Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółów z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości:

-  Kierownik Posterunku Policji Pan Zbigniew Adamkiewicz

6.     Informacja Burmistrza ze spotkania z przedsiębiorcami  z terenu Gminy i Miasta Wyszogród - przedstawienie założeń programu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

7.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie;

- upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podjęcia działań zmierzających do opracowania pakietu zachęt dla inwestorów (uchwała intencyjna);

- uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;

- wyrażenia zgody na uchylenie niezrealizowanych Uchwał nr 232/XXIV/2002 z dnia 26 02 2002 r i nr 44/V/2007 z dnia 26.04 2007 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej;

- sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rakowo, gm. Wyszogród;

- zmian w budżecie;

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

   13. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

 

O godz. 11-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXIX Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów oraz zaproszonych gości Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Pana Zbigniewa Laskowskiego, Radnego Powiatu Płockiego Pana Wojciecha Zmysłowskiego, Kierownika MGOPS Wyszogród Panią Grażynę Piotrowską, Dziennikarza Expressu Sochaczewskiego Pana Wojciecha Czubatkę.

 

W obradach uczestniczy  13 radnych.

Nieobecni:

Radny Wojciech Janczak – obecność usprawiedliwiona

Radny Hubert Więckowski – obecność usprawiedliwiona

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

 

 Z uwagi na brak uwag i wniosków do porządku Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Wiesław Tomkiewicz

2.      Radny Zbigniew Madany

3.      Radny Józef Zbigniew Boszko

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę Gminy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu i przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pana Zbigniew Adamkiewicza o przedstawienie informacji z oceny stanu bezpieczeństwa za pierwsze półrocze 2013 r. w Gminie i Mieście Wyszogród.

Kierownik przedstawił statystyki zaistniałych zdarzeń – treść stanowi załącznik do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionej informacji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zaproponował uczestnikom sesji, kierowanie pytań  do Kierownika.

Radny Józef Zbigniew Boszko zapytał, czy istnieje jeszcze taka „instytucja”, jak dzielnicowy?

Kierownik Posterunku Policji odpowiedział, że tak, przy tym podał nazwiska funkcjonariuszy:

Pan Szczepanowski – dzielnicowy gminy Wyszogród

Pan Wiśniewski – dzielnicowy w mieście Wyszogród

Pan Sylwestrzak – dzielnicowy Małej Wsi.

Kierownik Posterunku Policji zgłosił wniosek do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, aby na następną sesję zaprosić dzielnicowych, w celu ich poznania.

Następnie radni wraz z Kierownikiem dyskutowali o poziomie wykrywalności przestępstw, która w ostatnim  okresie w gminie, jak również mieście Wyszogród  jest niska.

Kierownik Posterunku Policji poinformował uczestników sesji o ostatnim zdarzeniu jakie miało miejsce w Ciućkowie – kradzieży trzody chlewnej oraz okradzionych garażach.

Radny Wiesław Tomkiewicz podziękował Kierownikowi Posterunku Policji za dotychczasową współpracę szkół z Policją.

Z uwagi na rozpoczęty aktywny sezon nad Wisłą radni poprosili o częstsze patrole Policji, przy czym Kierownik Pan Zbigniew Adamkiewicz przychylił się do powyższej prośby.

Następnie Przewodniczący zwrócił uwagę na działania płockiej drogówki w stosunku do rolników.

Kierownik odpowiedział, że w okresie wiosenno-letnim jest nasilenie na drogach dlatego drogówka częściej kontroluje, również rolników.

Przewodniczący na koniec podziękował Kierownikowi Posterunku Policji Panu Zbigniewowi Adamkiewiczowi za przybycie i za współpracę z samorządem.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji ze spotkania z lokalną przedsiębiorczością, które odbyło się 19 czerwca 2013 r. Przewodniczący poprosił o przedstawienie założeń programu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, nad którymi pracuje samorząd, a także o informacje z bieżących z działań Urzędu.

