_____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.02.2020r.):

 

Wyszogród, 21.02.2020r.

UGiM.271.2.2.2020

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy PZP (tj. o wartości poniżej 30 tyś. euro)  na zdanie pn.:„Remont elewacji budynków wielorodzinnych komunalnych przy ul. Rębowskiej 28 oraz Rębowskiej 38 w miejscowości Wyszogród”.

             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Gmina i Miasto Wyszogród, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000,00 euro oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.  W dniu 14 lutego 2020r., o godz. 9:15 dokonano otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 14.02.2020r. do godz. 9:15) do siedziby Zamawiającego wpłynęła  niepodlegająca odrzuceniu 1 oferta, które uzyskały następującą ilość punktów:

 

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena 100%

1

2

3

1.

ASCALON Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 29

09-410 Liszyno

100,00

 

 

2.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryterium: cena 100%.

   

3.     Po przeanalizowaniu  oferty, jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

ASCALON Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 29

09-410 Liszyno

za kwotę brutto wykonania przedmiotu zamówienia:  41 040,00 zł. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat
_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2020r.):

Wyszogród, dn. 31.01.2020r.

UGiM.271.2.2020


Zaproszenie do składania ofert

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Remont elewacji budynków wielorodzinnych komunalnych przy ul. Rębowskiej 28 oraz Rębowskiej 38 w miejscowości Wyszogród

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część A – budynek przy ul. Rębowskiej 28 :

- zbicie luźnych (odpadających) tynków na elewacji zachodniej budynku wraz z jej oczyszczeniem z pozostałości luźnej farby,

- naprawa i uzupełnienie brakujących gzymsów ( możliwość zastosowania elementów ze styropianu ) – doprowadzenie do zbliżonego stanu według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania,

- gruntowanie całości powierzchni gruntem głęboko penetrującym,

- uzupełnienie brakujących tynków,

- osiatkowanie elewacji ,

- zabezpieczenie narożników budynku oraz okien i gzymsów kątownikami z siatką,

- gruntowanie i malowanie elewacji,

- naprawa istniejących schodów do budynku,

- odnowienie poprzez malowanie elewacji w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym.

Część B – budynek przy ul. Rębowskiej 38 :

  - zbicie luźnych ( odpadających ) tynków na elewacji zachodniej i południowej budynku wraz z jej oczyszczeniem   pozostałości luźnej farby,

  - naprawa i uzupełnienie brakujących gzymsów ( możliwość zastosowania elementów ze styropianu)

– doprowadzenie do zbliżonego stanu według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,

- gruntowanie całości powierzchni gruntem głęboko penetrującym,

- uzupełnienie brakujących tynków,

- osiatkowanie elewacji ,

- zabezpieczenie narożników budynku oraz okien i gzymsów kątownikami z siatką,

- gruntowanie i malowanie elewacji,

- naprawa istniejących schodów do budynku,

- odnowienie poprzez malowanie elewacji w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym,

- wykonanie obróbki blacharskiej pomiędzy budynkiem Rębowska 38 i Rębowska 36.

 

UWAGA : Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej i dokonać przedmiaru z natury przedmiotowych elewacji w związku z zaplanowanym zakresem prac.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym   terminie do   31 lipca 2020 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 14.02.2020r. , godz. 9.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,, Remont elewacji budynków wielorodzinnych komunalnych przy ul. Rębowskiej 28 oraz Rębowskiej 38 w miejscowości Wyszogród” - nie otwierać przed dniem 14.02. 2020r , godz. 9.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.   Zamawiający   dopuszcza   składania ofert częściowych. ( Część A i B )

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert (.pdf): POBIERZ

2. Widok budynku Rębowska 28: POBIERZ

3. Widok budynku Rębowska 38: POBIERZ

4. Formularz ofertowy: POBIERZ


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat

                                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-31 15:23:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-21 10:24:11
  • Liczba odsłon: 958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671948]

przewiń do góry