UGiM.7021.117.2.2014

Wyszogród, 30 października  2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:Remont infrastruktury osiedla mieszkaniowego Grodkowo polegający na utwardzeniu nawierzchni wraz z wymianą istniejących ciągów pieszych  .

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego  zapytania  wpłynęły 2 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

 

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Firma Remontowo – Budowlana

LIPOWSKI S.J.

Mieczysław i  Grzegorz Lipowscy

ul. Kostrogaj 25

09-400 Płock

121798,50

28013,66 zł

149812,16  zł

2

Spółdzielnia Socjalna

 ,, Wyszogrodzianka,,

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

120999,62 zł

27829,91zł

148829,53zł

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 30 października 2014 r., do godz. 9.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone  w zapytaniu ofertowym i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Kryterium : najniższa cena

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

 

Spółdzielnia Socjalna

 ,, Wyszogrodzianka,,

ul. płocka 12

09-450 Wyszogród

 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Numer sprawy: UGIM.7021.117.2014

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD

 

                                         zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

     

 

 „Remont infrastruktury osiedla mieszkaniowego Grodkowo polegający na utwardzeniu nawierzchni wraz z wymianą istniejących ciągów pieszych gm. Wyszogród”. 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 roku poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy, z zastosowaniem przepisów: ustawy - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród: 

 

 

I.              Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Wyszogród  

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

09-450 Wyszogród, 

ul. Rębowska 37

NIP: 774-10-14-559, REGON: 000528474

tel. 024/2672600

fax. 024/2672601

e-mail: ugim@wyszogrod.pl

 

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się z Zamawiającym
w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród tj. od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ugimwyszogrod.bip.org.pl   i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

II.            Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  utwardzeniu dróg wewnątrz osiedlowych wraz z zamknięciem ich obrzeżami drogowymi oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszych .

 

1.1.         Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

 

1.2.         Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót;   

  

1)     Wykonawca zobowiązany jest do:

            -  w zakresie robót budowlanych,  obejmuje przede wszystkim

·         odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym,

·         rozebranie podbudowy z pokruszonego betonu,

·         rozebranie chodników z płyt betonowych,

·         rozebranie krawężników betonowych,

·         profilowanie i zagęszczenie podłoża,

·         wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie,

·         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

·         wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych,

·         ustawienie krawężników betonowych,

·         wykonanie oznakowania

     

      UWAGA:  Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. Roboty nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte przy ustaleniu ogólnej ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z zamawiającym rodzaju, kolorystyki i wzorów materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały to określone w niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej.

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą.

Uwaga!, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności:

-   wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz warunkami umowy i SIWZ,

-   wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania,

-   odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w umowie. 

-   rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

-   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania.

- Wykonawca może wykonać zadanie za pomocą podmiotów trzecich ( podwykonawców ).

 

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.

 

 

2)      Obowiązki Wykonawcy:

·         Wykonawca odpowiedzialny będzie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z przepisami prawa i ze sztuką budowlaną oraz za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy’

·         wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

·         Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

·         Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót.

·         Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

·         Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

·         Wykonawca winien zapewnić osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy.

 

 

3)      Obowiązki Zamawiającego:

    

       Zamawiający zobowiązuje się do:

a)     zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego ryczałtowego. 

b)    udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania całego zakresu prac w miarę posiadanej wiedzy i możliwości,

c)     odebrania wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, o ile będzie spełniał wymogi określone w ofercie Wykonawcy.

 

1.      Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty winien dokonał wizji w terenie w celu oszacowania zakresu prac przy realizacji zamówienia.

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III.           Termin wykonania zamówienia:

 

- od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopad 2014 r. 

IV.           Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

       1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  - co najmniej 1 zadania w zakresie robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

        2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych robót budowlanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia – druk stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3.   W przypadku nie wykazania warunku określonego w ust. 1 oferta Wykonawcy nie będzie    rozpatrywana.

 

 V.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

          Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

-       Artur Kaźmierczak , tel.: 512 050 993,

 

Opis przygotowania oferty

1.   We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

5.   Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

7.   Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

8.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

9.   Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.

10.  Ofertę w formie oryginału należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być oznaczona następująco:

                                        

 

                                        Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

                                         ul. Rębowska 37

                                         09-450 Wyszogród 

 z wyraźnym dopiskiem: 

„Postępowanie nr UGIM.7021.117.2014 Oferta na „Remont infrastruktury osiedla mieszkaniowego Grodkowo polegający na utwardzeniu nawierzchni wraz z wymianą istniejących ciągów pieszych gm. Wyszogród”

 

 

VII.      Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.    Cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w Formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania.

2.    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, winna uwzględniać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,  oraz inne koszty wynikające
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz umową, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

4.   Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

5.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

6.    Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

VIII.    Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający będzie się kierował - najniższa cena ofertowa

 

 

 

IX.       Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia:   30 października  2014 r. do godz. 09:00 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród  -  w Kancelarii Ogólnej – parter.

 

X.    Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)    oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

2)    z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3)    złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4)    oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

2.   Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

1.     Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę.

     

 

XI.   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Zamawiającego.

 

XII.     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

1.    Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2.    Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie wskazanym przez zamawiającego, w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

3.    Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.

4.    Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę .

5.    Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

 

XIII.    Dokumenty składające się na ofertę:

 

1)     wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Wykaz wykonanych robót zgodnie z rozdz. IV pkt.1)

 

XIV.    Unieważnienie postepowania

 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów przygotowanej oferty.

 

 

XV.      Załączniki do zapytania ofertowego:

 

1.      Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 1

2.     Formularz oferty – załącznik nr 2

3.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3

4.     Umowa (projekt) – załącznik nr 4

 

opis_mapy
mapa
przedmiar_robot
zalacznik_nr.2
zalacznik_nr.3
zalacznik_nr.4
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Kaźmierczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-30 14:09:04
  • Liczba odsłon: 798
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674607]

przewiń do góry