Burmistrz przedstawił działania samorządu zmierzające w kierunku opracowania transparentnego pakietu dla przedsiębiorców, na który składać przede wszystkim zwolnienia podatkowe za wprowadzenie nowych inwestycji, a co za tym idzie zatrudnianie nowych pracowników. Następnie Burmistrz opowiedział o spotkaniu z przedsiębiorcami ziemi wyszogrodzkiej informując, że przedstawione zostały zamierzenia samorządu, a w tym prace nad nową strategią oraz programem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości dla firm z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Dyskusja w kuluarach utwierdziła samorząd w przekonaniu,  że w Gminie i Mieście Wyszogród jest klimat do wspólnego działania przedstawicieli lokalnego biznesu. Efektem finalnym będzie utworzenie Izby Gospodarczej Ziemi Wyszogrodzkiej. Ważnym elementem jej działalności, będzie tworzenie szans biznesowych, między innymi poprzez przygotowywanie własnych inicjatyw,  uczestnictwo w projektach przygotowywanych przez lokalne władze. Burmistrz poinformował o przygotowanej przez samorząd nowej oferty szkoleń dla mieszkańców.   Burmistrz wyjaśnił, że zostały zaplanowane  zajęcia szkoleniowe, które będą poprzedzone warsztatami z doradcą pod kątem wyboru nowego zawodu. Organizacja szkoleń i kursów dających nowy zawód przygotowana została dla 60 osób- 4 grupy x 15 osób obejmujące:

-   szkolenie „ Kierowca wózków jezdniowych z elementami magazynowania” ;

-  szkolenie „Florystyka - bukieciarstwo” ;

- szkolenie „Obsługa imprez okolicznościowych” ;

-  szkolenie  „prawo jazdy kat: C”.

Burmistrz dodał, że złożył propozycję cyklicznych spotkaniach z przedsiębiorcami w celu poznawania ich potrzeb, i co w tym kierunku mógłby zrobić samorząd.

W tym miejscu Burmistrz przedstawił uzasadnienie do podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podjęcia działań zmierzających do opracowania pakietu zachęt dla inwestorów.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Burmistrz przedstawił  nową perspektywę finansową, która nie jest korzystna dla samorządów, a także skrótowo omówił założenia Strategii Województwa Mazowieckiego „Innowacyjne Mazowsze” oraz przedstawił obszary w jakich możliwe będzie pozyskanie przez samorządy funduszy.

 

Punkt 7.

 

W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił bieżące sprawy, tj.:

 

- prace zmierzające do zarejestrowania nowej spółki (Fresh Market Wyszogród), czyli operatora dla Targowicy w Wyszogrodzie (potrwają około 6 miesięcy). Równolegle prowadzone są przez Urząd analizy, czy targowica powinna być prowadzona przez sam samorząd, czy w partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

- Walne Zgromadzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej – zostało udzielone absolutorium – jest to drugi rok w  którym Zakład nie przynosi strat.

Od pierwszego lipca nowy system gospodarowania odpadami, przy czym Gminę i Miasto  Wyszogród obsługiwać będzie ZGK w konsorcjum z Firmą Sita i Remondis. Burmistrz powiedział o wprowadzonym elektronicznym systemie, gdzie na podstawie wygenerowanych kodów z czytnikami będą odbierane odpady i automatycznie wprowadzane do systemu. Wszystkie wystawione przez mieszkańców worki zostaną odebrane w ramach zdeklarowanej opłaty.

Wszystkie informacje dostępne są na portalu http://odpady.zgrp.pl/zasady-segregacji

Najważniejsze informacje to:

 

·         Po odpady segregowane może przyjechać śmieciarka lub samochód skrzyniowy i zabrać razem „szkło” oraz „papier i tworzywa sztuczne” -  nie przeszkodzi to
w procesie zagospodarowania tych odpadów.

·         Opakowania bezwzględnie powinny być pozbawione zawartości. Dokładne mycie opakowań, usuwanie etykiet, resztek zamknięć  nie jest konieczne.

