Wyszogród,  15.11. 2013 r.

Konkurs ofert nr 1/2013

Spółka „Fresh Market Wyszogród”  z siedzibą  w Wyszogrodzie   zaprasza do składania oferty na:

Dzierżawę pomieszczenia na organizację  punktu  gastronomicznego  wraz z   koncepcją jego  prowadzenia  na  Dworcu Autobusowym   w Wyszogrodzie ul. Mickiewicza 12 A

 

Opis zamówienia

 

Termin składania ofert: do dnia 29.11.2013r do godz. 10.00

 

Miejsce składania ofert: Spółka „Fresh Market Wyszogród” Wyszogród, ul. Rębowska 37,
09-450 Wyszogród, sala nr 6 (sala ślubów);

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem” Dzierżawa pomieszczenia na organizację  punktu  gastronomicznego  wraz z   koncepcją jego  prowadzenia  na  Dworcu Autobusowym   w Wyszogrodzie ul. Mickiewicza 12 A, zgodnie z warunkami konkursu ofert.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Spółce” Fresh Market Wyszogród” Sp. z o. o.  w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37 tel. (024) 267 26 23 oraz w regulaminie konkursu ofert.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert.

Regulamin konkursu ofert nr 1/2013

 (szczegółowy opis zamówienia)

 

1.       Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

2.       Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes Spółki „Fresh  Market Wyszogród”,  który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

3.       Przedmiotem konkursu ofert jest  „Dzierżawa  pomieszczenia  na organizacje punktu gastronomicznego  wraz z koncepcją  jego prowadzenia na  Dworcu Autobusowym  w Wyszogrodzie ul. Mickiewicza 12 o   (pow. ok. 30 m2).

4.       Ocenie w ramach  konkursu podlegać będzie koncepcja prowadzenia punktu gastronomicznego
tj. proponowany  przez składającego ofertę zakres usługi  gastronomicznej  i handlowej  (wartość punktowa- 30)  oraz proponowana stawka czynszu dzierżawnego netto za 1 m 2  (wartość punktowa -70).

5.       Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty i osoby fizyczne deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:

·         posiadania  niezbędnych uprawnień do prowadzenia działalności  jak również zagwarantowanie posiadania  niezbędnych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (dla osób zamierzających  rozpocząć własną działalność gospodarczą).,

·         dbanie o czystość  dzierżawionej powierzchni  oraz w obrębie miejsca przeznaczonego do konsumpcji,

·         ponoszenie opłat związanych z wywozem śmieci;

·         poniesienie kosztów mediów;

·         zagwarantowanie dostępności  do punktu gastronomicznego klientom w godzinach od 6.00 do 21.00 każdego dnia tygodnia włącznie z sobotami  i niedzielami.

 

6. Oferta powinna zawierać:

a.        imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania;

b.       datę sporządzenia oferty;

c.        oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert (pkt. 5)  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d.       koncepcja prowadzenia punktu gastronomicznego w dzierżawionym pomieszczeniu Dworca Autobusowego w Wyszogrodzie ( zakres oferty gastronomicznej i handlowej),

e.       określony miesięczny czynsz netto  (kwotowo i słownie) jaki oferent zobowiązuje się uiszczać za dzierżawę  pomieszczenia,

f.         podpis oferenta.

7. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej proponowanego do dzierżawy pomieszczenia w obecności pracownika  Spółki „Fresh Market Wyszogród” , wyznaczonego w danym terminie,
a następnie do przyjęcia stanu dzierżawionego pomieszczenia bez zastrzeżeń.

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sala ślubów pok. Nr 6 w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa  pomieszczenia  na organizacje punktu gastronomicznego  wraz z koncepcją  jego prowadzenia na  Dworcu Autobusowym  w Wyszogrodzie
ul. Mickiewicza 12”, w terminie do dnia 29 listopada 2013 r., do godz. 10.00

9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sala ślubów (pok. nr 6) w terminie - dnia 29 listopada  2013 r., o godz. 10.15

10. Komisja Konkursowa:

·         stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;

·         przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

·         weryfikuje oferty;

11. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:

·         zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;

·         nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

·         nie zawierają daty sporządzenia oferty;

·         nie zawierają koncepcji prowadzenia punktu gastronomicznego,

·         nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki czynszu dzierżawnego,

·         są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;

·         są ofertami warunkowymi;

12. Komisja Konkursowa:

·         uznaje za najkorzystniejszą  ofertę , która otrzymała największą liczbę punktów, maksymalnie oferta  może otrzymać 100 punktów tj. 70 pkt za wysokość czynszu dzierżawnego, 30 pkt za ocenę  koncepcji prowadzenia punktu gastronomicznego,

·         dokonuje  szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

·         sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;

13. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się oceną (30pkt) koncepcji prowadzenia punktu gastronomicznego oraz wysokością oferowanej stawki czynszu dzierżawnego (70pkt) oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.

14. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.

15. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie www Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród .

16. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie dzierżawy.

17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta lub  Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

18. Prezes Spółki „Fresh Market Wyszogród” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

19. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest formularz ofertowy.

 

Prezes

Spółki „Fresh Market Wyszogród”

 

Anna Kossakowska

 


 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert nr 1/2013

………………………..………..……..                                                                              ………………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)                                                                                         (Miejscowość, data)

OFERTA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................................................ Nr NIP ....................................................................

Nr konta bankowego: ................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ............................................

e-mail ..............................................................................   nr KRS(EDG) …………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 1/2013 składam(y) niniejszym ofertę na:

Dzierżawę pomieszczenia na organizację  punktu  gastronomicznego  wraz z   koncepcją jego  prowadzenia  na  Dworcu Autobusowym   w Wyszogrodzie ul. Mickiewicza 12 A

Cena jednostkowa netto czynszu dzierżawnego miesięcznie:

 za 1 m2 = …………………….……….. (słownie: ……………………………….………………………………………………………..)

za 30 m2 = …………………..………… (słownie: ………………………….……………………………………………………………..)

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Załącznik: koncepcja prowadzenia punktu gastronomicznego na Dworcu Autobusowym
w Wyszogrodzie.

2. Oświadczam(y), że:

a)      posiadamy wymagane uprawnienia lub gwarantujemy posiadanie wymaganych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem,

b)     zapewnimy dbałość o czystość na dzierżawionym powierzchni (poniesiemy opłaty związane
z wywozem śmieci);

c)      poniesiemy koszty  mediów;

d)     zobowiązujemy się do konsultacji ze Spółką Fresh  Market Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian.

e)     jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

..............................., dn. .....................................                ....................................................................

(podpis(y) osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-18 20:01:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-18 20:01:45
  • Liczba odsłon: 668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671273]

przewiń do góry