Wyszogród, dn. 05.12.2017 r.

 

UGiM.271.25.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych”

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4. Na kopercie należy umieścić zapis: „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych” – Nie otwierać przed dniem 13.12.2017r. – godz. 10.15.

 

Termin składania ofert : 13.12.2017r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3., tel. 24 267 26 15

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą środków czystości - określonych w formularzu cenowym (zał. nr 2 do przedmiotowego zapytania)

 

W  przypadku oferowania produktów równoważnych wymienionych w ofercie Wykonawca ma obowiązek udokumentowania, że produkty te spełniają te same wymogi i posiadają parametry odpowiadające typom produktów wymienionych w formularzu cenowym.

Ponadto:

- rodzaj i ilość towarów stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określony będzie w zamówieniach stosownie do potrzeb Zamawiającego.

- przewiduje się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości artykułów o 10% wymienionych w formularzu cenowym, w związku z koniecznością dostosowania do potrzeb Zamawiającego, 

- termin realizacji sukcesywnych dostaw w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia jednostkowego w godzinach 800-1400,

- dostawy zamówionych partii towarów dokonuje Wykonawca na koszt własny,

- w przypadku dostarczenia artykułów z wadami lub brakami Wykonawca dokona wymiany lub ich  uzupełnienia  na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od otrzymania reklamacji,

- za nieterminowe dostawy Zamawiający ma prawo żądać kary w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości zamówionej partii towaru.

OCENA OFERT:

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja . Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

2.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

 

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

            Kryterium Cena = 100%

 

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =-------------------------------- x 100pkt x 100%

                                  Cena oferty badanej

           

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2018r.  do 31.12.2018 r.

 

Wykaz dokumentów:

 

1. Oferta wykonawcy.

2. Formularz cenowy.

3. Projekt umowy.

 

 

                                                                                                  

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                          Jan Boszko


zapytanie_ofertowe
zal_nr.1_formularz_ofertowy
zal_nr.2_formularz_cenowy
zal_nr.3_projekt_umowy
zal_nr.4_opis_faktury

 

                                                                                  Wyszogród, 13.12.2017 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę środków czystości dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek podległych  wpłynęła 1 oferta.

 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Cena (zł) zamówienia netto

Kwota podatku(zł)

Cena (zł) zamówienia brutto

1.

BIURO HANDLOWE

„TRZECIAK”

Marek Trzeciak

09-400 Płock,

ul. Dobrzyńska 49

14 346,23

3 264,76

17 610,99

 

Po analizie ofert wniesionych w terminie tj. do  dnia 13.12.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność oferty pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

 

 

                                               

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

     

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

RAZEM:

1

100 pkt

100 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

BIURO HANDLOWE

„TRZECIAK”

Marek Trzeciak

09-400 Płock,

ul. Dobrzyńska 49

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 17 610,99 zł brutto.

 

 

 

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

     Jan Boszko

 

          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-05 20:10:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 00:55:53
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669089]

przewiń do góry