Protokół nr IV/2013

z obrad XXV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 26 kwietnia 2013 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

- zmian w budżecie.

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 4.  Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 11-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXVII Sesji Rady GiM witając radnych, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród.

W obradach uczestniczą wszyscy radni. Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dzisiejsza sesja jest nadzwyczajna ze względu na konieczność podjęcia uchwał.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Skarbnik GiM Wyszogród poprosiła o wprowadzenie do dzisiejszych obrad uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Rębowski Dom Kultury”

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”

Pani Skarbnik dodała, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie niskoprocentowej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektów w ramach niektórych działań PROW 2007 – 2012. Dodała, iż powyższe zadanie jest realizowane w ramach PROW, dlatego też warto skorzystać z tzw. kredytu prefinansowanego.

 

 

Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek uwzględniając wprowadzone zmiany.

 

Porządek obrad – po zmianach:

 

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

- zmian w budżecie

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ Rębowski Dom Kultury”

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”

4.Zakończenie obrad.

 

Punkt 3.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie omawianych na komisjach projektów uchwał.

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 206/XXVII/2013  w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ Rębowski Dom Kultury”. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 207/XXVII/2013  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Rębowski Dom Kultury”. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 208/XXVII/2013  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 209/XXVII/2013  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”.  Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 210/XXVII/2013  w sprawie zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 211/XXVII/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radni prowadzili dyskusję o realizowanych inwestycjach oraz ustalili, że w najbliższym czasie spotkają się w celu ustalenia harmonogramu modernizacji dróg.

 

Punkt 4.

 

W sprawach różnych Przewodniczący poinformował, że dzisiejszy wyjazd na konferencję z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą będzie po obradach Rady Gminy i Miasta Wyszogród o godz. 12.00.

 

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie podczas wcześniejszego posiedzenia komisji. Pytanie dotyczyło jednego z kierowników jednostek organizacyjnych GiM Wyszogród, czy nie figuruje w kartotece karnej. Pani Sekretarz powiedziała, że kierownik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym i świadczące o tym dokumenty przekazała Przewodniczącemu Rady GiM Wyszogród do dokumentacji Rady.

Następnie Pani Sekretarz przekazała również Przewodniczącemu pismo z udzieloną odpowiedzią na udzielenie informacji Stowarzyszenia Kocham Mazowsze” – dokumenty zostały załączone do dokumentacji Rady.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 10 maja br. rozpocznie się realizacja budowy stacji pogotowia ratunkowego w Wyszogrodzie i w związku  z tym zapytał, czy Rada wyraża zgodę na zaproszenie na kolejną sesję Dyrektor WSPR w Płocku Panią Lucynę Kęsicką.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie „za” wyraziła zgodę.

 

Radny Andrzej Woźniak zgłosił, aby przy okazji budowy pogotowia jeśli jest to możliwe zwiększyć miejsca parkingowe wokół tego terenu.

 

Pani Sekretarz poinformowała Radę o wystosowanym piśmie w sprawie przewracającego się płotu przy ul. Krótkiej.

Następnie Sekretarz Gminy poinformowała o uporządkowanej parowie i o zaplanowanym odbiorze śmieci w poniedziałek. Sekretarz dodała, że mapa miasta powróci w weekend na swoje miejsce, która została zdjęta ze  względu na zakwestionowaną zasadność przez przejezdnego i złożonym w tej sprawie piśmie.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zaproponował, aby sesja absolutoryjna odbyła się 22 maja br. Radni wyrazili swoją aprobatę dla propozycji Przewodniczącego.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poinformował o zaplanowanym spotkaniu wszystkich zainteresowanych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Wyszogród z operatorem nowego systemu gospodarki odpadami tj. Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu omówienia wypełnienia deklaracji śmieciowej. Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 9.00 w budynku Towarzystwa Naukowego Płockiego przy ul. Rynek 1 w Wyszogrodzie. Dodał, że termin składania deklaracji upływa na z początkiem maja.

 

Punkt 5.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12.00 zamyka obrady XXVII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-04 18:24:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-04 18:24:59
  • Liczba odsłon: 677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673104]

przewiń do góry