Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za 2009 rok


Plan budżetu na 2009r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 116/XVII/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 18.12.2008 na kwoty


dochody - 12 443 320,- 

wydatki - 13 071 413,-


W 2009 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.


Plan, wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody 14 282 531,- 14 073 377,- 98,5

w tym:

- dochody bieżące 13 801 123,- 13 591 729,-

- dochody majątkowe 481 408,- 481 648,-


1. Dochody własne 4 395 035,- 4 194 393,- 95,4

w tym:

- dochody bieżące 4 226 035,- 4 025 153,-

- dochody majątkowe 169 000,- 169 240,-


2. Dotacje 3 763 798,- 3 755 286,- 99,8


w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 059 463,- wykonanie 2 055 989,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 428 587,- wykonanie 427 935,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

Plan 235 137,- wykonanie 235 135,-

  • Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

Plan 3 000,- wykonanie 3 000,-

  • Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan 731 203,- wykonanie 726 819,-
 • Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 23 924,- wykonanie 23 924,-

 • Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Plan 282 484,- wykonanie 282 484,-3. Subwencje 6 123 698,- 6 123 698,- 100
Wydatki - 16 300 074,- 15 559 245,- 95,5

w tym:

- wydatki bieżące 13 213 342,- 12 852 931,- 97,3

- wydatki inwestycyjne 3 086 732,- 2 706 314 ,- 87,7

 

I. Dochody własne - z planowanej kwoty 4 395 035 zł,- wykonano 4 194 393 zł,- tj. 95,4%

w tym:

- dochody majątkowe własne z planowanej kwoty 169 000 zł uzyskano dochód

w wysokości 169 240 zł

- dochody bieżące z planowanej kwoty 4 226 035 zł uzyskano dochód w wysokości

4 025 153 zł tj. 95,3 %


1. Dochody majątkowe własne

Z planowanej kwoty 169 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 169 240 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek i lokali mieszkalnych.

2. Dochody bieżące

Z planowanej kwoty 4 226 035 zł uzyskano dochód w wysokości 4 025 153 zł

w tym:

 • Dochody z tyt. dzierżaw i najmu - z planowanej kwoty 131 800 zł uzyskano dochód w wysokości 118 766 zł tj. 57,4%

w tym:

- dochody z tytułu dzierżaw rolnych  2 896 zł

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 33 940 zł


- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 21 538 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne, miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.


- wpływy z najmu lokali 13 913 zł

Dochody z tytułu najmu lokali przez: Policję,

KRUS, PZU – budynku Urzędu Gminy


- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t. 46 047 zł

wpływy za wynajem hali sportowej

- odsetki od nieterminowych wpłat 432 zł


 • Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z planowanej kwoty 10 000 zł uzyskano dochód w wysokości 12 325 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 12 320 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 5 zł

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - z planowanej kwoty 1 192 276 zł uzyskano dochód w wysokości 1 167 119 zł tj. 97,9%


w tym:

- podatek od nieruchomości 1 098 546 zł

- podatek rolny 35 880 zł

- podatek leśny 10 929 zł

- podatek od środków transportowych 20 315 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 158 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 291 zł


 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - z planowanej kwoty 1 004 500 zł uzyskano dochód 995 193 zł w wysokości tj. 99,1%

w tym:

- podatek od nieruchomości 398 062 zł

- podatek rolny 442 669 zł

- podatek od środków transportowych 32 314 zł

- podatek od spadków i darowizn 8 266 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 80 440 zł

- wpływy z opłaty targowej 26 480 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 6 962 zł


 • Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

- z planowanej kwoty 195 000 zł uzyskano dochód w wysokości 156 431 zł

tj. 80,3%

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 19 690 zł

- opłata eksploatacyjna 64 500 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 72 241 zł


 • Dochody pozostałe - z planowanej kwoty 175 748 zł uzyskano dochód w wysokości 184 430 zł

w tym:

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu, wpłaty rodziców na dodatkowe zajęcia 93 806 zł

- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 62 380 zł

- wpływy z usług 2 242 zł


- 5% udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 378 zł
- fundusz alimentacyjny 11 290 zł


- odsetki z lokat terminowych 14 334 zł

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych -

z planowanej kwoty 1 516 711 zł uzyskano dochód w wysokości 1 390 889 zł

tj. 91,7%

w tym:

- od osób fizycznych 1 355 970 zł

- od osób prawnych 34 919 zł


II. Subwencje - z planowanej kwoty 6 123 698 zł otrzymaliśmy kwotę 6 123 698 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 785 396 zł


- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 338 302 złIII. Dotacje ogółem - z planowanej kwoty 3 763 798 zł otrzymaliśmy kwotę w wysokości ogólnej 3 755 286 zł tj. 99,8%1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych

gminom ustawami - z planowanej kwoty 2 059 463 zł otrzymaliśmy kwotę
2 055 989 zł tj. 99,8%

w tym:

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników 309 853 zł


- celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej /
pracownicy zleceni, OC, USC/ 69 944 zł

- aktualizacja spisu wyborców 996 zł


- obrona cywilna 400 zł


- wybory do Parlamentu Europejskiego 8 541 zł

- pomoc społeczna 1 666 255 zł

w tym:

 1. - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz

składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego 1 533 958 zł

 1. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 669 zł

 1. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

 2. emerytalne i rentowe 117 628 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin - z planowanej kwoty 428 587 zł otrzymalismy kwotę 427 935 zł

tj. 99,8%

- pomoc społeczna 356 419 zł

w tym:

 • zasiłki okresowe i stałe 155 433 zł

 • ośrodek pomocy społecznej 118 370 zł

 • dożywianie uczniów 75 000 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 616 zł

- stypendia dla uczniów i zakup podręczników 71 427 zł- wynagrodzenie dla nauczycieli części egzaminu ustnego maturalnego 89 zł3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

- z planowanej kwoty 235 137zł otrzymaliśmy 235 135 zł


środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t. - z planowanej kwoty 3 000 zł
otrzymaliśmy kwotę 3 000 zł

- wydatki bieżące jednostek OSP

5. Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych - z planowanej kwoty 731 202 zł otrzymaliśmy
kwotę 726 819 zł

W tym:


 • program POKL „N@uka nasząszansą” 634 087zł


 • program POKL„Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” 92 732 zł

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

zadań inwestycyjnych - z planowanej kwoty 23 924 zł otrzymaliśmy
kwotę 23 924 zł

- modernizacja drogi w miejscowości Starzyno7. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych - z planowanej kwoty 282 484 zł

otrzymaliśmy kwotę 282 484 zł

w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Ciućkowo – 193 000 zł

- zakup samochodu strażackiego OSP Wyszogród - 70 000 zł

- remont szkoły podstawowej w Rębowie - 19 484 zł 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za 2009 rok wynoszą 818 864 zł.

w tym :

obniżenie górnych stawek podatkowych 604 957 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 294 174 zł


 • podatku rolnego 294 701 zł


 • podatku od środków transport. 16 082 zł


 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień

bez ulg i zwolnień ustawowych 42 336 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 41 468 zł


 • podatku leśnego 868 zł


 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 171 571 zł

- podatek od nieruchomości 158 692 zł


 • podatku rolnego 2 620 zł


- podatku od środków transport. 1 938 zł

- odsetek od zaległości podatkowych 8 321 zł
Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości - 601 503 zł nadpłaty – 29 993 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 858,- 105,-

 • dzierżawy komunalne 6 417,- 4,-

 • z tyt. nabycia prawa wieczystego

użytkowania na własność 916,- -

 • podatek dochodowy opłacany

w formie karty podatkowej 6 857,- 2,-

 • podatek od nieruchomości 282 230,- 2 975,-

 • podatek rolny 27 071,- 1 038,-

 • podatek od środków transportowych 8 162,- 517,-

 • podatek od spadków i darowizn 97,- -

 • podatek od czynności cywilno-prawnych 119,- 16 964,- fundusz alimentacyjny

ściągany od dłużników 256 698,- -

- dzierżawa przystanku autobusowego 12 078,- -

- udziały w podatku dochodowym

od osób prawnych - 1 884,-

- udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych - 6 504,-

Na zaległości:


- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 19 podatników

na łączną kwotę 858 zł


- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość na kwotę 6 417 zł
/dzierżawa targowiska przez spółkę SIS/ oraz drobne zaległości

3 podatników .


- z tytułu nabycia praw wieczystego użytkowania na własność na kwotę 916 zł


- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego

przez spółkę Expres na kwotę 1 2 078 zł

Obecnie toczy się postępowanie sądowe.


- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 6 857 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona

jest hipoteka przymusowa na kwotę 228 044 zł,

zaległość 2 jednostek uspołecznionych na kwotę 21 483 zł,

zaległość 6 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 19 143 zł i

zaległości 50 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 282 230 zł.

