Protokół nr III/2013

z obrad XXV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 28 marca 2013 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości.

- Prezes Krajowej Rady Izby Rolniczej – Wiktor Szmulewicz

- Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Delegatura w Płocku - Stanisław Maciejewski

6.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- przedłużenia dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

- planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

- planu pracy Rady GiM Wyszogród

- wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminie i Mieście Wyszogród na 2014 r.

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.     Sprawy różne.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXVI Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów oraz zaproszonych gości Prezesa Krajowych Izb Rolniczych

Pana Wiktora Szmulewicza, Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku

Pana Stanisława Maciejewskiego,  Wojciecha Zmysłowskiego    Radnego Powiatu Płockiego, Pracownika Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego  Oddział w Płocku Panią Ewelinę Lewnadowską.

W obradach uczestniczą wszyscy radni. Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród poprosił o wprowadzenie do porządku dwóch uchwał:

- utworzenia jednoosobowej spółki Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą „Fresh Market Wyszogród” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie – uchwała omawiana była na poprzedniej komisji, jak również przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Gminy i Miasta Wyszogród

oraz

- podjęcia działań wspierających pozyskiwanie pracowników obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych.

 

Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek uwzględniając wprowadzone zmiany.

 

Porządek obrad – po zmianach:

                                                                   

1.       Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.       Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.       Wystąpienia zaproszonych gości.

- Prezes Krajowej Rady Izby Rolniczej – Wiktor Szmulewicz

- Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Delegatura w Płocku - Stanisław Maciejewski

6.       Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Podjęcie uchwał w sprawie:

- przedłużenia dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

- planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

- planu pracy Rady GiM Wyszogród

- wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminie i Mieście Wyszogród na 2014 r.

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- utworzenia jednoosobowej spółki Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą „Fresh Market Wyszogród” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie

- podjęcia działań wspierających pozyskiwanie pracowników obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych

9.       Sprawy różne.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

                                                                   

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Hubert Więckowski

2.      Radny Andrzej Woźniak

3.      Radny Wiesław Tomkiewicz

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę Gminy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu i przeszedł do głosowani.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Delegatura w Płocku Pan Stanisław Maciejewski, który zaprezentował zrealizowane działania inwestycyjne w infrastrukturze przeciwpowodziowej na terenie powiatu płockiego ze szczególnym omówieniem zadań realizowanych na terenie w Gminie Wyszogród. Prezentacja stanowi załącznik do protokółu. Dodatkowym tematem poruszonym podczas dyskusji były sprawy związane z realizacją prac melioracyjnych.

Sołtys wsi Kobylniki Pan Roman Pawlak powiedział, że w kwestii odwodnienia pól nic się nie dzieje. Dodał, że były wysyłane pisma w kwestii odwodnienia z których nic nie wyniknęło.

Pan Dyrektor odpowiedział, że musi być złożony wniosek o odwodnienie. Dyrektor dodał, że zna problem – odwodnienie w gminie, ale w chwili obecnej nie ma sposobu, aby to teraz zrealizować ze względu brak środków finansowych na ten cel.

Sołtys wsi Grodkowo Pan Mariusz Caban powiedział, że spółka naprawia zgłaszanych awarii i w związku z tym ponosi duże koszty. Dodał, że wystąpił do gminy o sfinansowanie odwodnienia, ale odpowiedzi nie uzyskał.

Przewodniczący Rady powiedział, że gmina nie może sfinansować prac melioracyjnych, jedynie dofinansować. Dodał, że na następnym posiedzeniu Rada Gminy sprawdzi na miejscu, jak przedstawia się ten problem.

 

Dyrektor Maciejewski złożył wniosek do Rady Gminy i Miasta Wyszogród o rozpatrzenie pisma Spółki Wodnej ws. prac melioracyjnych w gminie Wyszogród.

 

Przewodniczący Rady wraz Burmistrzem podziękowali Panu Stanisławowi Maciejewskiemu za przyjęcie zaproszenia i przedstawienie informacji.

