UGiM.3041.2.2012Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród realizując projekt pod nazwą: ”Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach realizacji projektu pt. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. „ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA” DziałaniA 4.2. „OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie i montaż tablicy pamiątkowej, zgodnie z wytycznymi rozporządzeń unijnych oraz założeniami RPO WM.


Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis

Ilość

Tablica pamiątkowa

Wymiar tablicy nie powinien być mniejszy niż 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość). Tablica powinna być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne.

1 szt.


Zakres zamówienia obejmuje:

  • wykonanie projektu graficznego tablicy pamiątkowej wraz z danymi technicznymi dotyczącymi proponowanych materiałów, z których miałaby zostać wykonana tablica i sposób jej montażu wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych,

  • wykonanie zaprojektowanych tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta (Zamawiającego),

  • dostawę i montaż przedmiotu zamówienia na teren składowiska odpadów w m. Wilczkowo, gm. Wyszogród.

  • tablica powinna być jako wolnostojąca.


Układ tablicy pamiątkowej:

  • nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie logotypu RPO WM. W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

  • środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

  • stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Nadruki na tablicach muszą być zgodne z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:


  • po lewej stronie: logotyp Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego /Logo Narodowej Strategii Spójności – Księga Identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dostępna na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

  • po prawej stronie: właściwie podpisany znak Unii Europejskiej, z podpisem Unia Europejska oraz ze wskazaniem na: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /Logo Unii Europejskiej – załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Informacje dostępne są również na stronie internetowej: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm/.

  • w środku: logotyp marki Mazowsze /logotyp marki Mazowsze – informacje dostępne są na stronie internetowej: www.mazovia.pl /.

PRZYKŁAD TABLICY INFORMACYJNEJ w wersji kolorowej