·         Dwa razy w roku podczas zbiórki objazdowej  firma wywozowa, na podstawie wcześniej przekazanego właścicielowi nieruchomości zamieszkałej harmonogramu, odbierać będzie: odpady elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne, wielkogabarytowe.

 

- dzierżawa terenu rekreacyjnego przy nabrzeżu – od soboty 29 czerwca zostaną otwarte ogródki z małą gastronomią

 

- Odwołana uroczystość oddania nabrzeża i nadanie imienia - z powodu podwyższonego stanu wody na rzece Wiśle, który uniemożliwia dokończenie realizacji zadania „Urządzanie Nabrzeża Wiślanego w Wyszogrodzie”, Samorząd Ziemi Wyszogrodzkiej podjął decyzję o REZYGNACJI zaplanowanej uroczystości  NADANIA IMIENIA TRAMWAJU WODNEGO oraz OTWARCIA NABRZEŻA WIŚLANEGO W WYSZOGRODZIE.

 

- zakończona została aplikacja o środki finansowe w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla rozwoju”, odbywającego się w dniach 7 maja – 5 czerwca 2013 r. aplikowano o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 – LEADER, 4.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w następujących działaniach:

 

•          Działanie „Odnowa i rozwój wsi”:

„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

w Wyszogrodzie” – całkowity koszt operacji: 349 201,61 zł, wydatki kwalifikowane: 283 903,75 zł, wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł;

 

•          Działanie „Małe Projekty”:

 

1.         „SZOK - szkolny ośrodek kariery przy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie” - Celem operacji jest utworzenie w Gimnazjum im. Bohaterów nad Bzurą w Wyszogrodzie Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK) inicjującego świadomy wybór i planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów edukacyjnych, a także zakup odpowiedniej infrastruktury sprzętowej – całkowity koszt operacji:  62 467,00 zł, koszty kwalifikowane: 62 467,00 zł, wnioskowana kwota pomocy: 49 807,00 zł;

 

2.         „Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej o zabudowany kompleks sportowo – rekreacyjny” – OSP Rakowo, całkowity koszt operacji: 62 361,00 wydatki kwalifikowane: 62 361,00 zł, wnioskowana kwota pomocy:  49 888,80 zł;

 

1.         Rębowski Dom Kultury: rozpoczęto prace odbiorowe, trwa kompletowanie ostatecznej dokumentacji technicznej przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Trwa dostawa kompletnego wyposażenia, zgodnie ze specyfikacją techniczną założoną przez Zamawiającego;

 

- Place zabaw - dobiega końca realizacja I-go etapu  projektu pn. „Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”. W najbliższych dniach zostaną zakończone prace związane z urządzaniem stref rekreacji w miejscowościach Kobylniki i Grodkowo. Już od wakacji dzieci i młodzież będą mogły korzystać z nowo wybudowanych placów zabaw. Projekt ten realizowany i współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-013., „Odnowa wsi” w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

Oficjalne oddanie do użytku z inicjatywy szkoły podstawowej w Kobylnikach nastąpi 1 września br., które połączone zostanie z piknikiem rodzinnym w Kobylnikach.

 

- Program prac społecznie użytecznych - od miesiąca kwietnia ruszyła organizacja prac społecznie użytecznych (40 godzin w miesiącu) dla osób  korzystających z pomocy społecznej. W roku bieżącym ograniczono  liczbę miejsc do 37. Na terenie miasta w dwóch grupach pracuje 16 osób. Pozostałe osoby pracują na terenie gminy i miasta wykonując prace na rzecz szkól i  jednostek.

W chwili obecnej trwają prace w ramach tzw. prac społecznie użytecznych, w trakcie których wykonano:

- czyszczenia ul. Klasztornej, Drogi do Stadionu, ul. Przechodniej, dodatkowo dokonano oprysku chodników na tych ulicach,

- rozpoczęto czyszczenia ul. Zamieście

- na bieżąco trwają prace polegające na czyszczeniu terenów zielonych – koszenie

- rozpoczęto wymianę ciągu pieszego w ul. Płockiej

- odbiór techniczny ul. Kilińskiego

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w m-cu czerwcu 2013r wypłacił   stypendia  socjalne za okres od stycznia do czerwca 2013r na kwotę 30. 000 zł. Stypendia  otrzymały  62 rodziny na 111 uczących się dzieci. 

