Uchwała Nr 130/XVIII/2009

Rady Gminy I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 6 lutego 2009 r.


w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

          Gminy i Miasta Wyszogród


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 pox.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. . 1111, nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 12 ust.1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 ) oraz Uchwały Nr. 55/VI/2007 Rady gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 czerwca 2007r. Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród

2. Załącznikami do Uchwały są:

  1. rysunek Studium w formie ujednoliconej w skali 1:10000 – Zał. nr 1,

  2. tekst Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego w formie ujednoliconej –

Zał. Nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium – Zał. Nr 3

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


 

$ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-25 12:42:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 12:42:30
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673022]

przewiń do góry