Wyszogród, dn. 07.03.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 5-letniego przeglądu okresowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wykonanie przeglądów okresowych - 5 letnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane. Łączna długość dróg gminnych na których należy dokonać przeglądów pięcioletnich wynosi 62,231 km.

2. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 3. Zakres opracowania obejmuje okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg i ulic oraz ocenę wszystkich istniejących elementów drogi oraz zagospodarowania pasa drogowego metodą BIKB-IBDM, za których utrzymanie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi odpowiada zarządca drogi.

3.1. uszkodzenia powierzchniowe: -śliskość nawierzchni, - ubytki powierzchniowe, - wyboje, w tym zapadnięte studzienki i włazy, - łaty, - wgniecenia w warstwie ścieralnej;

3.2. odkształcenia nawierzchni: - koleiny, - garby i przemieszczenia, - sfalowania (tarki), - zapadnięcia i osiadanie nawierzchni;

3.3. spękania: - połączenia technologiczne, - spękania liniowe, - spękania krawędziowe, - spękania poprzeczne, - spękania w śladach kół, - spękania siatkowe;

 3.4. Przeprowadzenie wizualnej oceny elementów pasa drogowego i jego wyposażenia w zakresie oznakowania, poboczy utwardzonych i nieutwardzonych, chodników i ścieżek rowerowych, przejazdów kolejowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienia, itp.;

3.5. Dla metody BIK-IBDM stosowanej do oceny stanu technicznego nawierzchni utwardzonych bitumicznych ze względu na możliwość występowania błędów związanych z przeliczeniem intensywności występowania uszkodzenia, pojedynczy odcinek identyfikacyjny nie może być dłuższy niż 100 m i krótszy niż 30 m. Odcinki powinny mieć odniesienie do numeru drogi oraz nazwy ulicy;

 

 

 

 

4.Dokumentacja z okresowej kontroli dla każdej drogi odrębnie winna zawierać:

4.1. dokumentację w formie pisemnej i elektronicznej wraz z protokołem z przeglądu oraz załącznikami z pomiarów, szkice) - 1 egz., w tym:

a) dokumentację fotograficzną (ujęcia w miejscach charakterystycznych, szczególnie niebezpiecznych, obraz zarejestrowanych uszkodzeń) - 1 egz.;

 b) protokół z przeglądu w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie elektronicznej, na płycie CD (lub innym nośniku elektronicznym).;

 

3.                  Wspólny Słownik Zamówień (CVP) : 71.63.14.80- Usługi kontroli dróg.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5.      Zamówienie należy wykonać w terminie do  15 maja 2017 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

2.    Oferty można składać do dnia 15.03.2017r. , godz.11.00 (liczy się data wpływu do urzędu).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

       1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Mapę z zaznaczonymi drogami gminnymi można uzyskać z gminnego portalu mapowego ,inne dodatkowe informacje w siedzibie: Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 - pokój nr 3.

 

 Informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                        Jan Boszko
oferta_-_zalacznik_nr_1Gmina i Miasto Wyszogród                                                              Wyszogród, 20 marzec 2017 r. 

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

UGiM.272.2.1.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Wykonania 5-letniego przeglądu okresowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Wykonanie 5-letniego przeglądu okresowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęło 7 ofert.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

•        SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113

33-100 Tarnów

NIP: 679-308-96-75

biuro@scanlaser.com.pl

 

•        Lehmann+ Partner Polska  Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 8

62-500 Konin

NIP: 665-254-59-64

LZabicki@lehmann-partner.pl

 

•        Sigma Projekt Sp. z o.o.

ul. Zagójska 7

04-160 Warszawa

NIP: 113-290-13-38

m.wojtalewski@projektsigma.pl

 

•        KLASTER Robert Mielczarek

Dzierawy 61A

62-600 Koło

NIP: 666-128-06-14

robertmielczarek@klaster.pro

 

•        Pracownia Badawczo-Projektowa DROGOKOM

ul. Wapienicka 3/11

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-012-17-90

biuro@drogokom.pl

•        Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Rada w Płocku

ul. 1 Maja 7a

09-402 Płock

NIP: 774-000-28-21

j.jarosinska@notplock.info

 

•        BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

TRANSCOMP SP. Z O.O.

ul. Jagiellońska 78

03-301 Warszawa

NIP: 951-004-16-69

transcomp@transcomp.pl

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 15.03.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt

2

41 pkt

3

47,2 pkt

4

55,6 pkt

5

96,8 pkt

6

30,2 pkt

7

76,3 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o., ul. Lwowska 199A/113,

33-100 Tarnów

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 4 674,00 zł brutto, słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych 00/100

 

  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko                  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 16:34:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 13:30:25
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680715]

przewiń do góry