Protokół nr VII/2013

z obrad XXX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 30 sierpnia 2013 r.

__________________________________________

 

            Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości.

6.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów

i przewoźników,

- ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców,

- powierzenia na czas nieokreślony spółce Fresh Market Wyszogród nieruchomości o nr ewid. 239 w miejscowości Wyszogród,

- zmiana Regulaminu porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród,

- ustanowienie stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe,

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród, o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2,

- zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPO WM 06.00.00 - Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w ramach działania Priorytetu RPO WM  06.02.00  - Działanie 6.2 Turystyka pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”,

- ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród,

- poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów,

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

9.     Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXX Sesji Rady GiM witając Starostę Płockiego Pana Michała Boszko, radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, a także Pan dr Krzysztofa Kamińskiego – wykładowcę Politechniki Warszawskiej, Pana Piotra Żmudę – absolwenta Politechniki Warszawskiej.

 

W obradach uczestniczy  14 radnych.

Nieobecni:

Radny Wiesław Gaworski - obecność usprawiedliwiona

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

 

 Z uwagi na brak uwag i wniosków do porządku Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radna Elżbieta Biernat

2.      Radny Wojciech Kuliński

3.      Radny Marek Głowacki

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę Gminy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu i przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród oddał głos Panu Doktorowi Krzysztofowi Kamińskiemu – Wykładowcy Politechniki Warszawskiej, który jest promotorem inżynierskiej pracy dyplomowej Pan Piotra Żmudy pod nazwą „Projekt tarasu widokowego nad Wisłą w Wyszogrodzie”.

Pan dr Kamiński powiedział uczestnikom sesji skąd wziął się pomysł zrobienia pracy poświęconej tarasu widokowemu, opowiadając o tym jak powstawała praca i poprosił swojego absolwenta Pana Piotra Żmudę, mieszkańca sołectwa Ciućkowo o prezentację medialną pracy – stanowi załącznik do protokołu.

Uczestnicy sesji podczas prezentacji mieli okazję wysłuchać szczegółów technicznych projektu.

Po obejrzeniu prezentacji Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w imieniu Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Pana Starosty oraz całego Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej pogratulował panu Piotrowi przygotowanego projektu architektonicznego - to bez wątpienia innowacyjna koncepcja odtworzenia reliktu mostu.  Z pewnością przedstawiona wizja stanie się inspiracją do przygotowania kolejnego produktu turystycznego w Gminie i Mieście Wyszogród – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

 

W trakcie tego punktu przybył radny Wiesław Gaworski.

 

Po gratulacjach dr Kamiński opowiedział o podjętej współpracy z Burmistrzem, a także z radnymi (Społeczny Komitet ds. ochrony zabytków i cennych miejsc historycznych) – przy ocenie technicznej starego mostu.

Następnie Przewodniczący podziękował dr Kamińskiemu za udział w dzisiejszej sesji, a także za przedstawioną propozycję wizji odtworzenia tarasu widokowego. Przy tym Przewodniczący podziękował za motywację do działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród, po czym poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.

 

Starosta Płocki, Pan Michał Boszko powiedział, że cieszy się, że tak zacny samorządowiec jak dr Kamiński - były wieceprezydent Płocka zainteresował się sprawami Wyszogrodu i  również pogratulował zaprezentowanej wizji przez Pana Piotra Żmudę. Następnie  Starosta Płocki w swojej wypowiedzi nawiązał do nowej perspektywy finansowania i o trudnościach z pozyskiwaniem środków finansowych dla gmin.

Pan Starosta, powiedział, że „Pan Burmistrz z Radą sprawnie przygotowuje inwestycję odnawialnych źródeł energii. Jesteście na dobrej drodze i gdyby to weszło do programu realizacyjnego, w co wierzę, czyli będę starał się pomagać to gmina będzie trochę bogatsza i wtedy będzie większa możliwość starań o pozyskiwanie tych pieniędzy” – powiedział Pan Starosta.

Następnie Pan Starosta w swojej wypowiedzi przeszedł do inwestycji drogowych, które zostały objęte porozumieniem ze Starostwem przez poprzednika (Pana Piotra Zgorzelskiego – obecnie Posła na Sejm RP). Pan Starosta zapewnił, że będzie się wywiązywać na bieżąco w 100%, a jak się da to trochę więcej.

