UCHWAŁA NR 194/XXV/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 lutego 2010 roku


w sprawie: nadania imienia „Nadwiślański Bulwar  w Wyszogrodzie im.  Druha Wacława Milke”

Na podstawie oraz art.18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami )

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§1

Nadaje nazwę bulwaru nad Wisłą - część działki o nr ewid. nr 1063/2 -

w Wyszogrodzie imieniem Druha Wacława Milke.


§2

Bulwar w Wyszogrodzie będzie nosił nazwę: „Nadwiślański Bulwar w Wyszogrodzie im. Druha Wacława Milke”.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE


Druh Wacław Milke urodził się 14 czerwca 1914 r. w Wyszogrodzie . To tu, w naszym mieście w 1927 r. złożył przyrzeczenie harcerskie. Od wczesnych lat dziecięcych przejawiał nieprzeciętne zdolności artystyczne i organizacyjne. Już w szkole podstawowej był organizatorem wielu uroczystości szkolnych i harcerskich. Później prowadził drużynę harcerską i krąg starszoharcerski, a działalność ich wywierała duży wpływ na życie społeczno-kulturalne Wyszogrodu. Był organizatorem wielu obozów i biwaków harcerskich oraz wycieczek i pielgrzymek . Prowadził szeroką działalność charytatywną dla najbiedniejszych dzieci miasteczka. Pomoc znajdował u okolicznego ziemiaństwa. Swoją pierwszą pracę zawodową podjął w Sądzie Grodzkim w Wyszogrodzie.

Biografia Druha Wacława była przesiąknięta cierpieniem (więzień obozu koncentracyjnego Dachau i Gusen) i zaangażowaniem w pracę z dziećmi i młodzieżą. To dla nich powołał w roku 1946 w do życia Harcerską Drużynę Artystyczną, z której wywodzi się Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Pasją życia dla Wacława Milke była praca artystyczna i praca wychowawcza, a w szczególności wpajanie patriotyzmu i miłości do kultury ludowej.

Druh Wacław Milke jest Honorowym Obywatelem miasta Wyszogród, wielkim patriotą lokalnym oraz wychowawcą wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Wybór Druha Wacława Milke na patrona Nadwiślańskiego Bulwaru jest podyktowany wolą całego społeczeństwa Gminy i Miasta Wyszogród.                                                         Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                         Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 11:14:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 11:14:31
  • Liczba odsłon: 632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672494]

przewiń do góry