- w podatku rolnym zaległości 6 podatników powyżej 1 000 zł, 27 podatników

powyżej 100 zł łącznie na kwotę 27 071 zł

- w podatku od środków transportowych zaległość 7 podatników

na kwotę 8 162 zł.


- w podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 119 zł

- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 97 zł


- w funduszu alimentacyjnym ściąganym przez komornika od dłużników

na kwotę 256 698 zł

Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.


W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i

kieruje do komorników sądowych/34 dłużników/.

- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku

alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za

przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego


Na nadpłaty:


- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota w wysokości 105 zł

/11 podatników/


- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2 975 zł


- w podatku rolnym wpłynęła kwota 1 038 zł


- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła

kwota 2 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.


- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 16 964 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.


- w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 517 zł.

/1 podatnik/


- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęła kwota

1 884 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota

6 504 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów


W 2009 roku wystawiono:


 • 665 szt. upomnień

w tym:

- 605 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 227 906,-

- 49 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy - 13 601,-

- 7 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 17 383,- • 35 decyzji

w tym:

- 21 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości

indywidualni - 11 210,-

- 5 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u. - 148 868,-

- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek os. fizycz.

- 5 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności os. fiz.

- 2 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności j.g.u

- 1 szt. dec. o o rozłożeniu na raty os. fiz.
Tytuły wykonawcze – w 2009 wysłano tytuły wykonawcze dla

18 podatników na kwotę 37 018 zł.


 

Wyjaśnienie dotyczące realizacji planu

budżetu dochodów poniżej założonego planu
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej


- podatek od nieruchomości j.g.u.

Wykonanie 97,8% z uwagi na zaległości 2 podatników.- podatek rolny

Wykonanie 93,8% z uwagi na zaległości 6 podatników


- opłata targowa

Wykonanie 66,2% - niższe wpływy w związku z zakazem weterynarii handlu

zwierzętami na targowisku oraz zmianą inkasenta


- opłata skarbowa

Wykonanie 78,8% spowodowane było mniejszą ilością wydanych zaświadczeń

podlegających opłacie skarbowej


- opłata eksploatacyjna

Wykonanie 64,5% - spowodowane było likwidacją jednego zakładu wydobywczego

/żwirownia/


- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykonanie 90,9% (dochody realizowane przez Ministra Finansów)Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport


- dochody z wynajmu Hali Sportowej

Wykonanie 76,7%. Nie wykonano planu ponieważ wpłata Starostwa Powiatowego za wynajem hali dla LO za IV kwartał następuje w miesiącu styczniu 2010 roku


Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 16 300 074 zł wydatkowano kwotę 15 559 245 zł tj. 95,5%

w tym:

 • wydatki i zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty 3 086 732 zł wydatkowano 2 706 314 zł tj. 87,7%

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

 • wydatki bieżące

Z planowanej kwoty 13 213 342 zł wydatkowano 12 852 931 zł tj. 97,3%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - z planowanej kwoty 320 854 zł wydatkowano kwotę 319 519 zł tj. 99,6%

w tym:

 • wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej - z planowanej kwoty 9 760 zł
  wydatkowano 9 666 zł /2 % wpływu podatku rolnego/

 • zwrot akcyzy dla rolników – otrzymano dotację w wysokości 309 854 zł wydatkowano 309 853 zł

 • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 1 240 zł . Kwota powyższa nie została wydatkowana, ponieważ usługa na którą zostały zaplanowane środki nie została wykonana.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 31 700 zł dopłacono do 1 m3 wody 24 226 zł tj. 76,4 % dla ZGKiM Sp. z o.o. /zgodnie z Uchwałą RGiM/

Wydatki były realizowane po przedstawieniu rozliczenia i faktur za sprzedaną wodę przez Spółkę z o.o. ZGKiM – nie wykonano planu w związku ze zmniejszoną ilością sprzedanej wody.

Dział 600 T ransport i łączność - z planowanej kwoty 1 748 000 zł wydatkowano kwotę 1 534 148 zł tj. 87,8%

w tym:

 • wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 1 600 798 zł

poniesiono wydatki w kwocie 1 387 407 zł tj. 86,7% -/ załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące - z planowanej kwoty 147 202 zł wydatkowano 146 741 zł tj. 99,7%

W kwocie tej zrealizowano wydatki:

- wyprofilowano za pomocą równiarki nawierzchnię dróg gminnych
- nawieziono pospółkę na uszkodzone nawierzchnie dróg gminnych

w miejscowości Rębowo, Wiązówka, Kobylniki, Pozarzyn, Drwały, Wilczkowo

- przeprowadzono remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni asfaltowych
w miejscowości Wyszogród i Rębowo na powierzchni 256 m
2

- nawieziono destrukt asfaltowy na drogę gminną Wyszogród – Rębowo

o długości 250m

- wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi

gminnej w miejscowości Rostkowice o długości 807 m.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - z planowanej kwoty 88 180 zł wydatkowano kwotę 73 277 zł tj. 83,1%

Kwotę wydatkowano na:

-opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne oraz aktualizację wyceny

nieruchomości do opłat wieczystego użytkowania gruntów – 41 947 zł

- remont lokali komunalnych - 31 330 zł

Plan nie został w pełni zrealizowany w związku z mniejszym zakresem robót wykonanego remontu budynku komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa - z planowanej kwoty 77 320 zł wydatkowano kwotę 72 283 zł tj. 93,5% na:

- wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów, dla których nie ma planów

miejscowych – 42 283 zł

- zagospodarowanie terenu nad Wisłą – dokumentacja „Muzeum Wisły” – 30 000 zł


Dział 750 Administracja publiczna - z planowanej kwoty 3 035 898 zł wydatkowano 2 997 251 tj. 98,7%


 • wydatki i zakupy inwestycyjne planowana kwota – 815 100 zł wydatkowano – 806 819 tj. 99% - /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące

z planowanej kwoty 2 220 798 zł wydatkowano 2 190 432 zł tj. 98,6%


w tym:

 • pracownicy zleceni /USC, OC/ - z planowanej kwoty 131 890 zł wydatkowano 130 719 zł tj. 99,1% w tym:

 • środki z dotacji – 69 944 zł

 • środki samorządowe – 60 775 złna:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 128 364 zł

fundusz świadczeń socjalnych


-wydatki pozostałe - 2 355 zł

/serwis programowy USC, zakup druków/

 • Rada Gminy - z planowanej kwoty 61 225 zł wydatkowano 55 520 zł tj. 90,7% na:

diety dla Radnych, ryczałt Przewodniczącego i zastępcy
Przewodniczącego Rady, drobne zakupy.


 • Urząd Gminy - z planowanej kwoty 1 894 168 zł wydatkowano 1 872 331 zł tj. 98,9%

Kwotę powyższą wydatkowano na:


- wynagrodzenia osobowe 1 568 973 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 4 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


- wynagrodzenia bezosobowe 5 474 zł

/umowy zlecenia, /


- wydatki materialne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 297 884 zł

w tym:


 • zakup opału i energii

 • zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, papieru do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych, itp.

 • podróże służbowe /w tym ryczałt samochodowy Burmistrza/

 • opłaty za usługi internetowe, opłaty pocztowe, szkolenia, naprawy

 • remonty

 • ubezpieczenie majątku

 • opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet

 • szkolenie pracowników

 • składki na PFRON


 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z planowanej kwoty

91 310 zł wydatkowano 91 302 zł

Kwotę powyższą wydatkowano na organizowanie „Dni Wisły” (60 000 zł) /jubileuszowe obchody – 30-lecie/ oraz promowanie miasta i gminy.

 • Pozostała działalność - z planowanej kwoty

42 205 zł wydatkowano 40 560 zł tj. 96,1%Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

 • wydatki materialne związane z organizowaniem szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

 • wypłatę wynagrodzeń dla pracowników prac interwencyjnych współfinansowanych z Powiatowym Urzędem Pracy

 • wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków Gmin.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - środki z dotacji

- z planowanej kwoty 9 538 zł wydatkowano 9537 zł na:

 • wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 996zł

 • wybory do Parlamentu Europejskiego 8 541 zł


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z planowanej kwoty 353 400 zł wydatkowano 346 492 zł tj. 98,0%

w tym:


 • wydatki i zakupy inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 176 000 zł wydatkowano 173 500 zł tj. 98,6 % - /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 177 400 wydatkowano 172 992 tj. 96,1% dla:

- OSP w Wyszogrodzie 114 503 zł

na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy

- zakup paliwa do wozów bojowych
- energia

- remont strażnicy

- podróże służbowe

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków

- udział w akcjach pożarniczych

- usługi pozostałe

- rozmowy telefoniczne


- OSP - jednostki w terenie 50 201 zł

 • na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania,

opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.- zarząd miejsko-gminny OSP - 3 000 zł

/ ryczałt komendanta OSP /

 • Obrona cywilna - plan 400 zł wykonanie 400 zł

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC - środki z dotacji.

