Protokół nr VI/2011

z obrad VI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 czerwca 2011 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-uzupełnienia Planów Odnowy m. Wyszogród, Rębowo, Grodkowo, Kobylniki.

6. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia harmonogramu

modernizacji dróg na kadencję 2011-2014.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10.Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród otwiera obrady VI Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych Panią Sekretarz GiM, Panią Skarbnik GiM oraz pracowników Urzędu.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy H. Więckowski – nieobecność usprawiedliwiona.

Pan Przewodniczący informuje, że dzisiejsza Sesja została zwołana w trybie pilnym, ponieważ zaszła konieczność podjęcia uchwał w sprawach dot. uzupełnienia Planów Odnowy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Kobylniki i Grodkowo. Gmina w tej sprawie otrzymała pismo w dniu 16 czerwca br. i stąd konieczność zwołania tej Sesji.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący informuje, że porządek obrad dzisiejszej Sesji wszyscy otrzymali i pyta czy są uwagi co do tych propozycji. Jednocześnie informuje, że Zarząd Powiatu Płockiego zwrócił się do Burmistrza GiM o zaopiniowanie przez Radę GiM zaliczenia do kategorii dróg gminnych 3 dróg powiatowych – Dzierżanowo – Słomin, Grodkowo – Bolino oraz Wilczkowo – Marcjanka. Stąd konieczność podjęcia uchwal w w/w sprawie.

Radny Z. Madany uważa, że przy podejmowaniu uchwał w sprawie dróg powinni być obecni radni powiatu.

Radny J. Kuliński wnioskuje, żeby pkt. 6 dot. ustalenia harmonogramu modernizacji dróg zdjąć z porządku obrad ponieważ przy ustalaniu tych spraw powinni być sołtysi.

Radny J. Z. Boszko również uważa, że przy podejmowaniu uchwał odnośnie dróg powinni być sołtysi.

Pan Przewodniczący Rady GiM prosi o przegłosowanie wniosku radnego

-2-


J. Kulińskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 6 dot. ostatecznego ustalenia harmonogramu modernizacji dróg gminnych.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosów „za” zdjęli z dzisiejszego porządku obrad pkt. 6 dot. podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia harmonogramu modernizacji dróg gminnych.

Pozostałe punkty porządku obrad VI Sesji Rady GiM przyjęto bez uwag.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano następujących radnych:

 1. radny Z. Madany,

 2. radny W. Janczak

 3. radny S. Ząbek.

Punkt 4.

Radny J. Kuliński w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta leśne.

Gdzie poszkodowani rolnicy mają je zgłaszać. Radny J. Kuliński informuje również, że rolnicy mają zastrzeżenia co do prawidłowości szacowania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w ich uprawach.

Radny J. Z. Boszko uważa, że na brzegach Wisły powinny być dostępne koła ratunkowe i liny na wypadek tonięć. Uważa, że nie byłby to duży koszt dla gminy, nadchodzi lato, wakacje i może dojść do takich nieszczęść jak 2 m-ce temu.

Radny M. Majewski informuje, że H. Więckowski jest po ciężkiej operacji i należałoby mu pomóc ponieważ jest w trudnej sytuacji.


Punkt 5.

Podjęcie uchwał:

Pani A. Wachaczyk poinformowała radnych o zmianach jakich należy dokonać w przyjętych w 2010 roku Planach Odnowy Wsi. Dotyczy to przede wszystkim określenia i zapisania centrów skupiających życie społeczno – kulturalne tych miejscowości.

Radny M. Głowacki pyta czy w związku z tym, wnioski na odnowe tych wsi są na etapie weryfikacji.

Pani A. Wachaczyk informuje, że w/w wnioski są na etapie weryfikacji i ostateczna decyzja zapadnie w terminie późniejszym.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodkowo.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 52/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodkowo.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylniki.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący

-3-

zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 53/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylniki.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębowo.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 54/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębowo.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 54/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębowo.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 55/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród.

Radny J.Z. Boszko nawiązując do przyjętych uchwał stwierdza, że w kierunku Drwał, Rakowa nie znalazła się żadna wieś do projektu odnowy. Szkołę Podstawową w Drwałach zlikwidowano a w zamian nic nie zrobiono.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawił pismo Starosty płockiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

Pan Przewodniczący informuje, że w związku z otrzymanym pismem Rada GiM zobowiązana została do wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych, o których wcześniej Rada GiM była poinformowana i uzyskały one pozytywną akceptację.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Rębowo – Orszymowo w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Radny M. Głowacki informuje, że wcześniej była mowa, że droga Rębowo – Orszymowo nie będzie przejmowana przez gminę.

