UGiM.6220.6.70.2012.2013                                                            Wyszogród, dnia 08.10.2013 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w powiązaniu z art. 9 i 10 k.p.a. Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Wyszogród, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród , przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku,

 

Szczegółowych informacji udziela prowadząca postępowanie – Aleksandra Wachaczyk, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), tel. 24/267 26 15

 

Zawiadomienie stron o w/w możliwości wypowiedzenia się stron co do zgromadzonego materiału dowodowego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                              

 

 

                                                                                             

Data wywieszenia …………………                                                                                            

Data zdjęcia ………………………..                                                           

                                                                                                             

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.       Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.       Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.       Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-09 07:59:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-09 07:59:29
  • Liczba odsłon: 535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681200]

przewiń do góry