 

Działania kulturalno-promocyjne


- Polska według Kreta - materiał filmowy promujący Gminę i Miasto Wyszogród nagrany podczas XXIV Dni Wisły w  ramach  audycji „Polska według Kreta”. Emisja programu na ogólnopolskiej antenie  TVP INFO (23.06.2013 r.)

- Tramwaj w Czerwińsku - sobotę 22 czerwca 2013 r. wyszogrodzki tramwaj wodny kursował z przystani w Czerwińsku n/Wisłą. Zmiana spowodowana jest wypożyczeniem tramwaju na  uroczystość Wianki 2013, (odbywającą się u naszych sąsiadów).

- Konkurs na imię dla Wyszogrodzkiego Tramwaju Wodnego dobiegł końca. W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło wiele propozycji imienia. Zgłoszenia napływały drogą mailową, za pomocą Facebook`a, jak i również poprzez oddanie swojej propozycji na stoisku  Lokalnej Grupy Działania podczas niedzielnych uroczystości Dni Wisły. Następnie została aktywowana sonda na stronie www z możliwością oddawania swojego głosu. Propozycja imienia, która zebrała największą liczbę głosów wyłoniła imię Vistula. Mamy dwóch zwycięzców: Bank, i mieszkaniec Pan Ireneusz Wolski. Burmistrz pogratulował pomysłodawcom, a wszystkim głosującym serdecznie podziękował za oddane głosy.

SP Kobylniki - II Przegląd Szkolnych Zespołów Ludowych - 11 czerwca 2013 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach II Przegląd Szkolnych Zespołów Ludowych, pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały trzy zespoły: „Cieślanie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach, „Łętowiaczek” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łętowie i miejscowe „Tańczące Fryderyki”. Młodzi artyści przedstawili kujawiaka, krakowiaka, mazura, suitę tańców lubelskich i dwukrotnie poloneza.

Warsztaty aktorskie (Mariusz Pogonowski) – SP Wyszogród - Dzięki uprzejmości Centrum Kultury „Wisła”, w ramach projektu „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi”, w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, w kwietniu i w maju, odbywały się warsztaty teatralne prowadzone przez aktora teatru płockiego Pana Mariusza Pogonowskiego. Z warsztatów skorzystało dziesięciu uczniów z klasy piątej i szóstej. Dzięki tym spotkaniom dzieci poznały tajniki sztuki aktorskiej.

XX Memoriał im. Janusza Grzegorzewskiego - 14 czerwca odbył się XX Memoriał im. Janusza Grzegorzewskiego w lekkoatletyce. W zawodach brały udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu płockiego i sochaczewskiego. W zawodach wystartowało 136 zawodniczek i zawodników – Burmistrz złożył podziękowania na ręce radnego Wiesława Tomkiewicza dla organizatorów, czyli LKS Stegny, jak również nauczycieli w-fu za włączenie się w przygotowania.

Zawody sportowo-pożarnicze - w dniu 8 czerwca 2013 r. o godzinie 14:00  na Stadionie LKS Stegny Wyszogród odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku w zawodach wzięło udział 7 jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:
1 miejsce OSP Wyszogród z wynikiem 110,8 pkt.
2 miejsce OSP Rębowo z wynikiem 122 pkt.
3 miejsce OSP Kobylniki z wynikiem 124,9 pkt.
Na następnych miejscach uklasowały się  jednostki: OSP Rakowo, OSP Gródkowo, OSP Drwały oraz OSP Słomin. Zawody przebiegły bardzo sprawnie pod okiem komisji sędziowskiej z KM PSP w Płocku. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Burmsitrz serdecznie pogratulował.

