Wyszogród, dn. 30.07.2014 r

UGiM.6220.3.4.2014

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w powiązaniu z art. 9 i 10 k. p. a. , Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Przebudowa drogi gminnej od DK62 (miejsc. Wilczkowo), do granicy z wsią Rębowo, odcinek o długości około 1,65 km” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela prowadząca postępowanie – Aleksandra Wachaczyk, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 , pokój nr 3, tel. 24 267 26 15.

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. rozdzielnika;

- Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, z siedzibą ul. Andersa 42, 09-410 Płock;

- a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-30 22:55:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-30 22:55:13
  • Liczba odsłon: 496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672149]

przewiń do góry