Radny Z. Madany również uważa, że droga ta nie może być przejęta przez gminę, ponieważ jest to środkowa część drogi.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w glosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 56/VI/2011 w

-4-

sprawie wyrażenia negatywnej opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Rębowo – Orszymowo w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Gródkowo – Bolino w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 57/VI/2011 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Gródkowo – Bolino w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący rady giM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Dzierżanowo – Słomin w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 58/VI/2011 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Dzierżanowo – Słomin w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Wilczkowo – Marcjanka w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 59/VI/2011 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi Wilczkowo – Marcjanka w celu zaliczenia jej do kategorii gminne.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 6.

Punkt 6 zdjęty z porządku obrad.


Punkt 7.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że już 17 stycznia rozpoczęto dyskusję na temat ustalenia harmonogramu modernizacji dróg na okres naszej kadencji. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do pana Dasiewicza żadna propozycja w tym temacie. Również pan Burmistrz dał swoje propozycje, minęło 6 miesięcy i dalej nic. To Rada ma podjąć decyzję w tej sprawie, nie było harmonogramu i może dalej nic nie robić.

Radny J.Z. Boszko proponuje, żeby poprosić przedstawicieli Koła Łowieckiego, żeby wytłumaczyli się ze swojego działania.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby zwołać posiedzenie Komisji

-5-

rolnej w sprawie ustalenia harmonogramu dróg, poprosić koła łowieckie, omówić przygotowania do żniw, sprawę targowicy oraz klubu sportowego. Żeby te wszystkie sprawy wyjaśnić.

Pan J. Kuliński proponuje, żeby posiedzenie Komisji odbyło się z udziałem sołtysów.

Pani Sekretarz proponuje, żeby to było wspólne spotkanie Komisji rolnej z sołtysami i kołami łowieckimi.

Radny W. Tomkiewicz uważa, że jeśli dziś wszyscy radni są to może należałoby podyskutować na temat harmonogramu dróg. Sprawa ta przeciąga się w czasie a we wrześniu będzie dopiero następna Sesja. Odbyły się spotkania w tej sprawie i należałoby ten temat jak najszybciej zakończyć.

Radna M.Olszewska informuje, że radni rozmawiali na ten temat i zostało ustalone, żeby w każdej wsi zaplanować modernizację 1 drogi w okresie kadencji.

Radny J.Z. Boszko uważa, ze harmonogram dróg powinien być tak ustalony w ten sposób, że jeśli w danej wsi była modernizacja drogi niedawno to najpierw zrobić drogę w tych wsiach gdzie droga robiona była dużo wcześniej.

Radny Z. Madany informuje, że składa wniosek na piśmie w sprawie drogi powiatowej Rębowo – Orszymowo. Informuje, że rozmawiał na ten temat z Panem Burmistrzem, Radnymi Powiatu i Przewodniczącym Rady Powiatu, którzy akceptują wykonanie dokumentacji na modernizację tej drogi.

Pan Przewodniczący Rady GiM informuje, że wszyscy są za modernizacją tej drogi.

Pan A. Dobaczewski pyta dlaczego miasto Wyszogród ma do modernizacji 4 drogi. Miasto jest dobrze zurbonizowane. Wszystko co się dzieje to w Wyszogrodzie,modernizacja Rynku, boisko chodniki. Pan A. Dobaczewski uważa, ze więcej powinno się robić na wsi.

Pan Przewodniczący informuje, że Wyszogród ma też drogi gminne np. droga Wiązówka – Wyszogród - płynące tą drogą wody opadowe zalewają osiedle Czerwińska. Pan Przewodniczący stwierdza, że w Kobylnikach dużo się zrobiło.

Radny W. Gaworski uważa, że najpierw powinny być zmodernizowane drogi w najgorszym stanie.

Radny J. Kuliński uważa, że powinny być robione te drogi, z których korzysta najwięcej mieszkańców.

Pan Przewodniczący uważa, ze w pierwszej kolejności należy zająć się drogą w kierunku Wiązówki.

Pani Sekretarz informuje, że jest propozycja odwodnienia całego osiedla Czerwińska.

Radny W. Tomkiewicz pyta czy jest akceptacja odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych drogi Wiązówka – Wyszogród .

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, jeden głos „wstrzymujący” /radny J.Z. Boszko/ pozytywnie zaopiniowali projekt modernizacji drogi Wiązówka -Wyszogród.

Radna M. Olszewska proponuje, żeby w planie modernizacji dróg umieścić część drogi powiatowej, w poprzednim roku z funduszy ochrony gruntów

-6-

rolnych wykonano część tej drogi.

Radny J.Kuliński proponuje dokończenie drogi przez wieś Wilczkowo.

