WWyszogród, dnia 24.06.2013r

UGiM.6220.6.56.2012.2013

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), po rozpoznaniu wniosku z dnia 01 marca 2013 r.  Stowarzyszenia Zwykłego „Kocham Mazowsze” z siedzibą we wsi Kobylniki, uzupełnionego w dniu 24 maja 2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

postanawia:

odmawia zawieszenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 01.03.2013  r. Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” przesłało drogą elektroniczną wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie z pismem UGiM Wyszogród z dnia 14.05.2013 r. wzywającym do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku Wnioskodawca uzupełnił wniosek o własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Stowarzyszenia. Uzupełniony wniosek wpłynął do UGiM Wyszogród w dniu 24.05.2013 r.

Wprawdzie Wnioskodawca nie wskazał podstawy prawnej swojego żądania - a więc konkretnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego - to jednak z treści jego wniosku wynika, że przesłanką warunkującą potencjalne zawieszenie postępowania miałoby być zagadnienie wstępne - art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. albowiem w ocenie Wnioskodawcy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Zagadnieniem wstępnym, zgodnie z Wnioskiem z dnia 01.03.2013 r. jest według Wnioskującego konieczność wdrożenia szczegółowych regulacji prawnych dotyczących lokalizowania turbin wiatrowych. Wnioskujący oparł to na stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonego w dezyderacie nr 1 do sejmowej Komisji Gospodarki, przyjęte przez Radę Ministrów.

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ustalił i zważył co następuje:

Wniosek o zawieszenie postępowania nie zasługuje na uwzględnienie.

W spornej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267).

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony ( §2 ).

K.p.a. nie definiuje pojęcia „zagadnienie wstępne", a w orzecznictwie i piśmiennictwie pojęcie zagadnienia wstępnego jest sporne. Przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawnią się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Z przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwym organem, albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne (ostateczne) rozstrzygnięcie w tej kwestii.

Gdy w sprawie wyłania się zagadnienie, które wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Mogą wiązać się z nim określone skutki, ale powstanie takiego zagadnienia nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania administracyjnego.

Podkreślić przy tym należy, że zawieszenie postępowania, jest klasyczną instytucją procesową każdego sformalizowanego postępowania, w tym również postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania tymczasowo tamuje normalny tok czynności procesowych ze względu na istnienie przeszkody dla ustalenia obiektywnego stanu sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego istnieje materialno -prawna przeszkoda w rozstrzygnięciu sprawy głównej. Przeszkoda ta ma bezpośredni wpływ na sprawę administracyjną, jej usunięcie jest konieczne dla umożliwienia dalszego biegu sprawy głównej i jej merytorycznego rozstrzygnięcia (vide: wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r. sygn. akt: II GSK 1435/2010 oraz wyrok NSA z dnia 30 marca 2012 r. sygn. akt: I OSK 107/2012).

W wyroku z dnia 28 maja 2008r. II OSK 1698/07 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „ organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej , musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym, O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność musi być bezpośrednia".

W realiach niniejszej sprawy, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdza, że nie zachodzi przesłanka określona w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z urzędu. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” wskazało, że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu jest brak uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych i konieczność wstrzymania się z wydaniem decyzji do czasu ich wprowadzenia.

Zważyć należy, że obowiązujące przepisy prawa regulujące postępowanie w niniejszej sprawie nie nakładają na organ obowiązku zawieszenia postępowania do czasu wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ma obowiązek orzekać na podstawie aktualnego stanu faktycznego i prawnego sprawy, co wynika wprost z zasady praworządności – art. 6 k.p.a. Natomiast przytoczone stanowisko nie modyfikuje prawa powszechnie obowiązującego, która jest jedyną podstawą działania organów administracyjnych. Jeśli chodzi natomiast o projekty regulacji prawnych w zakresie turbin wiatrowych, to nie mogą one stanowić podstawy prawnej rozstrzygnięcia organu.

 

 

W tym miejscu należy również podnieść, iż Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” nie jest stroną postępowania ale podmiotem na prawach strony i jako takie nie dysponuje takim samym zakresem uprawnień jak strona. Wśród uprawnień procesowych wyłączonych dla podmiotów na prawach strony wskazać należy: wyrażenie zgody na kontynuowanie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 2 k.p.a., żądanie zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. (zawieszenie fakultatywne), żądanie umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. (umorzenie fakultatywne), prawo zawarcia ugody (art. 114 k.p.a.), prawo cofnięcia odwołania wniesionego przez stronę postępowania (art. 137 k.p.a.), żądanie wznowienia postępowania w oparciu o podstawę określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. (strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu). Jeżeli w wyniku realizacji któregokolwiek ze wskazanych uprawnień strony następuje wydanie postanowienia administracyjnego (np. w kwestii fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego, o odmowie fakultatywnego umorzenia postępowania administracyjnego, w kwestii zawarcia ugody), akt taki podlega doręczeniu również podmiotowi na prawach strony. Niedopuszczalność wykonywania powyższych uprawnień przez podmiot na prawach strony nie oznacza bowiem, że nie jest on adresatem aktów podjętych w związku z ich wykonywaniem przez stronę postępowania (Łaszczyca Grzegorz Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2012). Przedstawiona wyżej analiza prowadzi do wniosku, iż Stowarzyszenie „Kocham Mazowsze" nie może skutecznie żądać zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie.

 

 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” Kobylniki 20, 09-450 Wyszogród

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-25 02:10:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 02:13:40
  • Liczba odsłon: 608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680683]

przewiń do góry