Protokół nr XX/2009

z obrad XX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10 czerwca 2009 roku.

__________________________________________________

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 3. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja nt. działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie GiM Wyszogród.
 6. Informacja nt. oświaty oraz przygotowania placówek oświatowych i klubów sportowych do nadchodzących wakacji na terenie GiM Wyszogród.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

                    - utworzenia jednostki organizacyjnej GiM Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu”,

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród,

- zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul Rębowskiej /Dom Handlowy/,

- zakupu nieruchomości zabudowanej poł. w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej,

                    - w sprawie ustalenia wynagrodzenia sołtysów,

- zmian w budżecie GiM

9. Sprawy różne

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

12. Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza i Jego Zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Pana Piotra Kostrzewę – Kierownika MODR Warszawa oddział Płock, Pana Zbigniewa Adamkiewicza – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK w Wyszogrodzie oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 co stanowi qourum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

-2-

W obradach nie uczestniczy radny Jacek Janczak - usprawiedliwiony z powodów ważnych obowiązków służbowych.

Pan Przewodniczący stwierdza, że wszyscy proponowany porządek obrad otrzymali i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.

Pan Burmistrz proponuje, żeby do porządku obrad dzisiejszej Sesji wprowadzić rozpatrzenie podjęcie 2 uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyszogród oraz w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że nie będzie proponował uchwały w sprawie targowicy ponieważ wpłynęła druga oferta na jej prowadzenie.

Pani Skarbnik GiM proponuje, żeby Rada GiM rozpatrzyła i podjęła uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego oraz o ustaleniu opłaty stałej za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń co do proponowanego porządku obrad Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad z propozycjami zgłoszonymi przez Pana Burmistrza i Panią Skarbnik GiM.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołano następujących radnych:

 • radny Janusz Kuliński,
 • radny Zbigniew Madany,
 • radny Marek Głowacki.

Punkt 4.

Informację o pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM Wyszogród.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

/brak dyskusji na temat przedstawionej informacji o pracy między Sesjami/

Punkt 5.

Radny Jan Boszko pyta czy jest decyzja w sprawie przeniesienia biblioteki z budynku przedszkola.

Radny Z. Madany pyta czy będzie obwodnica Rębowa, oraz czy będzie zorganizowane spotkanie w sprawie farmy wiatrowej, ponieważ Pan M. Bieniek wcześniej informował, że takie spotkanie miało się odbyć m-cu maju.

Pan Z. Madany informuje, że takie spotkanie odbyło się na terenie Gminy Mała Wieś i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

-3-

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi Ciućkowo pyta jakie plusy uzyskała droga w Rębowie a jakie minusy droga w Ciućkowie, która nie zakwalifikowała się do modernizacji.

Radny J. Kuliński stwierdza, że Gmina dokłada pieniądze do modernizacji oczyszczalni ścieków a pieniądze za jej użytkowanie bierze Spółka. Podobna sytuacja jest z wysypiskiem odpadów.

Radny Jan Boszko uważa, że gminne wysypisko ma jeszcze pojemność, żeby jakiś czas funkcjonować. Jego likwidacja spowoduje, że będziemy płacić za odbiór odpadów drugie tyle.

Radny J. Kuliński pyta ile ZGK pobiera pieniędzy za przyjęcie na wysypisko odpadów z dużego samochodu.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta czy jest coś robione w sprawie modernizacji oświetlenia we wsi Drwały.

Punkt 6.

Informację nt. działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Płock przedstawił Pan Piotr Kostrzewa – Kierownik Rejonu Płock.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM podsumowując wypowiedź Pan Piotra Kostrzewy stwierdził, że Ośrodek doradztwa Rolniczego pracuje bardzo dobrze. Pani M. Lipczyńska – specjalista w zakresie doradztwa z terenu GiM Wyszogród ze swoich obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze. Rolnicy z jej pracy są bardzo zadowoleni.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował Panu Kierownikowi MODR za przyjazd na dzisiejszą Sesję oraz za dobrą współpracę z GiM Wyszogród.

