Protokół nr XXV/2010

z obrad XXV Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 lutego 2010 roku.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja nt. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM Wyszogród.

 7. Informacja nt. Wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie GiM przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,

- sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze przetargu ustnego nr 855/8, 855/9, 855/10, 855/12 pod kioskami handlowymi przy ul. Okólnej,

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat o nr ewid. 1054 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej oraz części nieruchomości o nr ewid. 453/1 położonej w Rębowie.

- zmian w budżecie GiM.

 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 4. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady XXV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych gości:

Pana Michała Boszko – Starostę Powiatu Płockiego,

Panią Lucynę Kęsicką – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

Pana Jarosława Brach – Komendanta Miejskiego Policji w Płocku,

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


-2-

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Pan Burmistrz proponuje, żeby w dniu dzisiejszym Rada GiM podjęła uchwałę w sprawie nadania Bulwarowi w Wyszogrodzie imienia Drh Wacława Milke.

Pani Skarbnik GiM proponuje, żeby na Sesji w dniu dzisiejszym Rada GiM podjęła decyzję w sprawie funduszu sołeckiego na 2011 rok, ponieważ termin podjęcia takiej uchwały mija 31 marca 2010 roku.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do proponowanego porządku obrad Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad ze zmianami zgłoszonym przez Pana Burmistrza GiM oraz Panią Skarbnik GiM.


Punkt 3.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Radny Jan Boszko,

 2. Radny Mieczysław Majewski,

 3. Radny7 Zbigniew Madany.

Punkt 4.

Informację o pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

Informację nt. sytuacji powodziowej na terenie GiM przedstawił Pan Jerzy Wieczorek.

Przedstawione informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionych informacji głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował Panu Burmistrzowi oraz Panu A. Dasiewiczowi za sprawny przebieg akcji dotyczącej odśnieżania naszych dróg. Pan Przewodniczący stwierdził, że nie było żadnego problemu z odśnieżaniem.

Podziękował również Panu Staroście za właściwe utrzymanie w okresie zimowym dróg powiatowych na naszym terenie.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Jan Boszko pyta kiedy urząd się przeprowadzi do nowo zakupionego budynku oraz jakie są plany na najbliższy okres w tym temacie.

Radny Jacek Janczak pyta:

 • czy były robione badania kostki brukowej położonej w ul. Klasztornej i Ogrodowej w celu sprawdzenia jej jakości.

 • czy potrzebna jest Komisja mieszkaniowa skoro przydzielane są mieszkania bez opinii tej Komisji.

 • Czy nie można odbywać posiedzeń Rady GiM w sali Zespołu szkół w Wyszogrodzie ponieważ sala, w której obecnie odbywają się Sesje do tego się nie nadaje.

-3-

Radny Janusz Kuliński pyta o przyczynę tak wysokich stawek na odbiór nieczystości stałych.

Radny Z. Madany pyta czy dzieci zamieszkałe we wsi Ciućkowo nie mogłyby uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Rębowie a nie do szkoły w Małej Wsi. Problem ten radny Z. Madany zgłaszał już wcześniej i miał się tym zająć Pan Dyrektor W. Rygalski.

Radny M. Majewski stwierdza, że tegoroczny termin Dni Wisły – koniec maja- koliduje z terminem rozgrywek piłkarskich, które trwają do początku czerwca.

Pan Przewodniczący Rady GiM informuje, że mieszkańcy terenów wiejskich mają ogromny problem z dostępem do internetu, szczególnie odczuwa ten problem młodzież ucząca się. Pan Przewodniczący proponuje przyjąć w tej sprawie odpowiedni wniosek.


Punkt 6.

Informację nt. Bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie pożarnictwa przedstawili drh Piotr Głowacki – Naczelnik OSP Wyszogród oraz drh Jan Walczak

Komendant MG OSP RP w Wyszogrodzie.

Treść przedstawionych informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionych informacji głos zabrali:

Z. Madany pyta czy do lądowania helikoptera lotniczego pogotowia ratunkowego wzywana jest straż pożarna.

Drh Jan Walczak informuje, że Straż Pożarna zabezpiecza teren lądowania helikoptera i wzywana jest przez Komendę PSP w Płocku.

Radny Jacek Janczak podziękował druhom z OSP Wyszogród za bardzo dobrą współpracę ze szkołami.

