Wyszogród, dn.01.07.2013 r

 

UGiM.6220.1.2.2013

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 63 ust.1 i 4 w związku z art. 64 ust.1 , a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

 

po rozpatrzeniu wniosku:

P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki z dnia 11.04.2013 r.,

 

po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.556.2013.AK z dnia 21.06.2013 r. /wpłynęło dnia 27.06.2013/

 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo znak: ZNS.7170-281-89/13.MW z dnia 29.04.2013 r. /wpłynęło dnia 07.05.2013/

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.

2.       nałożyć na P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki, obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w którym szczegółowej analizie należy poddać wpływ inwestycji na przyrodę Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 11.04.2013 r. do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.” Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dołączono:

1.    Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2.    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81  tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 15.04.2013r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem UGiM.6220.1.1.2013                Wyszogród, poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez:

- zawiadomienie stron postępowania

oraz

-       wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczono ponadto w prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20 w związku z powyższym zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie dokonuje poprzez -     wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania przekazano do zainteresowanych w dniu 15.04.2013 r.

Zgodnie z art. 64 ust 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 15.04.2013 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do:

-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: UGiM.6220.1.2.2013),

-       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku (pismo znak: UGiM.6220.1.2.2013).

 

W dniu 29.04.2013 r. /wpłynęło dnia 07.05.2013/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał opinię sanitarną (znak: ZNS.7170-281-89/13.MW, w której uznał  konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu stwierdził, że zakres usług prowadzonych w projektowanym budynku obejmuje działalność związaną ze skupem metali kolorowych i złomu stalowego. Zakupiony złom magazynowany będzie w pojemnikach na podłożu betonowym w magazynie jak również w kontenerach stalowych na dworze. Dowóz złomu będzie prowadzony transportem samochodowym lub wózkami ręcznymi.. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny orzekł iż istnieje konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał, że na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można stwierdzić braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli precyzyjnie określić zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływania przedsięwzięcia. Opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdził w postanowieniu znak WOOŚ-II.4240.556.2013.AK, w którym to nałożył dodatkowe warunki dotyczące zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uzasadniając swoje stanowisko Regionalny Dyrektor  wskazał następujące przesłanki wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polega punktu skupu złomu zlokalizowanego na działce o nr.ew. 904, przy ul. Kilińskiego 1 w Wyszogrodzie. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 600m2.

Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej oraz łąki. W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie znajduje się magazyn o powierzchni 70m2 o konstrukcji betonowej oraz budynek biurowy o powierzchni 12 m2. Oba budynki zostaną zaadaptowane na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Skup będzie działał w dni robocze tygodnia. Przewiduje się że dziennie do punktu złomu przyjeżdżać będzie ok. 5 samochodów o masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 3,5 Mg przywożących złom. Raz w tygodniu przyjeżdżać będzie samochód ciężarowy w celu odebrania złomu. Zakupiony złom będzie ważony. N terenie planowanej inwestycji prowadzona będzie jedynie jego segregacja. Nie będzie prowadzona żadna zbiórka obróbki metali ani demontaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji odnośnie powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w jej rejonie.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda i energia elektryczna

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Realizacja i funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów i ścieków. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi określenie zasięgu przestrzennego oddziaływania  przedsięwzięcia oraz dobór najbardziej efektywnych rozwiązań minimalizujących to oddziaływanie.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących stworzyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu zdolności samooczyszczania się środowiska, odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji odnośnie występowania w rejonie realizacji inwestycji obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną w tym ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji odnośnie występowania w rejonie terenu planowanego przedsięwzięcia obszarów objętych ochronną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowania gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe form ochrony przyrody.

Nieruchomość przeznaczona pod przedmiotową inwestycję  zlokalizowana jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu ustanowionego na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006r., ws Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu płońskiego, płockiego, sochaczewskiego (DZ. Urz. Woj.  Maz. Nr 157, poz. 6151).

Zgodnie z § 3, ust 1 pkt 2 ww. rozporządzenia na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć ,mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zapis art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz.U.z 2013r. poz.627), mówi, że powyższy zakaz nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W przedłożonej dokumentacji brak jest informacji na temat obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji odnośnie występowania w rejonie inwestycji obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wyszogród wynosi około 61os./km2.

i)obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi określenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji oraz dobór odpowiednich rozwiązań mających na celu zminimalizowania tego oddziaływania.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi określenie wielkości i złożoności oddziaływań związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają występowania oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi określenie zasięgu przestrzennego oddziaływania przedsięwzięcia oraz dobór najbardziej efektywnych rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko planowanej inwestycji.

e) czasu trwania częstotliwości i odwracalność oddziaływania

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie czasu trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływań inwestycji.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu stwierdził również, że ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia podzielił przedstawione wyżej ustalenia organu opiniującego co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy ooś organ, kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w sentencji postanowienia wskazał zakres i metody badań.

            Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- rodzaj przedsięwzięcia to „Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego na działce o nr.ew. 904, przy ul. Kilińskiego 1 w Wyszogrodzie.

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest w m. Wyszogród, działka nr ewid. 904,

- potencjalne oddziaływanie inwestycji może dotyczyć również niewielkich fragmentów działek bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją.,

- planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko i zdrowie ludzi zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji,

- o charakterze i skali oddziaływań na środowisko decydować będą szczegółowe rozwiązania projektowe, sposób prowadzenia robót budowlanych oraz właściwa eksploatacja i utrzymanie,

- raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- usytuowanie, charakter i skala przedsięwzięcia wymaga rozszerzenia o zakres i metody wskazane w sentencji postanowienia.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród; ;
 2. P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki
 3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, publicznie dostępny wykaz danych o środowisko;

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 08:40:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 08:40:11
 • Liczba odsłon: 812
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671972]

przewiń do góry