____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o naborze (03.07.2020r.):

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Wyszogród, dn. 03.07.2020 r.

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) posiada wykształcenie medyczne;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) ma nieposzlakowaną opinię;

g) posiadanie prawa jazdy Kat. B, własny samochód

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) pomoc w przyrządzaniu posiłków ,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

2.Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu, ubieraniu się,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

 4.Wymagane dokumenty:

a) CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany ;

b) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

c) Kserokopia świadectw pracy;

d) Kwestionariusz osobowy

e) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)

f) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g) Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

5. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w M GOPS w Wyszogrodzie w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP UGiM Wyszogród w zakładce: Jednostki organizacyjne/MGOPS.

                                                                                              Kierownik MGOPS

/-/ Grażyna Piotrowska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-03 13:13:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-03 13:13:28
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671245]

przewiń do góry