Radny S. Ząbek uważa, ze w Rakowie powinna być w pierwszej kolejności zmodernizowana droga, przy której mieszkają producenci mleka, w czasie opadów deszczu jest nieprzejezdna. Jest to odcinek ok. 1 km.

Radny W. Janczak proponuje w pierwszej kolejności zmodernizować drogę w Rostkowicach w kierunku Murkowa o długości ok. 800 m.

Radny Z. Madany proponuje modernizację drogi w kierunku Grodkowa / za II przystankiem w Rębowie/ oraz drogę tzw. „arciszewską” w kierunku gospodarstwa M.Boszko o długości ok. 2,5 km.

Radny S. Ząbek proponuje remont drogi od świetlicy w Marcjance do Starzyna ponieważ tam dojeżdża autobus po dzieci szkolne.

Radny W. Gaworski wnioskuje o zmodernizowanie lewej strony ul. Zamieście.

Pan przewodniczący informuje, że na ul. zamieście złożony został wniosek w ramach programu naprawy dróg gminnych tzw. „Schetynówek”.

Radny W. Tomkiewicz wnioskuje o udrożnienie drogi w kierunku Drwał tzw. „ drogi Kiedrowskiego”.

Radny M. Majewski uważa, że do harmonogramu modernizacji dróg należy włączyć boczną ulicę Narutowicza tzw. Pragę.

Radna E. Biernat wnioskuje o modernizację ulicy Słonecznej – ułożenie nakładki asfaltowej po wykonanej kanalizacji.

Radny W. Tomkiewicz uważa, że należałoby dokonać remontu ulicy od schodów ul. Narutowicza do szkoły.

Pani Sekretarz informuje, że ta droga nie ma określonej żadnej kategorii.

Radny J. Z. Boszko proponuje remont drogi w Drwałach - po górach jest tam gospodarstwo agroturystyczne i jest to priorytet do remontu ponieważ przez 8 lat nie było nic zrobione dla tej wsi.

Radny W. Gaworski konieczność modernizacji ulicy Kilińskiego oraz Mickiewicza przy przystanku.

Radny W. Tomkiewicz w sprawie przebudowy ul. Niepodległości przy Przedszkolu po drugiej stronie. Zatrzymuje się tam autobus, rodzice przywożą dzieci i są takie momenty, że w tym miejscu ulica jest nie przejezdna. Część chodnika należałoby obniżyć i zrobić zatoczkę dla zatrzymujących się pojazdów.

W tym punkcie porządku obrad radny M. Majewski poprosił o umożliwienie przedstawienia informacji na temat osiągnięć Klubu LKS Stegny. Na ten temat wypowiedzą się trenerzy , przedstawiciele Rady rodziców oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

Pan M. Brzozowski poinformował, że jest trenerem 2 grup: młodzieżowej trampkarzy i grupy młodszej Żaków. Drużyna trampkarzy zapraszana jest na turnieje ogólnopolskie, 3 razy uczestniczyła w halowych mistrzostwach Warszawy. Legia

-7-

Warszawa zainteresowała się naszym klubem i chce żebyśmy byli dla nich klubem partnerskim. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Pan Brzozowski poinformował, że Klub Stegny Wyszogród przekazał najwięcej zawodników do reprezentacji Płocka.

Następnie głos zabrał Pan Górnicki – trener drużyny piłkarskiej seniorów. Poinformował, że w Klubie LKS Stegny pracuje od 2010 roku. Obecnie cała działalność klubu bardzo się poprawiła. Cala infrastruktura jest na wysokim poziomie. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego co robi pan Prezes i z całej działalności Klubu. Pan Górnicki poinformował, że z Zespołu odeszło część osób starszych, została sama młodzież. Klub LKS Stegny znajduje się na 7 miejscu w lidze. Pan trener uważa, że należy trochę poczekać na efekty. Zajęcia treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Poinformował również, że współpraca z Panem Majewskim układa się bardzo dobrze.

Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała, że jest bardziej związana z grupą piłkarzy, którą trenuje Pan Brzozowski. Drużyna ta osiąga bardzo dobre wyniki, ostatnio pokonali drużynę Polonii Warszawa. Pani Jasińska poinformowała, że znakomicie układa się współpraca z panem Brzozowskim, który pyta o uczniów grających w drużynie, o ich zachowanie, wyniki nauczania. Uczniowie ci są pozytywnie zmobilizowani. Prowadzić taką drużynę to ogrom obowiązków za życie, bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży.

Pani Dyrektor zwraca uwagę, że w ubiegłym i bieżącym roku nie był zorganizowany Memoriał Grzegorzewskiego.

Pan M. Majewski informuje, że nasz stadion nie jest przygotowany do rozgrywek lekkoatletycznych.