 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5 000 zł wykonanie 4 888 zł.

- wydatki przeznaczone zostały na usunięcie szkód powstałych po przejściu gwałtownych burz i nawałnic.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem - z planowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano 32 474 zł tj. 92,8%

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki związane z poborem podatków.Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 92 000 zł wydatkowano 91 959 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2009 rokuDział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 5 890 445 zł wydatkowano 5 732 286 zł tj. 97,3%

 • wydatki inwestycyjne planowana kwota – 39 984 zł wydatkowano

39 869 zł - /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące

z planowanej kwoty 5 850 461 zł wydatkowano 5 692 417 zł tj. 97,3%

w tym:


 • Szkoły podstawowe - z planowanej kwoty 2 775 905 zł

wydatkowano 2 683 132 zł tj. 96,7 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 286 811 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 131 138 zł

- wydatki materialne - 265 183 zł

w tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, składki na PFRON itp.

w tym wydatki na remonty: - 76 329 zł

Z kwoty tej poniesiono wydatki na remonty:

 • szkoła podstawowa w Wyszogrodzie – 5 682 zł / remont korytarzy z wymianą drzwi/

 • szkoła podstawowa w Kobylnikach – 67 689 zł w tym środki z rezerwy z subwencji oświatowej -0,6% tj. 20 000 zł

/ remont instalacji co, remont sali gimnastycznej z wymianą drzwi, wymiana siatki ogrodzenia/.

 • szkoła podstawowa w Rębowie – 2 958 zł /malowanie klas/


 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planowanej kwoty

110 000 zł wydatkowano 106 495 tj. 96,8 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 103 495 zł

- wydatki materialne – 2 999 zł /zakup wykładziny, materiałów dydaktycznych, malowanie sal lekcyjnych/

 • Przedszkola - z planowanej kwoty 551 380 zł wydatkowano 544 924 zł tj. 98,8%

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 423 649 zł

- wydatki materialne 70 464 zł

w tym:

 • na zakup opału, materiałów kancelaryjnych, opłaty za energię elektryczną

i wodę, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia,

 • na wydatki związane z utworzeniem oddziału dla 5-latków

 • na remont łazienek i co


- zakup środków żywności do stołówki – 50 811 zł


 • Gimnazja - z planowanej kwoty 1 380 951 zł wydatkowano 1 340 044 zł

tj. 97%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

pracowników Gimnazjum - 1 203 416 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 61 127 zł

- wydatki materialne - 75 501 zł

w tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły tj. zakup energii, opału,

środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów

komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

w tym wydatki na remonty: - 22 725 zł

Z kwoty tej poniesiono wydatki na wykonanie przejścia ewakuacyjnego, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. • Dowożenie uczniów do szkół - z planowanej kwoty 180 750 zł wydatkowano 180 744 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół. • Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - z zaplanowanej

kwoty 68 250 zł wydatkowano 62 261 zł tj. 91,2%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 34 409 zł

- wydatki materialne - 27 852 zł

 • wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń dla nowo utworzonego Zarządu Oświaty /wykonanie instalacji elektryczne, malowanie, zakup komputerów, mebli biurowych, wyrób pieczątek/.

 • zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia, opał, monitoring, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet.

 • Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty

8 759 zł wydatkowano 7 909 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.


 • Stołówki szkolne - z planowanej kwoty 56 900 zł wydatkowano

56 885 zł

- zakup środków żywności do stołówki przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie


 • Pozostała działalność - z planowanej kwoty 717 566 zł poniesiono wydatki w wysokości 710 023 zł na:

  • dotacja celowa 1 066 zł

- środki przekazane na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku.

  • wydatki materialne - 74 870 zł

- zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół /koszty zużycia oleju opałowego w kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

Koszt całkowity zużycia oleju opałowego w kotłowni wyniósł 275 576 ,87zł w


  • dotacja rozwojowa - realizowany jest projekt "Nauka naszą szansą" - 634 087 zł

w ramach programu realizowane były dodatkowe zajęcia lekcyjne z jęz. angielskiego, informatyczne, matematyczno-przyrodnicze i zajęcia wyrównawcze.
Założeniem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dla uczniów mających zaległości w nauce. Zrealizowano w okresie dwóch semestrów szkolnych ponad 4 000 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć.


Wydatki oświaty w 2009 roku łącznie ze świetlicą szkolną zostały pokryte w wysokości:

- subwencja oświatowa 3 785 396 zł

- środki samorządowe 1 413 425 zł

- dotacja rozwojowa 634 087 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 19 484 złDział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 89 600 zł wydatkowano 73 262 zł tj. 81,8%

w tym:


 • Przeciwdziałanie narkomanii - z planowanej kwoty 2 085 zł wydatkowano 2 085 zł

/ przeprowadzenie wykładów dla rodziców uczniów Gimnazjum na temat

przeciwdziałaniu narkomanii, zakup filmów DVD o narkomanii /

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z planowanej kwoty 67 915 zł wydatkowano kwotę 63 147 zł tj. 93 %

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 31 789 zł

- wydatki materialne 31 358 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej

w Wyszogrodzie (energia, szkolenia członków komisji, dostęp do sieci

internetowej, dyżury w punkcie konsultacyjnym "AA", „Lato w mieście”, opłaty sadowe –leczenie odwykowe uzależnionych).


 • Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego - z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 8 030 zł tj. 41 % na:

- wydatki bieżące: ogrzewanie, energia, wywóz nieczystości i zwrot kosztów dojazdu lekarza.
Nie wykonanie planowanych wydatków związane jest z przerwą w funkcjonowaniu gabinetu lekarskiegoDział 852 Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 2 844 360 wydatkowano 2 774 025 tj. 97,5%

w tym:

 • zakupy inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 6 000 zł wydatkowano

6 000 zł / dotacja rozwojowa - „ Program aktywacji społeczno-zawodowej

w Gminie i Mieście Wyszogród”– środki unijne

- /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 2 838 360 wydatkowano

2 768 025 zł tj. 97,5 %

w tym: • Domy Pomocy Społecznej - plan 122 100 zł wydatkowano 119 619 zł tj.

98 %

/pokrywamy koszty pobytu 6 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/ • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ogółem plan 1 572 375 wykonanie 1 559 487 zł tj. 99,2%

/dotacja – 1 533 958 zł, środki samorządowe – 25 529 zł/

Kwotę w wysokości 1 590 286 wydatkowano na:

 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 476 299 zł

 • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne 11 575,-

 • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /2 pracowników./ 71 613 zł,-

w tym środki samorządowe – 25 529 zł- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 245,-

- wydatki rzeczowe bieżące 17 368,-

/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe/ • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 23 618 zł wykonanie 22 285 zł -środki z dotacji

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
  rentowe

plan 344 144 wykonanie 324 405

w tym:

- środki z dotacji - 273 524 zł

W/w kwotę wydatkowano :

 • zasiłki stałe 202 249,-

 • zasiłki okresowe 70 812,-

- środki samorządowe - 51 344

W/w kwotę wydatkowano :

 • zasiłki celowe 42 541,-

pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa

/z zasiłków skorzystało 138 osób i rodzin/

 • opłaty pocztowe /środki samorządowe/ 8 803,- • dodatki mieszkaniowe

plan 46 000 zł wykonanie 33 449 zł tj. 72,7%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w 2009 roku 45 świadczeniobiorców.

Nie wykonanie w pełni planowanych wydatków związane było ze zmniejszoną

liczbą świadczeniobiorców

 • ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 330 986 /udział środków samorządowych 109 000zł,

dotacja dla MGOPS – 118 370 zł, dotacja rozwojowa – 103 616 zł/ wydatkowano 312 481 tj. 94,4 % w tym:

- zakupy inwestycyjne – 6 000 zł /środki unijne – dotacja rozwojowa/

- wydatki bieżące z planowanej kwoty 324 986 zł wydatkowano 306 481 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w wysokości - 191 870,-

- wydatki materialne - 16 999,-

opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,

zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,

akcesoria komputerowe

- dotacja rozwojowa plan 97 616,- wydatkowano 97 612,- zwrócono niewykorzystaną kwotę 4,-

/dotacja 86 736 zł , udział własny środki samorządowe - 10 880 zł/

W ramach przyznanej dotacji rozwojowej zrealizowany został projekt pn.

Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” obejmujący przeszkolenie zawodowe 10 osób długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. • pozostała działalność

Z planowanej kwoty 405 137 zł wydatkowano kwotę 402 299 zł tj. 99,3 %

w tym:

 • ze środków samorządowych 92 164,-

 • z dotacji 75 000,-

 • z dotacji /środki z Banku Światowego/ 235 135.-

Planowane środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie dzieci 135 000,-

Tą formą pomocy objęto 361 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- prace społecznie użyteczne - 22 382,-

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 32 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie IV-XI/2009, koszt całkowity to 55 955,- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 33 573 ,-

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 9 782,-

/paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/- dotacja celowa – środki z Banku Światowego

Z otrzymanych środków 235 135 zł wydatkowano 235 135 zł

Z przyznanej dotacji realizowany jest program PPWOW "Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich". Wydatki realizowane w ramach umów i porozumień zawartych z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i Stowarzyszeniami. Środki zostały wydatkowane na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, organizację zajęć świetlicowych, zagospodarowanie czasu wolnego: wycieczki integracyjne, rozgrywki i turnieje sportowe, festyny rodzinne.

Wydatki dotyczące pomocy społecznej pokryte zostały:

- z dotacji - 2 350 541 zł

- ze środków samorządowych - 423 484 zł tj. 18%Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 119 028 zł wydatkowano 118 794 zł tj. 99,8%


 • świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - środki z subwencji oświatowej

Z planowanej kwoty 47 347 zł wydatkowano kwotę 47 245 zł tj. 99,8 % na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika świetlicy, dodatki socjalne, oraz fundusz świadczeń socjalnych • pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji

Z planowanej kwoty 71 558 zł wydatkowano 71 427 zł tj . 99,8 %

w tym:

- dotacja na stypendia dla uczniów plan – 60 948,- wykonanie 60 947,-

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

- wyprawka szkolna i zakup podręczników

plan 10 610,- wydatkowano 10 480,-

 • placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 123 zł wydatkowano kwotę 122 zł tj. na zwrot poniesionych kosztów dojazdu na szkolenia.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 812 300 zł zrealizowano wydatki w wysokości 620 184 zł tj. 76,3%

w tym:

 • wydatki inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 316 500 zł wydatkowano

165 621 zł tj. 52,3 %

- /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 495 800 wydatkowano 454 563 zł tj. 91,7 %

w tym: • Oczyszczanie miasta i wsi

z planowanej kwoty 185 800 zł wydatkowano kwotę 179 481 zł tj. 96,6%


Kwotę wydatkowano m.in. na:

- oczyszczanie miasta /odśnieżanie/

- wywóz nieczystości na wsi /kontenery/

- zakup znaków drogowych

- wymalowanie pasów przejść dla pieszych


 • Utrzymanie zieleni w miastach - z planowanej kwoty 13 000 zł wydatkowano 12 507 tj. 96,2%


- utrzymanie i obcinanie trawników w mieście


 • Oświetlenie ulic placów i dróg

z planowanej kwoty 268 700 zł wydatkowano 236 856 zł tj. 88,1% na:- opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg

- konserwację oświetlenia ulicznego

- opracowanie dokumentacji na zainstalowanie oświetlenia na ul. Pokoju będącego

własnością Gminy.


 • Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej przed dalszym osuwiskiem - z planowanej kwoty 12 500 zł wydatkowano 11 500 zł

Środki przeznaczono na nadzór ornitologiczny przy prowadzonych pracach na Skarpie Wiślanej.


 • Pozostała działalność - z planowanej kwoty 15 800 zł wydatkowano

14 219 zł tj. 90 %

w tym:

- prowizja dla inkasenta opłaty targowej

- wyłapywanie psów bezdomnych wałęsających się po ulicach i stwarzających

zagrożenie szczególnie dla dzieci /umieszczanie w schronisku/Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z planowanej kwoty 198 500 zł wydatkowano kwotę 191 000 zł tj. 96,2%

w tym:

 • wydatki inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 5 000 zł - bez realizacji wydatków - /załącznik inwestycyjny/


 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 193 500 zł wydatkowano 191 000 zł tj. 98,7 % na:


 • dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej - z zaplanowanej kwoty 191 000 zł przekazano 191 000 zł

 • 2500 zł – kwota niewydatkowanaDział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 553 950 zł wydatkowano 548 528 zł tj. 99 %


 • wydatki inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 127 350 zł wydatkowano

127 099 zł - załącznik inwestycyjny


 • wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 426 600 zł wydatkowano 421 429 zł tj. 98,8 %

w tym:


 • Obiekty sportowe – Hala sportowa - z planowanej kwoty 324 300 zł wydatkowano 319 129 tj. 98,4%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 180 093 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


- wydatki bieżące 139 036 zł


w tym:

 • zakup oleju opałowego

 • opłaty za energię, wodę

 • monitoring , ubezpieczenie obiektu, zakup środków czystości,

rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych

Z hali sportowej systematycznie skorzystało w sumie 600 uczniów w zajęciach lekcyjnych w godz. 8 00 - 15 00 oraz w godzinach popołudniowych od 16 00 do 21 00 około 200 osób. • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w tym:

  • Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - z planowanej kwoty w wysokości 102 300 zł przekazano dotację na sumę 102 300 zł wg zawartych umów po ogłoszeniu konkursu na organizacje imprez na terenie gminy i miasta.

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na

dzień 31.12.2009 r. wynosi:
-         rachunek bankowy dochodów                                         1 069 342,73 zł


-         rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 212 902,53 zł 


-         rachunek depozytowy                                                        140 660,47 zł


-         rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska           32 272,67 zł


- rachunek bankowy PFRON 16 613,20 zł


Sprawozdanie

z realizacji planu inwestycji  w 2009 rok.Dział 600  Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 1 600 798 zł wydatkowano 1 387 407 tj. 86,7%


  - modernizacja systemu dróg gminnych - z planowanej kwoty 25 498 zł

wydatkowano 25 498 zł na pozwolenia na budowę 4 dróg gminnych

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych /obejmujacych m. Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Złożony został wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną, czeka na ocenę wykonalności. Projekt realizowany będzie przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego. W projekcie uczestniczy 10 gmin.

Zadanie przesunięte na 2010 rok. Realizacja nastąpi po uzyskaniu wsparcia finansowego.


- rewitalizacja Miasta - modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Ogrodowej - z planowanej kwoty

1 225 000 zł wydatkowano kwotę 1 012 468 zł tj. 82,8%

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy, z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi i częściowo chodników oraz sieci energetycznej – oświetlenie wraz z przyłączami. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zakończenie robót dotyczących przebudowy chodników przesunięto na 2010 rok.


- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Starzyno

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 48 458 zł

W tym:

 • dotacja ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 23 924 zł

 • środki samorządowe- 24 534 zł


- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo

Z zaplanowanej kwoty 251 800 zł wydatkowano 251 720 zł

Zadanie wykonane zostało przy dofinansowaniu z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C w wysokości 193 000 zl

- środki samorządowe – 58 720 zł.


- wykonanie zejścia na Skarpie wiślanej - plan – 50 000 zł wykonanie 49 262 zł.


Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty 815 100 zł wydatkowano 806 819 tj. 99,9%

w tym:

- zakupy inwestycyjne – plan 805 100 zł wydatkowano 799 319 zł na:

 • zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu 790 100 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono w drodze licytacji sądowej budynek administracyjny o powierzchni 382,3 m 2 położony w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 12 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki o pow. 391 m 2 .

Wydatki były poniesione z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

 • zakup zestawów komputerowych. – 9 219 zł

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 7 500 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji nieruchomości będącej własnością Urzędu. Nie wydatkowano w pełni przeznaczonej kwoty, ponieważ koszty wykonania dokumentacji okazały się niższe niż zaplanowana kwota.


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty 176 000 zł wydatkowano 173 500 zł

W tym:

- wydatki inwestycyjne plan 10 000 zł wydatkowano 7 500 zł na

wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku OSP W Wyszogrodzie. Nie wydatkowano w pełni przeznaczonej kwoty, ponieważ koszty wykonania dokumentacji okazały się niższe niż zaplanowana kwota.


- zakupy inwestycyjne plan 166 000 wydatkowano 163 500 zł na

 • dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 24 000 zł

 • zakup samochodu pożarniczego bojowego dla OSP w Wyszogrodzie – 142 000 zł

/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 70 000 zł,

środki samorządowe – 72 000 zł/.


    Dział 801 Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 39 984 zł wydatkowano 39 869 na remont łazienek oraz modernizację holu głównego w Szkole Podstawowej w Rębowie

- środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 19 484 zł

- środki samorządowe – 20 385 zł


Dział 852 Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 6 000 zł wydatkowano 6 000 zł na zakup zestawu komputerowego – środki pochodzące z dotacji rozwojowej /środki unijne/ na realizację projektu pn.

Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” obejmujący przeszkolenie zawodowe 10 osób długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 316 500 zł wydatkowano 165 621 zł tj. 52,3%

w tym:


 • modernizacja oczyszczalni ścieków plan 139 500 zł wydatkowano 134 824 zł tj.

