds. zdrowia.

  1. barwa – 15

  2. mętność – 1

  3. pH – 6,5 ÷ 9,5

  4. smak – akceptowalny

  5. zapach - akceptowalny

  6. żelazo – do 0,2 mg/dm 3

  7. amoniak – do 0,5 mg/dm 3

  8. azotyny – do 0,5 mg /dm 3

  9. azotany – do 50 mg /dm 3

  10. mangan – do 0,05 mg/ dm 3

  11. bakterie grupy coli – 0

  12. ogólna liczba bakterii w 37 0 C – do 20

  13. ogólna liczba bakterii w 22 0 C- do 100

 1. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych regulują przepisy odrębne.

 2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszanie przepustowości
   przewodów kanalizacyjnych,

  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą,

  • substancji palnych i wybuchowych,

  • substancji żrących i toksycznych,

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

  • ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

    

   § 6

   1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego pisemnego informowania Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

   2. W przypadku nieprzewidzianej, znacznej zmiany w jakości wody, informację o której mowa w ust. 1 Przedsiębiorstwo podaje niezwłocznie.

    

    

   Rozdział III

   Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami

   § 7

   1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci
    i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem ust.2.

   2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub
    z której mają być odprowadzane ścieki.

   3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić przedsiębiorstwu dokument potwierdzający tytuł prawny tej osoby do nieruchomości.

   4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
    o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.

   5. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone
    w art. 6 ust. 6 Ustawy.

   6. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

   7. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody
    i odprowadzania ścieków.

   8. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę
    o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

   § 8

   1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

   2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

   3. W przypadku określonym w art. 8 ust.1 Ustawy Przedsiębiorstwo, niezależnie od uprawnień przewidzianych w § 25 Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

   4. Umowa wygasa w przypadkach:

   1. śmierci Odbiorcy,

   2. zmiany Odbiorcy,

   3. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

   1. Korzystanie z usług bez zawarcia Umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w Ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

   2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie
    z usług.

    

   § 9

   1. Odbiorca składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia , o których mowa w § 18 ust.3, lub w umowie o przyłączenie do sieci.

   2. W przypadku zmiany Odbiorcy, bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, nowy Odbiorca niezwłocznie składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy .

   3. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

   4. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

   5. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku
    o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

   § 10

   1. Przedsiębiorstwo określa w Umowie cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

   2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

   3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

    

    

   § 11

   1. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

    1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, połączenia własnego ujęcia z siecią wodociągową,

    2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

    3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

    4. informowania Przedsiębiorstwa o ilości wody pobranej z własnego ujęcia, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,

    5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowie zawartej z Przedsiębiorstwem

    6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

    7. podjęcia działań ograniczających skutki awarii,

    8. udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy oraz innych działań określonych w art. 7 ustawy.

    

   Rozdział IV

   Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

   § 12

   Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie przepisów szczegółowych
   w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   § 13

   W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę cen
   i stawek opłat zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

   § 14

   Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

   § 15

   Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określane są w zawartej pisemnej Umowie.

   Rozdział V

   Warunki przyłączania do sieci

   § 16

   1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

   2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

   1. dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
   2. adres podłączanej nieruchomości,
   3. numer ewidencyjny działki,
   4. rodzaj podłączenia ( wodociągowe i/lub kanalizacyjne ),
   5. datę i podpis wnioskodawcy.

   4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

   § 17

   Do wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 1 Odbiorca załącza:

   1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

   2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

   3. aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

   § 18

   1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem jego kompletności zgodnie z §16 i § 17.

   2. Warunki przyłączenia są ważne w okresie 2 lata od dnia ich wydania.

   3. Warunki przyłączenia określają w szczególności:

   1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
    z instalacjami Odbiorcy,

   2. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

   3. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

   4. sposób opomiarowania ilości wody pobieranej z własnego ujęcia, odprowadzanej do sieci kanalizacyjnej,

   5. termin złożenia wniosku o zawarcie umowy,

   6. termin ważności warunków przyłączenia.