Radny J. Kuliński podziękował strażakom za udzieloną mu pomoc w czasie pożaru jaki zaistniał w jego domu.

Pan W. Ambroziak Prezes OSP Wyszogród podziękował Panom Burmistrzom za bardzo dobrą współpracę z Urzędem Gminy i Miasta i docenianie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pan Przewodniczący Rady GiM również serdecznie podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną i bardzo potrzebną działalność.

Następnie w tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Lucyna Kęsicka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Pani Dyrektor podziękowała za nieodpłatne przekazanie działki pod budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego. Poinformowała, że w roku bieżącym będzie starać się sporządzić dokumentację na to zadanie. Budowa nowej stacji w znaczący sposób poprawi warunki zarówno dla pacjentów jak i pracowników pogotowia.

Pani Dyrektor Kęsicka poinformowała, że w Wyszogrodzie powstanie podobny obiekt jak w Gąbinie, którego otwarcie odbyło się ubiegłym tygodniu.

Poza tym Pani Dyrektor poinformowała, że postara się uruchomić w Wyszogrodzie wyjazdową pomoc lekarską, ponieważ nie do wszystkich przypadków musi wyjeżdżać R-ka z czteroosobową obsadą.

         • 4-

Pani Dyrektor poinformowała, że w ubiegłym roku karetka pogotowia wyjeżdżała do chorych pacjentów ponad 1500 razy. Natomiast pomocy ambulatoryjnej udzieliło 3500 pacjentom.

Pogotowie z Wyszogrodu obsługuje teren 5 gmin – MiG Gmina Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo i Czerwińsk.

Pogotowie również udziela pomocy w dni wolne i świąteczne oraz po godzinach pracy przychodni od 18-tej do 8-mej rano.

Pani Dyrektor poinformowała, że aktualne warunki lokalowe pogotowia są trudne, i stąd konieczność budowy nowej stacji pogotowia. Trudna jest również sytuacja finansowa w pogotowiu ponieważ kontrakty z NFZ są na tym samym poziomie od 3 lat. Jednak pomimo tego kryzysu jest coraz lepiej. Jest coraz mniej przypadków, że pogotowie wozi pacjenta, a szpital nie chce przyjąć. Pacjenci z zawałem serca wożeni są do Płocka ponieważ szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem do ratowania życia pacjentów z tą chorobą.

Pan A. Woźniak pyta czy jest możliwość, żeby w naszym pogotowiu wykonywać drobne zabiegi.

Pani Dyrektor Kęsicka informuje, że pogotowie ratunkowe nie wykonuje tego typu usług, nie wykonuje żadnych zabiegów.

Pan Przewodniczący Rady GiM serdecznie podziękował Pani Dyrektor Kęsickiej za przybycie oraz za dobrą współpracę z samorządem gminy.

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Adamkiewicz – Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie, który przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na naszym terenie.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Kierownik poinformował również, że ostatnio pojawiły się informacje o obecności narkotyków w szkołach, które w w najbliższym czasie będą sprawdzane.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Pan K. Plichciński uważa, że w naszym mieście powinno być więcej patroli pieszych oraz powinny być spotkania dzielnicowych z mieszkańcami naszej gminy.

Pan Z. Madany wnioskuje, żeby prowadziła więcej patroli na przystanku autobusowym i w czasie kiedy młodzież kończy zajęcia w szkołach.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Brach – Komendant Powiatowy Policji w Płocku, który podziękował Radzie Gim za wsparcie i przeniesienie ciężaru pewnych opłat na tutejszy samorząd.

Uważa, że patrole piesze są dobrym rozwiązaniem ale niejednokrotnie trzeba dokonywać wyboru gdzie i w jakim miejscu powinien być patrol.

Sprawa narkotyków należy takie sygnały bezwzględnie weryfikować i likwidować w zalążku ponieważ uzależnienie następuje bardzo łatwo i szybko.

Pan Komendant podziękował Panu Z. Adamkiewiczowi za organizację pracy ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji kiedy z dnia na dzień odeszło z pracy na emeryturę kilka osób. Pan Komendant poinformował, że aktualnie na wyszogrodzkim posterunku jest pełna obsada.

Pan Komendant zwrócił uwagę na noszenie odblasków przez dzieci i młodzież szkolną oraz używania latarek przez rowerzystów.

