UnieważnienieZAPYTANIE OFERTOWE

I.    Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród; ul. Rębowska 37; 09-450 Wyszogród 

NIP 774-10-14-559

Tel. 024/267 26 00 fax. 024/ 267 26 01 e-mail  ugim@wyszogrod.pl

Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień Wykonawcom:

- Aleksandra Wachaczyk Tel. 024/267 26 15

Termin składania ofert: 22.03.2013 r, do godz.12.00 /forma pisemna/

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37,09-450 Wyszogród.

II. Postanowienia ogólne:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych do 14 000 EURO

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 71320000- 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

IV. Nazwa zadania:

Projekt „Termomodernizacji oraz zmiany pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej budynku Przedszkola Samorządowego mieszczącego się przy ul. Niepodległości 7a w Wyszogrodzie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedstawienie Wizualizacji budynku przedszkola po termomodernizacji – załącznik do oferty.

4.1. Pozyskanie niezbędnego podkładu mapowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4.2 Pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji loklalizacyjnej;

4.3. Wykonanie audytu energetycznego – 3 egz.

4.4. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego ( na podstawie audytu energetycznego określonego w pkt. 4.1.) – 5 egz. zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniami wykonawczymi;

4.5. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie wymagane na podstawie przepisów szczególnych) lub kompletnego zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – 2 egz.,

4.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  lub odpowiedniego zaświadczenia na podstawie zgłoszonych robót budowlanych.

4.5. Wykonanie projektów wykonawczych – po 4 egz.

4.6. Wykonanie przedmiaru robót – 3 egz.,

4.7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz,

4.8. Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów – 2 egz,

4.9. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. wraz z formą elektroniczną – płyta CD ( kosztorysy w plikach *PDF, przedmiary robót w plikach *PDF oraz *xls.

Dokumentacja powinna uwzględniać minimum: docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji, przebudowę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii oraz inne prace wynikające z audytu energetycznego.  

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonej umowy .

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2013 roku

VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1.      Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 2000,00m3 każda, z których każda obejmowała co najmniej docieplenie ścian dachów lub stropodachów wraz z wymianą pokrycia, wymianą instalacji grzewczej, wymiany stolarki okiennej.

W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych (zakończonych) usług, według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz referencje lub inny dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana.

2.      Wykonawca musi dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zespół Projektowy ( osoby) musi składać się z :

a). projektanta branży architektonicznej - posiadającego aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b). projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej -  posiadającego aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c). projektanta branży sanitarnej – posiadającego aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d).projektanta branży elektrycznej – posiadającego aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów wymaganych branż.

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych oraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

VII. Cena ofertowa

 

Wykonawca poda cenę ofertową netto i brutto oraz stawkę podatku VAT za całość usługi. Zaoferowana ceny mają charakter stały i niezmienny przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

 

VIII. Kryterium oceny ofert:

Zaakceptowana przez zamawiającego wizualizacja budynku przedszkola po termomodernizacji.

Cena brutto oferty   - 100%. Ewentualne upusty i rabaty powinny być wliczone w cenę oferty. Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego wizualizacja została zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1.      Nazwę i adresat oferenta, NIP, REGON,

2.      Nazwę zadania,

3.      Wartość oferty (wartość netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość Zamówienia),

4.      Datę sporządzenia oferty,

5.      Podpis Wykonawcy.

6.      Zaakceptowany projekt umowy.

7.      Wizualizację budynku przedszkola po termomodernizacji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez Wykonawcę.

Wyszogród dn. 12.03.2013 r

Załącznik nr 1

 

         

......................................................

    (nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

OFERTA

 

z dnia …………………..  

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

telefon ................................ fax ...............................e-mail: .......................@.............................

NIP  .............................................................   REGON ..............................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..................................................................................

I.

 

Nawiązując do zapytania ofertowego oferuję wykonanie Zamówienia pn.: Projekt „Termomodernizacji oraz zmiany pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej budynku Przedszkola Samorządowego mieszczącego się przy ul. Niepodległości 7a w Wyszogrodzie”.

zgodnie z opisem zamówienia za cenę:

wartość netto

 

.............................................................. zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

 

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

 

co stanowi cenę brutto ................................ zł (słownie: .....................................................

.....................................................................................................................................................)

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

II.

 

Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie: do ………………………….2013 r.

III.

Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV.

 

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie…………………………………….

 

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- Wizualizację budynku przedszkola po termomodernizacji ,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

                                                                        .............................................

                                                                                              (pieczątki imienne i podpisy

           osoby (osób) uprawnionych

                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

…………………………………………….

(miejscowość i data)

załącznik nr 2

 

……………………………………..

      (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

Lp.

Rodzaj USŁUGI

Nazwa Zamawiającego (miejsce wykonania)

 

Wartość zamówienia w PLN

Data wykonania

UWAGI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

Miejscowość /data                                                      ....................................................