Pan Przewodniczący odnośnie niskiej frekwencji w wyborach do PE stwierdził, że społeczeństwo jest zniechęcone brakiem perspektyw na przyszłość. Poza tym jest mała informacja czym PE się zajmuje.

Punkt 7.

Pan Sekretarz GiM przedstawił informację na temat oświaty oraz przygotowania placówek oświatowych do nadchodzących wakacji na terenie GiM Wyszogród.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny M. Majewski poinformował, że w wakacje będą prowadzone treningi dla dzieci z rocznika 1997 i młodszych. Rozgrywane będą turnieje miedzy gminne w każdą sobotę tygodnia. Pan M. Majewski poinformował, że 4 chłopców z LKS Stegny brało udział w turnieju

-4-

ogólnopolskim, zakwalifikowało się na turniej w Agrykoli. 1 chłopiec zakwalifikował się do drużyny Wisła Płock.

Radny M. Majewski uważa, że pieniądze lokowane w klub sportowy LKS Stegny są dobrze wykorzystywane.

Poza tym Pan M. Majewski poinformował, że chce zorganizować szkółkę piłkarską dla dzieci z roczników 1997 i poniżej.

Pan Sekretarz informuje, że 4 siłacze, którzy mają osiągnięcia w skali kraju będą wyróżnieni podczas Dni Wisły.

Następnie głos zabrali Dyrektorzy Szkół.

Pani T.Jarzyńska Koper poinformowała, że w jej szkole będzie 100 % kwalifikacja i promocja do klas następnych. Zajęć dodatkowych dla dzieci było bardzo dużo. W II półroczu takie zajęcia też będą prowadzone. Pani Dyrektor poinformowała, że było prowadzonych wiele konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Organizowane było wiele imprez okolicznościowych takich jak dzień matki, dzień babci, dzień rodzin, dzień papieski oraz uroczystość związana z patronem szkoły.

Pani D. Gwiazda poinformowała, że w jej szkole wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, również realizowano bogaty program zajęć pozalekcyjnych. 13 maja uczniowie byli na wycieczce w Warszawie, która przyniosła im wiele atrakcji i wrażeń.

Pani D. Gwiazda poinformowała, że bardzo dobrze układa się współpraca Szkoły z miejscowym środowiskiem lokalnym oraz Radą Rodziców, dzięki której wykonano malowanie klasopracowni.

Następnie głos zabrał Pan J. Pielaciński – Dyrektor Gimnazjum, który poinformował, że będzie grupa uczniów, która nie uzyska promocji. Poinformował również o osiągnięciach szkoły. Stwierdził również, ze Jego szkoła ma najtańsze koszty utrzymania przypadające na 1 ucznia. Uważa, że jest to wynik racjonalnego zarządzania i gospodarowania.

Pani A. Ziębicka - Dyrektor przedszkola poinformowała, że aktualnie w przedszkolu jest 79 dzieci w 3 grupach wiekowych, nad którymi nadzór sprawuje 3 nauczycieli i Dyrektor. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem biorą udział w zajęciach plastycznych i teatralnych.

W związku z wyczerpaniem pkt. 7 porządku obrad Pan Przewodniczący o godz.11.35 ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

O godz. 11.50 wznowiono obrady.

Po przerwie obrady opuścił radny Wojciech Baryt z powodu ważnych obowiązków służbowych.

 

-5-

Punkt 8.

Podjęcie uchwał.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu”.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 152/XX/2009 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty, Kultury i sportu”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 153/XX/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM przedstawia projekt uchwały sporządzonej przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród na wniosek radnego Andrzeja Woźniaka w sprawie wyrażenia zgody przez Radę i zobowiązania niniejszą uchwałą Burmistrza GiM do zakupu nieruchomości.

Przed przystąpieniem do głosowania Burmistrz GiM Wyszogród powiedział, że niniejsza uchwała nie jest zgodna z jego propozycją i nie zgadza się z jej treścią. Wnoszącym pod obrady uchwałę jest Rada GiM, w związku z czym odpowiedzialność za jej konsekwencje również Rada GiM weźmie na siebie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z. Madany/ przyjęli Uchwałę nr 154/XX/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny Jan Boszko pyta czy zakup drugiego budynku oprócz domu handlowego jest celowy. Uważa, że gminy nie stać na zakup drugiego budynku ze względu na nie ciekawą sytuację finansową naszej gminy. Pan J. Boszko poprosił o uzasadnienie potrzeby kupna tych 2 budynków.

