Protokół nr IX/2011

z obrad IX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23 listopada 2011 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2012 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

- zmiany uchwały nr 60/VII/2011Rady GiM Wyszogród w sprawie opłaty targowej,

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

- zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój”,

- zmian w budżecie GiM.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10.Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 9-tej Pan Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród otwiera obrady IX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu oraz Pana Kierownika posterunku policji w Wyszogrodzie – Zbigniewa Adamkiewicza.

W obradach IX Sesji na stan 15 radnych uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni Andrzej Woźniak i Hubert Więckowski.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad IX Sesji Rady GiM bez uwag i wniosków.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano niżej wymienionych radnych:

 • radny Andrzej Dobaczewski,

 • radna Mariola Olszewska,

 • radny Mieczysław Majewski.-2-

Punkt 4.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawia Pan M. Bieniek – Burmistrz GiM. W swojej wypowiedzi poinformował zebranych o:

 • Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie. Zadanie to zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 197 652,79 zł. Całkowity koszt wykonanego zadania to kwota 310 000 zł. Prace te zostały wykonane w miesiącach sierpień – październik 2011 r. zakres wykonanych prac to:

- docieplenie ścian zewnętrznych i piwnic,

- docieplenie stropu,

- wymiana stolarki okiennej,

- obróbki blacharskie, wymiana pokrycia dachowego,

- uporządkowanie terenu wokół budynku.

 • udało się ściągnąć do naszej Przychodni lekarza ginekologa, z którym zawarto umowę na wynajem pomieszczenia,

 • trwa termomodernizacja budynku przy ul. Płockiej 36 b. Wysłane zostało do mieszkańców pismo informacyjne w tej sprawie. Ta część miasta bardzo zmieni na korzyść swój wizerunek,

 • w dniu dzisiejszym dostarczony zostanie wniosek na modernizację naszego targowiska. Pan Burmistrz uważa, ze trzeba zrobić wszystko, żeby ten wniosek przeszedł.

 • do końca tygodnia zakończy się budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole Podstawowej w Wyszogrodzie w ramach Programu Radosna Szkoła,

 • na początku grudnia nastąpi podpisanie umowy na modernizację 7 km dróg gminnych, na realizację tego zadania Gmina czeka już 3 lata. Po realizacji tego projektu przybędzie nam 7 km zmodernizowanych dróg we wsiach Drwały, Słomin i Rębowo.

 • droga powiatowa w Pozarzynie. Pan Burmistrz informuje, że Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku nie wywiązał się z ustaleń i podpisanej umowy w tej sprawie. Droga ta miała być utwardzona kruszywem a naprawiono ja tylko poprzez żwirowanie. Kiedy podjęto interwencję w tej sprawie umowa z firmą, która wygrała przetarg na to zadanie była już podpisana. Taką sytuacja zdziwiony był również nowy Pan Starosta. Pan Burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją Gmina Wyszogród nie przekaże żadnych środków w ramach pomocy finansowej na to zadanie. Pan Burmistrz proponuje, żeby na najbliższe posiedzenie Komisji zaprosić Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, żeby się z tego wytłumaczył ponieważ ustalenia były inne a zrobiono coś innego. Pan Burmistrz stwierdza, że był na tej drodze i uważa, że nawieziono na nią zły materiał, jest to odrzut z tego co jest kopane w Kobylnikach.

 • Pan Burmistrz poinformował, że realnym staje się budowa połączenia kolejowego między Płockiem a Modlinem. Są trzy koncepcje jej przebiegu. Pierwsza to przez Płońsk do Płocka, druga w granicach naszej Gminy i

-3-

Naruszewa i trzecia bezpośrednio przez gminę Wyszogród. Pan Burmistrz uważa, ze najlepszym rozwiązaniem byłby wariant drugi i ważne jest, żeby w naszej gminie była stacja. Pan Burmistrz proponuje, żeby Rada GiM na następnej Sesji podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie. Jest to perspektywa 5-6 lat ale już dziś gmina Wyszogród powinna lobbować za tym , żeby kolej przebiegała przez nasze tereny w związku z lotniskiem w Modlinie mielibyśmy dobre połączenie komunikacyjne. W związku z tym będziemy tworzyć zaplecze logistyczne zapewniające rozwój naszej gminy.


Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Madany informuje, że nagminnie rozwiązywane są umowy na wywóz nieczystości stałych. Około 50 % zostało już rozwiązanych. W związku z tym na pewno od nowego roku będzie podwyżka, bo ZGK musi się z czegoś utrzymać. Pan Z. Madany informuje, że te gospodarstwa, które nie mają podpisanych umów miały być sprawdzane jak zagospodarowują odpady. Dlaczego jedni mają płacić a inni nie.