Na koniec pierwszej części sesji Pan Starosta przypomniał o sprzedaży szkoły w Ciućkowie i poprosił o pomoc w sprzedaży.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

 

Po przerwie wznowiono obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Pan Maryś Mieszkowski poprosił o zadawanie pytań Staroście Płockiemu, Panu Michałowi Boszko.

Radny Zbigniew Madany zapytał, czy mamy zapewnienie, że będzie budowana droga w Rębowie (tzw. Trakt Orszymowski)?

Pan Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie jest podjęta uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Pan Starosta udzielając odpowiedzi radnemu powiedział, że jest zawarte porozumienie i stosowne uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że bardzo mu się podoba, jak wszystko można zrobić wspólnie przy wsparciu Burmistrza, Rady i Pana Starosty.

 

Pan Piotr Kafliński podzielił się z uczestnikami sesji swoim przypadkiem, kiedy to przyjechał do Starostwa, gdzie wisiała nieprawidłowa informacja o godzinach dyżurowania, po czym Pan Piotr Kafliński napisał anonimowo maila do Pana Starosty z prośbą o interwencję tej sprawie. Po tym sygnale tabliczka zniknęła. Pan Piotr Kafliński ocenił tę sytuację na duży plus, po czym podziękował za podjęte działanie.

Pan Starosta podziękował za wypowiedź Pana Piotra Kaflińskiego. Dodając, że czasami wydaje się, że wszystko jest dobrze, a jednak osoby spoza Starostwa dostrzegają nieprawidłowości.

Następnie Pan Starosta powiedział o zmianie urzędowania w Starostwie Powiatowym wydłużającym czas pracy w czwartek (przeniesione z piątku).

 

Następnie Pan Starosta zaprosił wszystkich uczestników sesji na Dożynki Powiatowe w Małej Wsi 8 września br., a także na Dożynki Bis do Płocka do Galerii Mazovia.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród podziękował Panu Staroście za objęcie honorowym patronatem uroczystości Dożynek Gminnych w Rębowie i zaprosił Pana Starostę do wspólnych obchodów.

Pan Starosta podziękował i zapewnił, że postara się uczestniczyć.

Na koniec Pan Starosta powiedział uczestnikom sesji, że w czym będzie mógł to będzie pomagać.

 

Punkt 6.

 

Burmistrz przedstawił najważniejsze działania inwestycyjne:

  1. Zakończenie realizacji zadania pn. „Urządzanie  przestrzeni publicznej  w miejscowości  Grodkowo, Kobylniki – przy udziale środków zewnętrznych udało się przygotować pakiet boisk wraz z placem zabaw w Kobylnikach oraz plac zabaw w Grodkowie.
  2. Na ukończeniu są prace przy zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – obiekt posiada pomieszczenie socjalne, a także punkt gastronomiczno-usługowy. Po dokonaniu analizy finansowej w ostatnich dniach poszerzona została działalność spółdzielni socjalnej, która zatrudni osobę do obsługi kasy biletowej. Od początku października  możliwe będzie korzystanie z punktu gastronomicznego, Burmistrz zachęcił do zgłaszania się na wynajęcie tego pomieszczenia. Dziennie przez przystanek przejeżdża około 100 kursów. Otoczenie zajezdni jest odpowiednio przygotowane.
  3. Ogłoszenie o rozstrzygnięcie   przetargu  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej w miejscowości Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”.  

4.      Ogłoszenie  przetargu na zadanie „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie” – zgłoszone 3 oferty, żadna z ofert nie mieściła się w kryteriach cenowych. Drugi przetarg jest już ogłoszony.

  1. Za kończenie zadania „ Rebowski Dom Kultury” – dzisiaj zostanie podjęta uchwała na dzierżawę Rębowskiego Domu Kultury, oficjalne otwarcie nastąpi podczas Dożynek Gminnych. Ponadto, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rębowie przygotowują ciekawą wystawę przygotowaną specjalnie na tę okazję. RDK zostanie przekazany Zarządowi OSP Rębowo, ale będzie również uzupełnieniem zaplecza organizacyjnego dla szkoły.