W ramach modernizacji układu technologicznego wykonano zmianę systemu napowietrzania i wymianę zużytych urządzeń.


 • kanalizacja Starego Miasta plan 32 000 zł wydatkowano 26 407 zł na dokumentację projektową i analizę rzeczowo-finansową modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa.

Koszty wykonanej dokumentacji okazały się niższe w wyniku negocjacji z

wykonawcą

 • składowisko odpadów we wsi Wilczkowo rekultywacja składowiska

z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 3 742 zł

Wydatki związane z likwidacją wysypiska w Wilczkowie /opinia bhp, opinia sanitarna uzgodnienia przeciwpożarowe/.

Pozostałość środków nie wykorzystano z uwagi na przedłużającą się procedurę formalno-prawną dotyczącą zamknięcia składowiska.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2010 rok.

 • budowa parku "Zamkowa" - z planowanej kwoty 125 000 zł wydatkowano 647 zl na sporządzenie kopii dokumentacji Projekt Koncepcyjny Parku Miejskiego “Zamkowa”

Zadanie polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu.

Zostały przyznane środki pomocowe w wysokości 301 922 zł w ramach programu PROW . Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 5 000 zł w 2009 nie poniesiono wydatków


- opracowanie projektu modernizacji i adaptacji strażnicy OSP z przeznaczeniem na dom kultury. Zadanie przeniesione do realizacji w 2010 roku.


    Dział 926 Kultura fizyczna i sport    


Z planowanej kwoty 127 350 zł wydatkowano 127 098 zł tj. 99,8%

w tym:

- budowa skateparku - z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano 57 938 zł.

W ramach zadania przygotowano plac manewrowy oraz wyposażono go w elementy do akrobacji.


- boisko sportowe - z planowanej kwoty 22 000 zł wydatkowano 21 838 zł

na wykonanie odwodnienia terenu, zainstalowanie urządzeń

nawadniających.


- zakupiono komputer do monitoringu hali sportowej na kwotę 2 643 zł- modernizacja stadionu „Stegny” z planowanej kwoty 44 700 zł wydatkowano 44 680 zł na

wymianie trybun oraz zainstalowanie nowych bramek do rozgrywek sportowych .Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 3 086 732 zł wydatkowano

2 706 314  tj. 87,7%


 

 

 

 

 


 


Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2009 roku. 

Przychody z tytułu wolnych środków z 2008 roku –plan  560 350 zł wykonanie – 847 011,90 zł.


Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek– 1 790 100 zł wykonanie

1 790 100 zł

 

Rozchody w 2009 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 329 240 zł

 

  kredyty                                              pożyczki

 

PKO  -     172 333 zł                                 WFOŚiGW    -   60 000 zł

BGK   -     72 147 zł                                 WFOŚiGW   -    24 760 zł

           -----------------                      -----------------------

244 480 zł 84 760 zł

 

 

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2009 roku w wysokości  332 907 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 329 240 zł.

 

 

 Sprawozdanie

z wykonania wydatków  z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

 

 

010 – 01095             plan         309 854 zł     wykonanie         309 853 zł

                  - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

 

750 – 75011             plan         69 944 zł     wykonanie             69 944 zł 

środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

  i wydatki bieżące

751 -  75101             plan             996 zł      wykonanie                    996 zł

   - wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców –

751 -  75113             plan             8 542 zł      wykonanie              8 541 zł

  - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

754 – 75414             plan             400 zł      wykonanie                 400 zł

    obrona cywilna – szkolenie pracownika OC


Dział 852 

852 -  85212 -          plan   1 536 155 zł      wykonanie         1 533 958 zł

   wypłaty świadczeń rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki  emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213             plan         15 944 zł      wykonanie            14 669 zł

           składki na ubezpieczenia zdrowotne,

852 – 85214             plan      117 628 zł      wykonanie             117 628 zł

           zasiłki stałe i okresowe

                                         -------------------                             ---------------------

2 059 463 zł 2 055 989 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


Sprawozdanie

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.


 

Z zaplanowanej kwoty  70 000 zł wydatkowano kwotę 65 232 zł

w tym:


Rozdział 85153  - zwalczanie narkomanii   plan - 2 085 zł wykonanie 2 085 zł


 • zakup filmów profilaktycznych DVD

 • wykład dla rodziców uczniów gimnazjum o tematyce trudnego okresu

dojrzewania i narażeń oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży


Rozdział 85154  plan 67 915 zł wykonanie 63 147 zł

 

- świetlica socjoterapeutyczna na: 


-         wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy  31 789 zł


-         wydatki rzeczowe :                                                            31 358 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej

w Wyszogrodzie (energia, szkolenia członków komisji, dostęp do sieci

internetowej, dyżury w punkcie konsultacyjnym "aa"Sprawozdanie

Z realizacji wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za 2009 r.

                                                                

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2009r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację w wysokości 191 000 zł wydatkowano na:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi     - 129 612 zł

- zakup nowych pozycji literatury 207  książek głównie literatury pięknej

                                                                                                               - 13 018 zł


- materiałów kancelaryjnych, czasopism, prasy,  tusz     - 7 428 zł

- zakup opału                                                                                   -  3 318 zł

- zakup  energii                                                                                 - 1 738 zł

- wydatki związane z przeniesieniem biblioteki do

nowego pomieszczenia - 8 593 zł

- opłata za monitoring, obsługę bankową, imprezy rozrywkowe

dla dzieci, przegląd gaśnic, wynajem pomieszczeń,

szkolenia pracowników  -  17 559 zł

-  rozmowy telefoniczne, Internet                                                  -  1 901 zł

-  ubezpieczenie majątkowe                                                         -    56 zł

-  podróże służbowe                                                                      -     381 zł

- odpisy na zakł. fund. świadcz. socj. - 3 170 zł

                                                                                       -------------------------

                                                                                                     186 774 zł


Przychody Biblioteki w 2009 roku wyniosły 193 531,48 zł

w tym:

 • dotacja podmiotowa z budżetu Gminy -191 000 zł

 • dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 2 500 zł

 • kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym -31,48 zł


Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 2 046 zł

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2009 roku - 8 803 zł


Należności i zobowiązania w 2009 roku nie wystąpiły.

 

W 2009 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo  861 czytelników, którzy wypożyczyli 17 850 książek i 1 983 czasopism.

Z czytelni skorzystało 2 906 czytelników, którym udostępniono książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące.Biblioteka przeprowadziła szereg imprez kulturalnych:

- konkurs plastyczny z okazji Dni Wisły z udziałem 33 osób

- 6 lekcji bibliotecznych,

- 4 przedstawienia teatralne

- uroczyste otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie połączone z

rozstrzygnięciem konkursu „Wyszogród Gminą kwiatów i zieleni”

- zorganizowała wystawy fotograficzne:

 • Dni Wisły w obiektywie”

 • Gloria Victis – Bohaterom Bitwy nad Bzurą”

 • Druh Wacław Milke Harcerz wierny ideałom”

-

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami  XXX Dni Wisły.

 
 

 


Sprawozdanie

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2009 r.


 

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta  Wyszogród

 

Z planowanej dotacji w wysokości 102 300 zł wydatkowano kwotę 102 300 zł

  na:

 

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej  - 91 100 zł

 

  - zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych  -  1 200 zł

         memoriał  J.Grzegorzewskiego          

                                      

- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci                         -  5 000 zł

                                                                                                              

  - szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym       -  4 000 zł                                                          

  - zorganizowanie turnieju piłki siatkowej   -  1 000 zł Sprawozdanie

z realizacji planu finansowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 rok

 

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł 

 

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 29 536 zł

 

  Wpływy     –  39 689 zł

w tym:

 

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ –  39 153 zł

- wpłaty za poszukiwanie łoża kruszywa naturalnego                     - 536 zł

 

 

    Wydatki     -  36 952 zł

 

-  opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów       -  30 738 zł

  - utylizacja odpadów - 695 zł

- zakup pojemników metalowych na surowce wtórne - 4 685 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska - 834 zł

 

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2009r. – 32 273 zł.


 
Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2009 rok

 

Stan zadłużenia na 31.12.2009 rok wynosi  - 3 258 146,68 zł

z tytułów:


  -  kredytów –  3 245 766,68 zł

 

PKO – pozostało do spłaty    -   355 666,68 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku  w wysokości  880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

 

BOŚ SA - pozostało do spłaty     -    1 100 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2008 w wysokości 1 100 000 zł na:

 • współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie - 300 000 zł 

 • modernizację drogi gminnej w Pruszczynie - 400 000 zł

 • wypłatę wynagrodzeń nauczycieli - 300 000 zł

 • budowę miejsko-gminnego boiska wielofunkcyjnego - 50 000 zł

okres spłaty 31.03.2012  do 31.03.2018

 

BGK -  pozostało do spłaty     -  1 790 100 zł

Zaciągnięto kredyt w 2009 w wysokości 1 790 100 zł na:

 • modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Ogrodowej  -  1 000 000 zł

 • zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu – 790 100 zł

okres spłaty 31.03.20012 do 31.03.2021r.

