UGiM.3041.4.2013                                    Wyszogród, dn.  18.09.2013 r

Otrzymują
wg. rozdzielnika

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty na wykonanie/dostawę/usługę:
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmująca: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni,

Złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 :
1.    Firma Projektowo-Inwestycyjna, „HEKAM” Henryka Kamińska, ul. Kwiatowa 14/23 09-400 Płock; 
 łączna cena brutto –48 954,00 zł

Oferta  Nr 2: 
1.    Adam Stepkowski, ul. Wrzosowa 1, 09-402 Płock,
łączna cena brutto – 48 000,00 zł

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poniżej 14 000,00 EURO, wybrana została oferta:


Oferta  Nr 2: 
1.    Adam Stepkowski, ul. Wrzosowa 1, 09-402 Płock,
łączna cena brutto – 48 000,00 zł

Rozdzielnik:
1.    Firma Projektowo-Inwestycyjna, „HEKAM” Henryka Kamińska, ul. Kwiatowa 14/23 09-400 Płock; 
2.    Adam Stepkowski, ul. Wrzosowa 1, 09-402 Płock,
3.    strona internetowa i tablica ogłoszeń;
4.    a/a


UGiM.3041.4.2013

Wyszogród, dnia 04.09.2013r

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

o wartości zamówienia poniżej 14 000 EURO

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

 

1). Zamawiający – Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogród zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmująca: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni

 

2). Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni (długość sieci wodociągowej ok. 6,5 km, sieci kanalizacyjnej ok. 0,6km)

 

3). Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

 

1). Projektu budowlano – wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni   sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr243, poz. 1623 z póź.zm) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012.462),

 

Zamawiający otrzyma od projektanta:

 

a)       Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,

b)       Wersję elektroniczną w/w projektu n płycie CD – 1 egz.

 

2) Przedmiaru robót opracowania jw. Sporządzonego w oparciu o   Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Dz.U. z 2004r. Nr 202, późn.2072 z późn.zm.).

 

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a)       Wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze

b)       Wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

 

3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. Sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

 

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a)       Wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b)       Wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

 

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. Sporządzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

 

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a)       Wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,

b)       Wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

 

4) Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 

1)       Uzyskanie map do celów projektowych;

2)       Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej oraz obiektów z nią związanych takich jak: hydranty, zasuwy, miejsca przejść pod ciekami wodnymi, drogami, urządzeń oraz kolizje z uzbrojeniami znajdujących się w obszarze projektowanej sieci;

3)       Uzyskanie zgód właścicieli działek przez które przebiegać będzie projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna;

4)       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań (jeśli taka będzie wymagana);

5)       Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym, wykonanie operatu wodno –prawnego (jeśli taka będzie wymagany);

6)       Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Wyszogród – do załatwienia wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu;

7)       Uzyskanie pozwolenia na budowę;

8)       Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych;

9)       Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania ;

10)   Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

 

5). Projektant przedłoży zamawiającemu:

§   dokumentację projektową w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zapisanej na płytach CD;

§   mapy;

§   część tekstową ;

§   przedmiary robót i kosztorys inwestorski;

6). Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium : najniższa Cena

 

7) .Termin realizacji zamówienia:

 

Z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do dnia 31.XII.2013r

 

8). Miejsce, sposób i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2013r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w pokoju Nr 4 – Kancelaria Ogólna

 

z dopiskiem: Opracowanie dokumentacji projektowej obejmująca budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni.

 

9). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

 

P. Aleksandra Wachaczyk – Specjalista ds. ochrony środowiska i inwestycji

Tel. (024) 267 26 15 w godz. od 7.30-15.30

 

10). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał Wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być i opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

11). Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

 

12). Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Wyszogród.

 

13). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

                                                                                                     Zatwierdził:

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                            Mariusz Bieniek

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

- Formularz cenowy

Załącznik nr 1

…………………………………………………………..

         /Pieczęć firmowa Wykonawcy/

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                          ul. Rębowska 37

                                                                                                      09-450 Wyszogród

 

 

Formularz cenowy

 

Nazwa wykonawcy

 

………………………………………………………………………………………….

 

Adres Wykonawcy

 

………………………………………………………………………………………….

 

NIP

 

…………………………………………

 

Niniejszym za wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Wyszogród oraz budowę sieci wodociągowej w m. Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”

 

Oferuję:

Cenę netto:………………………………………….zł

 

Słownie…………………………………………………………………………………………..

 

Podatek VAT …………%tj………………………………………zł

 

Słownie…………………………………………………………………………………………

 

Cenę brutto:…………………………………………………..zł

 

Słownie………………………………………………………………………………………….

 

Termin płatności………………………………………….dni

 

Termin realizacji zadania – do dnia…………………………………….

 

 

 

…………………………..                                                                              ………………………………………

     /data i miejsce/                                                                                            / czytelny podpis Wykonawcy/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczurowska Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-04 10:25:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczurowska Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-19 13:43:53
  • Liczba odsłon: 894
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674968]

przewiń do góry