 

Następnie Prezes Krajowej Rady Izby Rolniczej Pan Wiktor Szmulewicz, omówił szczegółowo działania Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także Komitetu Copa w Brukseli. Uczestnicy Sesji mieli okazję poznać działania związane z produkcją zwierzęcą, roślinną, uzyskać informację o płatnościach, bezpośrednich, rolnośrodowiskowe, dopłatach ONW, a także Pan Szmulewicz poinformował, że Krajowa Rada Izb Rolniczych była inicjatorem zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Po szczegółowym przedstawieniu informacji radni mieli uzyskać odpowiedzi na zadane pytania Panu Prezesowi.

 

 Punkt 6.

 

Punkt zdjęty z porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 7.

 

Punkt zdjęty z porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Punkt 8

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Burmistrza o odczytanie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą „Fresh Market Wyszogród” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, bądź pytania do przedstawionego projektu? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 204/XXVI/2013 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą „Fresh Market Wyszogród” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejną uchwałę odczytał również Burmistrz w sprawie podjęcia działań wspierających pozyskiwanie pracowników obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 205/XXVI/2013 w sprawie podjęcia działań wspierających pozyskiwanie pracowników obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił Agatę Szczurowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich. Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 199/XXVI/2013 w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Agata Szczurowska przedstawiła kolejny projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady GiM Wyszogród.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 200/XXVI/2013 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf – odczytała Pani Aleksandra Wachaczyk.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 203/XXVI/2013 w sprawie przedłużenia dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Pani Agata Szczurowska odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 202/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi zaliczanej do kategorii gminne odczytała Pani Agata Szczurowska.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 201/XXVI/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi zaliczanej do kategorii gminne. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O odczytanie kolejnych uchwał Przewodniczący poprosił Panią Marię  Panek.

Pani Maria odczytała uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 197/XXVI/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Maria odczytała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Rębowo gm. Wyszogród.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 198/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie Rębowo gm. Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwał.

Pani Skarbnik odczytała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminie i Mieście Wyszogród na 2014 r.

Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 194/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminie i Mieście Wyszogród na 2014 r. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 195/XXVI/2013 w zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą odczytała Pani Skarbnik. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 196/XXVI/2013 w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący Rady zaproponował Radzie Gminy i Miasta Wyszogród wspólne posiedzenie komisji 3 kwietnia o godz. 10.00 – propozycja została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Pan Piotr Kafliński zapytał o zamieszczoną informację w artykule w biuletynie w kwestii odbioru śmieci w blokach raz w miesiącu oraz 28 zł za odbiór odpadów od przedsiębiorców.

Burmistrz odpowiedział, że biuletyn został wydany przed wprowadzoną obniżką dla przedsiębiorców. Dodał, że w deklaracji będą niższe stawki dla przedsiębiorców.

 

Następnie Pan Piotr Kafliński zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia ruchu dwukierunkowego przy ul. Szkolnej uzasadnił to tym, iż od strony działek organizacja ruchu jest nielogiczna. Kolejną zaproponowana zmianą jest ograniczenie tonażu.

Burmistrz odpowiedział, że przekaże sugestie Panu Arturowi Kaźmierczakowi.

 

Pan Piotr Kafliński zaproponował, aby Rada Gminy zajęła stanowisko np. żeby wystąpiła z pismem do sieci ORANGE o podjęcie kroków w kwestii łącza internetowego, ponieważ sieć jest przeciążona i Internet wolno działa.

 

Radny Andrzej Woźniak zaproponował, aby w takim przypadku zmienić usługodawcę na firmę konkurencyjną.

 

Punkt 10.

 

Punkt zdjęty z porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 11.

 

Podczas XXVI Sesji zostały zgłoszone trzy wnioski, ale przegłosowany jednogłośnie „za” został tylko jeden:

 

Rozpatrzenie pisma Spółki Wodnej skierowanego do Gminy i Miasta Wyszogród o podjęcie kroków w kwestii przeprowadzenia prac melioracyjnych w gminie Wyszogród – wniosek złożony przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji Pana Stanisława Maciejewskiego.

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.00 zamyka obrady XXVI Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-04 18:23:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-06 09:32:00
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668912]

przewiń do góry