 

W wakacje udało się pozyskać środki na działania turystyczne w ramach projektu pn. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w ramach działania Priorytetu RPO WM  06.02.00  - Działanie 6.2 Turystyka pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”.

Następnie Burmistrz powiedział, że żadne działanie, jak również inwestycja nie wypromowały gminy i miasta tak jak tramwaj wodny. Informacja na liczbach zostanie przedstawiona po zakończeniu sezonu.

Zgłoszony projekt zajął 9 miejsce w województwie mazowieckim. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na między innymi: odkrycie wykopalisk Góry Zamkowej, doinwestowanie muzeum, zmówienie makiety mostu, stworzenie szałasu, publikację informacyjna.

Radny Wiesław Tomkiewicz wszedł w słowo opowiadając o swoim ostatnim spotkaniu z aktorem Danielem Olbrychskim, który spędzał weekend w Wyszogrodzie. Radny przekazał, że Pan Daniel Olbrychski był zachwycony Wyszogrodem.

Następnie Burmistrz poinformował o bieżących działaniach z zakresu gospodarki komunalnej:

1.      Wykonano remont cząsteczkowy drogi Grodkowo-Bolino

2.      Uzupełniono nawierzchnię drogi tłuczniem Grodkowo-Bolino

3.      Wykonano plac przy strażnicy OSP w Rębowie

4.      Uzupełniono ubytki destruktem asfaltowym na ulicach Kościuszki, Kilińskiego, Niepodległości, Rybaki oraz drogę przy Zakładzie Energetycznym w Wyszogrodzie.

5.      Dokonano czyszczenia skrajni drogowych z zakrzaczeń przy stadionie oraz ul. Rybaki.

6.      Zakończono wymianę nawierzchni ciągu pieszego ul. Płock praw.

7.      Dokonano remontu przyczółka mostowego na drodze Grodkowo – Bolino.

8.      Wykonano bieżące remonty przy budynku UGiM /pokrycie dachu nad kotłownią, czyszczenie kominów.

9.      Na bieżąca dokonywane jest czyszczenie miasta i terenów zielonych.

Następnie Burmistrz poinformował o ostatnich wydarzenia promocyjnych:

1.      Nadanie imienia dla tramwaju wodnego – sponsorem uroczystości był Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie. W programie wystąpił Białoruski zespół Radost ora Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”.

2.      Pływający młyn wodny w Wyszogrodzie - uczestników wyprawy powitali przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Miasta Wyszogród i harcerzy. W powitaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz powiatu sochaczewskiego oraz płońskiego. Załoga „Bździela” poczęstowała gości chlebem i zaprosiła do zwiedzania jednostki, w czasie którego można było poznać dawny proces mielenia ziarna przy użyciu energii wodnej.

Następnie Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w:

1.      Pikniku w Kobylnikach – 1 września 2013 r.

2.      Dożynkach powiatowych – zbiórka delegacji oraz pocztów sztandarowych na dziedzińcu kościoła w Malej Wsi o godz. 10.30

3.      Dożynki gminne – 14-15 września 2013 r. – Burmistrz przedstawił szczegóły uroczystości, zachęcił do udziału w sobotę na Nabrzeżu Wiślanym, aby zobaczyć i wysłuchać popisów młodzieżowych orkiestr dętych, Otwarcia uroczystości dokona Orkiestra OSP Rębowo. Uroczystość objęta jest honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Płockiego.

Następnie Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, Pani Bożena Myszkowska przedstawiła szczegóły organizacji niedzielnych uroczystości. Tak jak w roku ubiegłym scenariusz jest bardzo podobny, tym razem mieszkańcy spotkają się w Rębowie. Msza święta polowa celebrowana  będzie przez ks. Jana Augustynowicza Proboszcza Parafii Rębowo. Staw ogrodzony będzie barierkami, droga powiatowa wyłączona, parkingi będą oznakowane, stoiska sołeckie z produktami lokalnymi ustawione będą od połowy placu przy RDK w kierunku stawu tworząc tzw. „L” – wyjaśniła Pani Sekretarz.

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu.

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

W tym miejscu radny Andrzej Dobaczewski podziękował Burmistrzowi oraz Radzie Gminy i Miasta Wyszogród za wyrażenie zgody i podjęcie działań zmierzających do budowy boisk i placu zabaw w Kobylnikach. Oczekiwania przerosły, a młodzież zakłada już drużynę – powiedział radny Dobaczewski.

