PP.6730.31.2016                                                                           Wyszogród, dnia 08.11.2016r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 08.11.2016r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo Inwestycyjnego „TG Elektryk” Tomasz Gajewski, ul.1Maja 58/29, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej kablowej nN0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w m. Wyszogród dz.723,300/2,289 obręb Wyszogród.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej kablowej nN0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w m. Wyszogród dz. 723, 300/2, 289 obręb Wyszogród.

 

 

 

Wyszogród, dnia 19.12.2016r

 

PP.6730.31.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo Inwestycyjnego „TG Elektryk” Tomasz Gajewski, ul.1Maja 58/29, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej kablowej nN0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w m. Wyszogród dz. 723, 300/2, 289 obręb Wyszogród.

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-08 10:37:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 18:52:00
  • Liczba odsłon: 581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668998]

przewiń do góry