Uchwała Nr 158/XX /2009

                                     Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                z dnia 10.06.2009

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę 11 500 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianach wynosi 13 480 929,40 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę 11 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr.2

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 708 372,40 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4

§ 4

Dokonać zwiększenia dotacji podmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

100,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

100,-

 

0920

Pozostałe odsetki

 

100,-

750

   

Administracja publiczna

 

6 350,-

 

75023

 

Urzędy gmin

 

6 350,-

 

0920

Pozostałe odsetki

 

5 000,-

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

1 350,-

9801

Oświata i wychowanie

50,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

50,-

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

50,-

852

   

Pomoc społeczna

 

5 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

5 000,-

 

2360

Dochody j.s.t zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

5 000,-

Razem

   

11 500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158?XX/2009

z dnia 10.06.2009

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

852

   

Pomoc społeczna

 

5 000,-

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

5 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 000,-

9900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

6 500,-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

6 500,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 500,-

Razem

   

11 500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

dochody

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

801

   

Oświata i wychowanie

95 769,96

95 769,96

 

80195

 

Pozostała działalność

95 769,96

95 769,96

 

2008

Dotacja rozwojowa – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

95 769,96

 

2009

Dotacja rozwojowa – wspołfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

95 769,96

Razem

 

95 769,96

95 769,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.4
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

6600

   

Transport i łączność

140 000,-

 
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

140 000,-

 
 

4270

Zakup usług remontowych

140 000,-

 

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

15 000,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

15 000,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

15 000,-

7750

   

Administracja publiczna

30 000,-

 
 

75023

 

Urzędy gmin

30 000,-

 
 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,-

 

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

4 000,-

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

 

4 000,-

 

6170

Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 

4 000,-

7801

   

Oświata i wychowanie

139 842,46

318 342,46

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

55 499,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

47 148,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7 200,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 151,-

80104

 

Przedszkola

 

42 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

29 720,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 000,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

280,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,-

4270

Zakup usług remontowych

 

3 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000,-

80110

 

Gimnazja

 

21 001,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 350,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 430,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

221,-

4270

Zakup usług remontowych

 

10 000,-

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

60 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

20 000,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7 000,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,-

4270

Zakup usług remontowych

 

20 000,-

80195

 

Pozostała działalność

139 842,46

139 842,46

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

39 765,-

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

39 765,-

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

2 468,25

 
 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

2 468,25

4228

Zakup środków żywności

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

6 090,-

 

4229

Zakup środków żywności

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

6 090,-

4248

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

51 850,-

 

4278

Zakup usług remontowych

-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

5 305,50

 

4279

Zakup usług remontowych

-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

5 305,50

4308

Zakup usług pozostałych -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

4 036,50

 

4309

Zakup usług pozostałych -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

4 036,50

4378

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

385,71

 

4379

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

385,71

4708

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

29 941,50

 

4709

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

29 941,50

 

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

44 072,50

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

7 777,50

8852

   

Pomoc społeczna

 

80 000,-

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

50 000,-

 

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

 

50 000,-

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

30 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

30 000,-

9900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

197 500,-

 
 

9001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

147 500,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 500,-

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,-

 

9921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

10 000,-

 

92116

 

Biblioteki

 

10 000,-

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury

 

10 000,-

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

80 000,-

92601

Obiekty sportowe

80 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

80 000,-

Razem

 

507 342,46

507 342,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 158/XX/2009r.

Rady Gminy i Miasta z dnia 10.06.2009 r.

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu.

 

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień planu dochodów budżetu w

dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 95 769,96 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL – zasady finansowania POKL

85 % - finansowanie z funduszy strukturalnych „8”

15% - finansowanie krajowe „9”

 

 

Do załącznika nr.4

Dokonano przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

 

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 507 342,46 zł

W tym:

z planu wydatków inwestycyjnych:

- w dziale 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania „Kanalizacja Starego Miasta ul. Rybaki„ o kwotę 147 500 zł

- w dziale 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania „Budowa skateparku„ o kwotę 50 000 zł – przeniesienie planu do działu 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe, ponieważ budowa skateparku usytuowana jest na terenie sąsiadującym z boiskiem szkolnym i połączona jest z budową boiska szkolnego.

 

z planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – remont chodników o kwotę

140 000 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 Administracja publiczna o kwotę 30 000 zł

- w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność – program POKL „N@uka naszą

szansą” o kwotę 139 842,46 zł

 

Z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetu:

w tym:

wydatki inwestycyjne

 

 

- w dziale 926 rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 80 000 zł

w tym:

- kwota 22 000 zł - z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wokół boiska

- kwota 8 000 zł - z przeznaczeniem na skatepark

- kwota 50 000 zł została przeniesiona z działu 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach ponieważ budowa skateparku usytuowana jest na terenie

sąsiadującym z boiskiem szkolnym i połączona jest z budową boiska szkolnego.

 

wydatki bieżące

 

w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000 zł w związku z remontem 3 budynków komunalnych .

- w dziale 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 4 000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu dla potrzeb Policji

w dziale 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 55 499 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania oraz na remont budynku Przedszkola w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału.

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 21 001 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania oraz na założenie drzwi ewakuacyjnych

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 60 000 zł w związku z utworzeniem zespołu.

rozdział 80195 Pozostała działalność – program POKL „N@uka naszą

szansą” o kwotę 139 842,46 zł

- wydatki inwestycyjne – 51 850

- wydatki bieżące -87 992,46

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL – zasady finansowania POKL

 

 

 

 

- w dziale 852

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób samotnych, niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wyszogród kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Domów pomocy społecznej.

rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 921 rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 10 000 zł - zwiększenie dotacji w związku z kosztami dotyczącymi przeniesienia Biblioteki do budynku Towarzystwa Naukowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-03 08:54:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 08:54:46
  • Liczba odsłon: 535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673031]

przewiń do góry