Pan M. Bieniek poinformował, że spadkobiercy walczą o odzyskanie budynku, w którym aktualnie mieści się Urząd. Licytacja budynku

-6-

po PKO będzie druga i w związku z tym wartość będzie wyceniona niżej niż w pierwszej licytacji. Natomiast koszty przystosowania Domu Handlowego na ratusz to nie jest czas 1 czy 2 lat. Najważniejszą rzeczą jest żebyśmy mieli obiekt do zasiedlenia. To ma być alternatywne wyjście. Natomiast jeśli chodzi o Dom handlowy to będzie on z czasem potrzebny, przy ogromie zadań potrzeba

będzie coraz więcej administracji, żeby rozwijać gminę trzeba myśleć perspektywicznie. Taki moment może już nam się nie trafić.

Radny Jan Boszko stwierdza, że był taki czas, że mogliśmy kupić tą nieruchomość od PKO a w tej chwili gminy nie stać na ten zakup. Pogrążymy tą gminę zaciągając kolejne kredyty, będzie to już trzeci kredyt. Pan J. Boszko stwierdza, że Pan Burmistrz wcześniej mówił, że musimy zabezpieczyć 800 000 zł na modernizacje dróg powiatowych.

Pan Burmistrz stwierdza, ze podtrzymuje zakup tego budynku.

Radny J. Kuliński pyta jaka była cena wywoławcza budynku po PKO.

Radna E. Biernat stwierdza, że w przygotowanym projekcie uchwały nie ma zapisu o zakupie z licytacji.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Jan Boszko/ i 2 głosy „wstrzymujące” /radni Andrzej Woźniak, Mieczysław Majewski/ przyjęli Uchwałę nr 155/XX/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia sołtysów.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 156/XX/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia sołtysów.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 157/XX/2009 w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

-7-

Pani Skarbnik GiM przedstawiła pismo Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Wyszogrodzie.

Radny M. Głowacki stwierdza, że w poprzedniej kadencji również dofinansowano zakup samochodu dla Policji.

Radny M. Mieszkowski uważa, ze te 24 tys. zł, które gmina dofinansuje jest takim zobowiązaniem, żeby Pan Kierownik Posterunku

popracował dłużej w Wyszogrodzie, bo ostatnio następują często zmiany na tym stanowisku.

Pan Klemens Plichciński uważa, że jest duży problem z samochodami. Stwierdza również, że niektórych policjantów trzeba z tych samochodów ruszyć.

Pan Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie zapewnia, że będzie więcej patroli pieszych.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 158/XX/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Wobec barku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 159/XX/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Wyszogród do Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 160/XX/2009 w sprawie przystąpienia gminy Wyszogród do Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

-8-

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 161/XX/2009 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie porządku obrad Pan Burmistrz zaproponował, żeby w licytacji nieruchomości przy ul. Płockiej wzięli udział radny M. Mieszkowski i Pan Zastępca Burmistrza GiM Pan M. Bieniek.

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny W. Łopatowski w sprawie nieprzejezdnej drogi żwirowej w Słominie. Ostatnie deszcze spowodowały, że droga jest w bardzo złym stanie.

Radny M. Mieszkowski pyta co dalej z budynkiem Ośrodka Zdrowia, ponieważ sytuacja nas zmusiła do zakupu budynku po PKO czy będziemy go remontować.

Radny Z. Madany pyta co dalej z targowicą. Ustalone było, ze miał się tym zająć Pan J. Okraska a teraz znów się sprawę odciąga.

Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz poruszane problemy w sprawach różnych udzielił Zastępca Burmistrza GiM – Pan M. Bieniek.

Pan M. Bieniek poinformował, że z chwilą poprawy pogody drogi będą równiarką wyrównane.

Odnośnie budynku przychodni Pan M. Bieniek poinformował, że w najbliższym budżecie trzeba zaplanować środki na remont dachu i elewację. Należy również wydzielić działkę dla podstacji pogotowia.