 

Zaproszenia

 

Organizacja uroczystości w Słominie poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz poświęcenia samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie w dniu 7 lipca 2013 r., o godzinie 14:00, przy strażnicy OSP w Słominie;

 

PSL – spotkanie z Prezesem PSL Januszem Piechocińskim – 1 lipca 2013 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego, Plac Narutowicza 8 – Burmistrz zaprosił chętnych radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli do uczestniczenia.

 

Dożynki w Rębowie 25 sierpnia - lipcu zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne o którym poinformujemy – dodał Burmistrz.

 

Pożegnanie ks. Dziekana Zenona Glicnera – Burmistrz zaprosił do wspólnego uczestniczenia w tej uroczystości.

Na tym zakończył Burmistrz swoją informację pomiędzy sesjami.

 

Punkt 8

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 

Radny Janusz Kuliński zapytał, czy można zmienić deklarację o śmieci?

Burmistrz odpowiedział, że można ja wypełnić ponownie z zaznaczeniem, że jest to korekta.

 

Radny Józef Zbigniew Boszko w tym miejscu podziękował za przystępną cenę za odbiór śmieci i że Burmistrz dołożył starań, aby ZGK mogło odbierać z naszego terenu śmieci.

Burmistrz powiedział, że wiele osób jest zaangażowanych we wdrażanie nowej ustawy.

 

Sołtys Wiesław Lubiszewski zapytał, czy powinien dostarczać do każdego domu ulotki, jak segregować śmieci?

Burmistrz odpowiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej rozwożąc pojemniki dołączy mieszkańcom zasady segregacji, a dzisiejsze ulotki rozdane informacyjnie dla sołtysów.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Piotr Kafliński zapytał, czy popiół powinien być wrzucany do pojemników z odpadami zmieszanymi oraz czy te pojemniki będą rozwożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej?

Burmistrz odpowiedział, że system nie przewiduje oddzielnych pojemników do samego popiołu, ale wewnętrznie samorząd próbuje taki system opracować, aby składować to w jednym miejscu na terenie gminy. Na dzień dzisiejszy należy wrzucać popiół do pojemników zmieszanych.

 

Radny Marek Głowacki zapytał o odbiór odpadów niebezpiecznych.

Burmistrz odpowiedział, ze w pierwszym miesiącu nie będzie odbioru odpadów niebezpiecznych, ale jeżeli wyjdzie nagła potrzeba to zaproponował zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem zapytali o opinię w sprawie organizacji dzisiejszego pikniku w przedszkolu, mając na uwadze tragedię rodziny, która zamieszkuje na terenie przedszkola?

Radni wspólnie podjęli decyzję o odwołaniu dzisiejszej uroczystości w przedszkolu.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród przeszedł do podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałę odczytała Kierownik MGOPS Wyszogród Pani Grażyna Piotrowska w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 221/XXIX/2013 w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O odczytanie kolejnej uchwały Przewodniczący poprosił Panią Agatę Szczurowską, która odczytała projekt w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podjęcia działań zmierzających do opracowania pakietu zachęt dla inwestorów (uchwała intencyjna).

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 222/XXIX/2013 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podjęcia działań zmierzających do opracowania pakietu zachęt dla inwestorów Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Pani Agata Szczurowska odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rakowo, gm. Wyszogród.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 226/XXIX/2013 w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rakowo, gm. Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejna odczytana uchwała to uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 223/XXIX/2013 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O odczytanie projektu uchwały Przewodniczący poprosił Panią Marię Panek, która odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie niezrealizowanych Uchwał nr 232/XXIV/2002 z dnia 26 02 2002 r i nr 44/V/2007 z dnia 26.04 2007 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 224/XXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie niezrealizowanych Uchwał nr 232/XXIV/2002 z dnia 26 02 2002 r i nr 44/V/2007 z dnia 26.04 2007 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie kolejnych uchwał.

Pani Skarbnik odczytała projekt  uchwały w sprawie  sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 225/XXIX/2013 w sprawie  sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 227/XXIX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą odczytała Pani Skarbnik. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 228/XXIX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 10.