Radny M. Głowacki pyta co dalej z prywatyzacją ZGK.

Radny A. Dobaczewski uważa, że w ZGK jest bałagan, odpady nie odbierane są w określonych terminach.

Radny W. Tomkiewicz w sprawie niszczenia asfaltu na nabrzeżu przy okazji budowania opaski.

Radny J. Z. Boszko w sprawie odbioru zużytej folii po truskawkach. W Bodzanowie jeździ samochód i ją zabiera. Może w naszej Gminie udało by się coś takiego wprowadzić.

Radny J. Kuliński pyta dlaczego, skoro gmina Wyszogród zadeklarowała pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej w Bolinie wszystko robi się bez udziału i powiadomienia Gminy. Pan J. Kuliński informuje, ze prawdopodobnie na przejmowane drogi Starostwo ma dać po 40 tys. zł do 1 km a nie jak ustalono 50 tys. zł.

Radny J. Kuliński wnioskuje, żeby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie przed zimą zarośniętych rowów przy drogach powiatowych.

Pan A. Sitek – mieszkaniec wsi Pozarzyn uważa, że prace wykonane na drodze w Pozarzynie nie powinny być odebrane ponieważ zostały wykonane niewłaściwie i nie gwarantują przejezdności tej drogi.

Pan Burmistrz proponuje, żeby w dniu 30 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji na ten temat kończące się odpowiednim wnioskiem dot. odpowiedzialności za tak wykonane zadanie.

Radny Z. Madany proponuje, żeby na posiedzenie Komisji zaprosić również Pana Kierownika Zarządu Dróg z Bodzanowa. Odnośnie rozwiązywania umów na wywóz nieczystości stałych Pan Z. Madany informuje, że dzieje się to dlatego, że usługa wywozu nieczystości nie była wykonywana a Pan Prezes naliczył za to opłaty.

-4-

Pan przewodniczący proponuje, żeby na najbliższą Komisję poprosić Pana Prezesa ZGK, żeby ten temat nam wyjaśnił.

Radny A. Dobaczewski wnioskuje, żeby przekazać Policji pieniądze na paliwo w zmian za monitorowanie naszych dróg, które są nagminnie niszczone przez rolników, orzą drogi, zawracają sprzętem, nie dbają o dobro publiczne. A za taki czyn można ich ukarać.


Punkt 6.

Podjęcie uchwał.

Pan Burmistrz poinformował, że w roku 2011 gmina otrzymała 786 tys. zł subwencji wyrównawczej za ustalenie przez Radę GiM stawek urzędowych. W przyszłym roku z tytułu nie ustalenia stawek urzędowych podatków gmina straci straci prawie 1 mln. zł z powodu braku wpływu do budżetu podatku i w wyniku skutków obniżenia ustalonych przez Ministerstwo Finansów do obliczenia tych podatków tj. obniżenia subwencji wyrównawczej przez Ministerstwo Finansów.

Pan Burmistrz poinformował również, że okoliczne gminy ustaliły wyższą stawkę 1 q żyta np. w Małej Wsi jest to 50 zł. W naszej Gminie będzie to 41,40 zł za 1 q żyta co stanowi 103,50 zł za 1 ha przeliczeniowy na rok.

Pan Burmistrz poinformował, że proponowane jest również opodatkowanie budynków mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym, do tej pory rolnicy byli zwalniani z tego podatku. Jest to próg minimum jaki możemy podnieść i chociaż ten minimalny ruch podatkowe na tym poziomie żebyśmy utrzymali. Prawie 1 mln zł to ogromna strata dla budżetu.

Pan Przewodniczący Rady GiM poprosił Pana J. Kulińskiego, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Rady, na którym zaopiniowano stawki podatkowe na 2011 rok o przedstawienie opinii na ten temat.

Radny J. Kulinski informuje, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni pozytywnie zaopiniowali stawki podatkowe:

 • podatek rolny wzrost o 10 % w stosunku do roku bieżącego tj. 41,40 zł cena 1 q żyta do obliczenia tego podatku,

 • 0,70 zł za 1 m2 od budynków mieszkalnych i nie zwalnianie z tego podatku budynków mieszkalnych, których właścicielami są rolnicy.

- pozostałe stawki podatkowe bez zmian w stosunku do roku bieżącego.

Radny M. Głowacki pyta co będzie z podatkiem dla gmin jeśli zostanie wprowadzony dla rolników podatek dochodowy. Informuje również, że był przeciw wprowadzeniu podatku od budynków mieszkalnych dla rolników, ale może należałoby rozważyć wprowadzenie innej niższej stawki tego podatku dla rolników ponieważ podwyżki podatków na rok 2012 dotkną tylko rolników – wzrost podatku rolnego o 10 % i wprowadzenie podatku od budynków mieszkalnych.

