UCHWAŁA Nr 82/X/2011

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu” oraz uchwały nr 24/III/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25.01.2011r o zmianie uchwały nr 152/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r..


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 1 i art.. 9 ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r, Nr 13, poz, 123 ze zm.), art. art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4i art. 5 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r Nr 226, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr 152/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu” zmienionej uchwałą nr 24/III/2011 z dnia 25.01.2011r zmienia się nazwę „Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu” na nazwę „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie” .


§ 2


Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie” nadaje się nowy Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2012r. po jej uprzednim zamieszczeniu w BIP urzędu oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy.Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród


Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:53:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczurowska Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-10 13:56:43
  • Liczba odsłon: 575
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681356]

przewiń do góry