Wyszogród 14.11.2005r

PP-7330- 112/05

DECYZJA Nr 32/2005r

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005r Koncernu Energetycznego ENERGA – Oddział Zakład Energetyczny Płock, 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 S.A. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz przyłączy el-en domowych w miejscowości Drwały w gminie Wyszogród

USTALAM

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. Rodzaj inwestycji: budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz przyłączy el-en domowych polegająca m.in. na przebudowie 2390m linii napowietrznych 0,4kV, budowie 110m linii kablowych, demontażu 360m linii napowietrznej i budowie 19 przyłączy napowietrznych i 1 przyłącza kablowego celem zasilenia w energię elektryczną zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowości Drwały.
 2. WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH I ODRĘBNYCH ORAZ Z ANALIZY w zakresie warunków zawartych w art. 53 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a)stan faktyczny i prawny terenu: teren po którym przebiega inwestycja stanowią działki we wsi Drwały przyległe do dróg gminnych i powiatowej, będące własnością prywatną stanowiące obszar o funkcji zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oraz pasy drogowe dróg gminnych i powiatowej;

b) rodzaj zabudowy: urządzenia infrastruktury technicznej,

c) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  • lokalizację inwestycji poza obszarami zabudowanymi ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy pasa drogowego dróg gminnych i powiatowej, dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości w przypadkach związanych z ochroną środowiska z zachowaniem przepisów szczególnych i za zgodą zarządcy drogi,
  • lokalizację inwestycji na obszarach zabudowanych ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających: dróg gminnych (szerokość w liniach rozgraniczających 15m), drogi powiatowej (szerokość w liniach rozgraniczających 20m), dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi,
  • dopuszcza się sytuowanie na obszarach zabudowanych sieci elektroenergetycznej, szczególnie przyłączy poza liniami rozgraniczającymi dróg z zachowaniem przepisów szczególnych i norm,
  • linie elektroenergetyczne obsługujące zabudowę rozproszoną powinny być prowadzone w maksymalnym stopniu po granicach własności i w nawiązaniu do istniejących systemów infrastruktury technicznej,
  • zachowanie odległości przewodów prowadzonych wzdłuż rowów - min. 1,5m od skarpy rowu,
  • zachowanie odległości sytuowania słupów linii el-en od stopy wału – 50m, dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości za zgodą Marszałka Województwa,
  • lokalizacje szafek pomiarowo- rozdzielczych w granicach działek w liniach rozgraniczających dróg lub poza nimi,
  • stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,
  • realizacja stacji transformatorowej jako słupowej,
  • zakaz ingerencji w zieleń wysoką przydrożną,

 1. warunki ochrony środowiska: inwestycja przebiega po terenie objętym prawną formą ochrony przyrody jako Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.07.2002r w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu, oraz sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony Natura 2000 (Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 21.07.2004r Dz.U. Nr 229); planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie dotyczy,
 3. obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • zaopatrzenie w energię elektryczną od istniejących systemów elektroenergetycznych,
 • dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. Nr 153 z 2003r poz.1504).
 2. w celu ochrony interesów osób trzecich obiekty i roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
 3. inwestycja położona jest w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Wisły; teren narażony jest na zalanie w przypadku przelania się wód katastrofalnych przez koronę wału przeciwpowodziowego (art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo wodne),
 4. linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji oraz na mapie topograficznej w skali 1:25000;
 5. Projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120),

UZASADNIENIE

Koncern Energetyczny ENERGA – Oddział Zakład Energetyczny Płock, 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106 wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz przyłączy el-en domowych w miejscowości Drwały w gminie Wyszogród.

Rozpatrując niniejszą sprawę stwierdza się, iż stosownie do art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy w/w ustawy.

W związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska i mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art.54 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt 2c niniejszej decyzji mając na uwadze kształtowanie ładu przestrzennego oraz warunki wynikające z przepisów szczególnych.

Przedmiotowa inwestycja służy poprawie niezawodności i jakości zasilenia w energię elektryczną istniejącej i planowanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż dróg gminnych i powiatowej, zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z budynków i zapewnienia odpowiednich standardów zamieszkania.

W sprawie wydania przedmiotowej decyzji wszczęto postępowanie administracyjne w dniu . . . . zawiadamiając o planowanej inwestycji strony postępowania. W terminie 7 dni nie wpłynęły uwagi do sprawy.

W wyniku analizy ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Niniejsza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji.
 3. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor będzie zobowiązany do poniesienia kosztów realizacji ewentualnych roszczeń, o których mowa w art. 36 oraz art. 37 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), o ile roszczenia te będą skutkiem niniejszej decyzji.
 5. Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
 6. Decyzja niniejsza jest wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.):

 • z Mazowieckim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Płocku, znak:EKP/P-7323-918/659/05 z dnia 27.10.2005r. – bez uwag
 • z Wojewodą Mazowieckim (Wydział Ochrony Środowiska) – Delegatura w Płocku, Nr WŚR-P/6810/626/05 z dnia 04.11.2005r – bez uwag
 • z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, Nr ZDP.T.5451-1/219/05 z dnia 27.10.2005r z warunkiem lokalizowania szafek pomiarowo-rozdielczych na linii rozgraniczającej lub poza nimi.

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Załącznik: mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000, topograficzna 1:25000

Otrzymują:

1.Oddział Zakład Energetyczny Płock, Płock, ul. Wyszogrodzka 106

2.właściciele działek po których przebiega inwestycja i sąsiednich, ( Sołtys)

3.ZEP-INPRO Sp. z o. o. Płock, ul. Otolińska 27c

4. UGiM a/a

 

 

 

Sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Okręgowa Izba Urbanistów

z siedzibą w Warszawie WA-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 09:24:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 09:24:24
 • Liczba odsłon: 689
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674487]

przewiń do góry