-5-

Zaapelował do wszystkich, żeby propagować odblaski, żeby być widocznym na drogach.

Pan Komendant poinformował, że policja w roku bieżącym prowadzić będzie takie same działania, patrole interwencyjne z powiatu badające nietrzeźwość, prędkość.

Pan Z. Laskowski uważa, że dzieci i młodzież chętnie takie gadżety jak odblaski przyjmuje ale z nich nie korzysta. Jego zdaniem producenci odzieży wierzchniej powinni na niej umieszczać elementy widoczne odblaskowe. Powinno to być wymuszone ustawowo.

Pan Komendant stwierdza, że producenci będą to robić jeśli na taką odzież będą nabywcy. Niemniej uważa, że bezwzględnie powinien być nakaz noszenia takiej odzieży wymuszony przez prawo.

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz GiM. Podziękował wszystkim służbom, które pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do ich działalności. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odniósł się do działań OSP, którzy powierzone im zadania wykonują społecznie ale z wielkim oddaniem i profesjonalizmem.


Punkt 7.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wystąpień pokontrolnych po kontroli, która odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta pod koniec 2010 roku.

Treść w/w pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdził, że wyniki kontroli należy uznać za bardzo dobre i podziękował Pani Skarbnik GiM za taki wynik kontroli.


W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Michał Boszko - Starosta Płocki.

Pogratulował Pani Skarbnik GiM takiego wyniku kontroli. Stwierdził, że przedstawione przez Panią Skarbnik zalecenia pokontrolne są mało znaczące, które można w każdej chwili naprawić.

Jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego to jest pełen podziwu dla działań OSP Wyszogród. Pan Starosta poinformował, że podczas rocznej oceny działalności policji w powiecie Posterunek Policji w Wyszogrodzie wypadł dobrze.

Odnośnie organizacji Dni Wisły Pan Starosta stwierdził, że w tym samym czasie wypadają uroczystości związane z 20 -leciem samorządu terytorialnego i będzie problem pogodzenia tych 2 uroczystości.

Pozytywnie odniósł się do planów związanych z wybudowaniem stacji pogotowia ratunkowego w Wyszogrodzie. Proponuje również, żeby w celu poprawy warunków odbywania sesji odbyć taką Sesję w sali Zespołu Szkół w Wyszogrodzie. Przy okazji takiej Sesji radni zobaczyliby jakie zmiany zaszły w tej szkole.

Pan Starosta proponuje, żeby wspólnie z Urzędem Gminy Czerwińsk zastanowić się nad wspólnym projektem dotyczącym utworzenia szlaku turystycznego wzdłuż Wisły.

Odnośnie siedziby Urzędu GiM Pan Starosta stwierdził, że gmina Wyszogród jest jedną z trzech gmin w powiecie, która ma tak trudne warunki. Sąsiednie gminy mają

-6-

piękne Urzędy. Zakup Domu Handlowego na siedzibę Urzędu nie powiódł się.

Pan Starosta podziękował za podjęcie decyzji w sprawie budowy drogi powiatowej w Rakowie. Będzie to jeden z najdłuższych odcinków zmodernizowanej drogi.

Pan Starosta poinformował również, że mieszkańcy gminy Czerwińsk piszą skargi na zły stan 800 m odcinka drogi łączącej gminę Czerwińsk z naszą gminą. Ostatnio w tej sprawie zwrócili się również do Marszałka Struzika. Pan Starosta zwrócił się do radnych o rozważenie dofinansowania modernizacji tego odcinka.

Po wystąpieniu Starosty Płockiego Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.


O godz. 12.50 wznowiono obrady.


Przed rozpoczęciem realizacji pkt.8 porządku obrad Sesji Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Jackowi Kowalskiemu – przedstawicielowi firmy, która zajmuje się produkcją i dystrybucją pokryć dachowych „Eurofala”.

Przedstawiciel tej firmy przedstawił informację na temat wykorzystania w/w pokryć dachowych oraz przekazał ulotki informacyjne na ten temat.


Punkt 8.

Podjęcie uchwał:

Pan Przewodniczący odnośnie uchwał w sprawie taryf za wodę i ścieki poinformował, że odbyły się 2 posiedzenia komisji na ten temat, w tym jedna z udziałem sołtysów.

