Uchwala nr 151 /2009

                                  Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                    z dnia 23.04.2009

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę 167 980 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę 49 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianach wynosi 13 251 717,40 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę 167 980 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę 49 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.2

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 479 160,40 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr151/XIX/2009

z dnia 23.04.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 582,-

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

4 582,-

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

4 582,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

1 000,-

   

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

1 000,-

7756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

49,-

 
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

49,-

 
 

0010

Podatek dochodowy od osób fizyczn.

49,-

 

7758

   

Różne rozliczenia

 

31 526,-

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

 

31 526,-

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

31 526,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

101 725,-

 

85295

 

Pozostała działalność

 

101 725,-

 

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realizow. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansow. z kredytów i pożyczek zagranicznych

 

101 725,-

8854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

29 147,-

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

29 147,-

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

29 147,-

Razem

 

49,-

167 980,-

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr151/XIX/2009

z dnia 23.04.2009 r.

wydatki

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

750

   

Administracja publiczna

49,-

 
 

75023

 

Urzędy gmin

49,-

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49,-

 

7751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 582,-

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

4 582,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 400,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 032,-

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1 000,-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

150,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

1 000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,-

8801

   

Oświata i wychowanie

 

31 526,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

31 526,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

31 526,-

8852

   

Pomoc społeczna

 

101 725,-

 

85295

 

Pozostała działalność

 

101 725,-

 

4213

Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych

 

30 517,-

4303

Zakup usług pozostałych

– finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych

 

10 173,-

4703

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

– finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych

 

61 035,-

8854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

29 147,-

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

29 147,-

 

3240

Stypendia dla uczniów

 

29 147,-

Razem

 

49,-

167 980,-

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr151/XIX/2009

z dnia 23.04.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

2 500,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

2 500,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 500,-

6600

   

Transport i łączność

15 000,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

15 000,-

 
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,-

 

7750

   

Administracja publiczna

6 000,-

12 500,-

 

75023

 

Urzędy gmin

 

7 500,-

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

7 500,-

75075

 

Promocja j.s.t

6 000,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,-

 

75095

 

Pozostała działalność

 

5 000,-

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

6 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

6 000,-

 

2 820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

6 000,-

Razem

 

21 000,-

21 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr151/XIX./2009r.

Rady Gminy i Miasta z dnia 23.04.2009 r.

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu :

- w dziale 751 rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4 582 zł zgodnie z decyzją Nr. DPŁ. 3101-9/09 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.04.09

z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000 zł zgodnie z umową z dnia 14.04.2009 Starostwa Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP Rakowo.

- w dziale 758 rozdział 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 31 526 zł zgodnie z pismem Nr.ST3/4820/1/09-3-337-21/08 Ministra Finansów z dnia 09.02.2009

z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szkołach podstawowych

po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80101.

- w dziale 852 rozdział 85295 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 29 147 zł zgodnie z 73 274 zł Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- w dziale 854 rozdział 85415 Pozostała działalność o kwotę101 725 zł zgodnie z decyzjami: Nr. FIN.I. -301/3011/852/16/09 - 28451 zł ; Nr. FIN.I. -301/3011/852/16/09

- 73 274 zł Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach PPWOW.

 

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu :

w dziale 756 rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 49 zł zgodnie z pismem Nr.ST3/4820/1/09-3-337-21/08 Ministra Finansów z dnia 09.02.2009 po stronie wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

 

 

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

 

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 000 zł

w tym:

z planu wydatków inwestycyjnych:

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z zadania „Modernizacja ul. Klasztornej i Ogrodowej wraz z oświetleniem„ o kwotę 15 000 zł

 

 

z planu wydatków bieżących:

- w dziale 750 rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 6 000 zł

 

Z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetu:

w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 2 500 zł w związku z usunięciem awarii wodociągowej.

- w dziale 750

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 7 500 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy budynku na potrzeby Urzędu 6ł w związku z przystąpieniem Gminy do Stowarzyszenia LIDEAR

w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6 000 zł w związku z umową nr.6/2009/KF zawartą miedzy UGiM Wyszogród a OSP Rębowo - dotacja na prowadzenie orkiestry strażackiej przy OSP w Rębowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-26 09:37:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 09:41:18
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681377]

przewiń do góry