/podpis osoby (osób)     uprawnionych do reprezentowania        Wykonawcy/

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

………………………………………..

     (nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI

 

Lp.

Nazwisko imię

Wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia

Lata doświadczenia

Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załączyć:

Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganych specjalnościach, są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz że są one ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej;

.....................................................

            Miejscowość/data

....................................................       /pieczątki imienne i podpisy osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 4

UMOWA – projekt

zawarta w dniu…………………………………….............pomiędzy:

pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród, reprezentowaną przez:

Pana Mariusz Bieniek – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – P. Elżbiety Biernat

                

a ……………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………..

zwanym dalej „PROJEKTANTEM".

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY zleca a JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA przyjmuje do wykonania dokumentację projektową obejmującą:

Projekt „Termomodernizacji oraz zmiany pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej budynku Przedszkola Samorządowego mieszczącego się przy ul. Niepodległości 7a w Wyszogrodzie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Pozyskanie niezbędnego podkładu mapowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2 Pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji loklalizacyjnej;

3. Wykonanie audytu energetycznego – 3 egz.

4. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego ( na podstawie audytu energetycznego określonego w pkt. 4.1.) – 5 egz. zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniami wykonawczymi;

5. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie wymagane na podstawie przepisów szczególnych) lub kompletnego zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – 2 egz.,

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  lub odpowiedniego zaświadczenia na podstawie zgłoszonych robót budowlanych.

7. Wykonanie projektów wykonawczych – po 4 egz.

8. Wykonanie przedmiaru robót – 3 egz.,

9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz,

10. Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów – 2 egz,

 

W/w opracowania powinny zostać przekazane również w formie elektronicznej.

 

§2.

 

1.      PROJEKTANT zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami,  wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.      Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kom­pletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane po­twierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepi­sów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

 

§3.

1.      ZAMAWIAJĄCY przekaże PROJEKTANTOWI, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty.

2.      ZAMAWIAJĄCY dostarczy PROJEKTANTOWI dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia.

3.     ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się ponadto do:

a)      pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,

b)      pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

c)      współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

 

§4.

1.      PROJEKTANT może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami:

a)      nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

b)      nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy oraz wynagrodzenie określone w umowie.

2.      PROJEKTANT odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

 

§5.

1.   Ostateczny termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustala się na dzień ……………………………………………………………………………………………………….

 

§6.

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do projektu na każdym etapie prac projektowych oraz odbioru przedmiotu niniejszej umowy dopiero po ostatecznej akceptacji przedstawionych rozwiązań projektowych.

2.      Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

3.      Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia rachunku obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

4.      Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

 

 

 

 

§7.

 

1.      Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:

wartość netto

 

.............................................................. zł (słownie: ...............................................................................................................................................)

 

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: ...............................................................................................................................................)

co stanowi cenę brutto ................................ zł (słownie: .....................................................

...............................................................................................................................................)

 

PROJEKTANT zobowiązuje się do pokrycia, w ramach wynagrodzeniem wymienionym w ust.1. kosztów opłat ponoszonych z tytułu:

a)   opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń dotyczących władze lub instytucje,

b)  ekspertyz wykonanych w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej,

c)   podkładów geodezyjnych mapowych, warunków technicznych, inwentaryzacji,

d)  dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej ponad liczbę objętą umową

itp. niezależnie od wynagrodzenia za prace objęte niniejszą umową.

Zapłata dokonana będzie na podstawie rachunku wystawianego przez PROJEKTANTA na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§8.

1.      Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO, według zasad określonych w § 7.

Rachunek  za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku, przelewem na konto PROJEKTANTA Nr konta ………………………………………………………………………………………………..

 

2.      Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia rachunku.

3.      Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy PROJEKTANTA, podany w ust. 2.

 

§9.

1.      Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.      ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty PROJEKTANTOWI kar umownych:

a)      za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które PROJEKTANT nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część projektu, od której ZAMAWIAJĄCY odstąpił.

3.      PROJEKTANT zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

a)      za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (licząc od umownego terminu ich dostarczenia) nie więcej niż 10% wartości opóźnionych opracowań,

b)      za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,3% wynagrodzenia za wadliwą część opracowania - za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

c)      za odstąpienie od umowy przez PROJEKTANTA z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umowne­go za tę część dokumentacji, od której odstąpił.

4.      Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

§10.

1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej.

2.      PROJEKTANT może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej jeżeli ZAMAWIAJĄCY w sposób tak istotny zmieni przedmiot umowy lub opóźni dostarczenie bądź zmieni dane, na podstawie których PROJEKTANT wykonuje dokumentację, że niemożliwe staje się wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym w umowie.

3.       ZAMAWIAJĄCY i PROJEKTANT mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego, prawa wynalazczego.

2.      Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na dro­gę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

3.      Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

ZAMAWIAJĄCY                                         PROJEKTANT

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-13 23:45:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 09:40:40
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671351]

przewiń do góry