Uchwała Nr 152/XX /2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród

pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 1 ust. 2, art. 4 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami), art. 1 i art. 9 ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2009 roku powołuje się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Wyszogrodzie”.

§ 2

Siedzibą Gminnego Zarządu Oświaty Kultury i Sportu jest miasto Wyszogród.

§ 3

Zadaniem jednostki jest nadzór nad prawidłową organizacją i jakością pracy oświaty, kultury i sportu z terenu Gminy oraz ich obsługa finansowo – administracyjna.

§ 4

Zakres i przedmiot działania Gminnego Zarządu Oświaty Kultury i Sportu określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do przekazania Gminnemu Zarządowi Oświaty Kultury i Sportu składników majątkowych, niezbędnych do wykonywania zadań statutowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Uzasadnienie

Utworzenie Gminnego Zarządu Oświaty Kultury i Sportu będzie pod względem prawnym i organizacyjnym działaniem porządkującym strukturę finansowania działalności przedszkoli, szkól oraz działalności kulturalnej i sportowej z terenu Gminy, a także pozwoli na właściwe prowadzenie nadzoru nad organizacją prawidłowej ich pracy statutowej.

Nie może być tak, aby Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu był kierowany bezpośrednio przez Burmistrza, gdyż Burmistrz jako organ nadzoru byłby jednocześnie odpowiedzialny za kierowanie jednostki nadzorowanej. W tej sprawie wypowiedziała się już Regionalna Izba Obrachunkowa (pismo WA-0250/178/2004). Chodzi oto, że burmistrz nie może sam siebie kontrolować.

Cała operacja przekształcenia nie pociąga za sobą konieczności jakichkolwiek zwolnień pracowniczych, ponieważ osoby zajmujące się dziś obsługą finansowo księgową oświaty, kultury i sportu weszłyby w skład organizowanej jednostki. Musi natomiast być zatrudniona osoba kierująca ww. jednostką organizacyjną mająca wszelkie kompetencje (wiedza i doświadczenie) w zarządzaniu i nadzorowaniu oświatą, kulturą i sportem. Kwalifikacje te muszą być potwierdzone niezbędnymi dokumentami przy zatrudnieniu.

Powołania takiej jednostki organizacyjnej jest niezbędne również z faktu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która przekazuje dużo kompetencji kuratora do organu prowadzącego.

Obecnie zadania gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu są następujące:

W zakresie oświaty

 1. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych po wnikliwej merytorycznej analizie ich zgodności z obowiązującym prawem oświatowym. Pozwoli to na właściwe wykorzystanie środków budżetowych w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli i sposobie ich zatrudniania. Kolejnym znaczącym czynnikiem porządkującym finansowania placówek oświatowych będzie merytoryczna kontrola organizacji pracy tych placówek oraz ich wydatków inwestycyjno-remontowych.
 2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy placówek oświatowych.
 3. Pozwoli to na właściwe wykorzystanie środków budżetowych w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli i sposobie ich zatrudniania. Kolejnym znaczącym czynnikiem porządkującym finansowania placówek oświatowych będzie merytoryczna kontrola organizacji pracy tych placówek oraz ich wydatków inwestycyjno-remontowych

 4. Projektowanie racjonalnej sieci szkół na terenie gminy oraz określenie ich obwodów.
 5. Wspieranie przedszkoli i szkół w przygotowaniu ich do realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego dzieci 5 – letnich i obowiązku szkolnego dzieci 6 – letnich. Gmina w przeciągu trzech lat musi dostosować placówki do realizacji zadania z nowelizacją ustawy oświatowej.
 6. Kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 7. Przekazywanie szkół publicznych osobom prawnym lub fizycznym nie będących jednostkami samorządu terytorialnego (jeżeli takie decyzje zostaną podjęte).
 8. Tworzenie zespołów szkół i ich rozwiązywanie.
 9. Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (karta oceny pracy).
 10. Powołuje i odwołuje dyrektora placówki oświatowej.
 11. Organizuje konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
 12. Określa zasady udzielania i rozmiar pensum dla dyrektora i zastępcy placówki oświatowej.
 13. Określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 14. Określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli, dla których nie jest on określony szczegółowo w przepisach prawa oświatowego.
 15. Określa, w drodze regulaminu, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.
 16. Określa szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw.
 17. Określa wysokość i warunki wypłacania dodatku funkcyjnego.
 18. Powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela kontraktowego.
 19. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w podnoszeniu jakości bazy dydaktyczno wychowawczej.
 20. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
 21. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej na podnoszenie jakości pracy ich placówek.
 22. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w realizacji zadań w zakresie opieki i wychowania (np. stypendia socjalne).
 23. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w realizacji zadań z uczniem zdolnym (np. fundusz grantowy na stypendia naukowe).
 24. Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych w rozpatrywaniu skarg i wniosków.

Zadania w zakresie kultury i sportu.

 1. Nadzór nad organizacją i jakością pracy placówek kultury i organizacji sportowych.
 2. Troska o dobrze wykwalifikowaną kadrę w zakresie kultury i sportu.
 3. Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem obiektów kultury i sportu oraz troska o ich walory estetyczno – użyteczne.
 4. Nadzór nad jakością pracy szkoleniowo – wychowawczej placówek kultury i organizacji sportowych.
 5. Kontrola prawidłowo prowadzonej dokumentacji pracy placówek kultury i organizacji sportowych oraz dokumentacji księgowo – finansowej.
 6. Ocena pracy kierowników instytucji kultury i organizacji sportowych zgodnie z przyjętym regulaminem.
 7. Wspomaganie kierowników instytucji kultury i organizacji sportowych w podnoszeniu jakości pracy ich placówek i organizacji.
 8. Wspomaganie kierowników instytucji kultury i sportu w doskonaleniu zawodowym ich kadry.
 9. Wspomaganie kierowników instytucji kultury i organizacji sportowych w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze patriotycznym, kulturalnym i sportowym.
 10. Wspomaganie instytucji kultury i organizacji sportowych w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

Należy stwierdzić, że niniejsza uchwała uporządkuje system nadzoru nad prawidłową organizacją i jakością pracy przedszkoli, szkół oraz instytucji kultury i sportu, a także usprawni zarządzanie budżetami tych placówek i przyczyni się do bardziej realistycznego planowania finansów. W efekcie sprzyjać będzie dobrej edukacji rozwojowi kultury i sportu oraz racjonalizacji wydatków.

.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-01 14:06:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 14:06:32
 • Liczba odsłon: 643
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674660]

przewiń do góry