W sprawie targowicy Pan M. Bieniek poinformował, że Pan J. Okraska złożył propozycję, jednak wpłynęła druga oferta o konkurencyjnych warunkach 40% i w związku z tym ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie naszej targowicy.

Pan M. Bieniek poinformował o I spotkaniu, które odbędzie się we wtorek w ramach LGD Leader, który aktualnie zrzesza 200 członków i 7 gmin. W ramach tej grupy pozyskano 7,5 mln zł.

W sprawie zapytania odnośnie biblioteki Pan M. Bieniek poinformował, że będzie ona przeniesiona do TNP.

Farma wiatrowa – Pan M. Bieniek poinformował, że na początku lipca zorganizuje spotkanie z inwestorami tej inwestycji.

Droga w Ciućkowie – Pan M. Bieniek poinformował, że te dwie drogi w Rębowie i Ciućkowie oceniali eksperci z Warszawy i w skali gminy droga w Rębowie uzyskała większą punktację.

-9-

Oczyszczalnia ścieków – inwestycja z budżetu gminy ponieważ jest to umorzenie pożyczki z Ochrony Środowiska.

Odnośnie zamknięcia wysypiska śmieci Pan M. Bieniek informuje, że to nie gmina je zamyka. Na terenie powiatu płockiego zostaną tylko składowiska w Kobiernikach i Drobinie pozostałe zostaną zamknięte. Są to zalecenia i ustalenia odgórne.

Pan Burmistrz GiM informuje, że Gmina Wyszogród już od 2 - 3 lat wnioskuje o przedłużenie jego użytkowania. Pan Burmistrz poinformował również, że żadnej segregacji też nie będzie. Będzie ono całkowicie zamknięte.

Pan M. Bieniek poinformował, że modernizacja oświetlenia w Drwałach jest w toku załatwiania od 2 miesięcy.

Pan Burmistrz informuje, że niektórych zadań nie wykonamy, jeśli nie dostaniemy środków w czasie to przesuniemy je na następny rok.

Pan Z. Laskowski – Prezes Zarządu ZGK poinformował, że spółka co może to robi. Tylko zapowiedź, że będzie zabrany duży kontener z Rębowa spowodowało, że w piątek zabrano śmieci a już w poniedziałek kontener był pełny i wokół pełno śmieci. Odnośnie oczyszczalni ścieków Pan Z. Laskowski poinformował, że nie ma już uciążliwych zapachów. Stwierdza, że jeśli gmina nie zainwestuje to koszty zostaną wkalkulowane w cenę wody.

Pan Z. Laskowski pyta co ma zrobić ze stratami wody kupowanej z Małej Wsi.

Radny J. Kuliński uważa, że pada deszcz i wody nie kradną. Pyta również czy indywidualnie można wywozić odpady na wysypisko śmieci.

Pan Z. Laskowski informuje, że tylko gruz i ziemia jest przyjmowana. Nie wolno wozić odpadów stałych i płynnych.

Pan J. Kuliński stwierdza, że góra śmieci rośnie i pyta ile Zakład pobiera za odbiór śmieci z takiego dużego białego pojemnika, ile to kosztuje, powinniśmy wiedzieć ile to kosztuje.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że żeby takie wnioski zgłaszać trzeba zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie GiM, który został uchwalony przez Radę GiM.

Pan Z. Madany pyta ile zapłaci samotna osoba, która podpisała umowę i tego pojemnika nie zapełni.

Pan Z. Laskowski informuje, że ZGK będzie odbierał odpady co miesiąc.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że wiele pytań by nie było gdyby wszyscy zapoznali się z przyjętym wcześniej Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie GiM.

W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał stwierdziła, że nie zanotowała wniosków z obrad dzisiejszej Sesji.

-10

Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag i wniosków.

Punkt 12.

O godz. 13.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady XX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Gminy

Izabela Boszko                                              i Miasta Wyszogród

                                                                    Józef Zbigniew Boszko


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-01 09:32:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 09:32:53
 • Liczba odsłon: 591
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671242]

przewiń do góry