Protokół nr XXVIII/2010

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 1 czerwca 2010 roku.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2010 r.

 6. Sprawy różne.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 12-tej Pan Józef Zbigniew Boszko Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród otwiera obrady XXVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach nie uczestniczą radni Jan Boszko i Wojciech Janczak

Pan Przewodniczący Rady GiM poinformował, ze dzisiejsza Sesja Rady GiM została zwołana w trybie pilnym ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2010 r.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta czy są uwagi co do proponowanego porządku obrad.

Pan M. Bieniek Zastępca Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia zakupu nieruchomości przez Gminę Wyszogród od właścicieli nieruchomości przy ul. Rębowskiej 37.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Zastępcę Burmistrza GiM.


-2-

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano n/w radnych:

 1. Zbigniew Budek,

 2. Jacek Janczak

 3. Andrzej Woźniak.

Punkt 4.

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.


Punkt 5.

Podjęcie uchwał:

Pan Przewodniczący Rady GiM przedstawił projekt treści skargi na Postanowienie Wojewody Mazowieckiego, które unieważnia uchwałę Rady GiM w sprawie nie zatwierdzenia taryf na wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie GiM Wyszogród.

Treść projektu skargi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 210/XXVIII/2010 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia zakupu nieruchomości przez Gminę Wyszogród od właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Rębowskiej 37 z przeznaczeniem na cele administracyjne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny A.Woźniak/ przyjęli Uchwałę nr 211/XXVIII/2010 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia zakupu nieruchomości przez Gminę Wyszogród od właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Rębowskiej 37 na cele administracyjne.


Punkt 6.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Jacek Janczak pyta czy będzie sieć wodociągowa w ul. Pokoju od Pani M. Winczyńskiej w kierunku Pana Pielacińskiego.

Pan Zastępca Burmistrza GiM informuje, że w tej ulicy wybudowana zostanie sieć główna i mieszkańcy będą mogli się do niej podłączyć.

Prace te planowane są w przyszłym roku.

Pan M. Bieniek poinformował również, że w dniu dzisiejszym Pan Burmistrz GiM

-3-


podpisuje umowę na kanalizację Starego Miasta.

W tym punkcie porządku obrad druh Jan Walczak oraz Pan Jerzy Wieczorek przedstawili informację nt. sytuacji powodziowej na naszym terenie.

Pan J. Wieczorek poinformował, że zagrożone tereny to dolina Rakowo – Drwały oraz Chmielewo. Najwięcej wysiłku włożono w ratowanie wałów w Rakowie, ponieważ w tej miejscowości był najsłabszy po wiosennej powodzi.

W nocy z 21 na 22 maja został przerwany wał w Chmielewie co spowodowało zalanie ok. 80 ha. Od 20 maja trwa patrolowanie wałów, wyszukiwanie dziur po bobrach. Pozyskano na cele obrony cywilnej 100 łóżek, materacy, prześcieradeł i koców.

Pan J. Wieczorek podziękował druhom z OSP Drwały i Rakowo za wielkie zaangażowanie w akcji p-powodziowej.

Druh Piotr Głowacki poinformował, że pluton członków z OSP Gminy Wyszogród i z Gminy Mała Wieś i po 2 samochody z każdej gminy mają wziąć udział w sprzątaniu terenów po powodzi w Gminie Gąbin i Słubice. Koniecznym jest zaszczepienie wszystkich strażaków, którzy będą brać udział w tych pracach. Koszt 1 szczepionki to 100 zł. Samochody do tej akcji muszą być z terenu gminy ponieważ w Wyszogrodzie wozy strażackie muszą zostać do dyspozycji.

Pan M. Bieniek poinformował, że najwięcej pomogli strażacy ochotnicy. Nie zawiodły również plany ewakuacyjne. Pan Burmistrz poinformował, że należy przygotować projekt zmian finansowych w tegorocznym budżecie GiM w związku z zaistniałą sytuacją powodziową na naszym terenie. Należy wszystkim strażakom wypłacić diety i np. strażacy z Rakowa deklarują, ze te pieniądze przeznaczą na zakup sprzętu p-poż dla swojej jednostki.

Pan M. Bieniek poinformował również, że Urząd podjął działania pomocowe dla powodzian. Utworzono w tym celu oddzielne konto, na które można wpłacać pieniądze. Zorganizowana również zostanie zbiórka darów rzeczowych dla powodzian.

Pan S. Ząbek podziękował wszystkim za udział w obronie wałów. Uważa, że ze strony WZIR była opieszałość w naprawie uszkodzonych wałów po zimie. Nie było żadnej reakcji z ich strony w tym zakresie.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców, którym uratowano mienie. Jest to wielka zasługa strażaków, Burmistrza i pracowników Urzędu. Było wszystko bardzo dobrze zorganizowane. Pan Przewodniczący podziękował strażakom ze Słomina, Kobylnik i Rebowa. Pan Przewodniczący uważa, że gdyby wały były pod zarządem gminy to na pewno byłyby naprawione.

Pan Sekretarz GiM poinformował, że powołane są 2 komisje, jedna do zorganizowania pomocy powodzianom ze Słubic i Gąbina i druga do szacowania szkód po powodzi na naszym terenie.

3 gospodarstwa, które zostały zalane na naszym terenie otrzymały pomoc od gminy.

Sołtysi w sołectwach zrobią rozeznanie, kto i co może ofiarować dla powodzian.


-4-

Radny Z. Madany uważa, że pieniądze powinni dawać ci co nie mają darów rzeczowych. Rolnicy powinni zwieźć dary w jedno miejsce, po które przyjedzie samochód i dostarczy powodzianom.

Radny J. Janczak uważa, że już powinno się pamiętać, żeby 2 % naszego budżetu przeznaczyć na obronę cywilną.

Pan z. Madany informuje, że już wcześniej zgłaszał, żeby w każdym budżecie co rok zabezpieczać środki na wypadki losowe.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby dzisiejsze diety radni przeznaczyli na pomoc powodzianom.

Radni zdecydowali, że będą indywidualnie decydować w jakiej wysokości przeznaczyć kwoty z dzisiejszych diet na pomoc powodzianom.

Radny M. Mieszkowski stwierdza, że Procesja Bożego Ciała odbywać się będzie w ul. Zamieście, w związku z tym należałoby sprzątnąć tą ulicę, bo ZGK sprzątnął tylko część tej ulicy.

Poza tym Pan M. Mieszkowski, że powinniśmy zwrócić się do ekologów, żeby włączyli się w akcję pomocy powodzianom, bo jest to ich wina, ponieważ nie pozwalają na wiele prac zapobiegających takim zdarzeniom.


W tym punkcie porządku obrad radny Z. Budek przedstawił wniosek z obrad XXVIII Sesji Rady GiM:

Dzisiejszą dietę w całości lub części dobrowolnie przeznaczyć na pomoc dla powodzian.

Radni jednogłośnie „za” przyjęli w/w wniosek.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVIII Sesji Rady GiM Pan Przewodniczący Rady GiM zamyka jej obrady.Protokołowała:                Przewodniczący Rady GiM


Izabela Boszko                 Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 11:44:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 11:44:49
 • Liczba odsłon: 713
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672497]

przewiń do góry