Następnie Hubert Więckowski zapytał, czy wiadomo co z wcześniejszych wykopalisk udało się wykopać z Góry Zamkowej.

Burmistrz powiedział, że takie informacje ma zgromadzone Pan Zdzisław Leszczyński – Dyrektor centrum Kultury „Wisła” i w najbliższym czasie zostaną przekazane radnym do wiadomości.

 

Punkt 8.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród przeszedł do podjęcia uchwał. Pierwsza uchwała podczas XXX Sesji została odczytana przez Pana Artura Kaźmierczaka w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów

i przewoźników. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 229/XXX/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów

i przewoźników. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejną uchwałę odczytał, również Pan Artur Kaźmierczak  w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 230/XXX/2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następną uchwałę odczytał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie powierzenia na czas nieokreślony spółce Fresh Market Wyszogród nieruchomości o nr ewid. 239 w miejscowości Wyszogród. Burmistrz wyjaśnił, że jest to powierzenie nieruchomości na której znajduje się dworzec w administrowanie spółce Fresh Market Wyszogród.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 231/XXX/2013 w sprawie powierzenia na czas nieokreślony spółce Fresh Market Wyszogród nieruchomości o nr ewid. 239 w miejscowości Wyszogród.  Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następna uchwała została odczytana przez Panią Aleksandrę Wachaczyk w sprawie  zmiany Regulaminu porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród.

Pani Aleksandra wyjaśniła, że są to tylko zmiany formalne, ukształtowana publikacja w zasady składania deklaracji, szczegółowa kontrola, uszczegółowione kolory worków itp. Szczegóły zawarte są w uzasadnieniu do uchwały.

W tym miejscu Burmistrz poprosił, aby sołtysi zgłaszali problemy jakie występują jeszcze w sołectwach w kwestii odbioru odpadów.

Sołtys Wojciech Lubiszewski powiedział, że wczoraj podczas obioru śmieci posegregowane zostały wyrzucone w jedno miejsce i zmieszane.

Burmistrz powiedział, że firmy za takie błędy będą ponosiły kary. Ilość worków jest ograniczona, każdy dostaje po jednym, ale wszystkie zostaną odebrane. Jest wyliczony parytet, i jeżeli wystąpią ponownie takie problemy to zostaną przekazane do Prezesa ZGK. Odebrane śmieci tego samego dnia muszą trafić do instalacji.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Pan Piotr Kafliński zapytał o odbiór w śmieci dwa razy w miesiącu.

Burmistrz wyjaśnił, że na tym etapie nie może jeszcze zostać wpisany taki zapis, zostanie on wprowadzony po przeprowadzeniu weryfikacji potrzeb w wszystkich 13 gminach.

Przystąpiono głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 232/XXX/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.  Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następna uchwała został odczytana przez Pana Feliksa Jędryczkę Dyrektora Miejsko-Gminnych Obiektów Sportowych w Wyszogrodzie. Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe – Dyrektor wyjaśnił, że jest to stypendium dla najlepszych zawodników zamieszkujących w Gminie i Mieście Wyszogród w wieku od 12 do 25 roku życia. Stypendium w kwocie 600 zł max uzależniona jest od środków które będą uchwalone w budżecie gminy. Środki finansowe rozdysponowuje powołana komisja, w skład której wchodzi 3 członków, jeden desygnowany przez Radę. Komisja po przeanalizowaniu wniosków przedkłada swoje sugestie Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród. Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku i są warunki zawieszenia, odwołania. W przypadku zerwania przez zawodnika warunków umowy, bądź zawieszenia działalności sportowej, bądź niegodnego reprezentowania gminy to stypendium może być zawieszone lub odebrane całkowicie.

 

Przewodniczący rady dodał, że na komisji była omawiana ta uchwała i ustalone zostało , że jeżeli będą jakieś nieścisłości w kwestii regulaminu to będziemy uściślać.

 

Pan Feliks Jędryczka powiedział, że jeżeli wyjdą jakieś nowe nieścisłości, których nie przewidzieliśmy  to będziemy ten regulamin uszczegóławiać

 

Radny Wiesław Gaworski powiedział, ze Rada Gminy miała się jeszcze zastanowić nad tą uchwałą.

