UGiM.3041.2.2013                                                                         Wyszogród, dn. 27.05.2013 r

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na wykonanie/dostawę:

Dokumentacji remontu istniejących obiektów budowlanych, wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim – w 4 egzpl.      

                                                            opis zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

Termin składania ofert: 03.06.2013 r  do godz. 12.00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

 UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel. 24/ 267 26 15 – Aleksandra Wachaczyk

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji istniejących obiektów budowlanych   dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmujące:

- dwa  budynki  mieszkalne wielorodzinne przy ul. Płockiej  w m. Wyszogród – w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem elewacji oraz remontem pokrycia dachowego;

  • dla każdego budynku należy sporządzić odrębny projekt termomodernizacji , odrębny kosztorys wraz z przedmiarem robót.

Opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający wymaga również sporządzenia kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót  opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Wszystkie w/w opracowania powinny zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed przekazaniem ostatecznej wersji.

 

Wszystkie w/w opracowania powinny być sporządzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do projektowania i kosztorysowania.

Zamawiający wymaga przekazania w/w opracowań w ilości po 4 egzemplarze każdego opracowania tj. projektu remontu, kosztorysu i przedmiaru.

 

W wycenie w/w opracowań należy przedstawić cenę za opracowanie:

- dwa  budynki  mieszkalne wielorodzinne przy ul. Płockiej  w m. Wyszogród – w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem elewacji oraz remontem pokrycia dachowego;

a także podać łączną kwotę za realizację zlecenia. Każda kwota powinna posiadać co najmniej wartość netto i brutto.

 

Wymagany termin realizacji usługi – 30.08.2013 r wraz z zgłoszeniem robót budowlanych przyjęcia we właściwym Organie architektoniczno – budowlanym wraz z zaświadczeniem zgłoszonych robót budowlanych.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                              Mariusz Bieniek
 

UGiM.3041.2.2013                                                                             Wyszogród, dn.06.06.2013r

 

 

Otrzymują

wg. rozdzielnika

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty na wykonanie usługi:

„ Dokumentacji remontu istniejących obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi – dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Płockiej w m. Wyszogród w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z odtworzeniem elewacji oraz remontem pokrycia dachowego”

Złożone zostały następujące oferty:

-  INVESTMENT-BUDOWNICTWO Krzysztof Piątkowski, Lutobork 1, 07-214 Zatory

łączna cena netto  2,340,00zł, łączna cenna brutto 2,878,20zł

w tym każdy z budynków;

za cenę 1,170,00 netto, za cenę brutto 1,439,10zł

 

- BIURO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI  E. Golatowska, Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27, 09-470 Bodzanów

łączna cena netto 7200,00zł, łączna cena brutto 8764,00zł

w tym dwa budynki mieszkalne w zakresie  termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz remontu dachu 2x2600,00 zł = 5200,00zł

dwa budynki mieszkalne wielorodzinne w zakresie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 2x1000,00zł = 2000,00zł

 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poniżej 14 000,00 EURO, wybrana została oferta:

-  INVESTMENT-BUDOWNICTWO Krzysztof Piątkowski, Lutobork 1, 07-214 Zatory

łączna cena netto  2,340,00zł, łączna cenna brutto 2,878,20zł

w tym każdy z budynków;

za cenę netto 1,170,00zł, za cenę brutto 1,439,10zł

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-27 19:55:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-06 12:59:28
  • Liczba odsłon: 720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673176]

przewiń do góry