Pan Przewodniczący poprosił radnego J. Janczaka o przedstawienie opinii wyrażonej na wspólnym posiedzeniu Komisji na temat przedstawionych taryf na wodę i ścieki.

Radny Jacek Janczak poinformował, że na drugim posiedzeniu Komisji w tej sprawie radni nie zgodzili się na proponowane przez ZGK taryfy za wodę i ścieki. Poinformował również, że radni są za podwyżką tych cen ale nie o taką kwotę.

Radny M. Głowacki pyta dlaczego obniżono cenę wody kupowanej z Małej Wsi, przedstawiona kalkulacja była na 2,34 zł a teraz w projekcie uchwały jest 1,90 zł. Natomiast cena wody z naszych urządzeń jest taka jak w kalkulacji, nie została obniżona.

Pan Z. Laskowski informuje, że przyczyną tego jest to, że Gmina Mała Wieś przejmie odbiorców wody z naszego terenu i koszty z tym związane jak odczyty wody, awarie.

Natomiast woda z ujęć znajdujących się na terenie GiM pozostaje w takiej cenie jak przedstawiono w kalkulacji ponieważ nie zaistniały żadne czynniki, które powodowałyby obniżenie tej ceny.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z gminnego ujęcia w Wyszogrodzie, Grodkowie i Kobylnikach.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-7-

Radni w głosowaniu jawnym ) głosów „za” , „wstrzymujący „ 0 głosów, „przeciw” 14 głosów odrzucili przedstawiony projekt uchwały.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zakupionej z ujęcia na terenie Gminy Mała Wieś.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 184/XXV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zakupionej z ujęcia na terenie Gminy Mała Wieś.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących” przyjęli uchwałę nr 185/XXV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady GiM na 2010 rok

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 186/XXV/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 187/XXV/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady GiM na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 188/XXV/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.         • 8 -

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przy ul. Okólnej.

Radny Jan Boszko uważa, że do czasu zagospodarowania działki po ZGK tych nieruchomości nie powinno się sprzedawać, ponieważ znajdują się one od frontu tej działki.

Radny J. Kuliński podziela zdanie Pana J. Boszko i prosi o wycofanie tej uchwały i ponowne rozpatrzenie na następnej Komisji Rady GiM.

Pan Burmistrz GiM wycofuje projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek przy ul. Okólnej i informuje, że na następnym posiedzeniu Komisji projekt tej uchwały będzie omawiany.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat.

Pani M. Panek informuje, że są to dwie działki – Pani Stefanii Koperskiej w Wyszogrodzie i Pana Józefa Grzelaka w Rębowie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 189/XXV/2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród”.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 190/XXV/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 191/XXV/2010 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 192/XXV/2010 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


-9-

Przed podjęciem uchwały odnośnie utworzenia funduszu sołeckiego głos zabrał Pan Burmistrz GiM, który proponuje, żeby nie tworzyć funduszu sołeckiego, ponieważ fundusz w wysokości 130 tys. zł rozdzielamy na drobne. Trzeba tworzyć programy na każde sołectwo.

Pan M. Caban stwierdza, że radni nie wiedzą o co chodzi ponieważ nie byli poinformowani o tym na posiedzeniu komisji.

Radny M. Głowacki jest za utworzeniem takiego funduszu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące” przyjęli uchwałę nr 193/XXV/2010 w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania imienia

Nadwiślański Bulwar w Wyszogrodzie im. Druha Wacława Milke”.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 194/XXV/2010 w sprawie nadania imienia „Nadwiślański Bulwar w Wyszogrodzie im. Druha Wacława Milke”

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Jacek Janczak zaprosił wszystkich w najbliższą sobotę na halę sportową na turniej tenisa stołowego. Poinformował, że hala sportowa stała się centralnym ośrodkiem tenisa stołowego. W ostatnią sobotę turniej ten obejrzało ok. 300 osób, udział brało 150 zawodników. Poza tym radny J. Janczak poinformował, że hala sportowa została doposażona przez organizatorów w sprzęt do tenisa stołowego oraz płacą oni każdorazowo 600 zł za wynajem hali. Pan J. Janczak poinformował również, że to Pan Sławomir Szczodrowski przyczynił się, że ten turniej odbywa się na naszej hali.

