BURMISTRZ   GMINY   I   MIASTA   WYSZOGRÓD

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Podinspektor ds. realizacji inwestycji

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I   Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 

a)    wykształcenie wyższe pełne o kierunku: ekonomia, prawo lub europeistyka z wymaganym rocznym stażem pracy,

b)    znajomość zagadnień z zakresu prawa samorządowego,

c)    biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta                  elektroniczna) oraz systemów informatycznych,

d)    znajomość języka angielskiego na poziomie min. dobrym,

e)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego        przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

g)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo             ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

h)    dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego                  potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania       kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz.U. z 2009r. Nr 218, poz. 1695 ).

 

Wymagania dodatkowe:

 

a)    doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w tym minimum dwa projekty w dziedzinie przedsiębiorczości,

b)    ogólna znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i Miasta Wyszogród oraz powiatu płockiego,

c)    umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,

d)    dyspozycyjność,

e)    zaangażowanie w prace społeczne,

f)    komunikatywność, kreatywność.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Ogólna charakterystyka: Realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem sfery przedsiębiorczości oraz partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Ważniejsze zadania:

 

  1.    pozyskiwanie ofert inwestycyjnych, obsługa potencjalnych inwestorów zewnętrznych;

  2.    współpraca z lokalnymi przedstawicielami sfery biznesu w zakresie wdrażania technologii     
       BAT;

3.    prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa;

4.    współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie           opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków         pozabudżetowych;

5.    nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;

6.    wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie           programów operacyjnych do strategii;

7.    podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;

8.    współpraca z podmiotami gospodarczymi, w tym koordynowanie spraw związanych z         funduszami poręczeń kredytowych;

9.   zarządzanie projektami i ich prawidłową realizacją, zgodnie z przyjętym harmonogramem       zadań i szczegółowym budżetem,

10. akceptowanie i nadzór nad terminowym przekazywaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność i sprawozdań okresowych sporządzanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi IP,

11. odpowiedzialność za dokumentację związaną z projektem,

12. nadzór nad osiąganiem celów projektu, monitoring postępów, ewaluacji.

 

III   Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b)    list motywacyjny,

c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

d)    kserokopie świadectw pracy,

e)    kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

f)    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie               zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

       g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu      

             z pełni praw publicznych,         

       h)    oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych dla

             celów rekrutacji,
        i)   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w   przypadku
              zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego

       Rejestru Karnego).     

 

IV   Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w przypadku dużej    

      liczby kandydatów w formie testu sprawdzającego wiedzę i rozmowy kwalifikacyjnej.

     

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu          lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub            ewentualnego testu sprawdzającego wiedzę.  

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach                   samorządowych   /Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm./.

Zastrzegamy sobie prawo,   w celu sprawdzenia kompetecji pracownika, możliwość zawarcia umowy    

na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba,   o której mowa             

w   art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku

urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która    
kończy się egzaminem.

 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. realizacji inwestycji”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru     telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 w Kancelarii                 Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2011r. do godz. 14.00 ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu,            ul. Rębowska 37.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                              Mariusz Bieniek

 

 

 
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Podinspektor ds. realizacji inwestycji

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 


I. Ilość złożonych ofert: 4
    Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 2

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

1. Raczkowska Dorota, zam. Naruszewo

2. Woźniak Jakub, zam. Wyszogród

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną  
       poinformowani pisemnie.
      

 

                                       02.11.2011r.   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                     Bożena Myszkowska

                                                                                 /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor ds. realizacji inwestycji

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Jakub Woźniak, zamieszkały w Wyszogrodzie.


Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu na stanowisko   Podinspektora ds. realizacji inwestycji przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przydatność do pracy na stanowisku Podinspektora ds. realizacji inwestycji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Jakub Woźniak zaprezentował się bardzo dobrze, prezentując koncepcję pracy na w/w stanowisku, w pełni zaspakajającą oczekiwania Pracodawcy.
Pan Jakub Woźniak ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: europeistyka.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-13 16:28:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 11:54:24
  • Liczba odsłon: 1702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668915]

przewiń do góry