 

Pan Feliks Jędryczka zapytał, jakie wątpliwości są np.?

Radny Wiesław Gaworski odpowiedział, że chodzi o kryteria, bo są trzy punkty, a dwóch nie spełnia praktycznie nikt.

Pan Feliks Jędryczka powiedział, że wszystko zależy od pieniędzy i od tego co chcemy dać.

Radna Elżbieta Biernat dodała i co sobą reprezentuje dany zawodnik.

Pan Feliks Jędryczka powiedział, że zapewne w tym roku już nie będzie, zgodnie z uchwałą pieniądze mogą być przeznaczone dopiero w przyszłym budżecie.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Pana Mieczysława Majewskiego, który prowadził ostatnie wspólne posiedzenie komisji, z pytaniem czy tak zostało uzgodnione, że Rada przyjmuje dzisiaj tę uchwałę, a w razie potrzeby regulamin zostanie uaktualniony.

Radny Mieczysław Majewski powiedział, że tak zostało uzgodnione – dzisiaj zostanie podjęta uchwała, a w razie potrzeby zostanie uszczegółowiony regulamin.

W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 233/XXX/2013 w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród, o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2 odczytał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Radny Wiesław Kuliński zapytał, czy OSP Rębowo będzie dzierżawiło Rębwski Dom Kultury w całości wraz z utrzymaniem.

Burmistrz odpowiedział, że tak.

 

Pan Feliks Jędryczka zapytał, czy również węgiel będą musieli zakupić?

Burmistrz odpowiedział, że tak.

 

Radny Zbigniew Madany zapytał, jak z palaczem?

Burmistrz odpowiedział, że jest już ustalone z Panią Dyrektor SP Rębowo, że podczas obecności dzieci i młodzieży będzie palić palacz ze szkoły.

Radny Zbigniew Madany zapytał, czy będzie ktoś zatrudniony w świetlicy?

Burmistrz powiedział, że wszystkie te kwestie będzie regulowała zawarta umowa pomiędzy zarządem OSP Rębowo.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 234/XXX/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród, o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejną uchwałę odczytała Pani Agata Szczurowska w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPO WM 06.00.00 - Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w ramach działania Priorytetu RPO WM  06.02.00  - Działanie 6.2 Turystyka pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 235/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPO WM 06.00.00 - Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji w ramach działania Priorytetu RPO WM  06.02.00  - Działanie 6.2 Turystyka pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejne uchwały zostały odczytane przez Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród Panią Elżbietę Biernat. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród – zostaje wprowadzona ze względu na zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącą ustalenia odpłatności rodziców /opiekunów/ za świadczenia przedszkola w wysokości 1 zł , za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 236/XXX/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następna uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów – wynika z wniosku pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zobowiązała gminę do podjęcia takiej uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w przypadku poboru nic się nie zmienia tylko istniejące przepisy należało sporządzić w formie uchwały. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 237/XXX/2013 w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Skarbnik wyjaśniła, że są to zmiany wprowadzone między innymi: ze względu na wprowadzenie dotacji na drogę w miejscowości Rakowo, świadczenia rodzinne. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących budżetu na 2013 rok ponieważ zaszła konieczność dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 238/XXX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą odczytała Pani Skarbnik. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 239/XXX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 9.

 

W sprawach rożnych jako pierwszy zabrał głos Radny Zbigniew Madany, który zapytał, czy będzie budowana obwodnica w Rębowie?

Przewodniczący odpowiedział, że będzie robiona, ale ze względu na brak środków finansowych nie wiadomo kiedy.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród na ręce Burmistrza w imieniu gości z Sochaczewa i Płońska złożył podziękowania za miłe przyjęcie podczas pobytu młyna wodnego w Wyszogrodzie.

 

Radny Wiesław Gaworski podziękował w imieniu mieszkańców za oczyszczenie schodów i przy okazji poprosił o zaplanowanie ich remontu w przyszłym roku.

Burmistrz odpowiedział, że w następnym roku na pewno postara się działać w tym kierunku.

 

Radny Andrzej Woźniak  przypomniał o dziurach na ul. Kościuszki.