Pan M. Majewski zaprasza, żeby zobaczyć jak wygląda obiekt naszego stadionu. Klub LKS Stegny to 65 lat jego istnienia. Pan Majewski stwierdza, że dla niego to zaszczyt być Prezesem takiego klubu i nie jest to funkcja reprezentacyjna tylko ogrom społecznej pracy. Od 2 lat nie ma etatu gospodarza stadionu a tą funkcję pełni on.. W ubiegłym roku zakupiony został mały ciągnik oraz zatrudniony został trener dla trampkarzy. Wykonano również, odwodnienie pól karnych, budynek został odnowiony, wykonano bramki aluminiowe.

Pan M. Majewski poinformował, że klub wspierany jest przez sponsorów: Pana Głowackiego, Firmę Kaltrus, Pana Fotka, Bank Spółdzielczy.

Pan M. Majewski poinformował, że np. Gąbin ma dwukrotnie większe pieniądze na działalność takiego klubu jak nasz. Nasz obiekt jest utrzymany wzorowo. Jest aktualnie zamykany, żeby nie został dewastowany.

Pani M. Gaworska – przedstawiciel Rady Rodziców stwierdza, że jest to ogromny sukces Klubu LKS, że potrafią dzieci zainteresować sportem. Poświęcają swój czas osobisty. Ci ludzie zasługują na uznanie a nie na krytykę. Dzieci pracują na promocję gminy, nie szlifują bruku tylko aktywnie spędzają czas. Są z nimi mniejsze problemy wychowawcze. Rodzice niejednokrotnie dowożą dzieci na mecze własnymi samochodami.

Następnie głos zabrała matka dziecka trenującego w Klubie. Poinformowała, że swoje dziecko dowozi na treningi z Płocka. Obserwuje, że na każdym treningu są

-8-

inne ćwiczenia. W zespole panuje bardzo dobra atmosfera jak w rodzinie. Na rozgrywane mecze rodzice jeżdżą i też prywatnymi samochodami dowożą dzieci na rozgrywki nie obciążając klubu za transport. Taką działalność należy wspierać i pomagać a nie krytykować, bo największa inwestycja to we własne dzieci.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował działaczom LKS Stegny.

Radny W. Tomkiewicz poinformował, że w 2010 roku Memoriał był a w roku bieżącym odbędzie się we wrześniu br.

Radny W. Gaworski życzyłby, żeby wszystkie organizacje tak działały jak Klub LKS, wiele prac wykonywanych jest społecznie. Uważa, że ci co tak krytykują powinni się bliżej zainteresować działalnością klubu.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby raz na kwartał Pan Prezes Klubu składał informację na temat działalności klubu i wydatków ponoszonych na jego działalność.

Radny W. Tomkiewicz informuje, ze od wielu lat współpracuje z Klubem i podziwia Pana Prezesa za jego poświęcenie sprawom Klubu. Mało jest takich ludzi, którzy chcieliby poświęcać tyle czasu sprawom społecznym.

Radny W. Tomkiewicz uważa, że wieloma sprawami powinien zajmować się Dyrektor Obiektów Sportowych, żeby odciążyć Pana Prezesa LKS, który pracuje społecznie.
Pan Tomkiewicz uważa również, że radny J. Kuliński miał prawo zapytać o sprawy dot. klubu LKS i nie należy tego prawa odbierać.

Radny W. Tomkiewicz proponuje, żeby raz na pół roku wszystkie organizacje korzystające z dotacji gminy składały informacje ze swojej działalności.

Pan Przewodniczący Rady GiM uważa, że sprawa współpracy między Dyrektorem Obiektów Sportowych a Prezesem LKS to ich indywidualna sprawa.

Radny A. Woźniak uważa, że Pan Prezes LKS pracuje społecznie i przeznaczone pieniądze na działalność Klubu nie są aż tak duże i nie są one zmarnowane. Dobrze się stało, że została dziś przedstawiona opinia na temat działalności tego Klubu.

W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wnioski z obrad VI Sesji Rady Gminy i Miasta:

 1. Rozważyć możliwość umieszczenia kół ratunkowych nad brzegiem Wisły.

 2. Udzielić wsparcia finansowego radnemu H. Wieckowskiemu w związku z

Jego chorobą.

 1. Zaprosić przedstawicieli Kół Łowieckich oraz sołtysów na posiedzenie

Komisji.

 1. Wygospodarowanie w budżecie GiM środków na częściowe pokrycie kosztów

wykonania dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej Rębowo -

Orszymowo.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za' przyjęli do realizacji w/w wnioski.-9-

W związku z wyczerpaniem porządku Pan przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady VI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
Protokołowała


Izabela Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-08 14:42:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-08 14:42:34
 • Liczba odsłon: 587
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675018]

przewiń do góry