 

 


-  pożyczek   –  12 380 zł

WFOŚiGW -  pozostało do spłaty   -     12 380 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

  -  okres spłaty 30.11.2006   do   31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

w 2009 r.

 

 

 

·          wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

                    plan  8 960 zł wykonanie   7 563 zł

 

  Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste 

  wyniosły 378 zł.

 

 

·        zwrot  ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz alimentacyjnego w kwocie 18 923 zł

z tego : dochody Gminy wyniosły – 11 290 zł


 

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków

budżetu Gminy za 2009 r.

Dochody


Dział

Roz-

dział


§

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody

14 282 530,72

14 073 376,77

98,5

010Rolnictwo i łowiectwo

312 854,00

312 748,85

100


01095


Pozostała działalność

312 854,00

312 748,85

100


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk. j.s.t lub iinych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobn.charakt.

3 000,00


2 895,94

96,6

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

309 854,00

309 852,91

100

600Transport i łączność

216 924,00

216 924,00

100


60016


Drogi publiczne gminne

216 924,00

216 924,00

100


6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jedn.sekt. fin.publ.

23 924,00

23 924,00

100

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych

193 000,00

193 000,00

100

700Gospodarka mieszkaniowa

177 800,00

180 150,8470005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

177 800,00

180 150,84


0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości

33 900,00

33 940,30


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk., j.s.t lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobn.charakt.

19 800,00

21 538,41


0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

124 000,00

124 240,47


0920

Pozostałe odsetki

100,00

431,66


750Administracja publiczna

98 342,00

100 650,2175011


Urzędy Wojewódzkie

70 392,00

70 322,15

99,9


2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

69 944,00

69 944,00

100

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

448,00

378,15

84,4

75023


Urzędy Gmin

27 950,00

30 328,060750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk. j.s.t lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobn.charakt.

15 000,00

13 912,95

92,8

0920

Pozostałe odsetki

11 000,00

14 334,42


0970

Wpływy z różnych dochodów

1 950,00

2 080,69


751Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

9 538,00

9 536,91

100


75101


Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

996,00

996,00

100


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

996,00

996,00

100

75113


Wybory do Parlamentu Europejskiego

8 542,00

8 540,91

100


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

8 542,00

8 540,91

100

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

118 400,00

118 400,00

100


75412


Ochotnicze straże pożarne

118 000,00

118 000,00

100


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

45 000,00

45 000,00

100

2710

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 000,00

3 000,00

100

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych

70 000,00

70 000,00

100

75414


Obrona cywilna

400,00

400,00

100


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

400,00

400,00

100

756Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

3 918 487,00

3 721 956,85

95,0


75601


Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

12 324,500350

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

12 319,64


0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

-

4,86


75615


Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz.

1 192 276,00

1 167 118,96

97,9


0310

Podatek od nieruchomości

1 122 876,00

1 098 545,61

97,9

0320

Podatek rolny

35 900,00

35 880,55

100

0330

Podatek leśny

10 900,00

10 929,00


0340

Podatek od śr. transportowych

20 300,00

20 315,00


0500

Podatek od czynności cywilno- prawnych

1 000,00

158,00

15,8

0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

1 300,00

1 290,80

99,3

75616


Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych

1 004 500,00

995 193,32

99,1


0310

Podatek od nieruchomości

384 000,00

398 062,47


0320

Podatek rolny

472 000,00

442 669,18

93,8

0340

Podatek od środk.transport.

31 000,00

32 314,16


0360

Podatek od spadków i darowizn

1 000,00

8 266,00


0430

Wpływy z opłaty targowej

40 000,00

26 480,00

66,2

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

80 440,08


0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

6 500,00

6 961,43


75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

195 000,00

156 430,60

80,3


0410

Wpływy z opłaty skarbowej

25 000,00

19 690,46

78,8

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

100 000,00

64 499,67

64,5

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

70 000,00

72 240,47


75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 516 711,00

1 390 889,47

91,7


0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 491 711,00

1 355 970,00

90,9

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

25 000,00

34 919,47


758Różne rozliczenia

6 123 698,00

6 123 698,00

100


75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 785 396,00

3 785 396,00

100

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 785 396,00

3 785 396,00

100

75807


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 338 302,00

2 338 302,00

100


2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 338 302,00

2 338 302,00

100

801


Oświata i wychowanie

808 889,40

810 006,1780101


Szkoły podstawowe

19 623,00

19 733,000690

Wpływy z różnych opłat

50,00

160,00


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

89,00

89,00

100

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych

19 484,00

19 484,00

100

80104


Przedszkola

88 800,00

93 805,500830

Wpływy z usług

88 800,00

93 805,50


80148


Stołówki szkolne

62 000,00

62 380,200830

Wpływy z usług

62 000,00

62 380,20


80195


Pozostała działalność

638 466,40

634 087,47

99,4


2008

Dotacje rozwojowe –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

542 696,44

538 974,35

99,4

2009

Dotacje rozwojowe –współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

95 769,96

95 113,12

99,4

852Pomoc społeczna

2 366 040,32

2 361 830,27

99,9


85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

1 547 655,00

1 545 247,79

99,9


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 536 155,00

1 533 958,09

99,9

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

11 500,00

11 289,70

98,2

85213


Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

23 618,00

22 284,66

94,4


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15 944,00

14 668,75

92,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

7 674,00

7 615,91

99,3

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe

273 524,00

273 060,83

99,9


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

117 628,00

117 627,73

100

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

155 896,00

155 433,10

99,7

85219


Ośrodki pomocy społecznej

211 106,32

211 101,74

100


2008

Dotacje rozwojowe –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

82 973,60

82 969,61

100


2009

Dotacje rozwojowe –współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

3 762,72

3 762,51

100

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin

118 370,00

118 369,62

100

6208

Dotacje rozwojowe –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

5 100,00

5 100,00

100

6209

Dotacje rozwojowe –współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

900,00

900,00

100

85295


Pozostała działalność

310 137,00

310 135,25

100


2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

235 137,00

235 135,25

100

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

75 000,00

75 000,00

100

854Edukacyjna opieka wychowawcza

71 558,00

71 427,29

99,9


85415


Pomoc materialna dla uczniów

71 558,00

71 427,29

99,9


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

71 558,00

71 427,29

99,9

926Kultura fizyczna i sport

60 000,00

46 047,38

76,8


92601


Obiekty sportowe

60 000,00

46 047,38

76,8


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk. j.s.t lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobn.charakt.

60 000,00

46 047,38

76,8

Ogółem

14 282 530,72

14 073 376,77

98,5

WYDATKIDz.

Rozd.

§

TreśćOgółem wydatki

16 300 073,72

15 559 244,76

95,5

010Rolnictwo i łowiectwo

320 854,00

319 518,56

99,6


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 240,00

-

-


4300

Zakup usług pozostałych

1 240,00

-

-

01030


Izby rolnicze

9 760,00

9 665,65

992850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego

9 760,00

9 665,65

99

01095


Pozostała działalność

309 854,00

309 852,91

100


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 075,00

6 075,00

100

4430

Różne opłaty i składki

303 779,00

303 777,91

100

400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

31 700,00

24 226,40

76,4


40002


Dostarczanie wody

31 700,00

24 226,40

76,4


4300

Zakup usług pozostałych

31 700,00

24 226,40

76,4

600Transport i łączność

1 748 000,00

1 534 147,88

87,8


60016


Drogi publiczne gminne

1 748 000,00

1 534 147,88

87,8


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 800,00

11 511,29

97,6

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

2 870,50

95,7

4300

Zakup usług pozostałych

131 582,00

131 539,54

100

4430

Różne opłaty i składki

820,00

819,83

100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

1 600 798,00

1 387 406,72

86,7

700Gospodarka mieszkaniowa

88 180,00

73 276,73

83,1


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

88 180,00

73 276,73

83,1


4270

Zakup usług remontowych

31 330,00

31 330,00

100

4300

Zakup usług pozostałych

56 850,00

41 946,73

73,8

710Działalność usługowa

77 320,00

72 283,18

93,5


71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

42 300,00

42 283,38

100


4300

Zakup usług pozostałych

42 300,00

42 283,38

100

71095


Pozostała działalność

35 020,00

29 999,80

85,7


4300

Zakup usług pozostałych

35 020,00

29 999,80

85,7

750Administracja publiczna

3 035 898,00

2 997 250,81

98,775011


Urzędy wojewódzkie

131 890,00

130 718,84

99,1


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 273,00

101 898,04

99,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 309,00

6 308,23

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

16 300,00

15 635,66

95,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 560,00

2 521,94

98,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

447,00

354,89

79,4

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 000,00

100

4440

Odpisy na zakł. fund.św.socjal.