Pan Przewodniczący stwierdza, że na posiedzeniu Komisji sprawa ta została zaopiniowana i należy głosować tą stawkę tj. 0,70 zł. Podatek od budynków mieszkalnych w innych gminach jest a u nas zawsze były pretensje, ze jednym się nalicza a innym nie. Pan Przewodniczący proponuje, żeby w tym roku

-5-

ustalić stawkę a w przyszłym roku zostawić ją na poziomie roku 2012.

Radny Z. Madany informuje, że rozmawiał na temat stawek podatkowych z mieszkańcami i na Sesji przekazuje ich opinie, którzy uważają, że za dużo jest tych podwyżek.

Pani Skarbnik przedstawia projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2012 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 69/IX/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2012 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień tego podatku na 2012 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 7 głosów „za” /radni M. Mieszkowski, W. Tomkiewicz, J. Kuliński, E. Biernat, M. Majewski, W. Gaworski, M. Olszewska /,

5 głosów „przeciw” /radni J.Z. Boszko, Z. Madany, S. Ząbek, M. Głowacki, W. Janczak/, 1 głos „wstrzymujący” /radny A. Dobaczewski/ przyjęli Uchwałę nr 70/IX/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2012 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 71/IX/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 72/IX/2011 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
-6-

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 73/IX/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz przedstawia projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 74/IX/2011 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani Sekretarz poinformowała, że od najbliższej soboty będą prowadzone zajęcia w ramach tego programu. Środki na jego realizację pozyskane są z zewnątrz.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 75/IX/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 76/IX/2011 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pan Przewodniczący ogłasza 10-minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 7.

Sprawy różne.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radna E. Biernat poinformowała, że obecnie gabinet ginekologiczny funkcjonuje na zasadach prywatnych. Czynione będą starania, żeby podpisać kontrakt z NFZ. Pani E. Biernat proponuje, żeby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z Panią dr. Siemiątkowską w sprawie określenia potrzeb pod jej planowane zadania.

-7-

Radny J. Z. Boszko w sprawie ustalonego podatku od budynków. Stwierdza, że radni ze wsi się byli przeciw. Spowodowane było to między innymi tym, że wcześniej powinno się odbyć posiedzenie Komisji Rolnej w tej sprawie. Odbyło się to w ten sposób jakby głos rolników w tej sprawie się nie liczył. Wiele innych spraw omawianych jest na Komisji po kilka razy a ten podatek wprowadzono z zaskoczenia. Był to protest na takie postawienie sprawy.

Pan Burmistrz stwierdza, że nic nie jest wymuszane, każdy radny tak jak chciał tak zagłosował. Propozycje stawek i tak były przedstawione po minimum. Pan Burmistrz stwierdza, że przeciw wprowadzeniu tego podatku byli radni ze wsi gdzie będą prowadzone inwestycje drogowe – Drwały, Rębowo. Nie powinniśmy być dla protestu i dla zasady nie bo nie.

Pan Burmistrz uważa, że o podatkach informacja była pełna i znajdzie się to w projekcie budżetu, w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Jeśli dziś nie będziemy podejmować odważnych decyzji to za kilka lat obarczą nas za stagnację. Nie można zarzucać, że coś się odbyło w sposób niejawny czy wymuszony. Pan Burmistrz uważa, że nic nie dałoby oddzielne posiedzenie Komisji Rolnej. Trzeba być radnym Gminy a nie wsi i miasta.

Pan Przewodniczący uważa, że bezsensowne byłoby spotykanie się na oddzielnych Komisjach. Wszystkim nam powinno zależeć na dobru Gminy. Jest nas tylko 15 radnych i powinniśmy wspólnie uzgadniać i podejmować decyzje.

Radny z. Madany stwierdza, że nikt nie żąda, żeby każde posiedzenie Komisji było oddzielne ale w tak ważnej sprawie powinna wypowiedzieć się Komisja Rolna. Radny Z. Madany ubolewa, że część radnych ze wsi głosowało tak jak głosowali.

Radny W. Tomkiewicz informuje, że w zaświadczeniach radni mają napisane – radny GiM Wyszogród a nie takiej wsi czy takiej ulicy. W mieście podatek od mieszkań się płaci i Pan Tomkiewicz nie widzi żadnego powodu, żeby w imię sprawiedliwości społecznej rolnicy nie płacili tego podatku.

Radna M. Olszewska informuje, że jak idzie do Pana Burmistrza ma dużą listę potrzeb i skąd na wszystko brać. Pani M. Olszewska uważa, że rolnicy dadzą się przekonać do konieczności wprowadzenia dla nich tego podatku.