Radny M. Głowacki pyta jaki będzie dalszy tok postępowania w sprawie ceny wody pobieranej ze stacji w Wyszogrodzie, Kobylnikach i Grodkowie.

Radny M. Majewski poinformował,że 6 marca odbędzie się turniej naszej drużyny z najlepszymi drużynami z Mazowsza.

Radny M. Mieszkowski poprosił o informacje na temat firmy, która deklaruje odbiór nieczystości stałych z naszej gminy.

Pan Z. Laskowski odnośnie podwyżek za wywóz nieczystości stałych poinformował, że przewidywania zakładu, że pojemnik z odpadami będzie ważył więcej nie sprawdziły się. Pojemność ich jest mniejsza i są przygotowane aneksy zmniejszające te opłaty.

-10-

Poza tym Pan Z. Laskowski poinformował, że na cenę na wywóz nieczystości składa się wiele czynników - transport 70 km w obydwie strony, opłaty za korzystanie z dróg krajowych, kierowcy muszą spełniać ustawę o transporcie drogowym, odkażanie pojemników, pojazdów.

Poza tym Pan Z. Laskowski poinformował, że duże pojemniki KP7 znikną a każdy właściciel nieruchomości będzie miał pojemnik.

Pan K. Plichciński przedstawił informację nt. odbytego spotkania z Firmą SITA w sprawie odbioru odpadów przez tą firmę.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan W. Kowalski - sołtys z Rakowa pyta czy koszty za odśnieżanie pokrywane będą z funduszu sołeckiego.

Pan Przewodniczący Rady GiM wnioskuje o udrożnienie drogi z Wyszogrodu do Drwał tzw. drogi Kiedrowskiego.

Radny J. Janczak pyta czy nie można byłoby w centrum miasta uruchomić punktu przyjmowania opłat za usługi komunalne, ponieważ obecna siedziba ZGK jest oddalona od miasta.

Pan Z. Laskowski informuje, że nie ma takiej potrzeby ponieważ wszystkie opłaty można zrobić w Banku Spółdzielczym w Wyszogrodzie.

Pan Burmistrz uważa, że umów na odbiór odpadów powinno być dwa razy tyle co jest, w tej chwili jedni płacą a drudzy się śmieją.

Pan Burmistrz informuje, że Urząd planuje napisać pisma do właścicieli nieruchomości, żeby udowodnili co robią ze śmieciami, gdzie je odwożą. Pan Burmistrz stwierdza, że Rada GiM uchwaliła Program gospodarki odpadami i jest to prawo miejscowe, które należy przestrzegać i stosować.

Poza tym Pan Burmistrz stwierdził, że ZGK jest naszym zakładem i powinniśmy go wspierać. Uważa również, że należałoby część udziałów sprzedać i dokapitalizować ten zakład.

Radny A. Woźniak stwierdza, że już dwa lata temu mówił, żeby uporządkować sprawy dotyczące odbioru odpadów. Uważa, że teraz będzie to trudne.

Pan Z. Laskowski uważa, że zanim wejdzie ustawa trzeba pilnie podjąć działania, przede wszystkim zażądać dokumentów co mieszkańcy robią ze śmieciami.

Pan A. Woźniak pyta co będzie jeśli właściciel nie okaże takiego dokumentu.

Pan Z. Laskowski informuje, że taka osoba będzie na liście, ze nie płaci. Poza tym Pan Z. Laskowski poinformował, że tyle lat Zakład nie wypracował zysków. Informuje również, że niskie ceny za wywóz nieczystości wcale nie wpływają na ilość zawartych umów. Ten kto miał umowę to ją ma.

Pan K. Plichciński poinformował, że było duże zainteresowanie naszych mieszkańców odnośnie wywozu nieczystości przez inną firmę i nowymi cenami.
-11 -


Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pan M. Bieniek informuje, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania zostaną udzielone na piśmie na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady GiM.


W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wnioski z obrad XXV Sesji Rady GiM:

 1. poprawić warunki obrad na Sesjach Rady GiM.

 2. czynić starania o zwiększenie dostępności do internetu dla mieszkańców terenów wiejskich.


Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14-tej zamyka XXV Sesję Rady GiM .Protokołowała                         Przewodniczący Rady GiM


Izabela Boszko                        Józef Zbigniew Boszko


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 07:53:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 07:53:24
 • Liczba odsłon: 612
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672168]

przewiń do góry