2001,00

2000,08

100

75022


Rady gmin

61 225,00

55 519,63

90,73030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58 725,00

53 405,00

90,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

1 258,63

83,9

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

856,00

85,6

75023


Urzędy gmin

2 709 268,00

2 679 150,06

98,9


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 243 960,00

1 243 950,30

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

79 086,00

79 085,70

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

181 690,00

181 682,14

100

4120

Składki na Fundusz Pracy

30 760,00

30 753,53

100

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

34 300,00

34 116,00

99,5

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 480,00

5 474,20

99,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 251,00

54 336,01

90,2

4260

Zakup energii

15 000,00

11 790,81

78,6

4300

Zakup usług pozostałych

116 199,00

107 408,86

92,4

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 700,00

4 042,33

86

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

7 810,00

7 308,90

93,6

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

16 230,00

15 223,32

93,8

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 400,00

4 392,00

99,8

4410

Podróże służbowe krajowe

29 200,00

29 139,28

99,8

4430

Różne opłaty i składki

2 400,00

2 357,76

98,2

4440

Odpisy na zakł.fund.św. socjal.

33 502,00

33 501,34

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

6 986,00

99,8

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 200,00

4 124,30

98,2

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

18 000,00

16 658,08

92,5

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

10 000,00

7 500,00

75

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżetowych

805 100,00

799 319,20,

99,3


75075


Promocja jedn.samorz.terytor.

91 310,00

91 301,69

100


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 630,00

10 626,45

100

4300

Zakup usług pozostałych

80 680,00

80 675,24

100

75095


Pozostała działalność

42 205,00

40 560,59

96,1


2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

9 800,00

8 200,38

83,7

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 775,00

5 775,00

100

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

1 100,00

1 093,68

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 200,00

7 200,00

100

4210

Zakup materiał. i wyposażenia

11 590,00

11 558,54

100

4300

Zakup usług pozostałych

1 740,00

1 732,99

100

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

5 000,00

100

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 538,00

9 536,91

10075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

996,00

996,00

100


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

996,00

996,00

100

75113


Wybory do Parlamentu Europejskiego

8 542,00

8 540,91

100


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 234,00

4 233,62

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

973,00

972,29

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 075,00

2 075,00

100

4300

Zakup usług pozostałych

1 080,00

1 080,00

100

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

25,00

25,00

100

4410

Podróże służbowe krajowe

36,00

36,00

100

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

119,00

119,00

100

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

353 400,00

346 491,79

98


75404


Komendy wojewódzkie Policji

24 000,00

24 000,00

100


6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest. lub dofinans. zadań inwest.

24 000,00

24 000,00

100

75412


Ochotnicze straże pożarne

324 000,00

317 203,23

97,9


2820

Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6 000,00

6 000,00

100

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 740,00

12 415,00

84,2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 945,00

35 940,00

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 504,00

1 503,88

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

5 750,00

5 687,84

98,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

860,00

852,73

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 950,00

10 916,00

99,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 550,00

57 545,22

100

4260

Zakup energii

11 300,00

11 231,88

99,4

4270

Zakup usług remontowych

8 950,00

8 870,97

99,1

4300

Zakup usług pozostałych

4 550,00

3 929,17

86,4

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

500,00

350,00

70

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 700,00

1 489,61

87,6

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

76,89

76,9

4430

Różne opłaty i składki

10 600,00

9 894,00

93,9

4440

Odpisy na zakł.fund.św.socj.

1 001,00

1 000,04

100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

10 000,00

7 500,00

75

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżetowych

142 000,00

142 000,00

100

75414


Obrona cywilna

400,00

400,00

100


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00

300,00

100


4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

100,00

100

75448


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 000,00

4 888,56

97,8


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

3 000,00

100

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 888,56

94,4

756
Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35 000,00

32 474,25

92,8


75647


Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych

35 000,00

32 474,25

92,8


4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

29 900,00

29 450,00

98,5

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 100,00

2 055,00

97,9

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

492,72

49,3

4610

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego

2 000,00

476,53

23,8

757Obsługa długu publicznego

92 000,00

91 959,37

100


75702


Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

92 000,00

91 959,37

100


8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

92 000,00

91 959,37

100

801Oświata i wychowanie

5 890 445,40

5 732 285,71

97,3


80101


Szkoły Podstawowe

2 815 889,00

2 723 000,75

96,7


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

116 120,00

113 079,38

97,4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 738 711,00

1 705 389,32

98,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

130 422,00

129 975,31

99,7

4110

Składki na ubezp. społeczne

310 602,00

292 176,35

94,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

55 085,00

46 191,07

83,9

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 550,00

3 044,00

85,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92 779,00

88 715,87

95,6

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

3 000,00

563,90

18,8

4260

Zakup energii

33 500,00

32 366,67

96,6

4270

Zakup usług remontowych

77 650,00

76 329,07

98,3

4300

Zakup usług pozostałych

46 849,00

43 592,99

93

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 200,00

2 203,92

42,4

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 400,00

3 667,19

67,9

4410

Podróże służbowe krajowe

5 400,00

3 472,26

64,3

4430

Różne opłaty i składki

10 048,00

5 319,49

52,9

4440

Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych

131 139,00

131 137,73

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 650,00

1500,00

56,6

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 500,00

1 578,87

45,1

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 300,00

2 828,71

65,8

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 984,00

39 868,65

99,7

80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

110 000,00

106 494,85

96,8


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 800,00

6 667,84

98,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

73 673,00

71 059,30

96,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 296,00

5 295,96

100

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 200,00

12 607,98

95,5

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 200,00

2 033,51

92,4

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00

800,00

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 600,00

2 600,00

100

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

400,00

399,40

100

4440

Odpisy na zakł.fund.św.socj.