Radny J. Kuliński pyta ile będzie kosztować modernizacja drogi w Drwałach do jednego mieszkańca.

Pan Przewodniczący uważa, że wszystko zobaczymy i będziemy mieć rozeznanie jak będziemy zatwierdzać budżet GiM na 2012 rok.

Pan Przewodniczący zwraca uwagę na problem wyrzucania śmieci przy przydrożnych rowach.

Radny A. Dobaczewski uważa, że powinno się przekazać środki finansowe dla Policji na dodatkowe patrole w związku z niszczeniem dróg lokalnych i zaśmiecaniem środowiska.

Poza tym Pan A. Dobaczewski informuje, że pierwsza żwirownia dobrze zrobiła drogę do głównej trasy, natomiast druga żwirownia całkowicie zniszczyła 300 m drogi powiatowej uniemożliwiając całkowicie przejazd tą drogą.

-8-

Pan Z. Adamkiewicz informuje, że oczekuje od Burmistrza pisma w sprawie niszczenia dróg. Poinformował również, że policjanci z posterunku w Wyszogrodzie mają wspólne służby z policjantami z Bodzanowa. Pan Kierownik zwraca uwagę na złe oznakowanie ul. Niepodległości. Poinformował, że przy szkole na ul. Niepodległości samochody już nie parkują. Właściciel baru przy ul. Rębowskiej otrzymał ostrzeżenie za zakłócanie porządku.

Pan Kierownik poinformował również, że ujęty został sprawca, który powybijał szyby w kilku budynkach w Wyszogrodzie.

Radny W. Tomkiewicz pyta czy przeglądany jest monitoring, który działa w naszym mieście.

Pan Z. Adamkiwicz informuje, że monitoring jest przeglądany.

Radny J. Kuliński pyta czy rozpoczęła się modernizacja przystanku autobusowego.

Pan Burmistrz informuje, że prowadzone prace obok przystanku to budowa myjni przez prywatną osobę.

Radny W. Tomkiewicz w sprawie umieszczania większej liczby informacji o terminach Sesji Rady GiM na terenie miasta.

Pan Przewodniczący informuje, że informacje o terminach Sesji umieszczane są w internecie i na tablicy ogłoszeń Urzędu GiM.

Pan Burmistrz informuje, że informacja o terminach Sesji podawana będzie na stronie internetowej Urzędu. Proponuje również, żeby zastanowić się nad zamieszczaniem obrad Sesji w telewizji internetowej.


Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz GiM.

Odnośnie odbioru nieczystości stałych Pan Burmistrz informuje, że na podwyżkę za odbiór tych odpadów musi wyrazić zgodę Burmistrz. Od 1 lipca 2013 roku wejdzie ustawa i obowiązywać będzie podatek śmieciowy.

Pan Burmistrz uważa, że obowiązek tego podatku powinien przejąć Związek Gmin Regionu Płockiego. W grę będą wchodzić składowiska w Kobierniakach i Cieszewie. Tam gdzie znajdują się instalacje do utylizacji tych śmieci ponieważ gmina tego nie udźwignie.

W sprawie prywatyzacji ZGK Pan Burmistrz informuje, że zakończyła się ocena ZGK przez inwestora i w tej chwili Gmina czeka na ofertę z jego strony. Pan Burmistrz zapewnił, że będzie informował o postępie prac w tym temacie.

Sprawa niszczenia nawierzchni nabrzeża – Pan Burmistrz poinformował, że dopilnuje, żeby zniszczona nawierzchnia została przez tą firmę naprawiona.


W tym punkcie porządku obrad Komisja wniosków i uchwał przedstawiła wnioski z obrad IX Sesji Rady GiM:

 1. zaprosić na wspólne posiedzenie Komisji Rady GiM Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w sprawie modernizacji drogi Boliono – Grodkowo oraz Pana Prezesa ZGK w sprawie zawierania umów na odbiór odpadów stałych.

 2. Wygospodarować środki finansowe na paliwo dla miejscowej policji z

-9-


przeznaczeniem na dodatkowe patrole w związku z niszczeniem dróg lokalnych.

 1. Wyjaśnienie sprawy dot. niszczenia drogi powiatowej Kobylniki – Bulkowo przez samochody wywożące żwir ze żwirowni w Kobylnikach.

W/w wnioski radni przyjęli jednogłośnie „za'.


Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag i wniosków.


Punkt 10.

O godz. 11.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady IX Sesji Rady GiM i zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji na temat „Szanse rozwoju rolnictwa w gminach Czerwińsk, Mała Wieś oraz Wyszogród w nadchodzących latach.”
Protokołowała


Izabela Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 09:26:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 09:26:03
 • Liczba odsłon: 661
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681259]

przewiń do góry