Pan Artur Kaźmierczak odpowiedział, że już są zasypane.

 

Radny Andrzej Woźniak poprosił o poprawę znaków na skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki.

 

Następnie Sołtys Kobylnik Pan Roman Pawlak zaprosił wszytki na piknik do Kobylnik, który będzie miał miejsce 1 września przy Szkole.

 

Sołtys Wojciech Lubiszewski zapytał, czy jest szansa w tej kadencji zrobić drogę w Ciućkowie, ponieważ jest to droga prowadząca do punktu odbioru mleka, która w chwili obecnej uniemożliwia przejazd. W przypadku pozostawienia tej drogi w takim stanie technicznym najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany punk odbioru mleka.

Burmistrz odpowiedział, że sukcesywnie postara się coś zrobić z tą drogą.

Następnie Pan Wojciech Lubiszewski opowiedział, że przedstawiciele firmy zakładającej Internet przyjechali do świetlicy w Ciućkowie zakładać antenę, a nikt go wcześniej nie poinformował, że będzie podłączany  Internet w świetlicy.

Burmistrz odpowiedział, że już dawno była mowa o tym, że w świetlicy w Ciućkowie będzie Internet, ale Urząd nie wiedział, że w tym dniu jadą do Ciućkowa zakładać Internet.

Burmistrz powiedział, że na stronie internetowej zostanie umieszczony link do operatorów internetowych na naszym terenie.

 

Kolejne pytanie zadał sołtys Ciućkowa Pan Wojciech Lubiszewski, który zapytał o fundusz solecki, czy w tym roku również zostanie przekazany na drogi.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli któreś sołectwo ma życzenie zapisać na drogi to oczywiście można wpisać przekazanie na fundusz sołecki.

 

Radny Marek Głowacki powiedział, że wie o powtarzających się pismach w sprawie obwodnicy w Rębowie, ale może warto napisać jeszcze raz do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – zostało zgłoszone w formie wniosku.

 

Radny Mieczysław Majewski zapytał o malowanie pasów na przejściu dla pieszych.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba to będą pomalowane.

Radny Mieczysław Majewski zapytał o postawienie „spowalniaczy” na drogach niektórych ulicach.

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi możliwości prawne, jak można tego dokonać.

 

Radny Marek Głowacki złożył wniosek, aby napisać petycję do Ministra Rolnictwa w kwestii ceny zboża.

 

Następnie zgłoszony został wniosek, aby skierować pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie uboju rytualnego.

 

Kolejny wniosek złożył radny Wojciech Kuliński, aby działki w Rębowie do strugi wydzierżawić tym rolnikom, którzy posiadają działki przy tym terenie – radny uzasadnił to, że są to działki niewykorzystane i niezagospodarowywane.

Burmistrz powiedział, że sprawdzi dokąd sięga teren i wtedy zostanie przedstawiona propozycja rolnikom, aby wydzierżawić teren.

 

Następnie sołtys Drwały Pan Mieczysław Ziętara powiedział, że na drodze powiatowej podmywa asfalt i tworzą się dziury.

Burmistrz odpowiedział, że gmina przekaże tę informację.

 

Kolejny omawiany temat to rowy melioracyjne. Po krótkiej dyskusji został postawiony wniosek złożony przez radnych w sprawie spółki wodnej, aby został przekazany harmonogramu prac.

 

Punkt 10.

 

Pytania zostały udzielone  w punkcie 7.

 

Punkt 11.

 

Podczas XXX Sesji zostało zgłoszonych pięć wniosków, które zostały przegłosowane jednogłośnie „za” przyjęciem do realizacji:

1. Złożenie pisma do GDDiA w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy w Rębowie – wniosek złożony przez radnego M. Głowackiego.

2. Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie ceny zbóż w 2013 r. (dot. ceny urzędowej).

3. Złożenie wniosku do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie uboju rytualnego.

4. Wniosek w sprawie uregulowania nieruchomości od drogi do strugi w miejscowości Rębowo – wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Kulińskiego.

5. Wniosek w sprawie spółki wodnej (przekazanie harmonogramu pracy).

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14.00 zamyka obrady XXX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-23 14:35:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 14:35:07
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673102]

przewiń do góry