Wyszogród, 02.01.2018 r.

UGiM. 3041.1.2.2018

 

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonanym na podstawie regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 tys. euro na: Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto za pojedynczy projekt decyzji

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

Okres sporządzenia decyzji

1

VIVERE Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko

112,00

23,00

138,00

do 10 dnia

2

Danuta Gierwatowska

ul. Łamana 24

 09-410 Płock

146,34

23,00

180,00

do 10 dnia

3

Biuro Projektowe „arch-dom”

Sp. j. Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora

Plac Szkolny Dwór 28

21-500 Biała Podlaska

150,00

23,00

184,50

do 10 dnia

4

Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe

Alicja Pejta-Jaworska

ul. Kazimierza Wielkiego 37/93

09-400 Płock

150,00

23,00

184,50

do 10 dnia

5

PROJEKTOWNIA

 Andrzej Krymow

Adventures Andrzej Krymow

ul. Zubrzyckiego 54

09-410 Płock

250,00

23,00

307,50

do 14 dnia

Po analizie ofert wniesionych w terminie tj. do  dnia 29.12.2017 r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 80% oraz czas sporządzenia oferty 20%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

1.      Kryterium nr 1: C – cena oferty brutto

wartość punktowa w [%] – 80%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 80 pkt

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.      Kryterium nr 2: T – czas sporządzenia oferty

wartość punktowa w [%] – 20%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 20 pkt

gdzie:

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

TN – najkrótszy zadeklarowany czas sporządzenia oferty, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

TOB – czas zdeklarowany w ofercie badanej

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

K = KC+KT

gdzie K – łączna ocena punktowa badanej oferty

KC – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

KT – wartość punktowa w kryterium „Czas sporządzenia decyzji”

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba punktów w kryterium: cena oferty brutto

(max 80 pkt)

Liczba punktów w kryterium: czas sporządzenia oferty

(max 20 pkt)

RAZEM:

1

100 pkt

20 pkt

100 pkt

2

76,7 pkt

20 pkt

96,7 pkt

3

74,8 pkt

20 pkt

94,8 pkt

4

74,8 pkt

20 pkt

94,8 pkt

5

44,9 pkt

                14,3 pkt

59,2 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

VIVERE

Łukasz Nitecki

ul. Sanicka 145

97-500 Radomsko
Wyszogród, dnia 20.12.2017 r.

UGiM.3041.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.:

„Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”

I.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ), wraz analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy (art. 53 ust. 3 w/w ustawy) oraz niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w aktach wykonawczych do w/w ustawy wraz z załącznikiem graficznym do projektu decyzji

2.      Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:

- około 50 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu;

- około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektów decyzji w oparciu o wnioski o wydanie w/w decyzji, które wpłyną do Zamawiającego od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w szacowanych ilościach. Zakres ilościowy określony wyżej może ulec zmianie i wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wskazane liczby są szacunkowe – opracowane na podstawie ostatniego roku.

Zamawiający przewiduje ewentualne zwiększenie zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług, pod warunkiem że Wykonawca do wyceny przyjmie ceny jednostkowe, nie większe niż te, które przyjął przy wycenie zamówienia pierwotnego.

3.      Zamówienie obejmuje także:

- przeprowadzenie analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64  w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji,

- wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji  uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach,

- poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa wyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia przez którykolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia ze nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

4. sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu, przez Zamawiającego, wniosku o jej wydanie.

II.       Warunki udziału w postępowaniu:

1.    Wskazanie osoby, która będzie sporządzała projekty przedmiotowych decyzji.

2.    Złożenie wraz z ofertą:

a)    Ważnego zaświadczenia o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, osoby, która będzie sporządzała projekt decyzji; w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

b)   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert); w przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

c)    Zaakceptowanego projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

3.    Zobowiązanie się do:

a)    Zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia,

b)   Przedłożenia nowego (ważnego) zaświadczenia o wpisie na listę członków izby urbanistów lub architektów, każdorazowo przed końcem upływu ważności już przedłożonego zaświadczenia,

c)    Wykonanie prac zgodnie z umową, a także z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

III.    Termin realizacji zamówienia:

1.      Okres świadczenia usługi: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2.      Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „ do uzgodnień”): do 14 dni (od dnia przekazania wniosku)

 

IV.    Kryterium wyboru  - najniższa cena

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą:

1.      Kryterium nr 1: C – cena oferty brutto

wartość punktowa w [%] – 80%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 80 pkt

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2.      Kryterium nr 2: T – czas sporządzenia oferty

wartość punktowa w [%] – 20%

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 20 pkt

gdzie:

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

TN – najkrótszy zadeklarowany czas sporządzenia oferty, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

TOB – czas zdeklarowany w ofercie badanej

3.      Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

K = KC+KT

gdzie K – łączna ocena punktowa badanej oferty

KC – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

KT – wartość punktowa w kryterium „Czas sporządzenia decyzji”

4.      Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

5.      Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w tym odmowy ustalenia warunków zabudowy) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie 1 projektu decyzji poszczególnych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego przemnożona przez orientacyjną  ilość  sporządzonych projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Najwyższa przyznana punktacja  będzie najkorzystniejszą ofertą.

V.       Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

 

1.      Oferty można składać:

- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,

09-450 Wyszogród w kopercie z dopiskiem: „Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

2.      Oferty należy złożyć do dnia: 29.12.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

VI.    Pozostałe informacje:

 

1.   W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:

- pisemną,

- telefoniczną pod numerem (24) 267 26 15 lub faksem (24) 267 26 01

W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumienia, strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

2.   Osoba wyznaczona do kontaktu: Kaźmierczak Artur – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw komunalnych oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

3.   Umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r.

4.   Niniejsze zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się  na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy i Miasta Wyszogród.

5.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub pocztową. Informacja zostanie również umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Projekt umowy

 

 

formularz_ofertowy
projekt_umowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 09:16:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 15:17:11
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675025]

przewiń do góry