5 031,00

5 030,86

100

80104


Przedszkola

551 380,00

544 923,47

98,8


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 300,00

14 237,68

99,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

314 466,00

314 461,20

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 278,00

20 277,51

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

49 700,00

49 655,51

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 380,00

7 373,00

99,9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

2 941,00

98

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 772,00

39 747,89

99,9

4220

Zakup środków żywności

50 820,00

50 811,09

100

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1 000,00

944,74

94,5

4260

Zakup energii

10 350,00

8 267,51

79,9

4270

Zakup usług remontowych

12 890,00

9 305,86

72,2

4300

Zakup usług pozostałych

7 100,00

6 906,27

97,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

230,00

229,24

100

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 100,00

932,25

84,8

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

272,00

90,7

4430

Różne opłaty i składki

550,00

542,84

98,7

4440

Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych

17 644,00

17 643,90

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

100,00

100

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100,00

14,99

15

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

300,00

258,99

86,3

80110


Gimnazja

1 380 951,00

1 340 043,48

97,1


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

72 550,00

72 450,17

99,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

899 633,00

882 192,22

98,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65 500,00

65 262,05

99,6

4110

Składki na ubezp. społeczne

165 430,00

153 353,25

92,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 711,00

24 208,51

94,2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 950,00

5 950,00

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 050,00

18 994,46

94,7

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

2 200,00

1 572,40

71,5

4260

Zakup energii

9 000,00

8 852,51

98,4

4270

Zakup usług remontowych

23 200,00

22 725,45

98

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

9 160,32

83,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

703,35

58,6

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 500,00

2 351,89

94,1

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

1 689,89

56,3

4430

Różne opłaty i składki

3 400,00

1 741,86

51,2

4440

Odpis na zakł.fund.św.socjalnych

61 127,00

61 126,44

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

2 264,00

90,6

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 200,00

1 484,98

67,5

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 800,00

3 959,73

82,5

80113


Dowożenie uczniów do szkół

180 750,00

180 744,13

100


4300

Zakup usług pozostałych

180 750,00

180 744,13

100

80114


Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

68 250,00

62 261,42

91,2


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 360,00

29 468,90

88,3

4110

Składki na ubezp. społeczne

4 456,00

4 253,81

95,5

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

686,10

85,8

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

2 435,15

97,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 700,00

16 736,33

94,6

4260

Zakup energii

870,00

862,84

99,2

4300

Zakup usług pozostałych

5 400,00

5 280,58

97,8

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

220,00

215,94

98,2

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

100,00

50,00

50

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500,00

392,94

78,6

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

639,83

80

4430

Różne opłaty i składki

144,00

144,00

100

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,00

80,00

40

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 200,00

1 015,00

84,6

80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 759,00

7 909,00

90,3


4300

Zakup usług pozostałych

8 179,00

7 329,00

89,6

4410

Podróże służbowe krajowe

580,00

580,00

100

80148


Stołówki szkolne

56 900,00

56 885,15

100


4220

Zakup środków żywności

56 900,00

56 885,15

100

80195


Pozostała działalność

717 566,40

710 023,46

98,9


2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

1 500,00

1 066,00

71,1

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

226 737,50

226 567,50

99,9

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

40 012,50

39 982,50

99,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 100,00

66 075,87

100

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

13 940,00

12 573,59

90,2

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

2 460,00

2 218,88

90,2

4228

Zakup środków żywności

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

34 510,00

34 510,00

100

4229

Zakup środków żywności

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

6 090,00

6 090,00

100

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

445,89

17,8

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

8 110,04

95,4


4308

Zakup usług pozostałych

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

55 194,75

55 194,75

100

4309

Zakup usług pozostałych

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

9 740,25

9 740,25

100

4378

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

2 185,69

-

-

4379

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

385,71

-

-

4430

Różne opłaty i składki

500,00

238,19

47,6


4708

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

166 056,00

166 056,00

100

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

29 304,00

29 304,00

100

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

44 072,50

44 072,50

100

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

7 777,50

7 777,50

100

851Ochrona zdrowia

89 600,00

73 262,02

81,8


85153


Zwalczanie narkomanii

2 085,00

2 084,93

100


4300

Zakup usług pozostałych

2 085,00

2 084,93

100

85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

67 915,00

63 147,09

93


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

23 922,00

99,7

4110

Składki na ubezp. społeczne

4 100,00

3 633,77

88,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 200,00

4 233,00

81,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4 858,68

97,2

4260

Zakup energii

9 435,00

8 246,08

87,4

4300

Zakup usług pozostałych

16 400,00

14 608,71

89,1

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

864,99

86,5

4430

Rożne opłaty i składki

240,00

239,86

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 540,00

2 540,00

100

85195


Pozostała działalność

19 600,00

8 030,00

41


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

5 580,73

93

4260

Zakup energii

3 500,00

2 213,42

63,2

4300

Zakup usług pozostałych

10 100,00

235,85

2,3

852Pomoc społeczna

2 844 360,32

2 774 024,80

97,5
85202


Domy pomocy społecznej

122 100,00

119 618,88

98


4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

122 100,00

119 618,88

98

85212


Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 572 375,00

1 559 487,25

99,2


3110

Świadczenia społeczne

1 478 495,00

1 476 298,80

99,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46 410,00

41 350,28

89,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 896,00

2 895,34

100

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

18 704,00

18 490,40

98,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 370,00

1 084,05

79,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 899,00

3 489,98

71,2

4260

Zakup energii

1 000,00

795,79

79,6

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

9 907,58

82,6

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00

438,83

87,8

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

814,11

81,4

4440

Odpisy na zakł.fund.św.socj.

2 001,00

2 000,08

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

580,00

96,7

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700,00

465,00

66,4

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 800,00

877,01

48,7

85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

23 618,00

22 284,66

94,4


4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

23 618,00

22 284,66

94,4

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

344 144,32

324 404,97

94,3


3110

Świadczenia społeczne

334 644,32

315 602,04

94,3

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

8 802,93

92,7

85215


Dodatki mieszkaniowe

46 000,00

33 448,50

72,7


3110

Świadczenia społeczne

46 000,00

33 448,50

72,7

85219


Ośrodki pomocy społecznej

330 986,00

312 481,25

94,4


3118

Świadczenia społeczne

- finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

12 357,60

12 357,60

100

3119

Świadczenia społeczne

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

12 842,40

12 842,40

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

157 137,00

149 081,95

94,9

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

23 314,78

23 314,78

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 356,00

10 355,62

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

26 561,00

24 407,88

91,9

4118

Składki na ubezp. społeczne

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

3 714,04

3 714,04

100

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 886,00

3 824,37

78,3

4128

Składki na Fundusz Pracy

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

571,18

571,18

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 477,00

6 798,09

80,2

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

2 200,00

2 200,00

100

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

600,00

600,00

100

4260

Zakup energii

2 800,00

1 391,59

49,7

4269

Zakup energii

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

200,00

200,00

100

4270

Zakup usług remontowych

500,00

173,70

34,7

4300

Zakup usług pozostałych

6 500,00

5 661,71

87,1

4308

Zakup usług pozostałych

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

360,00

355,80

98,8

4309

Zakup usług pozostałych

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

200,00

200,00

100

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800,00

280,48

35,1

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

200,00

200,00

100

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 800,00

622,43

34,6

4379

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

300,00

300,00

100

4410

Podróże służbowe krajowe

299,00

158,40

53

4430

Różne opłaty i składki

153,00

153,00

100

4440

Odpis na zakł.fund.św.socjal.

4 201,00

4 200,17

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

950,00

95

4708

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

40 456,00

40 456,00

100

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

400,00

214,97

53,7


Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

595,09

39,7


4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

300,00

300,00

100

6068

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

5 100,00

5 100,00

100

6069

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich

900,00

900,00

100

85295


Pozostała działalność

405 137,00

402 299,29

99,3


3110

Świadczenia społeczne

157 500,00

157 382,00

99,9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50,00

-

-

4173

Wynagrodzenia bezosobowe

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

17 815,00

17 815,00

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 136,00

2 784,13

54,2

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

93 910,00

93 909,52

100

4273

Zakup usług remontowych

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

1 500,00

1 500,00

100

4300

Zakup usług pozostałych

3 200,00

2 883,91

90,1

4303

Zakup usług pozostałych

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

102 822,00

102 821,59

100

4410

Podróże służbowe krajowe

424,00

424,00

100

4430

Różne opłaty i składki

3 690,00

3 690,00

1004703

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

19 090,00

19 089,14

100

854Edukacyjna opieka wychowawcza

119 028,00

118 794,29

99,885401


Świetlice szkolne

47 347,00

47 244,70

99,8

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 311,00

3 310,12

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 539,00

31 527,23

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 610,00

2 608,01

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

5 520,00

5 519,98

100

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

913,07

91,3

4440

Odpis na zakł.fund.św.socjal.

3 367,00

3 366,29

100

85415


Pomoc materialna dla uczniów

71 558,00

71 427,29

99,8


3240

Stypendia dla uczniów

60 948,00

60 947,30

100

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

10 610,00

10 479,99

98,8

85446


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

123,00

122,30

100


4410

Podróże służbowe krajowe

123,00

122,30

100

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

812 300,00

620 184,18

76,3


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

171 500,00

161 230,88

94


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

171 500,00

161 230,88

94

90002


Gospodarka odpadami

20 000,00

3 742,50

18,7


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

3 742,50

18,7

90003


Oczyszczanie miast i wsi

185 800,00

179 481,43

96,6


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 900,00

6 893,80

99,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 800,00

3 075,47

64,1

4300

Zakup usług pozostałych

174 100,00

169 512,16

97,4

90004


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

138 000,00

13 154,24

9,5


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 300,00

1 082,83

83,3

4300

Zakup usług pozostałych

11 700,00

11 423,93

97,6

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125 000,00

647,48

0,5

90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

268 700,00

236 855,68

88,1


4260

Zakup energii

165 400,00

139 159,65

84,1

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

44 410,54

88,8

4300

Zakup usług pozostałych

53 300,00

53 285,49

100

90078


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

12 500,00

11 500,00

92


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 500,00

11 500,00

92

90095


Pozostała działalność

15 800,00

14 219,45

90


4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7 400,00

6 199,40

83,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

2 795,05

93,2

4300

Zakup usług pozostałych

5 400,00

5 225,00

96,8

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

198 500,00

191 000,00

96,2


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 500,00

-

-


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

-

-


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

-

-

92116


Biblioteki

191 000,00

191 000,00

100


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

191 000,00

191 000,00

100

926Kultura fizyczna i sport

553 950,00

548 527,88

99


92601


Obiekty sportowe

406 950,00

401 548,24

98,7


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 300,00

142 245,18

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 167,00

9 166,99

100

4110

Składki na ubezp. społeczne

22 200,00

22 175,76

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 900,00

2 754,98

95

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90 500,00

89 277,13

98,6

4260

Zakup energii

31 605,00

29 166,59

92,3

4270

Zakup usług remontowych

5 133,00

5 125,40

99,9

4300

Zakup usług pozostałych

10 100,00

9 150,10

90,6

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 295,00

1 165,10

90

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 300,00

1 221,12

93,9

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

703,80

88

4430

Różne opłaty i składki

2 411,00

2 411,00

100

4440

Odpis na zakł.fund.św.socjaln.

3 751,00

3 750,15

100

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

78,00

59,78

76,6

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

760,00

756,26

99,5

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

79 775,90

99,7

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

2 650,00

2 643,00

100

92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

147 000,00

146 979,64

100


2820

Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

102 300,00

102 300,00

100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 700,00

44 679,64

100

Ogółem

16 300 073,72

15 559 244,76

95,5 

 

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-10 14:12:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 14:37:15
 • Liczba odsłon: 781
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672479]

przewiń do góry