   1. Miejsca:

   • zainstalowania wodomierza głównego

   • zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków

   należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   Rozdział VI

   Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

   § 19

   1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

   2. Przedsiębiorstwo uzgadnia projekty budowlane przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentacji.

   3. Przedsiębiorstwu przysługuje prawo:

   1. kontroli wszelkich prac związanych z budową przyłączy wodociągowych
    i kanalizacyjnych pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia, projektem, zgłoszeniem i warunkami technicznymi wykonania.

   2. egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie
    i eksploatację realizowanych podłączeń.

   1. Przed włączeniem do sieci Odbiorca zgłasza do odbioru częściowego przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne przed zasypaniem.

   2. Po dokonaniu odbioru częściowego:

   1. włączenia do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego dokonują wyłącznie służby Przedsiębiorstwa,

   2. włączenia przyłącza kanalizacyjnego mogą dokonać służby przedsiębiorstwa lub inni wykonawcy za zgodą i pod nadzorem Przedsiębiorstwa,

   3. warunkiem włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

   1. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego przyłącza. Dokumentowane jest to protokołem spisanym między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Odbiór techniczny jest bezpłatny.

   2. Protokół z odbioru końcowego uprawnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku
    o zawarcie Umowy.

   3. Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i rozpoczyna dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż
    w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.

   4. Za wszelkie nadzory związane z realizacją uzbrojenia podziemnego pobierana jest opłata według cennika usług Przedsiębiorstwa.

    

   Rozdział VII

   Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług
   wodociągowo-kanalizacyjnych

   § 20

   1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz braku warunków technicznych do realizacji usługi.

   2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie
    z wydanymi warunkami przyłączenia.

   Rozdział VIII

   Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
   i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych
   do sieci kanalizacyjnej

    

   § 21

      1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawuje Państwowa Inspekcja
       Sanitarna.

      2. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uprzedza Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 22

   O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

   § 23

   W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

   § 24

   Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne
   w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy.

    

   § 25

   Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie
   z ważnych powodów, w szczególności , jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

   Rozdział IX

   Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

   § 26

   1. Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych.

   2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

   § 27

   Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa
   o wszelkich:

   1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
    w tym o zerwaniu plomby,

   2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

   § 28

   Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody
   i odprowadzanie ścieków.

   § 29

   Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

    

   Standardy obsługi Odbiorców usług

   Rozdział X

   Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

   § 30

   Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

    

   § 31

   1. Przedsiębiorstwo udziela na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych niniejszym Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

   2. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

   1. aktualne obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

   2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy;

   3. wyniki przeprowadzonych ostatnio analiz jakości wody;

   4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy;

   1. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa
    w ust.2 poza swoją siedzibą.

    

   § 32

   W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych
   w Umowie.

   § 33

   1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

   2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

   3. Reklamacja powinna zawierać:

    a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

    b/ przedmiot reklamacji,

    c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

    d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

    e/ numer i datę Umowy,

    f/ podpis Odbiorcy.

   4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji
    w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

   5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

   6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

    1. nazwę Przedsiębiorstwa,

    2. powołanie podstawy prawnej,

    3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

    4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

    5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,
     z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

   1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

   2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

   3. Zaliczenie odszkodowania lub przyznanych należności na poczet przyszłych należności Odbiorcy może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy .

    

    

    

   Rozdział XI

   Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

   § 34

   Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

   1. Powiatowa Straż Pożarna w Płocku ,

   2. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wyszogród,

   3. inne jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące w akcji gaśniczej.

   § 35

   Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

   § 36

         1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe nie później niż na następny dzień.

         2. W przypadku gdy następny dzień wypada dzień ustawowo wolny od pracy – zawiadomienia dokonuje się w najbliższym dniu pracującym.

    

   § 37

   1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i inne wymienione w art. 22 ustawy, stosując ceny ustalone w taryfie, na podstawie Umowy zawartej z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę.

   2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele określone w ust.1 dokonywane są za okresy kwartalne.

    

   Rozdział XII

   Przepisy końcowe

   § 38

   Wzory wniosków, wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu, może określać Przedsiębiorstwo.

   § 39

   W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa,
   a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 09:05:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 09:16:14
  • Liczba odsłon: 554
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2681404]

  przewiń do góry