UGiM.1.OP/2016                                                                                  

 

Wyszogród, 18.04.2016 r.

 

 

 

 

 

Konkurs ofert nr 1.OP.2016

 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na:

 

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie

z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego

w okresie od 01.05.2016 r. do 30 września 2016 r.

                                                                   

 

Opis zamówienia

 

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2016 r., do godz. 11.:00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4);

 

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa terenu przy
ul. Wiślanej”, zgodnie z warunkami konkursu ofert;

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rębowska 37  w Wyszogrodzie tel. (024) 267 26 31 oraz regulaminie konkursu ofert;

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ofert nr 1.OP.2016

 (szczegółowy opis zamówienia)

 

1.       Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

 

2.       Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

 

3.       Przedmiotem konkursu ofert jest dzierżawa nieruchomości gruntowej będącej własnością  Gminy i Miasta Wyszogród, położonych w przy ul. Wiślanej (działka nr 1076, pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym).

 

4.       Konkurs ofert rozstrzygnięty zostanie w oparciu o zasadę konkurencyjności cenowej pomiędzy podmiotami - oferentami.

5.       Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:

- posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej przed złożeniem oferty;

- oświadczenie o spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych dla planowanej małej gastronomii  
i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;

- dbałość o czystość na dzierżawionym terenie;

- ponoszenie opłat za wywóz odpadów;

- ponoszenie  kosztów mediów w tym energii elektrycznej i wody;

- zabezpieczenie toalety

- zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów;

-niezaleganie z opłatami na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w związku z wcześniej podpisanymi   umowami

- współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez kulturalno - rozrywkowych;

- konsultacja z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian
do zaakceptowanej koncepcji małej gastronomii i ogródka piwnego.

 

6. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania wraz z telefonem kontaktowym;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert (pkt. 5)  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) określony miesięczny czynsz (kwotowo i słownie) jaki oferent zamierza uiszczać za dzierżawę nieruchomości gruntowej i sposób jego zapłaty;

e) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;

f) podpis oferenta.

7. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa terenu przy ul. Wiślanej”, w terminie do dnia
27 kwietnia 2015 r., do godz. 11.00

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,
09-450 Wyszogród, sala ślubów (pok. nr 6) w terminie - dnia 27 kwietnia 2015 r., o godz. 11.30

9. Komisja Konkursowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

- weryfikuje oferty;

10. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:

- zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;

- nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

- nie zawierają daty sporządzenia oferty;

- nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki czynszu dzierżawnego brutto oraz sposobu jego zapłaty;

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;

- są ofertami warunkowymi;

11. Komisja Konkursowa:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

- sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;

12. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się wysokością oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.

13. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.

14. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej oraz przez podanie informacji  na stronie www Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

15. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie dzierżawy.

16. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, na usytuowanie ogródka piwnego na przedmiotowym terenie, obowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta,
 a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

18. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

19. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: formularz ofertowy oraz mapka sytuacyjna (załącznik graficzny).

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

 

Jan Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGiM.1. OP.2016

 

 

 

...............................................                                                                       …………………………………………………

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                              (data)

 

 

OFERTA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

..........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON...................................................... Nr NIP ............................................................

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..................................

 

e-mail ..............................................................................   nr KRS(EDG) ………………………

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 1/OP.2016

składam(y) niniejszym ofertę na:

 

Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha – zgodnie z załącznikiem graficznym) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie od 01.05.2016 r. do 30 września 2016 r.

 

Cena jednostkowa netto czynszu dzierżawnego ………………………………… /miesięcznie.

 

Cena jednostkowa brutto czynszu dzierżawnego …………………………………/miesięcznie.

 

tj. łącznie wartość netto .............................................. zł (słownie: ............................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ............................................... zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

co stanowi łącznie cenę brutto ................................ zł (słownie: .....................................................

.....................................................................................................................................................)

 

 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y), że:

 

1) posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej co najmniej 6miesiecy, przed złożeniem niniejszej oferty;

 

2) spełniamy wszelkie wymogi sanitarnych dla planowanej małej gastronomii  i ogródka piwnego - wymogi w zakresie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (rozp. Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.), dotyczące terenu, zabudowy, instalacji, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia funkcji, toalet, wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, itd.;

3)zapewniamy zabezpieczenie toalety (poniesiemy opłaty z nią związane),

 

4) zapewnimy czystość na dzierżawionym terenie,

 

5) poniesiemy koszty opłat za wywóz odpadów z dzierżawionego terenu pod organizację małej gastronomi i ogródków piwnych,

 

6) poniesiemy kosztów mediów( w tym energii elektrycznej i wody);

 

7) zapewnimy bezpieczeństwo dla klientów;

 

8) zobowiązujemy się do współpracy  z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez kulturalno -  rozrywkowych;

 

9) zobowiązujemy się do konsultacji z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian do zaakceptowanej koncepcji małej gastronomii i ogródka piwnego.

 

10) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

 

 

Ofertę składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

 

Na ofertę składają się :

1. formularz ofertowy;

2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gastronomicznej;

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................                           .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy

Załącznik


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-19 10:46:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-19 10:46:49
  • Liczba odsłon: 673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668964]

przewiń do góry