UGiM.271.19.2017                                                                              Wyszogród, 24.08.2017r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 r. z późn. zm.) oraz zasady konkurencyjności ujętej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zamawiający

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy oraz sprzętu dydaktycznego – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 3 szkół w gminie Wyszogród, tj. Szkoły Podstawowej w Rębowie, Szkoły Podstawowej w Kobylnikach i Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie na potrzeby projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym szkołach zawodowych).

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce BIP i n ta tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37.

Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dane urządzenie nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów (urządzeń).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy oraz sprzętu dydaktycznego pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

 

Pomoce oraz sprzęt dydaktyczny dostarczone będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz

spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Miejsce realizacji

Dostawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć pomoce oraz sprzęt dydaktyczny do siedziby doposażonych w ramach projektu placówek edukacyjnych tj. Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy.

Forma płatności

Przelew – 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

Warunki udziału w postepowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny oferty

I. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest spełnienie wszystkich warunków dostępu opisanych w części II.

 

II. Wymagania w stosunku do Dostawcy/Oferenta:

a) warunki dostępu:

-wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą minimum być zgodne ze specyfikacją zamówienia opisaną w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, być fabrycznie nowe oraz być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Dostawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie- badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji sprzętu w języku polskim (instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne)- badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

- Dostawca zapewni bezpłatne dostarczenie pomocy oraz sprzętu dydaktycznego będącego przedmiotem zamówienia do wskazanego miejsca: Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, Szkoły Podstawowej w Rębowie i Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród - badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

- Dostawca/Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli- badane na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

b) Dostawca/Oferent prowadzi działalność w zakresie dostarczania/sprzedaży pomocy oraz sprzętu dydaktycznego - badane na podstawie zapisów załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów-wyciąg z CEiDG lub KRS,

 

c) Dostawca jest zdolny do wykonania zamówienia we wskazanym okresie oraz warunkach określonych w niniejszym zapytaniu- badane na podstawie oświadczeń w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

III. Kryteria oceny ofert:

1.      Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      Cena – 60 %

b)     Termin realizacji zamówienia – 20 %

c)      Czas trwania gwarancji – 20 %

                                        Razem: 100%

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a)      Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru: Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b)      Kryterium terminu wykonania zamówienia – oferta będzie oceniona na podstawie terminu wykonania zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- do 10 dni na wykonanie zamówienia              - 20 pkt

- od 11 do 14 dni na wykonanie zamówienia     - 15 pkt

- od 15 do 18 dni na wykonanie zamówienia     - 10 pkt

- od 19 do 21 dni na wykonanie zamówienia     -   5 pkt

- powyżej 21 dni na wykonanie zamówienia      -   0 pkt

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

c)    Kryterium terminu udzielonej gwarancji - oferta będzie oceniona na podstawie okresu udzielenia gwarancji podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- 24 miesięcy udzielenia gwarancji                  - 20 pkt

- od 18 do 23 miesięcy udzielenia gwarancji   - 15 pkt

- od 13 do 17 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- 12 miesięcy udzielenia gwarancji                  -   5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      -  0 pkt

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty, kryterium terminu wykonania zamówienia oraz kryterium terminu udzielenia gwarancji (największa ilość punktów z trzech kryteriów oceny oferty).

5. Opis sposobu obliczania oferty:

a) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego.

c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do dnia 1 września 2017 roku., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu), - na załączonym formularzu do zapytania.

2. W przypadku składania ofert osobiście, przesłania pocztą elektroniczną lub drogą pocztową, za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.

4. Oferta złożona pisemnie po terminie zostanie niezwłocznie odesłana Wykonawcy bez otwierania koperty. Oferty przesłane pocztą elektroniczną po terminie zostają włączone do akt niniejszego postępowania.

5. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje w dniu otwarcia ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów   wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty

1)      Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie i opisać w następujący sposób : Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy , z adnotacją: „Oferta na zakup i dostawę pomocy

oraz sprzętu dydaktycznego – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych”

2)      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika.

3)      Ewentualne poprawki w ofercie muszą zostać naniesione czytelnie i winny zostać opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

4)      Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu, załącznik nr 1.

5)      Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 21 dni od daty otwarcia ofert.

6)      Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

7) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w zapytaniu ofertowym zostanie uwzględniona informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Sposób poinformowania o wynikach postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń biura projektu oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz BIP tutejszego urzędu.

Dodatkowe informacje

A) Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku występowania powiązań – Załącznik nr 3.

4. Projekt umowy – Załącznik nr 4

 

B) Kontakt z Wykonawcami:

telefonicznie pod numerem 24 267 26 31 lub adresem email:  k.caban@wyszogrod.pl

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

      Jan Boszko


zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2-szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia
zalacznik_nr_3-oswiadczenie
zalacznik_nr_4_-projekt_umowyWyszogród, 5 wrzesień 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych wpłynęła 1 oferta.

 

 

Ofertę złożyła następująca firma:

 

1.      Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Po analizie ofert  wniesionej w terminie tj. do  dnia 01.09.2017r. do godz. 10:00  zleceniodawca stwierdził poprawność oferty pod względem formalno-prawnym.

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

 

a)      najkorzystniejszą cenę – 60 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 60 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

 


 

b)     termin wykonania zamówienia

Do wyliczeń została przyjęta następująca punktacja:

- do 10 dni na wykonanie zamówienia              - 20 pkt

- od 11 do 14 dni na wykonanie zamówienia     - 15 pkt

- od 15 do 18 dni na wykonanie zamówienia     - 10 pkt

- od 19 do 21 dni na wykonanie zamówienia     -   5 pkt

- powyżej 21 dni na wykonanie zamówienia      -   0 pkt

 

 

c)      termin udzielonej gwarancji

 

Do wyliczeń została przyjęta następująca punktacja:

- 24 miesięcy udzielenia gwarancji                  - 20 pkt

- od 18 do 23 miesięcy udzielenia gwarancji   - 15 pkt

- od 13 do 17 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- 12 miesięcy udzielenia gwarancji                  -   5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      -  0 pkt

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

60 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin realizacji

20 pkt

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

20 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

60

20

20

100

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201,

43-300 Bielsko-Biała

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 62 549,68 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 68/100 )

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-24 11:35:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 13:38:22
  • Liczba odsłon: 634
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669052]

przewiń do góry