UGiM.6220.6.10.2012                                                                                             Wyszogród, 24.08.2012 r


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

 • Wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.6.2012 z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji

 • Wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.8.2012 z dnia 27.08.2012 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.3.2012 z dnia 01.08.2012 r. o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko i zakresie raportu

 • Wystąpieniu w dniu 27.08.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o określenie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 23.07.2012 r. (znak: RDOŚ- WOOŚ-II.4240.848.2012.JC) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 20.07.2012 r, (znak: ZNS.7170-482-158/12.MW) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowienie z dnia 01.08.2012 znak: UGiM.6220.6.3.2012.

Do czasu przedłożenia przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 01.08.2012, znak: UGiM.6220.6.4.2012. W dniu 27 sierpnia 2012 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 27.08.2012 r o podjęciu zawieszonego postępowania.


W związku z oczywistą omyłką pisarską w postanowieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 01.08.2012 znak: UGiM.6220.6.3.2012 polegającą na opuszczeniu wyrazu w nazwie przedsięwzięcia, po skonfrontowaniu treści wydanego postanowienia z brzmieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wydał postanowienie z dnia 27.08.2012 znak: UGiM.6220.6.8.2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Jednocześnie stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 27.08.2012 zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródWywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

 2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

 3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

 4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary NacpolskPo obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 WyszogródInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-27 22:06:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 22:06:18
 • Liczba odsłon: 715
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681223]

przewiń do góry