 

W sprawach rożnych jako pierwszy zabrał głos Radny Powiatu Płockiego Pan Wojciech Zmysłowski, który pogratulował rozwoju i perspektyw które rozwija samorząd Gminy i Miasta Wyszogród. Następnie poinformował o trudnej sytuacji finansowej w powiecie płockim, a konkretnie obniżaniu i limitowaniu środków finansowych na bieżące utrzymanie i remonty dróg.

W trakcie punktu 10 przybyła na posiedzenie Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wyszogrodzie – Przewodniczący w tym miejscu powitał Panią Dyrektor, która poprosiła o zabranie głosu.

Pani Dyrektor poprosiła, aby Rada Gminy i Miasta Wyszogród przedstawiła swoją opinię na temat organizacji dzisiejszego pikniku dla przedszkolaków. Pani Anna Ziębicka poinformowała, że jest po rozmowie z rodziną Państwa Kopańskich, którzy wyrazili zgodę na uroczystość przedszkolaków. Dodała, że został poniesiony już duży nakład pracy rodziców i dzieci i w takiej sytuacji trudno byłoby wyjaśnić przedszkolakom odwołanie ich święta.

Po krótkiej dyskusji radni wspólnie z Panią Dyrektor ustalili, że uroczystość odbędzie się, ale bez głośnej muzyki i zabaw tanecznych.

 

Następnie radny Marek Głowacki zapytał, czy coś wiadomo w kwestii sprzedaży szkoły w Ciućkowie?

Radny Powiatu Płockiego Pan Wojciech Zmysłowski powiedział, że nikt jej nie kupił, a symulacja zaadaptowania budynku na tzw. „rodzinny dom dziecka” nie została zakończona.

Do dyskusji włączył się sołtys Wojciech Lubiszewski mówiąc, że kolejny przetarg będzie 13 lipca.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zgłosił, że zrobiły się dziury przy kolektorze na nabrzeżu.

Burmistrz powiedział, że Pan Artur Kaźmierczak już zajął się tym tematem.

 

Radna Elżbieta Bierant zgłosiła, że na ul. Poniatowskiego obsunął się grunt.

Burmistrz powiedział, że urząd zajmie się tą sprawą.

 

Radny Mieczysław Majewski podzielił się z uczestnikami sesji swoim ostatnim doświadczeniem w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Płocku. Wyjaśnił, jak wyglądała sytuacja oczekiwania na załatwienie sprawy oczekując od wczesnych godzin porannych. W związku z niesprawnym działaniem tego wydziału radny Mieczysław Majewski postawił wniosek, aby władze Starostwa zwróciły uwagę na długie oczekiwanie w kolejce i zbyt małą ilość obsługujących pracowników oczekujących interesantów.

 

Radny Wiesław Gaworski zapytał, czy posunęły się prace pogwarancyjne poprawy bloku przy ul. Płockiej?

Burmistrz odpowiedział, że wykonawca wczoraj wszedł, w celu dokonania drobnych remontów.

 

Radny Andrzej Dobaczewski zapytał o remont drogi w Kobylnikach?

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi to i radnemu udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

 

Radny Zbigniew Madany poprosił o sprawdzenie wykonanych prac w Rębowskim Domu Kultury, ponieważ prace wykonywane były należycie, a efekt końcowy jest taki, że wchodzi wilgoć do budynku.

Burmistrz odpowiedział, że na pewno zostaną ponownie sprawdzone wykonane prace.

 

Radny  Józef Zbigniew Boszko zwrócił uwagę, że na drodze „po górach” w Drwałach nie ma przepustów i poprosił o nawiezienie tejże drogi.

 

Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy będzie robiony chodnik po obu stronach na ul. Kościuszki? Radny zasugerował, że nie ma potrzeby budowy dwóch chodników przy tej ulicy.

Burmistrz powiedział, że jeśli faktycznie nie ma takiej potrzeby to chodnik zostanie wykonany tylko z jednej strony.

 

Radni rozmawiali o zasadności budowy chodnika przy ulicy Płockiej.

