Uchwała Nr 81/X/11

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 22.XII.2011 r.w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu linii kolejowej

przez teren Gminy i Miasta WyszogródNa podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§ 1

Rada Gminy i Miasta Wyszogród pragnie wyrazić opinię dotyczącą rekomendacji wybranego wariantu wśród wytyczonych korytarzy nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock, która będzie miała kluczowe znaczenie dla połączenia kolejowego Płocka i obszaru Gminy Wyszogród ze stolicą kraju i województwa mazowieckiego – Warszawą.§ 2

 1. Rada Gminy i Miasta Wyszogród rekomenduje wybór korytarza nr 3, biegnącego początkowo wzdłuż drogi ekspresowej S-7, z kierunkiem na zachód i przewidywanymi przystankami/ stacjami kolejowymi w pobliżu wsi Emolinek, Nieborzyn oraz Kobylniki, gdzie linia krzyżować się będzie z drogą krajową DK 50, a także miejscowości Bodzanów. W dalszej części korytarz przebiega w okolicach kompleksu petrochemicznego w gminie Słupno, aż do Płocka, gdzie włącza się w istniejącą linię LK-33.


§ 3


 1. Rada Gminy i Miasta Wyszogród wyraża przekonanie, iż budowa linii zgodnie z przebiegiem korytarza nr 3 spowoduje zrównoważenie systemu transportowego północno - zachodniej części województwa mazowieckiego i poprawi poziom skomunikowania regionu ze stolicą. Ponadto umożliwi dogodny dostęp mieszkańcom powiatu płockiego do portu lotniczego w Modlinie. Realizacja projektu będzie mieć również pozytywny wpływ na wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców tej części województwa mazowieckiego. Budowa linii skróci bezpośredni czas dojazdu do stolicy, zwiększy bezpieczeństwo i standard podróżowania. Dodatkowo - przyczyni się do zrównoważonego rozwoju o mniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego i zwiększy niezawodność systemu transportowego.


 1. Ponadto budowa linii kolejowej w relacji Modlin – Płock według przebiegu korytarza nr 3, nie spowoduje zaburzenia strategii zrównoważonego rozwoju gminy i miasta Wyszogród, z modernizacją infrastruktury drogowej i rewitalizacją zasobów na czele oraz nie wywoła negatywnych skutków dla uwarunkowań środowiskowych na obszarze Ziemi Wyszogrodzkiej.


 1. Jednocześnie Rada Gminy i Miasta czuje się zobowiązana do realizacji zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Wyszogród do 2015 roku, która przewiduje optymalne wykorzystanie położenia logistycznego Gminy Wyszogród jako gminy tworzącej najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej oraz wspierania procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Nie mniej ważne jest również zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych z otoczeniem i zmodernizowany wewnętrzny układ drogowo – uliczny.


 1. Troska o realizację obu aspektów rozwojowych dla Gminy Wyszogród ujętych w pkt. 3 § 3 niniejszej uchwały, znajduje wyraz w sugestii Rady Gminy i Miasta Wyszogród, by poddawany opinii projekt budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock zakładał również rozwiązania typowe dla kolei towarowej, służącej przewozowi towarów linią o ruchu mieszanym z przystankiem w Gminie Wyszogród, który umożliwi obsługę wymiany towarowej, pozostających w sąsiedztwie, gmin: Mała Wieś oraz Czerwińsk.


 1. Osobowo – towarowy charakter nowej linii kolejowej, będzie w opinii Rady Gminy i Miasta znakomicie korespondował i pozostawał w ścisłym powiązaniu z planowanymi do realizacji w 2012 r. projektami Przebudowy i modernizacji miejsko – gminnego targowiska w mieście Wyszogród, które spełniać będzie rolę centrum handlu hurtowego owoców i warzyw oraz powołania Izby Gospodarczej Ziemi Wyszogrodzkiej. Dobra dostępność komunikacyjna Gminy Wyszogród położonej na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych nr 62 i 50, w połączeniu z budową linii kolejowej utworzą idealne warunki wspierające działania na rzecz unowocześniania i specjalizacji produkcji rolnej wraz z otwarciem na nowe rynki zbytu dla warzyw i owoców.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Niniejszą Uchwałę przekazuje się:

 1. Zarządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Województwa

 2. Sejmikowi Województwa Mazowieckiego na czele z Przewodniczącym

 3. Zarządowi Powiatu Płockiego na czele ze Starostą Płockim

 4. Prezydentowi Miasta Płock

 5. Sąsiednim Gminom: Czerwińsk, Mała Wieś, Bulkowo

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:49:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:49:13
 • Liczba odsłon: 572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673079]

przewiń do góry