Uchwała nr 120/XVI/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

 

Uchwała nr 119/XVI/2019 zmieniająca uchwałę budżetową nr 20/III/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2018r. na 2019 rok

 

Uchwała nr 118/XVI/2019 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2020r.

 

Uchwała nr 117/XVI/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

 

 

Uchwała nr 116/XVI/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i MIasta Wyszogród na 2020r.

 

 

Uchwała nr 115/XV/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019

 

Uchwała nr 113/XV/2019 zmieniająca Uchwałę nr 107/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Uchwała nr 112/XV/2019 zmieniająca Uchwałę nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

 

Uchwała nr 111/XV/2019 zmieniająca Uchwałę nr 100/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2020 rok

 

Uchwała nr 110/XIV/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019

 

Uchwała nr 109/XIV/2019 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 t.j.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2020 rok

 

Uchwała nr 108/XIV/2019 zmieniająca Uchwałę nr 64/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród

 

Uchwała nr 107/XIV/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Uchwała nr 106/XIV/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr 105/XIV/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

 

Uchwała nr 104/XIV/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodatowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr 103/XIV/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

 

Uchwała nr 102/XIV/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad i poboru oraz terminowości płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa

 

Uchwała nr 101/XIV/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2020 rok

 

Uchwała nr 100/XIV/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2020 rok

 

Uchwała nr 99/XIV/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2020 rok

 

 

Uchwała 98/XIII/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2019r. na rok 2019

 

 

 

Uchwała 96/XIII/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwala 95/XIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwała 94/XIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwała 93/XIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwała 92/XIII/2019 w sprawie najmu lokalu nieruchomości mienia gminnego obecnemu najemcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie PGR Grodkowo

 

 

 

Uchwała 91/XIII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród przy ul. Słonecznej

 

 

 

Uchwała 90/XIII/2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

 

 

Uchwała 89/XII/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów

 

Uchwała 88/XII/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2019r. na 2019 rok

 

Uchwała 87/XII/2019 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacj tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019/2020

 

Uchwała 86/XII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 80/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

 

Uchwała 85/XII/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2020-2023

 

 

Uchwała 84/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków, na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

 

 

 

Uchwała 83/XI/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Płockiej 36C, stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwała 82/XI/2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019

 

 

 

Uchwała 80/XI/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

 

Uchwała 79/XI/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

 

 

 

Uchwała 78/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

Uchwała 77/XI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

 

 

 

Uchwała 76/XI/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 

 
Uchwała 75/X/2019 zmieniająca uchwałę budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2019 rok
 
Uchwała 74/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
 
Uchwała 73/X/2019 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród ze Związku Gmin Regionu Płockiego w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Uchwała 72/IX/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 

Uchwała 71/IX/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Uchwała 70/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

 

Uchwała 69/IX/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2019 z dnia 28.12.2018r. na rok 2019.

 

Uchwała 68/IX/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za 2018 rok.

 

Uchwała 67/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 
Uchwała 66/IX/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród wotum zaufania.
 

 

Uchwała 65/VIII/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.

 

Załącznik nr 1 część graficzna planu.
Załącznik nr 2 rozstrzygnięcie uwag.

Załącznik nr 3 rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania.

 

Uchwała 64/VIII/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród.

 

Uchwała 63/VIII/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów.

 

Uchwała 62/VIII/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2019 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019.

 

Uchwała 61/VIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Uchwała 60/VIII/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie.

 

Uchwała 59/VIII/2019 w sprawie najmu lokalu biurowego zlokalizowanego przy ul.Niepodległości 9B w obrębie Wyszogród stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród dotychczasowemu najemcy na kolejny okres 8 lat.

 
Uchwała 58/VII/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019
 
Uchwała 57/VII/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Uchwała 56/VI/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. na rok 2019.
 
 
Uchwała 55/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Osiedla nr 2 w Mieście Wyszogród.
 
Uchwała 54/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Osiedla nr 1 w Mieście Wyszogród.
 
Uchwała 53/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilczkowo.
 
Uchwała 52/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wiązówka.
 
Uchwała 51/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Starzyno.
 
Uchwała 50/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Słomin.
 
Uchwała 49/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rostkowice.
 
Uchwała 48/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rębowo.
 
Uchwała 47/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rakowo.
 
Uchwała 46/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pruszczyn.
 
Uchwała 45/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pozarzyn.
 
Uchwała 44/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marcjanka.
 
Uchwała 43/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kobylniki.
 
Uchwała 42/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkówko.
 
Uchwała 41/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkowo.
 
Uchwała 40/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Drwały.
 
Uchwała 39/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciućkowo.
 
Uchwała 38/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chmielewo.
 
Uchwała 37/VI/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolino.
 
Uchwała 36/VI/2019 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność mienia Gminy i Miasta Wyszogród.
 
Uchwała 35/VI/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Uchwała 34/VI/2019w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2019-2023.
 
Uchwała 33/V/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 

Uchwała 32/V/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 
Uchwała 31/V/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2019 rok.
 
Uchwała 30/V/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2019 rok.
 
Uchwała 29/V/2019 w sprawie wyboru delegata Gminy i Miasta Wyszogród do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.
 
Uchwała 28/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną.
 
Uchwała 27/V/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
 
Uchwała 26/V/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród.
 

Uchwała 25/IV/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-07 12:02:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Ozdowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-18 12:38:51
  • Liczba odsłon: 2105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680830]

przewiń do góry