Burmistrz wyjaśnił, że chodnik przy ul. Płockiej zostanie zrobiony do bloków i tam zostanie zakończony, a ul. Okólna zostanie wykonana z jednej strony.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zwrócił uwagę, że na ulicy Kościuszki na środku chodnika załamuje się (od skrzynki telekomunikacyjnej) chodnik.

Włączył się Pan Piotr Kafliński  informując, że jest już to zrobione, Pan Artur Kaźmierczak pilotował tą sprawę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Ząbek zaproponował, aby jeszcze raz wystąpić z wnioskiem do RZGW w sprawie przejęcia drogi w Rakowie.

Burmistrz odpowiedział, że zostanie skierowane ponownie pismo w tej sprawie.

 

Radny Andrzej Dobaczewski zaproponował, aby koszenie trawy przy ekranach w Kobylnikach przypisać do obsługi szkoły. Wyjaśnił, że w jest szkole osoba, która mogłaby to wykaszać, tylko urząd musiałby pokryć koszty paliwa.

Burmistrz przystał na tę propozycję.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zwrócił uwagę na ul. tzw. Kiedrowskiego (Drwały) ze względu na częstotliwość wycieczek rowerowych na tejże drodze.

Burmistrz odpowiedział, że geodeta dostał już zlecenie żeby odtworzyć tę drogę.

 

Następnie radni dyskutowali o polach przy drodze krajowej nr 62 na wysokości ul. Zamieście, wynikiem czego został postawiony wniosek, aby wystąpić z wnioskiem do  Zarządu Melioracji o przeprowadzenie melioracji przy ul. Zamieście.

Burmistrz powiedział, że w najbliższym czasie planuje spotkanie z Dyrektorem Maciejewski i zaproponował chętnym uczestnictwo w tymże spotkaniu.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Piotr Kafliński podziękował za udzielenie odpowiedzi  na zadane pytania podczas ostatniej sesji, ale dodał, że nie została udzielona odpowiedź w kwestii wyziewów z kanalizacji.

Burmistrz odpowiedział, że zostanie udzielona odpowiedź również i na to pytanie.

 

Radny Wojciech Kuliński zapytał o organizację dożynek gminnych.

Burmistrz zaproponował, aby spotkanie z sołtysami odbyło się 9 lipca. Wspólnie ustalono godz. 10.00.

 

Na koniec spraw różnych Przewodniczący poinformował, że została udzielona kolejna odpowiedź na zapytanie, które skierowała Rada Gminy i Miasta Wyszogród w formie podjętej uchwały  podczas XXVI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 28 marca 2013 r.  w kwestii podjęcia działań wspierających pozyskiwanie pracowników obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych. Przewodniczący wyjaśnił, że jest to kolejna odpowiedź, a tym razem odpowiedzi udzielił Minister Pracy i Polityki Społecznej, który wyjaśnił iż trwają prace nad tworzeniem uproszczonych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych. Przewodniczący dodał, że po zebraniu wszystkich odpowiedzi, jakie wpłynął do Biura Rady w tym temacie kopie zostaną przekazane sołtysom, w celu przedstawienia stanowiska odpowiednich władz związanych bezpośrednio z tym problemem.

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

Punkt 11.

 

Pytania zostały udzielone  w punkcie 8.

 

Punkt 12.

 

Podczas XXIX Sesji zostały zgłoszone trzy wnioski, które zostały przegłosowane jednogłośnie „za” przyjęciem do realizacji:

1. Zaproszenie na sesję dzielnicowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród – wniosek zgłoszony przez Kierownika Posterunku Policji Pana Zbigniewa Adamkiewicza.

2. Interwencja w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Wydziale Komunikacji w Płocku – wniosek zgłoszony przez radnego Mieczysława Majewskiego.

3. Wskazanie terenów melioracyjnych – wniosek zgłoszony wspólnie przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 13.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14.00 zamyka obrady XXIX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-10 00:34:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-10 00:34:41
  • Liczba odsłon: 714
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680797]

przewiń do góry