Uchwała Nr 75/X /2007

                                  Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                  z dnia. 19.12.2007

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 103 808 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 610 996 zł.

§ 2

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 103 808 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 725 544 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 75/X/2007 r.

z dnia 19.12. 2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

103 808,-

 
 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

103 808,-

 
 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

103 808,-

 

Razem

 

103 808,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 75/X/2007 r.

z dnia 19.12. 2007 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

20 000,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

20 000,-

 
 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,-

 

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,-

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,-

 

7750

   

Administracja publiczna

11 208,-

 
 

75023

 

Urzędy gmin

6 000,-

 
 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,-

 

75075

 

Promocja j.s.t

5 208,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

5 208,-

 

7757

   

Obsługa długu publicznego

34 000,-

 
 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

34 000,-

 
 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

34 000,-

 

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,-

 
 

90095

 

Pozostała działalność

10 000,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,-

 

926

   

Kultura fizyczna i sport

8 600,-

 
 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

8 600,-

 
 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 600,-

 

Razem

103 808,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 75/X/2007

z dnia 19.12.2007 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

4 780,-

800,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 780,-

800,-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t

4 780,-

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

800,-

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

3 000,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

3 000,-

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

2 800,-

0920

Pozostałe odsetki

 

200,-

750

   

Administracja publiczna

 

1 830,-

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

1 500,-

 

2360

Dochody j.s.t związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

1 500,-

75023

 

Urzędy gmin

 

330,-

 

0830

Wpływy z usług

 

330,-

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

65 000,-

71 090,-

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

1 000,-

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

1 000,-

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

50 000,-

15 890,-

 

0310

Podatek od nieruchomości

50 000,-

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

890,-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

15 000,-

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

15 000,-

45 500,-

 

0310

Podatek od nieruchomości

15 000,-

 

0320

Podatek rolny

 

40 400,-

0340

Podatek od środków transportowych

 

1 400,-

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

500,-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

 

3 200,-

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

 

500,-

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

500,-

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

8 200,-

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

8 200,-

9801

Oświata i wychowanie

80,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

80,-

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

80,-

926

   

Kultura fizyczna i sport

7 020,-

 
 

92601

 

Obiekty sportowe

7 020,-

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t

7 020,-

 

Razem

 

76 800,-

76 800,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 75/X /2007 r.

z dnia 19.12.2007 r.

wydatki

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7710

   

Działalność usługowa

17 000,-

 
 

71095

 

Pozostała dzialalność

17 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 000,-

 

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3 000,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

3 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 000,-

8801

Oświata i wychowanie

680,-

80101

Szkoły podstawowe

680,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

680,-

852

Pomoc społeczna

13 000,-

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 000,-

3110

Świadczenia społeczne

13 000,-

8854

Edukacyjna opieka wychowawcza

680,-

85401

Świetlice szkolne

680,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

510,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 000,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,-

Razem

17 680,-

17 680,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 75/X/2007r.

Rady Gminy i Miasta z dnia 19.12.2007 r.

 

 

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zmniejszono plan dochodów budżetu :

  • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 103 808 zł w związku z pomyłkowo naniesionym planem

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu o tą samą kwotę.

 

 

Do załącznika nr. 3

Zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu.

Wydzielono kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanego w pożarze

/ spalone doszczętnie zostały budynek mieszkalny i budynki gospodarcze/.

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady GiM

                                                                            Wyszogród

                                                                   Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 13:30:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 13:30:22
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681196]

przewiń do góry