PP.6730.20.2012

Wyszogród, dnia 10.04.2012r


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 ze zmianami),


zawiadamia się

iż w dniu 10.04.2012r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Masovia Wind Farm I Sp. zo.o. ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa reprezentowanej przez Pana Grzegorza Szymczaka- prokurenta postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie odcinka obwodu nr 2 sieci elektroenergetycznej kablowej podziemnej SN 30kV dla wyprowadzenia mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych wraz z infrastrukturą teletechniczną

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.


W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.


W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.


  • Otrzymują wg rozdzielnikaMariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

WyszogródInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-13 21:50:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-13 21:50:06
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680731]

przewiń do góry