UGiM.6220.1.11.2015                                                                 Wyszogród, dnia 21.07.2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267, dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Pawła Góreckiego, zam. Rębowo 51, 09-450 Wyszogród wydał w dniu 21.07.2015r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa chlewni o liczbie stanowisk 1900 szt tuczników i 2 zbiorników na gnojowicę o poj. 700 m3 każdy w m. Rębowo gm. Wyszogród na działkach o nr.ewid. 410, 409” 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 21.07.2015r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-22 11:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-22 11:49:26
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680823]

przewiń do góry