"Zamawiający informuje, iż w zamieszczonym w dniu 2 września 2014 r. ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot: „ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM ” zaistniała oczywista omyłka pisarska.

W sekcji "Forma złożenia ofert" w pkt. 6 w miejsce zapisu: 

Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia: Oferta na: PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE .
Nie otwierać przed: 15 września  2014 r., godz. 12.00

wprowadza się zapis:

Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia: Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM
Nie otwierać przed: 15 września  2014 r., godz. 12.00"


 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Wyszogród , dnia02.09.2014    r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:   ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

 

1.        Zakres zamówienia obejmuje o pracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie ciągów komunikacyjnych do stanowisk turystycznych na Górze Zamkowej – udostepnienie dla zwiedzających Ekomuzeum – oraz wykonanie zadaszenia nad ekspozycją archeologiczną   wraz z uzyskaniem i dor ę czeniem Zamawiaj ą cemu za ś wiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych ( w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) lub decyzji o pozwoleniu na budow ę , oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowan ą dokumentacj ę.

2.        Zakres robót objętych   zamówieniem obejmuje wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (lub innego równoważnego dokumentu).

 

W szczególności zadanie obejmuje:

1.        Zadaszenie nad ekspozycja archeologiczną:

a.         zadaszenie (altana)wsparta na palach mocowanych do powierzchni za pomocą stalowych wsporników nad odkrytymi fragmentami zamku. Odporna na podmuchy wiatru.

b.          Konstrukcja drewniano - stalowa wykonana z drewna sosnowego i profili stalowych zabezpieczonego chemiczne.

c.         Dach pokryty blachodachówką imitującą gont.

d.        Obszar pod zadaszeniem maksymalnie 46,25 m2 w kwadracie 6,5m x 6,5m

2.        Zabezpieczenie dojścia do wykopu poprzez montaż stalowych   barierek ochronnych . Planuje się że barierki zostaną rozmieszone po obwodzie kwadratu o bokach maksymalnie 4,5 m x 4,5 m, tj.: maksymalnie 18 mb ogrodzenia.

3.        Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół stanowiska archeologicznego. Ciąg komunikacyjny – ścieżka będzie wykonana po obwodzie kwadratu o wymiarach maksymalnie 4,5 m x 4,5 m. Szerokość ścieżki powinna umożliwiać ruch dwukierunkowy – zakłada się szerokość ok. 1,5 m. Ścieżka powinna być wykonana na podsypce cementowo piaskowej z materiału naturalnego nie zakłócającego   krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem np. z kamienia polnego. Ścieżka powinna być dwustronnie obrzeżona – obrzeże betonowe na podsypce cementowo piaskowej w kolorystyce harmonizującej ze ścieżką.

4.        Wykonanie ciągu komunikacyjnego – dojście ze schodów   do stanowiska archeologicznego . Ciąg komunikacyjny ścieżka - będzie wykonana na długości 10 m. Szerokość ścieżki powinna umożliwiać ruch dwukierunkowy – zakłada się szerokość ok. 1,5 m. Ścieżka powinna być wykonana na podsypce cementowo piaskowej z materiału naturalnego nie zakłócającego   krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem np. z kamienia polnego. Ścieżka powinna być dwustronnie obrzeżona – obrzeże betonowe na podsypce cementowo piaskowej w kolorystyce harmonizującej ze ścieżką.

5.        Wykonanie odwodnienia, w tym odwodnienie ekspozycji murów w wykopie (jeśli zostaną odnalezione fragmenty murów podczas prac archeologicznych). Zakłada się że ekspozycja murów w wykopie będzie miała maksymalnie wymiary: 3m x 3m i głębokość do 2 m.

6.        Zadaszenie i ciągi komunikacyjne   zlokalizowane będą   na terenie o wysokich walorach przyrodniczych wokół i nad ekspozycja archeologiczną   zatem ich konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być zaprojektowane w sposób nie zakłócający   krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.

7.        Zgodność z wymogami dotyczącymi obiektów i budowli   użyteczności publicznej.

 

Ponad to do wykonawcy należeć będzie:

1.        Organizacja i zabezpieczenie   placu budowy

2.        Organizacja ruchu i oznakowanie   na terenie budowy

3.        Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

4.        Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

5.        Jeżeli podczas   robót   konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia]   lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do   obrotu i stosowania w budownictwie  

6.        Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac budowlanych

 

Termin realizacji zamówienia:

30 listopada   2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:   100% cena.

Miejsce składania ofert:

  Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.      Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.      Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.      Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.      Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.      Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.      Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Nie otwierać przed: 15 września   2014 r , godz. 12.00

7.     Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§   Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§   Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§   Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:   15 września   2014 r . do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.      Wykazać się realizacją   co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1   Wykonawca składa Wykaz wykonanych prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1   do formularza Oferty.  

 

2.      Wykonawca powinien dysponować zespołem:

a)        uprawnionych projektantów [uprawnienia do projektowania bez ograniczeń] w branży: architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej.

b)     Osobą kierującą robotami z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia wskazanych osób.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 Wykonawca składa Wykaz Osób   zgodnie z Załącznikiem Nr 2   do formularza Oferty.  

 

W przypadku wspólnych ofert, wymagania określone w pkt. 1 i 2   podlegać będą   sumowaniu.

3.      Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.      Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5.      Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

6.      Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 3 – 5   Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.   7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik   nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.      Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przeznaczonego do badań archeologicznych.

3.      Gwarancja na wykonane prace: co najmniej 60   miesięcy

4.      Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego

5.      Wykonanie zamówienia z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.      Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość   i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numertelefonu : ____________________________________

 

4. NumerFaxu:   ________________________________________

 

5. Adrese-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)        Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2do Ogłoszenia.

2)        Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)        Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)          Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)        Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba   fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)        Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego : pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* .

7)        Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)        Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)        Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)    Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)    Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1. Wykaz prac , podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

3. Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać   nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

4. Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

5. Dokument poświadczający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składek.

6. Inne : ………………………………………………………………..

7.  

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

przedkładam WYKAZ WYKONANYCH PRAC:

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia

Charakterystyka   zadania

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego na rzecz którego wykonano badania

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Formularza Oferty

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM przedkładam WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja i zakres zadań realizowanych w ramach zamówienia  

Uprawnienia  

Podstawa dysponowania Osobą   (umowa o pracę, umowa zlecenie, ect.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca powinien dysponować zespołem:

c)         uprawnionych projektantów [uprawnienia do projektowania bez ograniczeń] w branży: architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej.

d)      Osobą kierującą robotami z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia.

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

ogloszenie_ekomuzeum_z_zalacznikami
formularz_ofertowy_z_zalacznikami_ekomuzeum_v_edytowalna
wzor_umowy_ekomuzeum

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-02 23:21:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-04 17:26:00
  • Liczba odsłon: 847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673178]

przewiń do góry